Skip to main content

Full text of "De opkomst van het Nederlandsch gezag over Ceilon. Eerste gedeelte"

See other formats


Google 


This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scannod by Google as part of a project 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 

publisher to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing lechnical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each file is essential for informingpeopleabout this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countiies. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful.  Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full icxi of this book on the web 

at|http: //books. google .com/l 


Google 


Dit is ccn digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliothcckpl anken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat 

doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken. 

Dit boek is na oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke 

domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrecht termijn is verlopen. Het kan per land 

verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van 

geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn. 

Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de 

lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u. 

Richtlijnen voor gebruik 

Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken 
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven 
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op 
automaüsch zoeken. 
Verder vragen we u het volgende: 

+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleinden We hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door 
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet -commerciële doeleinden. 

+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uit Stuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek 
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelhe- 
den tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien 
hiermee van dienst zijn. 

+ Laat de eigendomsverklaring staan Het "watermerk" van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het 
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet. 

+ Houd u aan de wet Wat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er 
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is 
voor gebniikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek mst, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval 
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het 
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng. 

Informatie over Zoeken naar boeken met Google 

Het doel van Google is om alle informaüe wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit 
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken 

op het web via|http: //books .google .coml 


DE OPKOMST 


VAN  IIF.T 


NEDERLANDSCH GEZAG OVER CEILON. 


EERSTE GEDEELTE. 


DE OPKOMST 


VAN  HET 


Eerste Gedeelte. 


ACADEMISCH PROEFSCHRIFT 

TEB VEBKBIJ0IKG VAN DSM GRAAD VAN 

DOCTOR IN DE NEDERLANDSCHE LETTEREN, 

AAN DE RIJKS-ÜNIVERSITEIT TE LEIDEN, 

OP GEZAG VAlf DBN RECT0R-MAGNIFICU8, 

Mb. p. a. yah der LITH, 

UOOOLBERAAR IN DE FACULTEIT DER RECHT80ELBERDHFID, 

VOOR DE FACULTEIT TE VERDEDIGEN 

op Blii8da« 11 Juni 1895, des namiddags te 3 oren, 

DOOR 

WILLEM VAN pER, 

GEBOREN  TE  LEIDEN. 


-HK^ 


LEIDEN. - A. W. SIJTHOFF. - 1895. 


1)5 


~i 2S6>io-:^i;L 


cyicun mUnc O 


uacts. 


VOORWOORD. 


Niet dan aarzelend ben ik er toe overgegaan, het onder- 
werp van mgn proefschrift uit onze koloniale geachiedenis 
te kiezen. 

^t Was m^ bekend, dat ik hierbg op vele moeielykheden 
zou stniten. Vooreerst toch miste ik een voorbeeld, waarnaar 
ik mij bij het bewerken van een gedeelte van nagenoeg on- 
ontgonnen terrein zou kunnen richten. Voorts vreesde ik en, 
zooals mg later bleek, niet ten onrechte, dat, daar ik bgna 
uitsluitend uit onuitgegeven bronnen zou moeten putten, het 
onderling verband der verschillende gebeurtenissen slechts 
met groote moeite door m^ ontdekt zou kunnen worden, wan- 
neer ik onverhoopt eene leemte in ons koloniaal archief zou 
aantreffen. Het hoofdbezwaar was echter dit: eene volledige 


Vm VOOEWOOED. 

geschiedenis der Nederlanders in eene hunner overzeesche 
bezittingen zou ik toch niet kunnen geven. Daartoe ontbraken 
my vooral de Portugeesche bronnen, voor eene juiste en 
onzgdige beschouwing van zaken onmisbaar. 

Ondanks al deze bezwaren heb ik, gedrongen door den lust 
om tot dusverre vrgwel onbekende feiten mede te deelen, 
m^n plan doorgezet en ziehier de uitkomst: een doorloopend 
geschiedverhaal betreffende de vestiging der Nederlanders op, 
en den daarmede gepaard gaanden strgd over een eiland, 
hetwelk gedurende twee eeuwen tot de belangrgkste bezit- 
tingen der Oost-Indische Kompagnie heeft behoord. 

Zoo getrouw mogelgk heb ik dit verhaal uit enkele ge- 
drukte werken, maar hoofdzakelgk uit onuitgegeven archief- 
stukken samengesteld. Van het leveren van kritiek heb ik 
m{j zooveel mogelgk onthouden. Daartoe achtte ik mg niet 
gerechtigd, daar door mg inderdaad, op enkele uitzonderingen 
na, slechts Nederlandsche bronnen geraadpleegd konden worden. 

Oorspronkelijk lag het in mgne bedoeling, een overzicht te 
geven van den geheelen strgd der Nederlanders met de Por- 
tugeezen op Geilon, welke met de algeheele verdrgving van 
de laatsten eindigde. Spoedig bleek het mg, dat in dat geval 
mgn proefschrift  te omvangrgk zou worden. Daarom heb ik 


% 


VOOBWOOBD. IX 

mij bepaald met voorloopig een eerste deel het licht te doen 
zien. Een tweede hoop ik eerlang mede te doen verschgnen. 

Die archief-stukken, wier uitgave nqj ter aanvulling en 
vergelgking van mgn werk noodig, en in het algemeen ge- 
wenscht toescheen, zijn als belagen geplaatst. Alle andere 
zgn steeds door de letters B. A. aangeduid. 

Mocht deze arbeid in geringe mate tot de kennis van een 
gedeelte der hoogst belangrgke, maar te weinig bekende ge- 
schiedenis der Nederlanders in Indië bgdragen, dan acht ik 
ten volle het doel bereikt, hetwelk ik mg bg het bewerken 
daarvan voor oogen had gesteld. 


ü, Hoogleeraren van de faculteit der Nederlandsche lette- 
ren en ook ü. Professor Fockema Andeeae, wiens lessen over 
het Oud HoUandsch recht ik gedurende een jaar mocht 
bewonen, zg thans, nu mijn proefschrift voltooid is, mijn 
hartelijke dank betuigd voor het genoten onderwijs en de 
welwillendheid, door U mg steeds betoond. 

Bovenal geldt dit ü, hooggeachte Promotor Mulleb. Wees 
Gij overtuigd van myne diepe erkentelijkheid voor de harte- 
Igke belangsteUing en vriendelijke hulp, welke ik zoo menig- 
maal gedurende mgn studietgd van U mocht ondervinden. 


X yOOBWOOED. 

De nagedachtenis van De Vries, wien ik het yoorrecht heb 
gehad mijnen leermeester te mogen noemen, zal door mg steeds 
dankbaar in eere gehouden worden. 

Ten slotte mgn welgemeende dank aan ü, Mb. J. E. Heeres, 
voor de welwillendheid, waarmede U mij den toegang tot het 
Koloniaal Archief verleende en waarmede ü mg de inlichtingen 
verstrekte, welke ik bg mgne nasporingen aldaar noodig had. 


INHOUD. 


Eerste Hoofdstuk. 

Blftdz. 

Inlf^iding. Kort overzicht van de geschiedenis der Portugeezen 
op Geilon vóór de JLomst der Nederlanders. Eerste Neder- 
landsche betrekkingen met den vorst van Kandi   ...     1 

Tweede Hoofdstak. 
De Nederlanders op Geilon 1636—1641 30 

Derde Hoofdstak. 

Het tienjarig bestand met Portugal. Oneenigheden over de ver- 
deeling der kaneellanden op Geilon 74 

Vierde Hoofdstak. 

Voortzetting van den oorlog. Krijgsverrichtingen op Geilon ge- 
durende het jaar 1644. Het verdrag van Goa  .   ...   106 

VUfde Hoofdstak. 

Verhouding tusschen de Nederlanders en den maharadja van 
Kandi na den vrede met Portugal. Het verbond van Gale 
en zijne gevolgen. Het verdrag van den Haag van 27 Maart 
1645. Invloed van den opstand der Portugeezen in Brazilië.   136 


Xn INHOUD. 

BULAGBN. 

Onuitgegeven stukken uil het Rüks- Archief te 's Oravenhage, 

Blftdx. 

I. Gouverneur-Generaal en Raden van Indië aan de Bewind- 
hebbers der O.-I. K., 9 December 1637 3 

II. Gouverneur-Generaal en Raden van Indië aan Karel Rei- 
niersz., gouverneur van Paleakatte, 31 Juli 1637   ...    4 

III. Willem Jakobsz. Goster aan Gouverneur-Generaal en Raden 

van Indië, 2 Juli 1638 5 

IV. Kommissie voor Philips Lukasz. als opperbevelhebber over 

de vloot naar Geilon, 23 September 1639 5 

V. Gouverneur-Generaal en Raden van Indië aan de Bewind- 
hebbers der O.-I. K., 9 September 1640 8 

VI. Gouverneur-Generaal en Raden van Indië aan de Bewind- 
hebbers der O.-I. K., 30 November 1640 11 

VII. Gouverneur-Generaal  en  Raden  van  Indië aan  Willem 

Jacobsz. Goster, 26 September 1640   . 17 

VIII  Gouverneur- Generaal en Raden van Indië aan de Bewind- 
hebbers der O.'I. K., 12 December 1641 18 

IX. Gouverneur Generaal en Raden van Indië aan de Bewind- 
hebbers der O.-I. K., 8 Januari 1641 23 

X. Gouverneur-Generaal en Raden van Indië aan de Bewind- 
hebbers der O.-I. K., 31 Januari 1641 25 

XI. Gouverneur-Generaal en Raden van Indië aan de Bewind- 
hebbers der O.-I. K., 14 September 1641 26 

XII. Gouverneur-Generaal en Raden van Indië aan de Bewind- 
hebbers der O.-I. K., 16 November 1641 26 


INHOUD. XIII 

Blads. 

XIII. Gouverneur-Generaal en Raden van Indiê aan Matthijs 
Quast en Jan Thijssen, 16 November 1641    ....   27 

XIV. Gouverneur-Generaal en Raden van Indiê aan de Be- 
windhebbers der O.-I. K., 12 December 1642   ...   28 

XV. Grouverneur-Greneraal  en  Raden  van  Indié  aan de Be- 
windhebbers der O.-I. K., 23 December 1642   ...   33 

XVI. Jan Thijssen aan Gouverneur -Generaal en Raden van Indiê, 

31 Maart 1642 34 

XVII. Jan Thijssen aan Gouverneur-Generaal en Raden van Indiê, 

22 Mei 1642 35 

XVIIL Jan Thijssen aan Grouverneur-Generaal en Raden van Indiê, 

1 September 1642 37 

XIX. Kommissie voor Pieter Boreel, afgevaardigde van de 
Hooge Regeering te Batavia aan den Onderkoning te 
Goa, 20 Oktober 1642 .38 

XX. Uit de papieren van Pieter Boreel. 

A. Kort dagregister van den opperkoopman Marten 
Vinck 39 

B. Voorslag door Boreel aan den Onderkoning te 
Goa betreHende het verdeelen der kaneellanden op 
Geilon gedaan 42 

C. Opgave van de redenen, waarom de wapenstil- 
stand niet op Geilon is afgekondigd 43 

XXI. Pieter Boreel aan  Jeremias  van  Vliet, gouverneur van 

Malakka, 2 Mei 1643 43 

XXII. Jan Dirksz. Galen, bevelhebber op de vloot voor Goa, 
aan Jeremias van Vliet, gouverneur van Malakka, 30 
April 1643 44 


XIV INHOUD. 

Blftds- 

XXIII. Instruktie  voor  Fran^ois  Garon,  hoofd  der  expeditie 
naar Geilon, 29 September 1643 46 

XXIV. Gouverneur-Generaal en Raden van Indiê aan  de Be- 
windhebbers der O.-L K., 23 December 1644 .   .   .   52 

XXV. Uit de instruktie voor Johan Maetsuycker, afgevaardigde 
der Hooge Regeering te Batavia aan den Onderkoning 

te Goa, 9 Augustus 1644 60 

XXVI. Gouverneur-Generaal  en  Raden  van  Indiè aan Johan 
Maetsuycker, 23 September 1644 61 

XXVII. Bevvindhebbers der O.-I.  K. aan  Gouverneur-Generaal 

en Raden van Indiê, 31 Augustus 1643 62 

XXVIII. Johan Maetsuycker aan Gouverneur-Generaal en Raden 

van Indiê, 15 November 1644 64 

XXIX. Jan Thijssen aan Johan Maetsuycker, 5 Oktober 1644.   70 

XXX. Gouverneur-Generaal  en  Raden  van Indiê aan de Be- 
windhebbers der O.-I. K., 9 Juli 1645 72 

XXXI. Gouverneur-Generaal  en  Raden  van  Indiê  aan  de 

Bewindhebbers der O.-I. K., 17 December 1645   .   .   78 

XXXII. Prokuratie van Gouverneur-Generaal en Raden van 
Indiê voor Johan Maetsuycker om met den Onder- 
koning te Goa een verbond tegen den maharadja van 
Kandi aan te gaan, 9 Augustus 1644 85 

XXXIII. Verbond door Johan Maetsuycker met de Portugeezen 
tegen den maharadja van Kandi gesloten, 9 Maart 1645.   87 

XXXIV. Akte van afkondiging van dit verbond door Jan 
Thijssen, 25 Mei 1645 89 

XXXV. Johan Maetsuycker aan Gouverneur-Generaal en Raden 

van Indiê, 6 Juli 1646 90 


INHOUD. XV 

Bladz. 

XXXVI. Johan Maetsuycker aan de Bewindhebbers der O.J. K., 

9 November 1646 .   .   .   .   ; 91 

XXX VIL Briefwisseling tusschen Johan Maetsuycker en Gon^lo 
de Veloso, afgevaardigde van den Onderkoning te Goa. 

A, Gon^alo  de  Veloso  aan  Johan  Maetsuycker, 

26 Oktober 1646 92 

B. Johan  Maetsuycker  aan  Gon^alo  de  Veloso, 

27 Oktober 1646 93 

XXXVIII. Bewindhebbers der O.-I. K. aan Gouverneur- Generaal 

en Raden van Indiê, 16 Augustus 1646   ....   95 

XXXIX. Gouverneur-Generaal  en  Raden  van  Indiê  aan  de 

Bewindhebbers der O.-I. K., 15 Januari 1647.   .   .   96 


EEBSTE HOOFDSTUK. 


Inleidingr. Kort oyerzieht van de gesehledenis der Poptu- 
geezen op Ceilon vóór de komst der Nederlanders. Eerste 
Nederlandsehe betrekkingen met den vorst van Kandi. 


Bgna eene eenw, Toordat de Nederlanders hunne reizen 
naar de overzeesclie gewesten begonnen te ondernemen, hadden 
de Portngeezen aan eene toevallige omstandigheid hunne aan- 
komst op het eiland Ceilon te danken. 

Lorenzo d'Almeida, die in het jaar 1505 door zgnen vader 
Francisco met negen schepen naar de Malediven werd ge- 
zonden, ten einde eenige Arabische koopvaarders op te wach- 
ten, welke van Malakka aldaar moesten aankomen, werd op 
zgn tocht daarheen door een golfstroom noordwaarts naar 
; Ceilon gedreven. Zoo was 14j de eerste Portugees, die de 

1 kust van dit eiland betrad. 

Maar al werd dus het bestaan daarvan reeds in het 
jaar 1505 aan Francisco d^Almeida bekend, toch is noch door 
hem, noch door zgnen opvolger d^Albuquerque eene poging 
gedaan om ook dit land onder hun gezag te brengen. Eerst 
door Lope Soarez d'Albergaria werd te dien einde in het 
jaar 1518 een vloot naar Ceilon a^ezonden. 

De reden, dat de beide mannen, die het Portugeesche ge- 
zag in Indie hebben gegrondvest, het eiland Ceilon geene 
aandacht waardig  schynen gekeurd te hebben, ligt echter 


geenszins daarin, dat zij yan oordeel waren, dat het aan- 
knoopen van handelsbetrekkingen met de bewoners van dit 
yruchtbare eiland slechts geringe voordeelen zon opleyeren. 
Van het tegendeel had toch Lorenzo d'Almeida bg zgnen 
yader te goede getuigenis knnnen afleggen. Door de inboor- 
lingen uitstekend ontyangen, terwgl zg hem in ruil yoor de 
bescherming yan zgnen yorst, welke hij hun aanbood, een groot 
aandeel in hunnen handel hadden toegezegd, moesten hem 
door zgn, zg het dan ook onyrgwillig, bezoek niet anders 
dan gunstige yooruitzichten betreffende den handel geopend 
zgn, die met geringe inspanning schenen te kunnen yer- 
wezenlgkt worden. 

Het is om  eene geheel andere reden dat de Portugeezen | 

dertien jaren wachtten, yoor zg hun eerste bezoek aan Ceilon 
door een tweede lieten yolgen. Het in bezit nemen yan dit 
eiland was niet opgenomen in de plannen tot yestiging yan 
het Portugeesche gezag in de Indische gewesten, wier uit- 
yoering door d^Almeida was aangeyangen, maar yoomame- i 

lijk door d'Albuquerque tot stand werd gebracht. Het tegen- 
oyergestelde zou men eerder yerwacht hebben. Scheen het 
eiland zich niet als te leenen tot de plaats, waar het centrum 
yan de Portugeesche macht en handel moest worden bepaald? 
Was het niet als daartoe aangewezen door zgne ligging, nage- 
noeg midden tusschen de yerschillende Indische gewesten, zoo- 
dat bgna alle schepen, yan Oost en West komende, de ' 
ruime hayens binnenliepen, waarmede de natuur dit eiland 
had begiftigd? Toch heeft d'Albuquerque yoor politieke 
doeleinden yan Ceilon^s gunstige gesteldheid geen gebruik 
gemaakt O* Zgne plannen bewogen zich in eene andere rich- 


^) Batnal noemt het een bepaalde font yan de Portugeesche gezag- 
YoerderSy dat z\j niet op Oeilon den hoofdzetel van hun bestnnr en handel 
hebben geyestigd. 

[Histoire Philosophiqne et PoUtiqne dea Etabliesemente et dn Commeroe 
des Eoropéens dans les deox Indes. La Haye» 1774. I. pg. 106.] 


S 


3 

ting. Wellicht beschouwde hg eene yestiging op Geilon alleen 
nit een handelsoogpunt voordeelig. En wat het aanknoopen 
Tan handelsbetrekkingen betreft, daartoe kon hy eerst dan 
overgaan, wanneer hg Tolgens zgn stelsel aan de macht 
Tan zgn volk een Toldoend aantal Taste steunpunten over 
geheel Indië zou hebben Terschaft. 

En Toor dit werk had hg al zgn tgd en krachten noodig. 
Den geheelen duur Tan zgn bewind (1509—1515) heeft hy er 
aan ten koste gelegd. Niet alleen dat hg het opperbestuur 
OTer alle koloniën, Testigingen en nederzettingen in ééne 
krachtige hand wilde Tereenigen, maar Tooral wilde hg tot 
eiken prgs meester worden Tan de sleutels, welke toegang 
Terleenden tot de handelswegen Tan en naar Indië. Ormus 
en Aden, de stapelplaatsen zgner geduchte mededingers, de 
Arabieren, moesten worden TeroTerd. Voorts moest niet op 
ééne plaats, te midden der Indische gewesten gelegen, het 
centrum Tan de Portugeesche macht en handel worden ge- 
Testigd, maar twee, beide nog te Teroveren, sterkten werden 
door d^Albuquerque daarvoor bestemd. In het Westen Goa, 
teTens de zetel Tan het Portugeesch bestuur; in het Oosten 
Malakka, als onmisbare stapelplaats Toor den handel uit en 
naar China, met de oostkust Tan Yoor-Indië en als steun- 
punt TOor de operatiën in Achter-Indië en den geheelen 
Indischen Archipel. *) 

Wg weten, hoe d^Albuquerque bgna alzgne grootsche plannen 
heeft TolToerd, hoe hg Goa, Ormus en Malakka heeft Ter- 
meesterd; maar teTens is het ons bekend, dat de hardnekkige 
strgd jaren duurde zoodat, toen de uitstekende Teldheer en 
krachtige gebieder werd TerTangen en kort daarna stierf, hg 
zgnen opTolger een door den mislukten aanslag op Aden nog 
onToltooide taak moest achterlaten. Het is thans ook duidelgk, 
om welke reden geene aandacht aan de Ceilonsche aangelegen- 
heden kon  worden  gewgd, gedurende den tgd, dat hg het 


^) De Jonge, Opkomst yan het Nederlandsch gezag in O.-Indiê. II. pg. 72. 


oppergezag voerde. D^Albuquerque kon er niet aan denken 
een aanvang te maken roet een werk, wanneer het eerst nog 
door de uitvoering van een ander moest worden voorbereid. 
Hg had de Portugeesche macht vaste steunpunten verschaft ; 
het was thans aan zgnen opvolger overgelaten daarvan gebruik 
te maken en vandaar uit ondernemingen naar nog onont- 
gonnen terrein op touw te zetten. 

Zoo kwam het, dat eerst door Lope Soarez d'Albergaria 
pogingen konden worden aangewend om aan zijne landge- 
nooten een duurzaam verblyf op het eiland Geilon te ver- 
schaffen en hen de voordeelen van den handel aldaar te doen 
genieten. 

Geilon werd destgds voor het grootste gedeelte door Singa- 
leezen bewoond; in het Noorden hadden zich Malabaren ge- 
vestigd, voor tgden van het Voor-Indische schiereiland over- 
gekomen.  Over  beide  volksstammen heerschte  een aantal 
grootere en kleinere vorsten, die op hunne beurt in méér of 
mindere mate af hankelyk waren van eenen algemeenen soeve- 
rein, Dharma Prakramabahu IX, tevens radja van Kotta, eene 
landstreek, waarin ook de haven Eolombo was gelegen. Maar de 
tgden waren lang voorbg, dat een maharadja van Geilon met 
eene  vloot van 500 schepen naar Kambodja kon oversteken 
om de stoornis, welke de handel der Singaleezen aldaar had 
ondergaan, te wreken. Sinds lang was de macht dier souve- 
reinen diep gedaald, verzwakt door den krgg, dien zg onop- 
houdelgk tegen de mededingers naar het oppergezag, bgna 
elk der hun onderhoorige vorsten, hadden te voeren. Gedu- 
rende dien krgg hadden de Mohammedanen zich in de haven- 
plaatsen  neergezet  en  den  handel  grootendeels  tot zich 
getrokken. Het waren hier, evenals elders, Arabieren, die de 
voortbrengselen van het land naar Ormus en Aden vervoerden 
om  ze vandaar uit overal heen, ook over Europa, te ver- 
spreiden. De handelswaren bestonden uit edelgesteenten, die 
uit het gebergte in het binnenland werden gehaald ; eene niet 
groote hoeveelheid peper, de tanden van olifanten en deze 


dieren zelf, zeer in trek bg de radja's van Voor-Indië. Ook areek 
werd veel yerzonden; maar dit alles beteekende niets tegen- 
over den uitvoer van het voornaamste prodakt, de kaneel. Ner- 
gens werd betere gevonden ; de Ceilonsche overtrof verre die, 
welke uit China, Eochinchina, de eilanden Timor, Mindanao 
of de kust van Malabar werd verscheept. ') Dank zy de groei- 
kracht van de kaneelplant, was de produktie dier specerij over- 
vloedig en bracht zij haren verkoopers aanzienlgke winsten op. 
Geen wonder, dat de Portugeezen er allereerst op be- 
dacht waren zich, met den handel in de andere waren, 
vooral dien van den kaneel toe te eigenen, welke ook hun, 
zooals zg konden verwachten, aanmerkelgke voordeelen zou 
opleveren. Zg achtten het noodig, zich daartoe een blijvend 
gezag te verschaffen over de landen zelve, waar de kaneel 
wordt verbouwd. Niet op het geheele eiland groeide deze 
plant; men vond haar slechts op eene strook laagland, die 
zich langs een gedeelte van de zuid- en de westkust uit- 
strekte en dus aan de eene zgde door de zee, aan de andere 
door bosschen en bergen werd begrensd. Dit terrein wenschten 
de Portugeezen in hunne macht te krggen en door sterke 
forten tegen de invallen der inboorlingen te beveiligen. Door 
gebruik te maken van dien strgd tusschen de verschillende 
vorsten, door hen tegen elkander op te stoken, nu eens den 
een, dan weer den ander hulp verleenende, die deze duur ge- 
noeg moesten betalen, wisten zg hun doel te bereiken. Niet 
zonder zelven in de grootste gevaren te hebben verkeerd, kregen 
zg allengs alle havenplaatsen op de noord-, west- en zuid- 
kust in hun bezit en hadden dientengevolge het monopolie 
van den kaneelhandel bemachtigd. Hunne vestigingen waren 
als zoovele poorten, die het binnenland van Ceilon en zgne 
inwoners  geheel  van  de buitenwereld afsloten. Alle in- en 


') Histoire de l'isle de Geylan, éorite par Ie oapiUfne J. Bibetbo et 
présentée aa Boi de Portugal en 1685, tradaite da Portagais par l'abbé 
TiB Grand. Amsterdam, 1701. pg. 10 vlg. 


uitvoer ging door Portugeesche handen of door die yan hen, 
welke aan de nieuwe eigenaars cijnsplichtig waren gemaakt. 

Hoewel de Portugeezen met deze machtsontwikkeling voor- 
namelgk de voordeelen hadden beoogd, die het monopolie 
van den handel hun zou opleveren, waren er toch ook poli- 
tieke belangen in het spel. Hunne macht in Voor-Indië was 
bgna uitsluitend op de kust van Malabar gevestigd, waar 
Goa, het centrum van hun bestuur en hunnen handel, in onmid- 
dellgk verband stond met de overige op genoemde kust gelegen 
handelsplaatsen: Eananor, Eranganor, Koilan en Eoetsjien, 
gewichtige en sterke vestingen, vooral de laatstgenoemde, 
waar een aantal Portugeezen, r^ke Israëlieten en Malabaarsche 
Arabieren woonden, die zich met den handel bezighielden, niet- 
tegenstaande de voortrefiPelgke peper, het voornaamste artikel 
op deze kust, onder het monopolie der kroon was gebracht. 

De stellingen, die de Portugeezen op de oostkust van Yoor- 
Indië hadden ingenomen, waren van een geheel anderen aard. 
Slechts op twee plaatsen, te Negapatnam op de kust van 
Earnatica, en te St. Thome, waren zij bepaaldel^k gevestigd. 
Als steunpunten van hunne macht beschouwd hadden beide 
nederzettingen eene uiterst geringe beteekenis. Maar des te 
meer uitgebreidheid had de handel, welke aldaar en op de 
andere plaatsen langs de kust van Earnatica en die van 
Madure voor rekening van Portugeesche kooplieden werd ge- 
dreven, voornamelijk in doeken en kleeden, welke westwaarts 
naar Ormus en de kusten van Afrika en Arabië, oostwaarts 
naar Arakan, Martaban, Queda, Siam en Eambodja werden 
gevoerd, terwgl de lynwaden van het noordelgker gelegen 
Beugalen meest naar Malakka, den Soenda-archipel en de 
Molukken werden verzonden. «Het kenmerkend verschil tus- 
«schen den handel der Portugeezen op de westkust en dien 
„op de oostkust van Voor-lndië," bestond, zooals een heden- 
daagsch  schrijver het uitdrukt, ')  „hoofdzakelyk hierin, dat 


^) De Jonge, Opkomst, n. 82. 


9 op de westkust de officiëele, de gouvernementshandel was 
^gevestigd, terwgl op de oostkust meer de nering en de 
^ngyerheid van bizondere personen, Toor zooverre die toen 
,onder een Oostersche heerschappg kon bestaan, werd aan- 
^getroffen. Was Portugals gezag en handel in het Westen 
^schgnbaar althans onoTerwinnelgk, op Indië's oostkust was 
yde handel ongedekt en onverdedigd.^' 

Deze toestand sproot voomamelgk voort uit het feit, dat 
in tegenstelling met de westkust de oostzgde slechts 
weinige havens bezat, dat zg in sommige gedeelten van het 
jaar niet toegankelgk was en om die reden de vestigingen 
aldaar niet voldoende van buitenaf konden ondersteund 
worden ')• Vandaar de geringe machtsontwikkeling der Portu- 
geezen op de kust van Eoromandel. Zg zagen echter in, dat 
deze kust toch diende beveiligd te worden, zou de handel 
aldaar op voldoende wgze zgn beschermd. En dit kon althans 
gedeeltelgk geschieden, door als bolwerk Ceilon te gebruiken, 
hetwelk als door de natuur daartoe scheen te zgn voor be- 
stemd en reeds sinds eeuwen met de nabggelegen kust in 
eene nauwe verbintenis stond *). Wie Ceilon in zgne macht 
had, kon ook de kust van Madure beheerschen. Ook om die 
reden dus was voor de Portugeezen eene krachtige ontwik- 
keling van hun gezag op Ceilon gewenscht; hunne positie 
aldaar was nauw met die van de overzgde verbonden en wg 
zullen later gelegenheid te over hebben om op te merken, hoe 
met de verzwakking en vernietiging van het Portugeesche 
gezag op  Ceilon  ook hunne stellingen  op een groot ge- 


>) Baynal, Hist. Phü. I. 107. 

') Maroo Polo plaatst in z^jn reisTerhaal te midden yan zijne mededee- 
lingen oyer Ceilon, berichten oTer Koromandel. Men mag opmaken, dat de 
▼an onda bestaande betrekkingen tnsschen Ceilon en de oostkast Tan Yoor- 
Indiê hem aanleiding tot die rangschikking hebben gegeyen. 

Yoyage de Marco Polo en Peregrinatio Marci Panli in Tomé I yan het 
Becneil de Yoyages et de Mémoires, pnblié par la société de géographie. 
Paris, 1824. 


8 

deelte der kast Tan Eoromandel niet langer houdbaar waren. 

Tegen het einde der 16^® eeuw had de Portugeesche heer- 
schappy op Ceilon het toppunt 7an haren bloei bereikt. Zg 
strekte zich, zooals reeds is yermeld, over alle belangrgke 
havenplaatsen uit. De kaneekelden werden beheerscht door 
Gale op de zuid-, Eolombo, tevens de hoofdplaats Tan handel 
en bestuur, en Negombo op de westkust. In het Noord- 
westen hadden de Portugeezen eenige forten geboawd met 
het doel om het drukke verkeer van het binnenland met de 
buitenwereld geheel in hunne handen te stellen. Van deze 
forten was dat te JafiPanapatnam het gewichtigste; maar ook 
datgene, hetwelk hun het bezit van het eiland Manaar waar- 
borgde, was zeer belangrijk. Op dit eiland toch hielden de 
inwoners, evenals die van het aan de overzijde op het vaste- 
land gelegen vlek Tutukorin, zich bezig met de parelvisschery. 
De tusschengelegen zee engte bevatte vele pareloesters; hunne 
vangst en verdere bewerking maakte de ngverheid uit der 
bevolking, welke aan weerszgden woonde. Van haren arbeid 
wisten de Portugeezen eveneens veel  voordeel  te trekken. 

Behalve deze groote vestigingen waren nog verscheidene 
kleinere forten opgetrokken, waarvan Ealiture, tusschen Gale 
en Eolombo gelegen, het belangrgkste was. In het algemeen 
moesten deze vestigingen 5f de kaneelvelden beveiligen, of 
de havenplaatsen bezetten. 

De oostkust was open gelaten. Dit rotsachtige gedeelte 
van het eiland bracht niets voort, dat voor den handel kon 
dienen; het leverde slechts een weinig zout. Wel bevonden 
er zich een tweetal goede havenplaatsen, Battikaloa en de 
groote baai van Trinkonomale, maar de Portugeezen hadden 
het niet noodig geacht deze havens te bezetten, daar zg ze 
niet behoefden te gebruiken en in de meening verkeerden 
dat er van die zijde geen gevaar was te duchten. 

Tegelgker tgd, dat het Portugeesch gezag aldus op het 
eiland was gevestigd, had ook de krijg een einde genomen, 
welke sinds tijden over de opperheerschappg van Ceilon door 


x: 


de vorsten aldaar was gevoerd. Als overwinnaar trad de radja 
van Eandi uit den strgd te voorschgn, een vorst, wiens 
gebied in het bergachtige middengedeelte van het eiland 
was gelegen. Indertgd verjaagd en van zgn land beroofd door 
den radja van Eotta, had hg hulp gezocht h\) de Portogeezen, 
welke ook in onmin met laatstgenoemden potentaat leefden. 
Om des te gereeder de gevraagde hulp te verkrggen, had hg 
zich in schgn tot het Eristendom laten bekeeren en bg den 
doop den naam aangenomen van den overleden broeder des 
Portugeeschen konings, Dom Joao d'Austria. Door zgne bond- 
genooten, zoodra de gelegenheid zich voordeed, op den troon 
hersteld, had hg de macht van zgnen tegenstander, Radja 
Singha van Eotta, geheel vernietigd en ook de overige 
vorsten van het eiland aan zich onderworpen. Maar nadat 
hg aldus de souvereiniteit over geheel Geilon had verworven, 
keerde hg zich ook tegen zgne vroegere vrienden, de Portu- 
geezen. Hg wilde eene poging aanwenden om den muur te 
verbreken, dien door hen tusschen zgn rgk en het vaste land 
was opgetrokken. Maar, had hg in het eerst al eenig 
succes gehad, weldra keerde de kans; verontrust over 
de nadeelen, die hg hun had toegebracht, zonden de Portu- 
geezen eene groote krggsmacht naar Ceilon en versloegen 
daarmede zgne legerbenden en toen de 17e eeuw aanbrak, was 
Dom Joao naar het binnenland teruggedrongen, terwgl zgne 
vganden in zgne havens de voordeden genoten, die hun door 
den handel met de voortbrengselen van zgn gebied werden 
verschaft *)• 

Zoo stonden de zaken op het eiland Ceilon ten tgde dat 
de Nederlanders hunne tochten naar de overzeesche gewesten 


^) BehalTo aaii de reeds genoemde, is het medegedeelde in hoofdzaak aan 
de Tolgende werken ontleend, waanran sommige ook in de Tolgende hoofd- 
stokken worden aangehaald: 

Naanwkenrige beschrijyinge yan Malabar en Choromandel, derzelyer aan- 


10 

begonnen te ondernemen, ^t Waren voorloopig nog de schepen, 
door yerschillende maatschappgen en particuliere personen 
uitgerust, welke den geheelen Indischen Oceaan doorkruisten 
en wier bevelhebbers zich ten doel stelden om, ieder Toor 
hunnen reeder, de Toordeeligst mogelgke handelsbetrekkingen 
aan te knoopen met de inwoners van landstreken, waar zg 
zich, dikwgls op goed geluk, lieten heen voeren. Moedig en 
onverschrokken, maar tevens beleidvol moesten deze zeelieden 
zgn, waar zg zoo vaak te doen kregen met eene bevolking. 


grenzende BQken eo het machtige Eyland Oeylon, door Philippus Baldbus, 
dienaar des godljjken Woordts, eertydts op Ceylon en na tot Geervliet. 
t'Amsterdam. Anno 1672. 

Voyage de Fbah^ois Ptbabd [Ds Latal], contenant sa narigation aux 
Indes Orientales, ICaldiyes, Molnques eto., dirisé en trois parties. Paris. 1679. 

Valkntijn, Beschryyinge yan het Eyland Oeylon. Deel V yan de oitgaye 
yan 1726. 

*t Eyland Oeylon in syn binnenste of 't koningr^jok Oandy geopent en 
nanwkenriger dan oyt te yooren ontdeokt door Bobebt Knox, soheeps- 
capitain der Engelsohe Ooet-Indisohe Ck>mpagnie, die 20 jaren langh in 
dit gewest geyanokel^jk aengehonden geweest en eyndlyok 't selye door de 
ylogt ontkomen is. Vertaald door S. de Vries. Tot Utrecht, 1692. 

Histoire des déoonyertes et oonqnetes des Portngais par Ie B. P. Jos. 
Fbahqois Lafitau. Paris, 1734. 

Itinerarinm ofte yoyage ende schipvaert aaer Oost- ofte Portngaels Indien, 
door Jan Hütobsi Van Limschoten. Amsterdam, 1695 — 1596. 

Gesohichte des Portogiesiscben Eolonialwesens in Ost-Indien yon Fbiedbioh 
Saalfeld. Göttingen, 1810. 

Geschiedenis der Nederlanders boiten Europa etc. door W. G. Van Eabcpen. 
Haarlem, 1881. 

Geschiedenis der Nederlanders in Indie door J. Lauts. Groningen, 1858. 

History of Oeylon by W. Kniohton. London, 1845. 

Oeylon, an account of the Island, physical, historical and topographical 
etc. by Sir Jambs Ehebson Tbnnbnt. 4^* edit. 2 yolnmes. London. Long- 
mans, 1859. 

The Portnguese in India, being a history of the rise and decline of 
their Eastem Empire by F. O. Dantebs. 2 yol. London. W. H. Allen 
and Oo. 1894. 


11 

welke, dank zg bet onderdrakkingssysteem der Portugeezen, alle 
Earopeanen als hunne natuurlgke vganden moest beschouwen 
en hnnne aankomst en landing met argwanende blikken 
gadesloeg. 

Onder dezulken wordt aan Jo&is van Spilbbbgh eene eerste 
plaats toegekend, zeker niet het minst om de talent7olle 
wgze, waarop hg de Nederlandsche belangen op Geilon heeft 
behartigd. Spilbergh's lotgevallen op dit eiland zgn bekend 
en het is slechts Tolledigheidsbalve, dat zg hier in het kort 
in herinnering worden gebracht. ')• 

Den 5 Mei 1601 was de Nederlandsche admiraal uitge- 
zeild met zgne drie schepen: de Ram, waarop hg zelf, het 
Schaap, waarop de vice-admiraal Ouyon Lefort het bevel 
voerde, benevens het jacht het Lam. Deze schepen waren 
uitgerust door Balthazar de Moucheron, een van de laatste 
gverige ondernemers, die als bizondere personen de tochten 
naar Oost-Indië volhielden. Het verhaal van Spilbergh's reis 
valt grootendeels buiten ons bestek. Oenoeg zg het mede te 
deelen, dat hg na aan zijne eerste bestemming naar 
de «lies Moucheron^' ') voldaan te hebben, den 29 November 
in de Tafelbaai voor anker kwam om vervolgens den 
27 December van hetzelfde jaar Kaap de Goede Hoop om 
te stevenen en aldus Afrika^s oostkust te bereiken. Bg 
Madagaskar verdwaalde de vice-admiraalQuyon Lefort, terwgl 
bg de Komorren-eilanden ook het jacht het Lam van het 
admiraal-schip afgeraakte. Toen de zaken op Afrika^s oost- 
kust niet zeer naar wensch gingen, maakte Spilbergh gebruik 
van den stroom om den oceaan over te steken. Hg ver- 
wglde eenigen tgd in de Indische zee boven de Malediven, 
daarna voor de kust van Eoetsjien, en verscheen eindelgk 


*) Historiael Joarnael van de Yoyagie naar d'Oost-Indien onder 't beleyt 
▼an den Heer Admirael Joris van Spilbergen (de oorspronkelijke nltgaye in 
Begin en Voortgang der O.-I. Gomp. 1646. L 10de stok.) 

') De Jonge, Opkomst II pg. 274. 


12 

op de westkust van Geilon, welk eiland hg bg Gale om 
moest zeilen om zgn doel, de haven Battikaloa, te bereiken '). 
Oelgk vroeger is medegedeeld, hadden de Portugeezen het 
niet noodig geacht deze havenplaats te bezetten. Wel hadden 
zg den aldaar resideerenden vorst cgnsplichtig gemaakt, het- 
geen beteekende, dat deze het tegendeel van hun vriend of 


O Volgens de Jooge (II. pag. 272—275) zon de aankomst van Spilbergh 
in boTengenoemde haven louter aan het toeval te danken zijn geweest. 
Ygl. zgne woorden op pag. 276: ,hij schgnt nu (van de oostkust van 
„A.frika) met den stroom te zgn medegevoerd in de Indische zee tot boren 
„de Malediven, daarna langs de kust van Ck>etsjin, en eindelijk op de west- 
„kust van peylon te zgn aangekomen. Hier waren alle kustplaatsen door 
„de Portngodzen bezet en viel er geen andere keuze, als om Punt de Qale 
„te dubbelen en weder noordwaarts naar Oeylon's oostkust op te steken. 
„Op den 31 Mei 1602 versoheen Spilbergh ter reede van Mattioalao of 
„Batticalao, alwaar eenigen t^d later zgn admiraal zioh weder by hem 
voegde." Het feit nu, dat Lefort zjjnen bevelhebber te Battikaloa kwam 
opzoeken,  pleit m.  i. sterk voor het vermoeden, dat de reisroute 6f reeds 

A 

door de Mouoheron was bepaald, en de tocht niet uitsluitend naar de iles 
Moucheron was gericht, óf door Spilbergh zelf op de Afrikaansche kust was 
vastgesteld. Dat Spilbergh order had gekregen Battikaloa aan te doen, wordt 
ook geopperd door P. A. Tiele in het 6e zijner artikelen over de „Europeêrs in 
den Maleischen Archipel" pg. 15 (geplaatst in de Bijdragen tot de Taal-, Land- 
en Volkenkunde van Ned. Indie), waar hy, b\j het verhaal van den tocht van 
Cornelis de Houtman in 1589, het volgende schrgft: ,van Atjeh komende, 
deden zg een der Nioobareu aan om zich te ververschen en voeren toen 
naar Ceylon, waar zQ zich van rgst wilden voorzien ; tot hun geluk maakten 
zij onderweg een schip buit, dat met rgst geladen van Nagapatam naar 
Atjeh voer. Van de bemanning, allen Indiërs en Maleiers, vernamen zg, dat 
te Battikaloa aan de Oostkust van Oeylon veel handel gedreven werd en 
dat zg daar gemakkelijk lading en verversching zouden kunnen vinden, 
daar de koning een groot vgand was der Portugeezen. Misschien is dit 
bericht de aanleiding geweest tot Spilberg's bezoek aan die 
havenplaats, twee jaren later. Thans trachtte men te vergeefs Cey- 
lon te bereiken. Voortdurende tegenwind dwong de schepen tot de terug- 
reis." Bedoeld bericht kon 8 Aug. 1600 aan de Moucheron zgn overgebracht, 
het tgdstip van terugkomst van de Houtman, die ook voor rekening van 
dien ondernemer was uitgevaren. 


13 

bondgenoot moest wezen. De radja van Battikaloa stond in 
nauwe relatie met zgnen soeverein, den maharadja Dom 
Joao en evenals dezen was h^ geneigd den Portogeesche 
overbeerschers alle mogelgken afbreuk te berokkenen. 

Dit zon Spilbergh spoedig ondervinden. Wegens hunne 
blanke gelaatskleur hield de radja van Battikaloa hem en 
de zgnen voor Portugeezen; uit vrees voor deze natie dorst 
hg echter geene openlgke daden van vgandschap te plegen, 
maar trachtte hg den uieuw-aangekomenen eenen valstrik te 
spannen. Hg ontving Spilbei^b eerst met veel schgn van vriend- 
schap, bg welke gelegenheid deze niet naliet er op te wgzen, 
dat hg en de zgnen Nederlanders, dus vganden der Portu- 
geezen, waren. Desniettemin gaf de radja zijne verraderlgke 
plannen niet op, maar verzocht hg Spilbergh zgn schip op 
den wal te halen, zooals dat volgens hem te doen gebruikelgk 
was. Hoewel Spilbergh wel vermoedde, dat men met dit verzoek 
niets goeds in den zin had, toonde hg zich toch volstrekt 
niet bevreesd; behendig wist hg de pogingen tot verraad te 
vergdelen. Zelf verzocht hg eenen loods of stuurman met eenig 
volk om zgn schip op het strand te helpen zetten. Nauwe- 
Igks hadden echter deze personen zgn dek betreden, of hg 
liet het meerendeel in ggzeling zetten, als voorzorgsmaatregel, 
dat hem en den zgnen door den radja geen leed zou kunnen 
worden aangedaan. De overige Singaleezen zond hg terug, 
na hen nogmaals uitdrukkelgk verzekerd te hebben geen 
Portugees maar een Nederlander te zgn, gekomen om met 
ben op vriendschappelgke wgze handel te drgven. Ten bewgze 
daarvan zond hg den radja eenige geschenken en liet verder 
te zgner eere ,alle de vlaggen ende standers waeyen ende 
«het gheschut rondtom afschieten, dat den Goninck meer ver- 
«vaerden als vereerden.^' ^) Door deze krachtige houding boe- 


^) Historiael Joumael pg. 26. Valentgn geeft er in sgne beschryying yan 
Oeilon (V pg. 100 — 107) een nityoerig excerpt ran. 
Vgl. ook Van Kampen t. a. p. I, pg. 118—126. 


14 

zemde Spilbergh den radja ontzag in, maar van wederzgdsch 
vertrouwen was geen sprake meer en de Nederlanders zagen 
wel, dat zij b^j dezen vorst niet in hunne plannen zouden slagen. 
Maar terzelfder tijd kwamen z^ er achter, dat er te Battikaloa 
zeer weinig te handelen viel en tevens, dat de radja niet de 
heer en meester van het land was, waarvoor z^ hem liadden ge- 
houden, maar dat hg stond onder den maharadja, zonder wiens 
goedkeuring hij, naar zg vermoedden, niets met de vreem- 
delingen durfde overeen te komen, ook al was hg overtuigd, 
dat dezen niet tot de gehate en gevreesde natie behoorden. 

Terstond besloot Spilbergh zich rechtstreeks tot den maha- 
radja te wenden. Een naar Kandi afgezonden kommies kwam 
behouden met brieven en geschenken terug, en daar dien- 
tengevolge de radja van Battikaloa teekenen van toenadering 
begon te geven en de vice-admiraal Ouyon Lefort inmiddels 
met zijn schip in de haven was komen opdagen, besloot 
Spilbergh zich zelf met een gevolg van 10 personen in het 
binnenland te wagen om persoonlgk aan het Eandische hof 
vriendschaps- en als het kon ook handelsbetrekkingen aan 
te knoopen. En zgn moedig besluit werd beloond; zoowel op 
de plaatsen, waar hg zich onderweg ophield, als in de hoofd- 
stad van den maharadja werd hg met vorstelgken luister en 
groote vriendschapsbetuigingen ontvangen. Tot dit laatste droeg 
?ooral de omstandigheid bg, dat Spilbergh zich minder voor- 
deed als een koopman, die handelszaken kwam doen, maar meer 
als een gezant van graaf Maurits van Nassau, die door dezen 
was afgezonden om met den keizer van Geilon tegen hun 
beider vganden, de Portugeezen en Spanjaarden, een ver- 
bond te sluiten. Ten bewijze hiervan schonk hij den maha- 
radja een beeltenis van Maurits te paard in volle wapen- 
rusting te midden van krggsgewoel, dat den slag van Nieuw- 
poort voorstelde; tevens verhaalde hg veel over deze kor- 
telings behaalde groote overwinning van zgnen meester, het 
geen den Eandischen vorst zoozeer in verrukking bracht, dat 
hg aanbood zelf met de keizerin, de prinsen en prinsessen 


15 

als arbeiders kalk en steen aan te dragen, zoo de groote 
Manrits eene vesting op Ceilon wilde stichten. Vele geschen- 
ken, brieven en beloften gaf de maharadja nog aan Spilbergh 
voor den beroemden veldheer mede, bjj wien hg den admiraal 
tevens tot ziJn gevoknachtigd afgezant benoemde. Hierop 
keerde deze weer naar het strand te Battikaloa terng. 

Wel waren de Nederlanders nu overtuigd van de genegen- 
heid, welke de Singaleesche vorst jegens hen, als vganden 
der Portugeezen, scheen te koesteren, maar het doel hunner 
komst was toch eenigszins gemist. Handelswaren waren hun 
slechts in zeer geringe mate verschaft. Op hunnen terugtocht 
uit Kandi werd hun een weinig kaneel en peper achterna 
gezonden en hadden zg eenigen ruilhandel in edelgesteenten 
van geringe waarde gedreven, maar dit was toch in de 
verste verte niet, hetgeen zg hadden kunnen verwachten. 
Spilbei^h en de zgnen konden niet weten, dat de maharadja, 
dank zg de overheersching der Portugeezen, zoo weinig over 
de voortbrengselen van zgn land kon beschikken. Waar- 
schgnlgk om zgne positie op te houden, had deze hun medege- 
deeld op het oogenblik weinig specergen in voorraad te hebben, 
maar in het vervolg veel te kunnen leveren. Met deze toe- 
zegging konden de Nederlanders zich troosten en, na alvorens 
nog eenige kleine Portugeesche handelscheepjes genomen en 
verbrand te hebben en een paar der hunnen bg den maharadja 
te hebben achtergelaten, hunne reis naar Atjeh voortzetten. 

Nog vóór de gunstige ontvangst van Joris van Spilbei^h 
aan het Eandische hof in de Nederlanden bekend kon zgn, 
werd van daar uit reeds een tweede tocht naar Ceilon onder- 
nomen. Den 13 Maart 1602 verlieten drie schepen, waarover 
Sebald de Weert het gezag voerde, de haven van Vlissingen ; 
zg maakten deel uit van een eskader van 15 zeilen, waarvan 
de overige onder het bevel van den admiraal Wybrand van 
Warwgck eene bestemming hadden naar den Indischen Ar- 
chipel en China. Slechts de geldkracht der verbonden han- 
delslichamen,  thans  als  Algemeene  Oeoktrooieerde Oost- 


16 

Indische Kompagnie yereenigd, had zulk eene groote vloot 
bgeen kannen brengen en haar bemannen met over de 1000 
koppen; te samen genomen eene niet geringe macht, verge- 
leken met de kleine, vaak slecht bemande vaartuigen, zooals 
er nog in het vorige jaar door particuliere personen en han- 
delsvereenigingen, b{j drie of vier te gelgk, op den gevaar- 
vollen tocht naar de overzeescbe gewesten waren uitgezonden. 
Regelrecht zette de Weert koers naar^Geilon en, dank zg 
eene voorspoedige reis, bereikte hg reeds den 29 November 
de haven van Battikaloa. Wel is waar kon hg daar evenmin 
als Spilbergh lading verkrggen, maar de wgze, waarop de 
maharadja zynen voorganger had bejegend, kwam hem spoedig 
ter oore en onverwyld besloot hg diens voorbeeld te volgen. 
Na twee zgner schepen naar Atjeh vooruitgezonden te hebben, 
ondernam de Weert eveneens de reis naar Kandi, ^) waar 
ook hg op vriendschappelgke en' eervolle wgze werd ont- 
vangen door den maharadja, die blgkbaar nog geheel 
onder den indruk was van het bezoek van de Nederlanders, 
nu enkele maanden geleden. Verschillende vragen werden 
aan de Weert gesteld, zoo over den toestand en de macht 
der Vereenigde Gewesten als over graaf Maurits, wiens 
portret, blgkbaar opzettelgk, in de gehoorzaal was opge- 
hangen, en toen zgne antwoorden overeenkwamen met die, 
welke Spilbergh op dezelfde vragen had gegeyen en hij ook 
een zegelring kon vertoonen met hetzelfde wapen, waarmede 
de beeltenis van den HoUandschen stadhouder was versierd. 


M „Historische Verhael van de Beyse gedaen in do Oost-Indien met 16 
„schepen roor reeokeninghe yan de Vereenichde Gheoctroyeerde Oost-Indische 
„Compagnie, onder het beleydt yan den yroomen ende manhaften Wybrandt 
„yan Waerwtjck als Admirael ende Sebaldt de Weert als Yice-admirael, Wt 
„de Nederlanden gheyaeren in den Jare 1602*' in Begin ende yoortgang 
der O.-I. O. I, 11de stok. Dit „Verhael" bestaat nit het joamaal yan yan 
Warw\jcky waarin dat yan Sebaldt de Weert (pg. 6 — 52) is ingelascht. 

Over de Weert ygl. ook de Jonge in pg. 8—16 en yan Kampen t. a. p. 
L 188—187. 


17 

scheen de maharadja van de goede trouw en de vriendschap 
der Nederlanders volkomen overtuigd. Daar de Nederlandsche 
vlootvoogd beweerde naar Indië gekomen te zgn met het 
doel de Portugeezen allerwege aan te tasten en hnn afbreuk te 
berokkenen, verzocht de slimme Singalees hem om daarmede 
op Ceilon dan maar dadelgk te beginnen en b. v. de vesting 
Gale met zgne schepen aan de zeezgde af te sluiten, als wan- 
neer hg, Dom Joao, zelf met een groot leger deze Portu- 
geesche vestiging aan de landzgde zou aantasten. Dit lag nu 
echter niet geheel in de bedoeling van de Weert, die als echt 
koopvaardij-kapitein slechts dan van plan was krijg te voeren, 
wanneer hg daarmede rechtstreeksch voordeel dacht te kunnen 
behalen. Hg gaf dus den maharadja onbewimpeld te kennen, 
gaarne met hem de Portugeezen uit zgne havenplaatsen te willen 
verdrgven, mits zgne kosten vergoed werden door de levering 
van eene goede hoeveelheid specerijen, met een gedeelte waar- 
van hij nu vast zgn schip kon beladen. Dan zou hg hiermede 
naar huis gaan om meerdere hulp te halen, die hem zeker 
zou worden verstrekt, wanneer hg zulke zichtbare teekenen 
van *s keizers gunst aan zijne landgenooten kon vertoonen. 

Ook thans zeide de maharadja weinig peper en kaneel in 
voorraad te hebben, maar deze waren eerst na verloop van 
eenige maanden te kunnen leveren. Tegen dien tgd verzocht 
hg de Weert met de beloofde hulp terug te willen komen; 
gedane onkosten zou hg rgkelgk vergoeden. Zelfs stelde hg 
in het vooruitzicht, dat de Nederlanders het fort Gale, na 
het veroverd te hebben, in eigendom zouden mogen behouden. 
Eene groote hoeveelheid kaneel zouden zij van daar uit jaar- 
Igks naar hun land kunnen verschepen. Voorts deed hij nog 
meerdere verlokkende aanbiedingen, die hunnen invloed op de 
Weert niet misten. Geheel vervuld van het grootsche plan, 
dat aan de Kompagnie, reeds zoo kort na hare oprichting, 
het bezit van eene allerbelangrijkste handelsmarkt zou ver- 
schaffen, voer hg naar Atjeh om aldaar zgne andere schepen 
te halen, welke mede moesten dienen om Gale en, als het 

2 


18 

kon, ook andere Portugeesche forten op Geilon van de zee- 
zgde in te sluiten en, volgens het plan, met behulp van eene 
inlandsche macht tot de overgave te dwingen. 

Den 5 Februari 1603 kwam De Weert te Atjeh, waar hg 
behalve zgne vooruitgezonden schepen ook die van Spilbergh 
aantrof, welke aldaar op lading wachtten. Een der beiden 
nam hi] van Spilbergh over, zoodat b^j thans vier schepen 
bgeen had, welk aantal nog met drie andere werd vermeer- 
derd, welke van Warwgck onderweg hierheen had crezonden 
om zich onder de Weerts bevelen te stellen. Thans hunkerde 
deze er naar om de reede van Atjeh, waar op het oogenblik 
geene gelegenheid was om goede zaken te doen, te verlaten 
en met zgne vloot naar Geilon koers te zetten. Toch werd 
zgn vertrek tot 3 April vertraagd door de mislukte onder- 
handelingen, die hg met den sultan had te voeren over het 
opslaan van een brandvrg huis voor de faktorij der Kom- 
pagnie; eerst op dien datum voeren de zeven schepen Atjeh^s 
haven uit en met hen een gezant van den sultan aan den 
maharadja van Kandi, wien door De Weert op zijns meesters 
verzoek aldus overtocht werd verschaft. 

Na de terugkomst der Nederlanders te Battikaloa (25 April) 

ging aanvankelgk alles naar wensch. De inboorlingen waren 

hun zeer genegen en verschaften voldoende verversching voor 

weinig geld. Om deze reden was het nog meer te betreuren, 

dat de Nederlanders zelven door hunne onbekendheid met de 

godsdienstige gebruiken des lands de goede gezindheid der 

inwoners geheel deden veranderen. Terecht toch hadden dezen 

aanstoot genomen aan het feit, dat eenigen van de Weerts 

volk, in weerwil van herhaalde waarschuwingen, verscheidene 

ossen  badden gedood en naar de schepen hadden medege- 

voerd.  Het bericht hiervan moest ook den maharadja niet 

aangenaam zgn, die op de tijding van de komst der schepen 

den 1 Juni te Battikaloa was aangekomen. Maar zgn toorn 

werd in nog heviger mate opgewekt, doordat de Weert de 

opvarenden van vier Portugeesche schepen, welke hg gedurende 


19 

zgn verblgf te Battikaloa had buit gemaakt, niet aan hem 
had overgeleverd, maar vrgelgk had laten gaan. Van deze 
ongunstige stemming sch^nt nu de Atjehsche gezant, waar- 
schgnlgk uit wraak, omdat de Weert meerdere eer aan de 
gevangen Portugeezen dan aan z^jn persoon had bewezen, 
mogelgk ook om politieke redenen, gebruik te hebben ge- 
maakt om den maharadja tegen de Weert, dien hg als een 
verkapt vriend der Portugeezen voorstelde, in het harnas te 
jagen. ') Verschillendje zaken werkten er toe mede Dom Joao^s 
argwaan te doen toenemen, zoodat hg ten slotte eene drin- 
gende uitnoodiging van de Weert om toch zgne schepen eens 
te komen bezien, opvatte als eene poging om hem verraderlijk 
aan zgne vijanden over te leveren. Hg zocht dus naar een 
gelegenheid om zich van zgnen valschen bondgenoot te ont- 
doen ; en deze liet niet lang op zich wachten. Op eenen maaltgd 
ten huize van den radja van Battikaloa schgnt de Weert 
zich in dronkenschap zeer oneerbiedig tegen den maharadja 
te hebben uitgelaten; deze beval hem gevangen te nemen, en 
daar hij zich te weer stelde, werd hg met een groot getal 
zgner manschappen door de Singaleezen afgemaakt. Slechts 
enkele Nederlanders konden ontvluchten om de noodlottige 
tgding aan de overige schepelingen mede te deelen. 

Alle hoop op het aanknoopen van vriendschapsbetrekkingen 
met den Singaleeschen vorst scheen vervlogen te zgn na 
den moord op Sebald de Weert, welke echter geheel te 
wgten was  aan fouten, ook later zoo  menigmaal door de 


M Deze ToorateUing der zaak, ontleend aan Baldaens (pg. 19) en Valenten 
(p. 108) is, naar Tiele (in z\jn boven aangehaald artikel, pg. 76) opmerkt, 
waarschljniyker dan hetgeen Pyrard (Voyage II, p. 90) schrift, nl.: Oe perfide 
Boy, qni leor joüa ce mésohant tour, faisoit tont oeia poor faire ea paix 
ayeo les Portngais: Oar ie leur ay ony dire, que cela yenoit de leur con- 
seil et qne ce Boy leur ayoit promis de lenr livrer les navires, moyennant 
nne partie des richesses, qu'il eüt retenu. (!) 

Het „Historische Verbael" geeft in deze zaak volstrekt geene opheldering. 


20 

Nederlanders in Indië begaan. De minachting voor, of onbe- 
kendheid met het geloof en de gebruiken der inboorlingen, 
gevoegd bij het gebrek aan eerbied voor inlandsche 
vorsten, had ook hier aanleiding gegeven tot noodlottige 
gebeurtenissen. Ten zeerste gekrenkt trok de maharadja zich 
weder naar zgne hoofdplaats terug en liet weten, dat de 
Nederlanders nu maar te zeggen hadden, wat z^ verlangden, 
vrede of oorlog, het was hem onverschillig. De radja van 
Battikaloa echter, die vreesde dat eeneweerwr aak der Neder- 
landers hem en zyn aan zee gelegen gebied het eerst zoude 
trefiTen, zocht de zaak by te leggen, üij stelde den moord als 
een misverstand voor, door de Weerts eigen schuld ontstaan ; 
door het zenden van geschenken, het doen van groote belof- 
ten aan den, door de schepelingen nieuwgekozen, bevelhebber 
Eomelis Pietersz. trachtte hg het gebeurde te vergoelijken. 
Mogelgk ook door zgn toedoen kwam de toorn des maha- 
radja^s spoedig tot bedaren. Veertien dagen na de noodlottige 
1 Juni trachtte Dom Joao reeds weder nieuwe vriendschaps- 
betrekkingen aan te knoopen en herhaalde hg zgne vroegere 
beloften in de verwachting, dat de Nederlanders, ondanks het 
voorgevallene, hunnen vroeger toegezegden bgstand tegen de 
Portugeezen nog wel zouden willen leveren. Zgne berekening 
faalde; wel achtte Eomelis Pietersz. het beter de vriendschap 
met den Singalees te onderhouden, dan in vijandschap van 
hem te scheiden, maar hij was nog zoozeer voor verraad 
beducht, dat hg zelfs het aan land gaan zgner manschappen 
ten strengste verbood. Den maharadja werd ten antwoord 
gegeven, dat hg, zoo hg werkelgk gezind was om ter goeder 
trouw met de Nederlanders te handelen, dan beginnen moest 
met twee scheepsladingen kaneel en peper bgéén te brengen, 
opdat, wanneer er weder Nederlandsche schepen voor Ceilon 
mochten verschgnen, deze dadelijk lading konden bekomen. 
Wat de tegenwoordige schepen betreft, deze zou men niet in 
de waagschaal stellen, daar men voldoende overtuigd was, dat 
zg toch, zonder eenige specerg bekomen te hebben, weder 


r 


21 


van GeiloD zonden moeten vertrekken. Na dit antwoord ver- 
liet de vice-admiraal op den 31 Juli de haven van Batti- 
kaloa en vertrok naar Atjeh, waarheen hg reeds gedurende 
de onderhandelingen met den maharadja verscheidene zgner 
schepen vooruit had gezonden. 


liet tweetal bezoeken, door de Nederlanders aan het eiland 
Geilon gebracht, had hen dus slechts de overtuiging ryker 
doen worden, dat zelfs de gunst der inboorlingen hun geen 
handelswaren zou kunnen verschaffen, zoolang de Portugeezen 
zich door het bezit hunner sterke forten nagenoeg als eigenaars 
van het voornaamste produkt des lands konden beschouwen. 
Slechts een veroveringskrgg zou aan de Eompagnie een aan- 
deel in den kaneelhandel kunnen verschaffen. De Weert had 
daartoe eene poging willen wagen, maar zgne vérstrekkende 
plannen werden door zijnen dood vernietigd en in de eerste 
dertig jaren zouden zg niet meer worden opgevat. De bewind- 
hebbers der Oost-Indische Eompagnie moesten al hunne 
krachten besteden om het doel te bereiken, hetwelk zg zich 
vóór alle andere zaken voor oogen hadden gesteld: de vesti- 
ging van het Nederlandsche gezag in den Maleischen ArchipeL 
Aan werkzaamheden, daarmede niet samenhangende, konden 
zg voorloopig weinig moeite besteden. Wel konden hunne 
ondergeschikten zich ook elders nederzetten, maar slechts 
dan, wanneer dit zonder veel inspanning kon geschieden. In 
geen geval was er vooreerst denken aan om ter wille van eene 
vestiging, ver buiten den Archipel gelegen, eenen krgg te 
beginnen op eene der sterkste bezittingen der Portugeezen, 
welke uit de nabggelegen hoofdplaatsen hunner macht onop- 
houdelgk kon worden gesteund. 

Liet de toepassing van haar systeem aan de Eompagnie 
niet toe, dat zg gedurende de eerste jaren van haar bestaan 


22 

haar gezag ook over Ceilon zocht nit te breiden, wel was 
zg er op bedacht hare eens aangeknoopte betrekkingen met 
den maharadja van dat eiland zooveel mogelgk te onder- 
houden. Zg wilde van diens medewerking verzekerd wezen 
tegen den tgd, waarop zy de handen vrg zou hebben voor 
pogingen om ook den kaneelhandel geheel of gedeeltelgk 
machtig te worden. In de jaren 1605 en 1606 had zg aan- 
gevangen met het stichten van faktorijen op het noordelgk 
deel van de kust van Koromandel; dank zq de geringe 
krachtsontwikkeling der Portugeezen op deze kust, waren 
achtereenvolgens Nederlandsche vestingen te Mazulipatnam, 
Petapoeli, Tegenapatnam en Paleakatte verrezen. Het bezit 
dezer plaatsen moest de Kompagnie een deel van den handel 
in kleeden verschaffen, het onmisbare ruilmiddel in de Moluk- 
ken, waar zg naar het monopolie van den specerij-handel 
streefde. Van uit deze nederzettingen nu trachtte de Kom- 
pagnie invloed te blgven uitoefenen op de gezindheid van 
den maharadja, die den in 1604 gestorven Dom Joao had 
opgevolgd. Iets duurzaams poogde zy voorloopig daarmede 
niet te bereiken; het bleef bij het wisselen van betuigingen 
van vriendschap jegens elkander en vgandscbap tegen de 
Portugeezen. 

Dat de bewindhebbers slechts wachtten met hunne werk- 
zaamheden ten opzichte van Ceilon, totdat zg elders hunne 
macht genoegzaam hadden gevestigd, getuigen ook de kon- 
trakten, met den maharadja gesloten ten tgde dat de geruch- 
ten van eenen ophanden zgnden wapenstilstand tusschen de 
Vereenigde Provinciën en Spanje en dus ook Portugal in 
omloop kwamen, en vervolgens toen Spanje verklaarde, dat 
het TwaalQarig Bestand voor gewesten, buiten Europa gelegen, 
niet van kracht was. 

Het eerste kontrakt ') bevatte eenvoudig een aantal be- 
palingen, volgens welke het den Nederlanders vergund zou 


»)  Gesloten  18 AprU 1610. Zie de Jon^e, IH, pg. J36 ep bijlage XLIH. 


23 

zgn zich te vestigen op het eiland Geilon, opdat zg, met uit- 
sluiting van alle andere natiën, alle Toordeelen van den 
handel, aldaar vallende, zouden genieten. Het gaf hun dus 
het recht ook in vredestyd de Portugeezen uit den handel 
van Geilon te verdringen. Maar de bepalingen van de later 
gesloten overeenkomst '), maakten de eerste volkomen over- 
bodig. Dit waren artikelen van een verbond, door denmaha- 
radja met de Nederlanders tegen de Portugeezen aangegaan. 
De bovengenoemde voordeelen, aan de Eompagnie toegezegd^ 
zou deze vergelden door het verleenen van hulp in den krgg 
tegen den gemeenschappelgken vgand. 

Ook deze kontrakten brachten geene verandering in den 
bestaanden toestand teweeg. Alleen met het oog op de toe- 
komst had de Kompagnie eene verbintenis met den maharad ja 
gezocht. Voor het tegenwoordige kon z\] er niet aan denken 
om ook maar eenigszins te voldoen aan voorwaarden en bepa- 
lingen, waaraan door haar volstrekt geene letterlgke beteekenis 
werd gehecht. Duidelgk bleek dit uit eene gebeurtenis, welke 
eenige jaren later plaats greep en in hare gevolgen zeer 
nadeelig voor de Eompagnie had kunnen worden. 

Marcellus de Boschbouwer toch, de persoon, die de belangen 
der Eompagnie op Geilon had behartigd, was, na het verbond 
tot stand te hebben gebracht, niet terstond vertrokken, maar 
op aandringen van den maharadja voorloopig aan diens hof 
te Eandi gebleven. Door het verleenen van eerambten en 
hooge waardigheden zocht de vorst hem nauw aan zich te 
verbinden. Spoedig was de Boschbouwer verheven tot eenen 
rang, gelgk aan dien der eerste grooten des lands en nam hij 
als zoodanig deel aan de vruchtelooze veldtochten, welke van 
tgd tot tgd tegen de Portugeesche sterkten werden onder- 
nomen. Eerst na een driejarig verblijf wist hg van den 
maharadja verlof te bekomen om te vertrekken. Deze be- 
noemde hem daarop tot gezaivt bg de Yereenigde Oewesten 


1) 11 Mei 1612. Dit kontrakt b^ Baldaeas, Geylon, pg. 26-28. 


24 

en droeg hem voorts op met verschillende andere vorsten en 
volkeren zoodanige verbonden aan te gaan, als hg tot het 
welzgn van het eiland Geilon noodig zou oordeelen ')• 

Zoo vertrok h^ den 9 Mei 1615 naar Mazulipatnam en 
vervolgens naar Bantam. Aldaar aangekomen, trachtte hfj 
zyne superieuren te bewegen de bepalingen van het door 
hem gesloten verdrag gestand te doen en eenen aanvang te 
nlaken met den krgg tegen de Portngeezen op Geilon. Zijn 
verzoek kwam echter op een ongelukkig tgdstip. De dood 
van den Oouverneur-Oeneraal Reynst had de regeering 
van haar hoofd beroofd en dit, gevoegd bg den toestand in 
de Molukken, op Banda en andere plaatsen, maakte haar 
huiverig zelve een besluit te nemen. Evenwel wilde zy eene 
zaak van zooveel gewicht niet geheel van de baan schuiven. 
De Boschhouwer kreeg dus den raad naar de Nederlanden te 
vertrekken en zelf aan de bewindhebbers zgne plannen open 
te leggen. 

In het vaderland vonden de voorstellen van de Boschhouwer 
evenwel nog minder bijval, dan zg in Indië hadden genoten. 
De Kamer van Zeventien toonde zich niet zeer geneigd aan 
eene onderneming, waarin zg geen onmiddellgk belang zag, 
krachten te besteden, welke zg voor gewichtiger zaken zoo- 
zeer noodig had. En ook de houding, welke de Boschhouwer 
aannam, was niet zeer geschikt om de Kamer tot het ten 
uitvoer leggen van zgne plannen over te halen. In plaats toch 
van zich te gedragen als de dienaar der Kompagnie, dien 
de  bewindhebbers  natuurlgk  steeds  in hem  bleven  zien, 


*) Valentijn, Ceylon pg. 112—116. Baldaens, idem pg. 28—44. „Beknopte 
Historie tah de yoornaamste gebeurtenissen op Geilon, sedert de komste 
Tan de eerste Nederlanders aldaar in den jare 1602, en yervolgens van het 
Etablissement der Edele Maatschap pg ter zei ven Eylande tot den Jare 1757", 
naar het H. S. op het Bgks-Archicf nitgegeven door P. A. Leupe in de 
Berichten yan het Hist. Qen. te Utrecht Deel YII, 2de stuk, 2de serie, 
2de deel, 2de stok, pg. 330 — 519. Yan Kampen t. a. p., I. 187 — 189. 


25 

eischte hg, dat zg hem zouden beschouwen als een gezant, 
door een bevriend vorstendom afgevaardigd. Hg toonde zich 
misnoegd, dat hem de, hem volgens zgne meening toekomende, 
eer niet werd bewezen en ziende, dat zijne zaak toch verloren 
was, verklaarde hg ten slotte niets meer met de Nederlanders 
te doen te willen hebben. In het voorjaar van 1617 vertrok 
hg naar Denemarken en bood koning Ghristiaan IV zgne 
diensten aan. 

Inderdaad kreeg de Boschhouwer te Kopenhagen zgne 
wenschen vervuld. Oaarne elke gelegenheid aangrgpende om 
zijnen onderdanen een aandeel in den kolonialen handel te 
verschaffen, rustte de koning in vereeniging met de toen- 
maals opgerichte Deensche Oost-Indische maatschappg een 
zevental schepen uit. Deze werden onder het bevel van een 
Deensch edelman gesteld, en met de Boschhouwer als raads- 
man aan boord vertrok het eskader in het jaar 1618 naar 
Ceilon. 

Waren de Denen in hunne pogingen geslaagd, wellicht had 
het dan aan de Nederlandsche Kompagnie berouwd van de 
haar gedane aanbiedingen geen gebruik gemaakt te hebben. 
Het toeval was haar echter gunstig en deed de Deensche 
onderneming op niets uitloopen. Immers, toen de vloot, na 
bijna twee jaren onderweg te zijn geweest, de haven van 
Battikaloa bereikte, voerde zg slechts het Igk mede van den 
man, wiens dood de Denen van den eenigen persoon beroofde, 
die eene goede verstandhouding tusschen hen en den maha- 
radja van Ceilon tot stand had kunnen brengen. Want, 
hoewel hg overtuigd werd, dat de nieuwe bezoekers op aan- 
raden van zgnen gezant waren gekomen, verklaarde deze vorst 
toch met hen niets te maken te willen hebben. Zonder 
omwegen verlangden de Denen betaling van de kosten, die 
te Kopenhagen voor de uitrusting der schepen waren besteed 
en welke zg met het volste recht van den maharadja meenden 
te mogen terugvorderen. Maar van zgne zgde verklaarde deze 
tot niets last te hebben gegeven en dus niet van zins en trouwens 


26 

ook niet bg machte te wezen iets te betalen. Ten slotte weigerde 
hy den Denen verder gehoor te verleenen. Terecht konden 
dezen nu meenen bedrogen te zijn, maar de Boschhouwer kon 
niet meer ter verantwoording geroepen worden. Het eenige, 
wat de Denen konden doen was zyne luttele nalatenschap in 
beslag nemen, om voor een klein gedeelte hnnne schade te 
dekken, en verder onverrichter zakeu vertrekken. De Deensche 
onderneming naar Geilon was op niets oitgeloopen. 


Hadden de bezoeken, door de Nederlanders in de jaren 
1602 en 1603 aan Geilon gebracht, den Portugeezen weinig 
ongerustheid ingeboezemd, toen een tiental jaren later deze 
bezoeken niet alleen herhaald, maar zelfs door andere natiën 
nagevolgd schenen te zullen worden, begonnen zg in te zien, 
dat er voor hen gevaar kon gelegen zgn in het voortduren 
der goede verstandhouding, welke bleek te bestaan tusschen 
den maharadja en hunne eerst zoozeer verachte, thans zoozeer 
gevreesde vganden. Terecht vermoedden zg, dat de te Batti- 
kaloa en Eandi gevoerde onderhandelingen voor hen niets 
goeds voorspelden en dat, hoe groot hunne macht op Geilon 
ook was, zg voorzichtig zouden handelen, wanneer zg hunne 
vganden alle gelegenheid ontnamen, om zich met elkander 
te kannen vereenigen. Den laatsten weg, waarlangs de maha- 
radja zich tot dusverre nog steeds met de "buitenwereld in 
aanraking had kunnen stellen, moest hem worden afgesloten. 
Geilons oostkust stond nog voor ieder open; ook daar moest 
de afsluitingsmuur worden opgetrokken. Eerst dan konden 
de Portugeezen, volgens hunne meening, geacht worden alle 
pogingen te hebben aangewend om het aanknoopen van 
betrekkingen door de inlandsche vorsten met vreemde natiën 
te beletten. 

Battikaloa en Trinkonomale waren dus de havens, waarop 
thans de blikken der Portugeezen waren gevestigd. En zg 


27 

aarzelden niet zich zoo spoedig mogelgk van het bezit van 
beide plaatsen te verzekeren. Reeds in het jaar 1622 was een 
fort gebouwd, hetwelk de baai van Trinkonomale alleen voor 
Portngeesche schepen toegankel^'k maakte en y^jf jaren later 
was ook te Battikaloa eene dergelyke sterkte gereed. De 
bestaande vestiging te Jaffanapatnam werd na eenen aanval 
der Singaleezen en Malabaren in een groot kasteel veranderd 
en zoo was in het jaar 1630 om het geheele eiland een kring 
van zeven groote en een aantal kleinere forten en versterkte 
steden opgetrokken, welke, van eene groote krggsmacht voor- 
zien, niet alleen de kust, maar ook een groot deel van het 
binnenland konden beheerschen en insluiten. 

Zonder strgd hadden de Portugeezen zich evenwel niet van 
het bezit dezer havenplaatsen kunnen verzekeren. Henar 
Pandar '), de destgds regeerende maharadja, had al het 
mogelijke gedaan om hun het opwerpen van de nieuwe forten 
te beletten. Herhaalde malen had hg eenen veldtocht tegen 
zgne aartsvganden ondernomen en met de hevigste straffen 
diegenen zgner onderhoorigen bedreigd, welke het zouden 
wagen, hun eenige hulp te bieden; telkens was hg evenwel 
teruggeslagen, en het bleek hem ten slotte onmogelgk den 
Portugeezen één hunner sterkten te ontnemen, ook al kon 
hg in het open veld hunne legerbenden verslaan. Eene goede 
kans om Eolombo te veroveren liep op niets uit. De Portu- 
geezen hadden namelgk, misnoegd over de schade, die hunne 
handel door den oorlog leed, besloten den maharadja desnoods 
in zgne eigene hoofdstad te dwingen hen voortaan met vrede 
te laten. Te dien einde trokken zg met eene groote legermacht 
het binnenland in. Op verraderlgke wgze werden zg door eenige 
inlandsche grooten, die in schijn tegen hunnen heer waren 
opgestaan en zich met de Portugeezen tegen hem hadden 
vereenigd, in eene hinderlaag gelokt en vervolgens van alle 
zgden door het volk van den maharadja en hunne schgn- 


*) Door de Nederlanders OQk Geimwieraat of MahAstana genoemd. 


28 

bondgODOoten aangevallen met het gevolg, dat het grootste 
gedeelte hunner soldaten, nevens den veldheer Gonstantine 
de Sa e Noronha, op het slagveld bleef. Toen echter Henar 
Pandar van zgne overwinning gebruik wilde maken en de 
hoofdvestiging zgner vganden trachtte te vermeesteren, bleek 
de verzwakte bezetting eenen aanval op hare mnren nog geheel 
en al te kunnen vergdelen. Ook een beleg bracht Kolombo 
niet in 's maharadja^s handen en toen eene aanzienl^ke ver- 
sterking, zoo spoedig mogelyk uit Gba gezonden, de onge- 
regelde Singaleesche krggsbenden aantastte, werd Henar 
Pandar gedwongen te wfjken en weder naar het binnenland 
terug te trekken '). Evenals de pogingen z^er voorgangers 
om de Portugeezen te verdryven, op niets waren uitgeloopen, 
bleef ook de krgg, door dezen maharadja tegen hen aange- 
vangen, vruchteloos. 

Na den dood van dezen vorst, die in het jaar 1632 over- 
leed, schenen de oude twisten over de opperheerschappg weder 
eeneit aanvang te zullen nemen. Wel had Henar Pandar aan 
elk zgner drie zoons een bepaald deel van zyn rgk toege- 
dacht, maar ieder trachtte zich van het gebied zgner broeders 
meester te maken en zoodoende alleenheerscher te worden. 
Na korten tgd was de strgd echter beslist. Henar Pandar's 
jongste zoon zette zich onder den naam van Radja Singha, 
na den dood van zgnen oudsten, en de verdryving van zynen 
anderen broeder, op zgns vaders troon en wist aUengs diens 
geheele gebied onder zyn gezag te brengen. Met krachtige 
hand vereenigde hy de verschillende deelen van zyn ryk en 
spaarde geen middelen om weerspannige onderdanen en ge- 
vaarlyke mededingers uit den weg te ruimen. Hy schynt eene 
soort van eenheid in het bestuur der verschillende land- 
streken gebracht te hebben; onder zijn oppergezag werden 
de tot dusverre bestaande afhankelyke radjas en andere 
vorsten niet veel meer dan zoogenaamde dessaves, door den 


I) Bibeiro pg. 187—210. Danvere U 281—286, 246, 246. 


29 

maharadja aangestelde bestuurders van een bepaald aange- 
wezen landschap. 

Zoo wist Radja Singha binnenlandsche twisten te onder- 
drukken en Yoor zich zelven het behoud zgner troon tegen 
eiken mededinger te verzekeren. 

Thans moest de krachtige vorst het niet langer kunnen 
verdragen, dat hg, ook al had hg zgne eigene landgenooten 
onderworpen, zich niet als heer en meester van Geilon kon 
beschouwen, zoolang de Portugeezen de beste gedeelten van 
het eiland, benevens den geheelen handel, in hun bezit 
hadden. Beide hun te ontrukken moest voortaan het voor- 
naamste streven van Radja Singha wezen, üit de ondervinding, 
door zgne voorgangers opgedaan» had hg echter genoegzaam 
geleerd, dat zgne krggsmacht wel een tgdelgke overwinning 
op de Portugeesche soldaten kon behalen, maar op den duur 
niet bg machte was, hen uit hunne forten te verdrgven. Deze 
overweging moest hem naar bondgenooten om doen zien, die 
beter dan hg tegen de Portugeezen zonden opgewassen zgn. 
En het is natuurlgk, dat hg daarbg het eerst moest denken 
aan het volk, waarmede de beide vorige Kandische vorsten 
in zulk eene goede verhouding hadden gestaan. De verbonden 
van vriendschap, eertgds door hen met de Nederlanders ge- 
sloten, hoopte de maharadja zich thans ten nutte te maken. 
In het jaar 1636 besloot hg den steun van de grootste vgan- 
den der Portugeezen in zgn voorgenomen krgg tegen hen in 
te roepen. 


TWEEDE HOOFDSTUK. 


De Nederlanders op Cellon 1686-1641. 


Gedarende de eerste dertig jaren van haar bestaan had de 
Nederlandsche Oost-Indische Kompagnie de kring van hare 
werkzaamheden onophoudelgk uitgebreid. Niet alleen was zg 
er na afloop van dit tgdvak in geslaagd uit den Maleischen 
Archipel, het centrum van haar macht en handel, de Portu- 
geezen bgna geheel te verdringen en andere mededingers te 
weren, maar tevens had zg niet nagelaten ook elders handels- 
betrekkingen aan te knoopen, waar zg meende daarmede eenig 
voordeel te kannen behalen. Zoowel in het Westen als in het 
Oosten van Azië waren de kantoren der Kompagnie gevestigd. 
De «prince-vlag^^ wapperde op de kasten der Roode Zee en 
in het vergelegen Japan. In bgna alle Indische gewesten waren 
Nederlandsche faktorgen en forten gesticht. Nederlandsche 
schepen werden in de havens van Perzië, Japan, China, For- 
mosa en Eambodja met zgden stoffen geladen. De beroemde 
Perzische tapgten en andere wollen en satgnen goederen 
werden door dienaren der Kompagnie in Siam, Arakan en 
Pega voor goad, zilver en edelgesteenten van de hand ge- 
daan. De Arabische koffie was mede een harer voornaamste 
handelsartikels, en op de kasten van Koromandel en Bengalen 
ter eener en te Soeratte ter anderer zgde van het Voor-Indische 
schier-eiland werd, met geweven en gekleurde Ign waden, 
vooral  veel opium ingeslagen, met den verkoop van welk 


31 

artikel in China en Japan, maar yoornamelgk in den Malei- 
schen Archipel, belangryke winsten werden behaald. 

Liepen dos de draden van den Aziatischen handel voor een 
groot gedeelte door Nederlandsche handen, verscheidene voor- 
name handelstakken waren nog in het bezit der Portngeezen. 
Te Goa werden jaarlgks aanzieulgke partgen peper en kaneel 
verscheept, welke waren op de Europeesche markten den 
verkoopers eene veelvoudige winst opleverden. Niet zonder 
reden werd door de Portngeezen zeer veel gewicht gehecht 
aan het behoad van de kust van Malabar en van het eiland 
Geilon. Aldaar was hunne hoofdmacht gevestigd en bevond 
zich eene reeks versterkte en van eene voldoende bezetting 
voorziene handelsplaatsen, welke geene mededingende faktorgen 
naast zich duldden. Tot dusverre waren deze streken van 
Nederlandsche aanvallen verschoond gebleven, hoezeer de 
Kompagnie er naar haken moest haren vganden ook den peper- 
en kaneelhandel te ontrukken. Maar, gelijk reeds vroeger is 
opgemerkt, de Eompagnie kon niet alle zaken tegelgk waar- 
nemen. Een groot gedeelte van hare krggsmacht had zg 
noodig in den Maleischen Archipel, waar zg er wel lang- 
zamerhand in slaagde de Portngeezen door de kracht harer 
wapenen te verdrg^en, maar waar telkens land- en zeemacht 
werden vereischt om den een of anderen inlandschen poten- 
taat in bedwang te houden. Van de buitengewone krachts- 
inspanning, welke alleen de sterke vestingen op Geilon en 
de kust van Malabar aan de Eompagnie over zou kunnen 
leveren, kon in deze omstandigheden gedurende de eerste 
kwart-eeuw van haar bestaan geen sprake zgn. 

Naarmate echter de Archipel meer en meer aan het Neder- 
landsche gezag werd onderworpen, kreeg de Hooge Regee- 
ring te Batavia ook meer gelegenheid elders hare krachten 
aan het uitwerken harer plannen te beproeven. Gedurende 
de jaren 1630 — 1640 was hare aandacht hoofdzakelgk gevestigd 
op het bereiken van een doel, waardoor zg den geheelen 
Oost-Aziatischen handel in hare macht zou brengen. Zoolang 


32 

Malakka nog in de handen der Portugeezen was, miste de 
Eompagnie den sleutel, waarmede »zg den toegang tot den 
Archipel voor yganden en mededingers zon kunnen afsluiten. 
Naar Malakka waren thans de blikken van Gouverneur- 
Generaal en Raden gericht, en sinds 1633 wendden dezen een 
groot deel hunner beschikbare macht aan om eerst gedurende 
eenige jaren de belangr^ke haven plaats in te sluiten en ver- 
volgens tot ,een geregeld beleg over te gaan ^). 

Was de verovering van Malakka het hoofddoel der Hooge 
Begeering, in dezen tgd ging zg er mede toe over in Yoor- 
Indië krggsoperatiên tegen de Portugeezen te ondernemen. 
Reeds gedurende de eerste jaren van haar bestaan hadden 
de schepen der Kompagnie zich niet alleen nu en dan voor 
Goa vertoond, maar zelfs de haven van dit middelpunt van 
de macht en handel harer vijanden somtgds gesloten gehou- 
den *). Dit laatste had echter slechts zelden plaats gehad. 
Maar in 1636 voer de eerste der vloten uit, welke ook in 
de volgende jaren geregeld naar de kust van Yoor-Indië 
werden gezonden. Na in de maanden Juli of Augustus van 
Batavia vertrokken te zgn, konden de schepen in het laatst 
van September Goa bereiken, voor welke stad zg tot uiterlgk 
ult^ April konden blgven kruisen. Op dat tgdstip moesten 
zg vertrekken, wilden zg zich niet door het veranderen van 
het moesson de gelegenheid tot terugkeer benomen zien. 
Gedurende zes of zeven maanden dus konden zij aan alle 
Portugeesche retour-schepen het uitzeilen verhinderen en 
eveneens de uit Lissabon komende vloot het binnenloopen 
beletten. Tevens konden zg trachten om den Portugeezen in 
den peperhandel op de kust van Malabar alle mogelgken 
afbreuk te doen en ten slotte was door het uitzenden van 


^) P. A. Tiele, Boaw8to£fen voor de geschiedenis der Nederlanders in den 
Maleischen Archipel. Deel II, bewerkt door Mr. J. E. Heeres. Inleiding, 
pg. LXXL 

«) De Jonge, III, pg. 137. 


33 

zulk eene vloot aan de Nederlandsche koopvaarders op Arabië 
en Perzië eene veilige reis verzekerd. 

In hetzelfde jaar,  waarin de eerste  «vlote van  defensie^^ 
onder Jakob Goper naar de kast van Malabar vertrok, richtte 
de maharadja van Geilon een schreven tot Earel Reiniersz., 
gonvernear van Paleakatte, de Nederlandsche vestiging, welke 
het meest nabij genoemd eiland was gelegen. In dezen brief 
legde Radja Singha den geheelen toestand van zgn rigk aan 
de Nederlanders bloot. Hg beschreef de oorlogen, door hem, 
zoowel als door zyne voorgangers tegen de Portugeezen gevoerd, 
die zich desondanks van de geheele kust en het vruchtbaarste 
gedeelte des eilands hadden meester gemaakt. Thans had hg 
het plan opgevat om hen geheel uit zgn gebied te verdrgven, 
maar, daar hg wel inzag, daartoe niet alleen in staat te zullen 
zgn,  riep  hg  de hulp  van  den  ^viceroy van Jacatra^^ in. 
Herinnerende aan de goede verstandhouding, die eertgds tus- 
schen zgne voorgangers en de Nederlanders had bestaan, ver- 
zocht hg dezen met een vgftal schepen te willen komen, opdat 
zg de Portugeesche vestingen aan de zeezijde zouden kunnen 
insluiten, terwijl hg  zelf den aanval aan de landzgde zou 
ondernemen. Voorts bevatte de brief de belofte, dat de Neder- 
landers niet  alleen  een  fort op  het eiland zouden mogen 
bouwen, maar dat Z. M. zelf daartoe al het noodige materieel 
zou leveren en ook betalen, hetgeen aan uitrusting en onder- 
houd der verlangde schepen zou worden ten koste gelegd '). 
2iOodra  Earel  Reiniersz.  kennis had  genomen  van  den 


^) Baldaeas geeft in z^jne «Besohr. y. Oeylon", pg. 46 — 46, den geheelen 
inhoad ran dezen brief, die 9 Sept. 1636 werd gesohreyen. Earel Beinienz. 
ontying hem echter meer dan een half jaar later, gedorende welken t^d 
de yertroawde yan Badja Singha, die met de oyerbrenging belast was, zioh 
met leyensgeyaar onder de Portugeezen te Jafianapatnam moest ophouden, 
yoor h^ gelegenheid yond naar de kust yan Eoromandel oyer te steken. 
Zie Baldaeus t. a. p., Valentgn, pg. 117. Wel een bewijs, dat de maharadja 
door de Portugeezen geheel yan het yerkeer met de buitenwereld was 
afgesloten. 

8 


34 

inhoud van dezen gewichtigen brief, zond hij hem aan zyne supe- 
rieuren te Batavia. En met zeer veel genoegen werd hg door 
de Hooge Regeering ontvangen. Was indertgd het verstrekken 
van steun aan den maharadja van Geilon tegen den gemeen- 
schappelgken vgand op allerlei bezwaren afgestuit, nu was 
de gelegenheid gunstig om aan het thans herhaalde verzoek 
te voldoen. De vloot, die zg voornemens was ook in de eerst- 
volgende jaren naar. Voor-Indië te zenden, behoefde slechts 
eenige versterking, om op hare terugreis met veel kans op 
succes ook op Geilon^s kusten gebruikt te kunnen worden, 
tenminste, wanneer zg op inlandsche hulp kon rekenen. En 
op dit punt moest de belofte van Radja Singha de Hooge 
Regeering wel geheel gerust stellen. Daarenboven bracht eene 
expeditie naar Geilon, met het uitzicht op het geheele of 
gedeeltelijke bezit van den kaneelhandel, dit voordeel mede, 
dat de Portugeezen, wanneer zg in eene hunner voornaamste 
bezittingen werden aangetast, alle krachten zouden moeten 
inspannen, deze althans te behouden en er dus niet aan zouden 
kunnen denken te trachten, elders hunne verzwakte macht te 
herstellen. Al deze redenen bewogen Gouverneur-Generaal 
en Raden aan het verzoek van den maharadja gehoor te 
geven. «Ons oordeels . meriteerdt op de saecke geleth ende 
*t is seecker, de portugiesen geen meerder affbreucq sall 
connen geschieden, als dat hem den caneelhandel t^ investe- 
ren,*^ schreven zij den 21 Augustus 1637 O- Reeds hadden zg 
toen hunne maatregelen genomen om deze woorden door daden 
te laten volgen. 

Aan Adam Westerwolt, den bevelhebber over de vloot, die 
in het laatst van Augustus 1637 naar Goa vertrok, kon de 
Hooge Regeering echter geene nauwkeurig bepaalde instruktie 
medegeven, naar welke hg zich bij het behandelen der Gei- 
lonsche aangelegenheden zou hebben te regelen. Men was te 


*) Inatrnktie  Toor  Westerwolt  als  admiraal  over  de  yloot  naar  Goa, 
27 AugastoB 1687. B. A. 


r 


35 

Batavia volstrekt niet op de hoogte van de plaatselijke 
gesteldheid op Geilon, evenmin van de macht van den 
maharadja of van de sterkte der verschillende Portugeesche 
vestingen. Aan Earel Reiniersz. werd dus opgedragen naar 
al deze zaken een onderzoek in te stellen, eenige voorloopige 
besprekingen met Radja Singba te houden, en in het alge- 
meen zooveel gegevens te verzamelen, als hij noodig achtte 
om Westerwolt in te lichten, welk punt van het eiland 
Geilon hg op zgne terugreis het eerst zou moeten aantasten '). 
Ingevolge deze opdracht vaardigde Earel Reiniersz. den 
21 Oktober 1637 den schipper Jan Thgssen en den koopman 
Adriaan Helmont naar den maharadja van Eandi af ^). Even 
benoorden Battikaloa liet het jacht, dat hen naar Geilon 
voerde, ^s nachts het anker vallen en door middel van een 
tweetal inboorlingen van Eoromandel, tot dit doel medege- 
nomen, stelden zg zich met de bevolking in betrekking en 
trachtten zg te weten te komen of eene landing aldaar zonder 
gevaar zou kunnen geschieden. Door vuursignalen werd hun 
te kennen gegeven, dat geen gevaar van Portugeesche zgde 
dreigde, en daarop zetten beide afgevaardigden voet aan land. 
Begeleid door de inboorlingen, ondernamen zg daarop de reis 
naar Eandi; halverwege kwam Radja Singha hun tegemoet, 
en den 19 November konden zg hem het gunstige antwoord 
van hunne regeering in den vorm eener missive van Earel 
Reiniersz. mededeelen. ') Verheugd bewees de maharadja den 
gezanten alle mogelgke eer en deed hun de schoonste beloften 
voor de toekomst. Na eenige onderhandelingen kwam men 
overeen, dat de beide Nederlanders met drie Singaleesche 
gezanten de vloot van Westerwolt zouden opzoeken en den 


>) G. G. en B. aan Karel Reiniersz., 31 Jnli 1687. B. A. Zie bglage II. 

^ Daohregister, door den ooopman Adriaen Helmont op 
de Toyagie met 't jaoht de Valok naer Oeylon gedaen. B. A. 
Baldaeos, Geylon, pg. 45 ylg. 

') Door Baldaeos (Oeylon, pg. 47 — 48) in haar geheel opgenomen. 


I 


36 

admiraal zouden uitnoodigen allereerst de haven Battikaloa 
te veroveren, opdat er ten minste ééne plaats zou wezen, 
waar Nederlandsche schepen zouden kunnen binnen loopen. 
Na de verovering van Battikaloa zou Radja Singha met 
Westerwolt nader overleggen, op welke wijze den gemeen- 
schappelijken oorlog tegen de Portugeezen het best voort te 
zetten zou zgn. Tevens zou dan een uitgebreid handelskontrakt 
worden gesloten. ') 

Intusschen was Westerwolt, na den 22 Augustus 1637 met 
eene vloot van 17 schepen, bemand met 1430 koppen, de reede 
van Batavia verlaten te hebben, den 27 October voor Goa 
verschenen. *) Terwgl hij voor de haven kruiste, voegden 
zich den 23 December Thyssen en Helmont b^ deze vloot 
met het jacht, waarmede zij in November over Paleakatte 
van Ceilon waren scheep gegaan. Ook zy konden dus een 
werkzaam aandeel nemen in den zeeslag, welke den 4 Januari 
tusschen twaalf Nederlandsche schepen en eene sterke Portu- 
geesche zeemacht werd geleverd. ') Op dien dag toch trachtten 
zes groote galjoenen benevens een aantal kleinere vaartuigen 
de afsluiting van Ooa^s haven te verbreken en liepen zij uit 
om de vloot van Westerwolt aan te tasten. Hun plan mis- 
lukte echter. Hoewel niet minder dan drie Nederlandsche 
schepen in brand vlogen en ook aan de overige groote schade 
werd toegebracht, hielden z^ tegenover de groote galjoenen 
moedig stand, ^) wisten een dezer te nemen en de overige in 
de haven terug te drgven, waarna zg de blokkade wederom 
voortzetten. 


') Eene missive van Badja Singha aan Westerwolt bö Baldaens (pg. 49). 

'j Verslag, door Westerwolt, na zijnen terugkeer te Batayia, 
den 24 Sept. 1618, over het Yoorgevallene met zgne Tloot 
opgesteld. B. A. 

0. G. en B. aan Bewindhebbers, 22 Deo. 1638. B. A. 

^) Baldaens geeft (Oeylon, pg. 50 — 53) eene beschrijying yan dezen zeeslag. 

*) Tot groote verbazing der Singaleesche gezanten, die nolens volens bij 
den slag tegenwoordig waren. Baldaens, pg. 53. 


37 

Eort daarna verschenen eenige schepen uit Batayia en 
Soeratte bg de vloot en dit, gevoegd bg het feit, dat ook den 
Portngeezen belangrgke schade was toegebracht en zg zich 
niet geneigd toonden voor de tweede maal slag te leveren, 
deed Westerwolt besluiten, den 15 Maart zgn vice-admiraal 
Willem Jakobsz. Goster en den schipper Jan Thgssen met 
twee jachten, bemand met 110 koppen, waaronder 70 soldaten, 
naar Geilon vooruit te zenden, ten einde van te voren eenige toe- 
bereidselen te maken voor het aanstaande beleg van Battikaloa. 

Vóór deze schepen Geilon bereikten, was op dit eiland 
eene gewichtige gebeurtenis voorgevallen. Niettegenstaande 
de onderhandelingen zoo geheim mogelgk waren gevoerd, 
hadden de Portngeezen spoedig bemerkt, dat er tusschen 
den maharadja en de Nederlanders iets tegen hen wa» 
beraamd en dat een gekombineerde aanval op eene hunner 
vestingen hoogwaarschgnlgk spoedig plaats zou hebben. On- 
middellgk vatten zg het plan op, hunnen tegenstanders geene 
gelegenheid te geven zich met elkander te vereenigen, maar 
zelven als aanvallende partg op te treden en de macht van 
Radja Singha te vernietigen vóór de Nederlandsche vloot zou 
zgn aangekomen. Te dien einde verzamelden zg een groot 
leger O ^^ trokken daarmede in de maand Maart tegen Eandi 
op. Zonder veel tegenstand te ondervinden rukten zg zege- 
vierend de hoofdstad binnen en plunderden haar geheel uit. 
Toen zg echter met buit beladen door het gebergte trokken, 
vielen zg in den valstrik, hun door den maharadja gespannen. 
Door eene groote Singaleesche overmacht in eenen bergpas aan- 
gevallen, werd het Portugeesche leger niet alleen verslagen, 
maar nagenoeg geheel vernietigd. Ook hun aanvoerder Dom 
Diogo de Mello de Gastro liet op het slagveld het leven. 
Yoor de tweede maal binnen korten tgd was dus eene geheele 


') Bibeiro noemt (pg. 217) een getal yan 700 Portngeezen en eenige 
duizenden inlandsche soldaten, Valenten (Oeylon, pg. 118) 2300 blanken 
en 6000 zwarten, Baldaens 8 k 900 Portngeezen. 


38 

Portugeesche legermacht door eigen onvoorzichtigheid in het 
binnenland van Geilon verloren gegaan. 

Den 18 April 1638, eene maand na deze nederlaag der Por- 
tugeezen, kwamen de beide Nederlandsche schepen voor 
Battikaloa aan, en nadat hnnne bemanning was geland, begon 
zg terstond met behulp der inlanders toebereidselen tot een 
beleg van deze plaats te maken. ') Zonder dat de weinig tal- 
rgke bezetting het kon verhinderen, werd aan de noord- en 
aan de zuidzyde eene battery opgesteld, elk met drie stukken 
geschut en 30 soldaten voorzien, en ook aan den zeekant werd 
de toegang door de schepen voldoende afgesloten. Trouwens 
bij het gevaar, dat ook hunne overige vestingen op Geilon 
bedreigde, na het groote verlies van manschappen, dat zg 
hadden geleden, konden de Portugeezen geene dezer van 
troepen ontblooten, ten einde daarmede Battikaloa te hulp 
te komen. Toen dan ook Westerwolt zelf, na den 22 April 
van Goa te zgn opgebroken, den 10 Mei met vier schepen 
kwam opdagen en 300 soldaten aan land deed gaan, was het 
lot der Portugeesche vesting beslist. De hulp van Radja 
Singha, die zich eenige dagen later met 1500 man bg de 
Nederlandsche macht voegde, was zelfs geheel overbodig. 
Nadat den 14 Mei Battikaloa eenige uren lang was beschoten 
en Westerwolt door het vuur der vijanden twee dooden en 
vgf of zes gewonden had bekomen, gaf de bezetting zich 
over, nog voor zij eenen storm had afgewacht. Zonder geweer 
of geschut mede te mogen voeren, trok vervolgens het 50 
man sterke garnizoen naar buiten, om naar de kust van 
Koromandel te worden overgebracht en daar aan land te 
worden gezet. Eenige honderden inlanders, die zich mede in 
het fort ophielden, werden aan de genade van Radja Singha 
overgeleverd. Behalve enkele kanonnen en een weinig 
rgst, bestemd voor het onderhoud der inwonenden, leverde 


')  Generale  Missiye  van O. G.  en B.  aau Bewindhebbers der O.-I. E., 
22 Deo. 1688. B. A. 


39 

I 

deze yeroYering den overwinnaars volstrekt geen buit op. ') 
Badja Singha was over de verdr^ving der Portngeezen uit 
Battikaloa uiterst vergenoegd. Hg verklaarde aan Westerwolt 
zelfis met 16000 man geen kans gezien te hebben, om in een 
tijdsverloop van weken hetzelfde uit te voeren, hetgeen de 
Nederlanders thans binnen enkele uren hadden verricht. ') 
Van deze gunstige stemming trok de Nederlandsche admiraal 
aanstonds partg. Onmiddellgk bood hg den maharadja eenige 
van te voren opgestelde artikelen aan van een kontrakt, dat 
in zaken van oorlog zoowel als van handel, de grond- 
zuil zou moeten worden, waarop het verbond tusschen de 
vorsten van Ceilon en de Nederlanders voortaan zou moeten 
rusten. De artikelen waren twintig in getal en bepaalden in 
hoofdzaak het volgende ^): De Oost-Indische Eompagnie 
verbond zich om den maharadja met zooveel schepen en 
manschappen te ondersteunen, als tot de algeheele verdrg- 
ving der Portngeezen van Ceilon noodig zouden zgn. De 
kosten van uitrusting der schepen, de soldgen der soldaten, 
benevens alle verdere uitgaven door de Eompagnie ten be- 
hoeve van den maharadja te doen, zouden door deze met 
kaneel, peper, was en andere handelswaren vergoed worden. 
De buit, welke in de veroverde forten gevonden werd, zou 
tusschen beide partgen gelijkelgk worden verdeeld; de forten 
zelve zouden met Nederlandsche troepen bezet blijven, terwgl 
Z. M. voor hun onderhoud zorg zou dragen en ook het 
materiaal leveren, wanneer dat voor eene versterking der 
wallen noodig bleek te zijn. Voorts zou de Eompagnie 
groote handelsvoordeelen genieten. Niet alleen zou zij over 
het geheele eiland volkomen tolvrg handel mogen drgven 
en zouden de waren kosteloos naar de havenplaatsen worden 
vervoerd,  maar  aan  geene  andere  Europeesche natie^ dan 


*) YeraUg van Westerwolt. 

*) Ibidem. 

') Het geheele kontrakt bjj Baldaeos, Oeylon, pg. 56 — 59. 


40 

de  Nederlanders,  zoa  de maharadja handelswaren  mogen 
leveren. 

In hoofdzaak kwamen deze bepalingen overeen met die van 
bet kontrak t, dat een kwart eeaw vroeger door de Bosch- 
honwer met den toenmaals regeerenden maharadja van Geilon 
was gesloten ; in het algemeen met die van elke verbintenis, 
welke de Eompagnie met den een of anderen Indischen vorst 
aanging, wanneer zg aanbood hem hulp in zgnen strgd tegen 
de Portugeezen of Spanjaarden te verleenen ^). Ook al waren 
de plannen der Kompagnie betreffende Geilon ons nog niet 
duidelgk, dan zouden zg het bg eene beschouwing van de 
artikelen van dit kontrakt toch ten volle moeten worden. 
Het monopolie van den kaneelhaudel was het hoofddoel, waar- 
naar zy streefde. Om dit doel te bereiken moesten de Portu- 
geezen geheel van Ceilon worden verdreven. Merkwaardig is 
het nu, dat de Eompagnie de kosten, welke hieruit voor haar 
zouden voortvloeien, geheel op rekening schoof van den 
inlandschen vorst, terwgl zg er toch zelve de meeste voordeelen 
van zou genieten. Daarenboven werd haar als belooning het 
uitzicht op het begeerde monopolie door dien vorst voor 
oogen gesteld. En voldeed deze niet aan de verplichtingen, 
welke hg bg het sluiten van dit kontrakt op zich nam, om 
alle handelswaren, welke zgn rgk opleverde, uitsluitend aan 


^) In dit opzicht is dit kontrakt het best te vergelijken met de overeen- 
komet, welke Matelief In het jaar 1607 aanging met den Torst yan Ternate, 
waarbg werd bepaald, dat alle kosten, die uit de pogingen der Eompagnie 
om de Spanjaarden yan dit eiland te yerdrigyen reeds voortgevloeid waren 
en in het vervolg nog zonden voortvloeien, door de Tematanen betaald 
zonden worden «soohaest, als sij vermogen hebben, 't welck sal staen tot 
oordeell van de Heeren Staten, wanneer ende hoeveel," en dat de kmid- 
nagelen geleverd zonden worden „tot solken prijs, als de Heeren Staten 
snllen ordineeren ende met den Eoningh aooordeeren." Vgl. de Jonob t. a. p. 
ni, pag. 226 vig., en Mr. O. vam Bees, Geschiedenis der Koloniale 
Politiek van de Bepnbliek der Vereenigde Nederlanden, 
pg. 229 vlg. 


41 

de Nederlanders te leveren, dan zouden zg er hem toe kunnen 
dwingen. Het recht om de Portugeesche forten, na hunne 
yeroYering, met haar krggsvolk te mogen bezetten, kon in 
zulk een geval door de Eompagnie worden aangewend om, 
eyenals de Portugeezen dit hadden gedaan, zoowel het ver- 
keer met vreemde natiën te beletten, als het geheele eiland 
te beheerschen, en aldus den inlander te dwingen, uitsluitend 
aan haar de begeerde specergen af te staan. 

Nog nimmer wellicht was door de Eompagnie eene voor 
haar zoo voordeelige overeenkomst met een Indisch vorst 
gesloten. Werden de bepalingen opgevolgd, zooals zg waren 
gesteld, dan zouden toch de Nederlanders groote winsten 
behalen, zonder dat zg er iets voor ten koste zouden behoeven 
te leggen. Slechts een ingekankerde haat tegen de Portu- 
geezen en de zucht om zgn rijk eindelgk yan hunne heer- 
schappg te ontslaan, kon den maharadja bewegen, den Neder- 
landers in ruil voor hunne hulp zulke groote handelsvoor- 
rechten toe te kennen. Doch zelfs dan schgnt het vreemd, 
dat hg den 23 Mei 1638 alle bepalingen van het hem aan- 
geboden ontwerp van het kontrakt goedkeurde, te meer, omdat 
hg het eerst nog eenige dagen in beraad hield. Immers, men 
zou verwacht hebben, dat, al stond hg den Nederlanders de 
zoo gunstige handelsvoorwaarden toe, hg toch ernstige be- 
zwaren zou hebben geopperd tegen het (derde) artikel, waarbg 
werd voorgesteld, dat de Portugeesche forten, na veroverd te 
zgn, door de Nederlanders zouden worden bezet. Radja Singha 
moest toch wel inzien, dat, wanneer hg dit aan de Neder- 
landers toestond, zgn rgk bedreigd werd door het gevaar, dat 
het op gelgke wgze door de Nederlanders beheerscht zou 
kunnen worden, als de Portugeezen het tot dusverre hadden 
gedaan. Uet was toch niet om onder het juk der Neder- 
landers te komen, dat hg hen had geroepen om hem van dat 
der Portugeezen te bevrgden? 

De zaak wordt echter duidelgk, wanneer men weet, dat 
het bewuste artikel aan den maharadja volstrekt niet in dien 


42 

Torm werd yertoond, waarin het door Westerwolt aan de 
Hooge Regeering te Batavia werd toegezonden en waarin 
het tot ons is overgekomen. In de aan Radja Singha over- 
handigde Portugeesche vertaling van het ontwerp van het 
kontrakt, waren achter het derde artikel de woorden gevoegd : 
«Wanneer Zgne Majesteit het noodig oordeelt'^ en in z^ne 
oogen moest deze zinsnede de geheele bepaling voor de 
Nederlanders waardeloos maken, daar het das aan hem scheen 
overgelaten te zgn, te beslissen, op welke plaatsen op Ceilon 
de Nederlanders zich zouden mogen vestigen. Aldus geredi- 
geerd, behoefde het artikel aan den maharadja volstrekt geen 
ongerustheid in te boezemen en kon h^j het, zonder er zich 
tegen te verzetten, met de overige bepalingen goedkeuren. 
Spoedig zal blaken, dat, had Radja Singha het Nederland- 
sche origineel kunnen inzien, hg zich ten sterkste tegen het 
bedoelde artikel zou hebben verklaard, want dat het verleenen 
van een onvoorwaardelijke toestemming aan de Nederlanders 
om zich in zgn rgk, waar zg wilden, te mogen vestigen, 
volstrekt niet in zgne bedoeling had gelegen ^). 


^) Het is niet met zekerheid uit te maken, of de verandering in het aan 
den maharadja aangeboden afschrift bg vergissing of opzottelgk, dns om 
te misleiden, is aangebracht. Toen later de zaak oitkwam, verklaarde de 
Hooge Begeering van het verschil in lezing tusschen het Nederlandsche 
origineel en de Portugeesche vertaling geheel onkondig te z\jn geweest en 
het niet te kunnen verklaren, (o. a. in eene missive aan Ooster, d.d. 26 Sep- 
tember 1640, „waemyt deze contradictie is ontstaen, blyft onbekent".) In het 
Daghregister van Batavia 1640 — 1641 (uitgave van der ChQS, pg. 855), 
wordt echter de schuld geworpen op den persoon, die met de vertaling 
was belast en zich „bg abuys ofte moetwillens" vergist zou hebben. Het is 
echter weinig geloofel^jk, dat eene onwillekeurige, maar zoo grove vergissing van 
een ondergeschikte niet terstond bemerkt zou z^n. De aard der verandering 
en het kennelijke doel, dat er mede werd beoogd, doen eerder gelooven, 
dat hier aan geen abuis is te denken, maar dat wel degelijk volgens een 
bepaald plan is gehandeld en dat de vertaler slechts het werktuig van hooger 
geplaatsten is geweest. 


43 

Nadat de maharadja, gelgk gezegd, op den boyenyermelden 
datam het kontrakt had goedgekeurd, yertrok Westerwolt 
den 4 Juni 1638 weder naar Batavia, en liet den yice-admi- 
raal Coster met een honderdtal soldaten in het fort Battikaloa 
achter. 

Niet minder tevreden dan Radja Singha zich over de ver- 
overing van Battikaloa had betoond, kon ook de Hooge Re- 
geering te Batavia zijn over de wjjze, waarop de belangen der 
Kompagnie op Oeilon behartigd waren geworden en over het 
succes, waarmede de daden van Westerwolt waren bekroond. 
En ook moesten de tgdingen, welke zg gedurende het jaar 
1638 van Coster ontving, haar geneigd doen zjjn, het eens 
begonnen werk niet te staken, maar met kracht voort te 
zetten. 

Uit vrees voor eenen aanval ook op hunne andere vesti- 
gingen op Geilon, hadden de Portugeezen, zoodra Goa^s 
haven weder vrg was geworden, met eenen opvolger van den 
gesneuvelden generaal de Mello de Gastro, een aantal offi- 
cieren en ongeveer 700 soldaten naar Eolombo gezonden. 
Den 5 of 6 Juni nu werden de zeven schepen, welke deze 
krggsmacht overbrachten, in het gezicht van de haven van 
Eolombo door eenen hevigen storm overvallen, welke hen tus- 
schen Eolombo en Negombo op het strand wierp. Aldaar 
waren zg de prooi geworden van Radja Singha, die na het 
vertrek van Westerwolt met eene groote macht den omtrek 
der Portugeesche hoofdstad was binnengerukt. En niet alleen 
waren door hem de uit Goa gezonden hulptroepen geheel 
vernietigd, maar ook een groot gedeelte der 300 soldaten, 
die, na de ontvangst van het bericht der stranding en de 
nadering van den maharadja, zoo spoedig mogelijk uit 
Eolombo waren afgezonden om te trachten ten minste een 
deel van schepen en bemanning te redden. Met hunnen 
nieuwen generaal hadden dus de Portugeezen bg deze ge- 
legenheid bjjna duizend man verloren, een verlies, dat hen, 
na hunne nederlaag in het gebergte bg Eandi en de verove- 


44 

ring van Battikaloa in het vorige jaar, dubbel moest treffen. ') 
Met recht kon Goster dan ook den 2 Juli 1638 aan G-ou- 
yemeur-Generaal en Baden schrgven: «het lijcktdattetjegen- 
woordich den echten tgt is om de Portugeesen nu alhier aen 
te tasten, alsoo deaelve nu alhier int Eylant niet veel machts 
hebben, en den Eeyser van Seylon Ragua Singua het gant- 
sche binnenlant nu in sgn onderdanichheyt heeft door het 
ontsach yan de Hollanders, soodat ick achte, dat genige vas- 
tichheyt yan Portugeesen soude jegens houden, als men met 
een aensienelycke macht behoorelyck aentasten,^^ en eenige 
maanden later: «Het heeft hem alhier op Zeylon alsoo laeten 
aensien, als ofte Gt)dt de Heere alles hadde geprepareert 
om de Portuguesen wt Seylon te helpen : als namentlyck het 
cleyn secours, dat dit verleden jaer wt Portugael hebben 
becomen, de neerlage van haeren generael Dego de Mello de 
Gastro, het verlies van Baticalo, als anders zoo op de bhaere 
van Goa als hier in Zeylon hebben geleden, zoodat de Portu- 
geesen hier overal op Zeylon zeer bevreest zgn om aengetast te 

worden beter  gelegentheyt  als  nu, mgns be- 

dunckens, zullen niet becomen om Zeylon aen te 
tastenj'*) 

In deze omstandigheden moest het veroveren der Portu- 
geesche vestingen op Geilon aan Gouverneur-Generaal en 
Raden eene gemakkelgke taak toeschenen, te meer nog. omdat 
zg ook elders den toestand der Portugeezen donker, maar die van 
de aangelegenheden der Eompagnie rooskleurig inzagen. ') Aan 


^) Missive van Coster aan O. G. en B., 2 Juli 1688. B. A. BtJlage UI. 

Opmerkeltjk is het, dat nog Bibeiro, noch Baldaens, noch Yalent^jn, das 
ook geen der latere schrijvers een woord over dit verlies der Portu- 
geezen rept. 

<) Ooster aan G. G. en B., 81 Deo. 1688. B. A. 

') Z\j schreven in hunne Generale Missive van den 22 Dec. 1638 aan de 
Bewindhebbers [B. A]: «Het is met de Portugeesen en hun handel sober 
gesteld ende 't is in der daet sulcx, dat de Comp* in Oorte meester van de 


45 

Antonie Caen, die den 18 Juli 1638 met eene yloot van 12 
schepen en 1315 man naar Gba vertrok om voor de derde 
maal aldaar de haven af te sluiten, v^erd last gegeven zgn 
terugreis over Oeilon te nemen. ') Evenals het vorige jaar 
Thgssen aan Westerwolt, zou Ooster, na met Radja Singha 
overlegd te hebben, aan Gaen voor Goa komen mededeelen, 
welke vesting met gemeenschappelyk goedvinden thans zou 
worden aangetast. Evenmin als aan Westerwolt, kon de 
Hooge Begeering aan Gaen bepaalde orders medegeven, maar 
wel gaven zg te kennen, dat zg gaarne de verovering van 
Ghile zouden zien ^om redenen, dat vernemen, aldaer een 
bequaeme rheede ende liaven voor onze scheepen is, zulcx, 
dat die plaetse tot allen tgden can worden gefrequen teert. ^^ 
Zg gaven dus Goster den raad ') ^den coninck contentement 
te doen omme hem vooreerst tot incorporatie van Poincto 
de Gallo trayneeren ende daemaer Golombo, bg aldien 
onse macht zulcx gedoocht ende geraaden mochte gevonden 
worden." 

Radja Singha vond dit plan van de Hooge Regeering 
echter volstrekt niet geraden. Liever dan zgne hulp te ver- 
leenen tot het veroveren van Gale, toonde hg zich genegen 
tot het ondernemen van eenen gemeenschappelgken aanval op 
de hoofdstad der Portugeezen, Eolombo. Overwegende, dat de 
vloot van Gaen niets tegen de Portugeesche vestingen zou 
kunnen beginnen zonder inlandsche hulp, en dat deze haar 
misschien ontzegd zou worden, wanneer zg tegen liet ver- 
langen van den maharadja niet Kolombo, maar Gale aantastte. 


Malabaraohe Ciut ende dien lijoken handel wierde, item, aU geeeyt, een 
grooten Toet op Oeylon beqnamen, ende Halaooa met d'Atchinese assistentie 
bemaohtighde. Den tyt is gebooren om den portngees nyt India te helpen, 
SCO maer wat extra-ordinaris Tan Tolok ende schepen gesecondeert wierden." 

*) Instrnktie Yoor Oaen, 27 Jnli 16S8. B. A. 

*; In eene missive, gedateerd 11 Angnstns 1688. B. A. 


46 

besloot Coster toe te geven ') en Caen te raden met zgne 
vloot voor Eolombo te komen, opdat hy met behulp van 
eene aanzienlgke landmacht, door Radja Singha toegezegd, het 
eerst deze sterkte voor de Kompagnie zou kunnen veroveren. 
Toen echter Caen, na, ten einde meer tijd te hebben om de 
voorgenomen plannen betreffende Kolombo uit te voeren, 
reeds den 18 Februari de blokkade van Goa opgeheven te 
hebben, den 12 Maart met de geheele vloot op een kanonschots 
afstand van Eolombo het anker liet vallen, was er op de 
kust nog niets van de hulptroepen van den maharadja te 
bespeuren. Overtuigd, dat zgne macht alleen niet toereikend 
was om de sterke vesting met kans op succes aan te vallen, 
besloot Caen voorloopig te blgven wachten. Gedurende een 
aantal dagen lag de vloot nu werkeloos, zond nu en daa 
eenige kanonskogels naar de stad, die, voor zoover men zien 
kon, veel schade aanrichtten en door de Portugeezen werden 
beantwoord, zonder dat hunne projektielen dezelfde uitwerking 
hadden, maar kon toch niets van beteekenis ondernemen. De 


^) Dat de Hooge Begeering zich bij nader inzien hiermede yolkomen kon 
vereenigen, blgkt uit het Tolgende gedeelte eener missiTe aan Caen, gedat. 
9 NoY. 1638. B. A. : „Wg Bjjn in gemelte miBsive (boyengenoemde aan Goster) 
van gevoelen, dat men vooreerst Poincto de Gallo behoorden te vermeesteren, 
ten aensien van de goede gelegenheydt der reede ende 't beqnaem acces 
daeromtrent voor onse schepen, gel\jck wij daerbij voor als noch persisteren, 
edoch vinden niet geraaden preoyse ordre daerop te geven, alsoo ons de 
Inclinatie van den Keyser desen aengaende onbewust bl^fft ende bnyten 
desselfb raeth ende adsistentie niet geraaden vj, yets wes t'attenteeren. 
Oversnlox soo de Maj*. (gelyck vertrouwen) inclineerd ende verstaet, dat men 
Colombo vooreerst ende voor andere behoort te bemachtigen, onaengesien 
Poincto de Gallo bequaemer, verseeckerder ende proffltabelder voor onsen 
Staet mochte wesen, soo verstaen w^j echter, dat men Z^jn MaJ^ zal involgen 
ende de saecken daerop aenleggen omme Colombo t' incorporeren, te meer 
bg naerder informatie verstaen, die contrye wel de r^'okste van Caneel ende 
d' opulentste in negotie te wesen ; ende daemaer Poincto de Gallo, bg aldien 
den tyt ende macht zulcx wil gedoogen. Wg souden 't exstimeeren voor 
een groote victorie, soo A^ 1689 meester van geseyde fortressen conden wesen." 


47 

Hooge Regeering had trouwens wel gewaarschuwd niets te 
wagen, maar alleen dan handelend op te treden, wanneer de 
overwinning verzekerd was ')• 

Toen den 24 Maart nog steeds niets van Radja Singha 
was yemomen, veel min eenige hulp was komen opdagen, 
moest Caen wel, hoe ongaarne ook, besluiten, van den voor- 
genomen aanval op Eolombo geheel af te zien. Niet alleen 
zou de vloot door een langer vertoef daar ter plaatse gevaar 
loopen om, evenals in het vorige jaar de Portugeesche schepen, 
door de in dezen tgd opkomende harde zuid-westerstormen 
op het strand geworpen en verbrgzeld te worden, maar ook 
zou door het nuttelooze wachten de t^d voorbggaan om 
elders op het eiland te kunnen optreden. Wel zag Caen in, 
dat h^, evenmin als tegen Kolombo, iets tegen Gale of eene 
andere hoofdvestiging der Portugeezen zou kunnen onder- 
nemen, maar de verovering van het minder sterke fort Trin- 
konomale scheen hem niet onmogelgk toe, al was het grooter 
dan Battikaloa en al was het, volgens berichten, met 400 
Portugeezen en 100 mestiezen en zwarten bezet. Na nog 
eenige weken voor Eolombo gekruist te hebben, vertrok 
Caen tegen het eind van April, zeilde langs Gale en bereikte 
aldus Trinkonomale. Nadat dit fort den 1 en 2 Mei was 
beschoten, gaf het zich evenals Battikaloa over, nog vóór 
een reeds beraamde storm op de wallen had plaats gehad. 
Ook het garnizoen van Trinkonomale werd, na de wapens 
neergelegd te hebben, naar de kust van Eoromandel gevoerd 
en daar in vrgheid gesteld onder voorwaarde, dat de soldaten 
binnen een jaar niet weder op Oeilon zouden mogen terug- 
komen. 

Nauwelgks had Caen Trinkonomale enkele uren in zgn 
bezit of een 3000-tal Singaleezen verschenen, afgezonden door 


>) «Wel te letten, datter te zgner ttjt niet geattenteert wort, als met 
apparentie van yoordeel, alzoo geen reponsse in dese teere beginselen 
dienen te mden". Missive aan Ooster, 11 Angastos 1688. B. A. 


48 

Radja Singha, wieD van te voren het plan tot de yeroyering 
schriftelgk was medegedeeld en wiens hulp daartoe tevens 
was verzocht. Zy stelden nu aan Gaen de vraag, of h^ het 
fort niet aan hen wilde overleveren. Hun meester toch had 
hen afgezonden om het in bezit te nemen, opdat het later 
geslecht zou kunnen worden. Gaen dacht er evenwel niet aan 
de veroverde sterkte aan den maharadja af te staan. Hij gaf 
dus ten antwoord, dat hfj Trinkonomale wel voor Radja 
Singha had veroverd, maar het volgens de bepaling van het 
kontrakt met zgne soldaten tot nader order uit Batavia zou 
bezetten, daar hij, naar hg zeide, vreesde, dat de Singaleezen 
bet tegen eenen aanval der Portugeezen niet zouden kunnen 
verdedigen. Dit antwoord konden de Singaleezen aan hunnen 
meester overbrengen. Terstond plaatste Gaen in Trinko- 
nomale 100 man als bezetting. Een verzoek der inlan- 
ders, om ook nog iets tegen Jaffanapatnam te ondernemen, 
sloeg hij af, daar hg begreep, dat de verovering van dit fort 
een langduriger beleg dan Battikaloa en Trinkonomale zou 
vereischen en dat het daarvoor reeds te laat in den tgd was. 
Na Goster als opperhoofd van Battikaloa door Jan Thijssen 
vervangen te hebben en den fiskaal Gerard Herbers als kom- 
mandant van Trinkonomale te hebben aangesteld, vertrok 
Gaen den 27 Mei weder naar Batavia')- 

Had de Hooge Regeering bg de terugkomst van Wester- 
wolt in het vorige jaar redenen tot tevredenheid gehad, toen 
haar de uitslag van Gaen^s onderneming werd bekend, moesten 
deze haar wel geheel ontbreken. In plaats van, zooals zg ver- 
wacht had, Eolombo of Gale, misschien wel beide plaatsen, voor 
de Eompagnie gewonnen te zien, moest zg zich met de ver- 
overing van Trinkonomale tevreden stellen. En hoewel van 


^) Hoofdbron voor de Terrichtingen van Oaen op Oeilon is het „Ver ha el 
ende dageltfokse Aenteeckeoinghe Tan 't gepasseerde met 
de yloote Tan offenoie onder 't commando Tan d'Ed. Heer 
Antonio Oaen." B. A. 


49 

deze plaats veel areek of gedroogde pinang werd uitgevoerd, 
waarmede de Portugeezen, zooals men te Batavia wist, jaar- 
Igks een winst van f 9000 behaalden, had zg voor de Kom- 
pagnie, die allereerst op het bezit van den kaneelhandel 
bedacht was, slechts waarde wegens hare haven, met die van 
Battikaloa nog de eenige, welke de Nederlandsche schepen 
op Geilon konden binnenloopen. 

Als de reden waarom noch de verovering van Kolombo, 
noch die van Goa had plaats gehad, werd door de Hooge 
Regeering voornamel^k het feit beschouwd, dat Radja Singha 
het aan de door hem toegezegde hulp volkomen had laten 
ontbreken. ^ Hoewel haar de reden van deze handelw^ze des 
maharadja's niet bekend was, verborg z^ haar ongenoegen 
daarover niet. En dit ongenoegen werd nog vergroot door 
de tijding, dat Radja Singha, geheel in str^d met de bepaling 
van het kontrakt, de bezetting van Trinkonomale in het geheel 
niet van levensmiddelen voorzag, zoodat zg honger leed. 
Groot was hierover de verontwaardiging van Gouverneur- 
Generaal en Raden, die nog niet konden weten, dat de 
maharadja op die wgze zijn misnoegen te kennen gaf, dat 
Gaen, zonder zgne toestemming te vragen, Trinkonomale door 
de soldaten der Eompagnie had doen bezetten. 

Door het mislukken der plannen tot verovering van Eolombo 
was ook het begeerde aandeel in den kaneelhandel dit jaar 
nog niet verkregen. En dat de Eompagnie het niet zou ver- 
krijgen, voordat zg eene der drie Portugeesche hoofdvestigingen 
Eolombo, Gale of Negombo had bemachtigd en dienten- 
gevolge den maharadja in het bezit van de kaneellanden had 
hersteld, daarvan was de Hooge Regeering thans overtuigd. 
Het was haar duidelgk geworden, dat de maharadja thans 
nog buiten staat was om eenige kaneel te leveren en dat zi) 


^] „*t Gemeen gevoelen is, b|j aldion *t seconra met ontstaen waere, 
Colombo geemporteert endo de Oomp* groot participant in de Oeylonse 
negotie sonde s^n geworden.'' Generale Missive, 18 December 1689.  B. A. 

4 


% 

) 

I 

( 


50 

terecht moeat duchten, dat ^bgaldien door onse halpe geen 
meester van Eolombo ende ^t leege landt aan de West-s^de 
van Geylon wort, de gedaene costen spade sullen worden 
gerecompenseert." Wel had Gaen yan Radja Singha^s wege 
op afkorting van zgne schuld aan de Eompagnie, eenige kaneel 
medegekregen, maar het bleek spoedig te z^n volkomen 
waardelooze, zoogenaamde wilde, kaneel, zoodat Gouverneur- 
Generaal en Raden hunnen ambtenaren gelastten zulke voor- 
taan niet meer mede te brengen. ^) 

De uitslag van Gaen^s verrichtingen hadden de Hooge 
Regeering geleerd, dat zij bg eene nieuwe expeditie naar 
Geilon slechts flauw op de medewerking van Radja Singha 
zou kunnen rekenen, maar dat zy zelve eene veel grootere macht 
zou moeten uitrusten, dan zg in de twee vorige jaren had 
gedaan. Hoewel zy nu van hare beschikbare macht gaarne 
voor andere doeleinden gebruik had gemaakt, besloot zy toch 
andere, niet minder gewichtige, ondernemingen voorloopig te 
laten rusteu en al hare aandacht aan de Geilonsche zaken 
te wyden. De overtuiging, dat, wanneer Eolombo of Gale 
ook dit jaar niet werden veroverd, alle tot dusverre voor 
Geilon gemaakte kosten onvergoed zouden blyven, dreef 
Gouverneur-Generaal en Raden tot het nemen van dit besluit. ^) 


^) Generale Missive, 18 December 1639. B. A. 

") Besolutiên y. G.-G. en B., 15 — 17 en 20 Angastns 1639. B. A. 

.... de wightigheyt vaa saeoken .... dififerente malen in rade van India 
geresnmeert, overwogen, gedebatteert ende de rapporten van dlieere Caen, 
als den Commandeur Coster gehoort ende wijders in consideratie gecomen 
sgnde off onse aenwesende Orgghsmacht, bestaende uyt omtrent 1300 sol- 
daten (daervan Batavia moet beseth blgven) oock elders tot meerder af brenck 
des v\jants ten dienste van de Generaele Oomp*, 't s|j dan om Malacca 
off Hacao te bemachtigen, ofte tot flnael redres van de Amboinse en de 
Holncse troublen, als wel tot vervolgh van de Oeylonse progressen ende 
Eeysers versoeck conden gebmycken, is eyntel^jck g'arresteert, d' Amboinse 
onlusten niet in consideratie te laten comen, Malacca tot des Atchinders 
assistentie t'excnreeren ende Macao vooralsnooh, aengesien den tijt verloopen 
was,  niet  wacker  te maecken, maer onse macht op Keysers versoeck nae 


I 


51 

IngeYolge deze resolutie werden door de Hooge Regcering 
in de tweede helft van het jaar 1639 niet minder dan 28 
schepen, waarvan 20 uitsluitend voor den oorlog waren be- 
stemd, naar Yoor-Indië gezonden. Negen moesten er onder 
het bevel van Eornelis Symonsz. van der Veer de haven van 
Goa gesloten houden; de overige elf zouden onder leiding 
van den Direktenr-Generaal Philips Lukasz. op de westkust 
van Ceilon worden gebruikt. Met de 100 soldaten, die hiJ van 
Battikaloa en Trinkonomale zou kunnen lichten, zou de macht 
van Lukasz. uit niet minder dan 624 matrozen, 644 militairen en 
252 Mardgkers of Indische soldaten bestaan. De bemanning 
van de vloot naar Goa medegerekend, telde de gezamentlyke 
krggsmacht bijna 3000 koppen. Met recht kon de Hooge Regee- 
ring van zulk eene buitengewone uitrusting groote verwachtin- 
gen koesteren en den bewindhebbers schryven: ,dat van deze 
expeditie alles goets blijven verhopen, te meer den vgandt, 
siende soo aensienlijcken vloote omtrent Goa, op de tweede 
armade niet verdacht can wesen ende te minder secours naer 
Ceylon schicken sal." ') 

Den 25 Augustus 1639 vertrok de schipper Minne Willemsz. 
Caertekoe met twee jachten vooruit naar Battikaloa, om 
Th^ssen van het besluit der Hooge Regeering kennis te geven. 
Ook moest hg 200 soldaten overbrengen, die bestemd waren 
om over land naar de westkust te worden gezonden en daar 
dienst te doen, zoo wederom de hulp van Singaleesche 
troepen uitbleef.^) Want al was de krygsmacht van Lukasz. 
grooter dan die van Caen, toch zou een landleger de operatiën 
der vloot moeten ondersteunen en zou dus de hulp van Radja 


Oolombo te wenden, te meer reede soo aensienltjcken armade voornyt tot Goa's 
besettingh affgesteecken hadde." Generale Missive, 18 December 1689. B. A. 

^) Generale Missiye, 18 December' 1639. Ygl. ook de Kommissie Toor 
Lukasz. als opperbevelhebber over de macht naar Ceilon. Byiage lY. 

-) Instmktie voor Minne Willemsz. Oaertekoe, gaande met de nchepen 
Ondewater en  Zantvoort naar Battikaloa,  gedat.  24 Augustus 1639. B. A. 


52 

Singha in het geheel niet onwelkom zgn. Met de schepen 
van Gaertekoe werd door Gouvernear-Generaal en Baden dan 
ook eene missive aan Radja Singha verzonden, waarin zg hem 
hunne plannen mededeelden en hem verzochten het ditmaal 
aan zijnen stean niet te laten ontbreken. Om hem geen 
aanstoot te geven, repten zg over hunne ontevredenheid met 
geen enkel woord. ') 

Eene maand later, den 24 September, verliet Lukasz. zelf 
met de overige 9 schepen de reede van Batavia. Na eene zeer 
onvoorspoedige reis, gedurende welke h^ door eene hevige 
ziekte werd aangetast, bereikte hij eerst den 2 December de 
oostkust van Geilon. Allereerst voer hg naar Trinkonomale, 
van welk fort zulke ongunstige berichten te Batavia waren 
ontvangen. En inderdaad bleek de toestand, waarin de be- 
zetting zich bevond, allerellendigst te zgn. Zg leed het grootste 
gebrek aan levensmiddelen, daar Radja Singha haar niet alleen 
niets deed toekomen, maar zelfs zijnen onderdanen verboden had 
den Nederlanders iets te verstrekken. De door Lukasz. mede- 
gebrachte proviand redde de soldaten van den hongerdood; 
reeds waren zg zoozeer verzwakt, dat geen hunner geschikt werd 
geacht om aan de expedifcie deel te nemen ^). Nogmaals richtte 
Lukasz. een dringend verzoek aan den maharadja om zijne 
verplichtingen beter na te komen, de bezetting van Trinko- 
nomale te verzorgen en zelf met zijne krggsmacht naar Eolombo 
op te trekken. 

Langs de zuidpunt van Geilon voer de vloot van Lukasz. 
nu naar Eolombo. Daar gekomen, vond deze wel de beide 
jachten van Gaertekoe, maar noch van de Singaleesche krijgs- 
macht, noch van de 200 Nederlandsche soldaten, lang voor 
de aankomst van Lukasz. onder het bevel van Thgssen land- 
waarts in gezonden, was iets te bespeuren. Evenals Gaen in 
het  vorige jaar,  zoo  lag Lukasz.  thans  met zgne schepen 


1) G.-a. en B. aan Badja Singha, 2é Angnstas 1689. B. A. 
^ Philips Lukasz. aan G.-O. en B., 9 Januari 1640. B. A. 


I 


53 

werkeloos te wachten. Ook al was zgne macht grooter dan 
die van zijnen voorganger, daarom achtte hij haar toch evenmin 
sterk genoeg om de „scherp geclaude catte^^ Eolombo, «zonder 
hantschoen^\ d. i. zonder landmacht, te durven aanvatten. ') 
De werkeloosheid, waartoe zyne vloot was gedoemd, het 
niet verschenen van Radja Singha*s hulptroepen, gevoegd bij 
zijne slechte gezondheid, moesten den Nederlandschen vloot- 
voogd wel temeerslaan. Van zyne moedeloosheid is het bericht, 
dat h^ den 9 Januari 1640 over den stand van zaken naar 
Batavia zond, wel het beste bewgs. Op den tocht van de 
oost- naar de westkust van Geilon had hg de kust van het 
eiland nauwkeurig opgenomen en verkend; daarenboven had 
hg zoo volledig mogeljjke berichten omtrent Radja Singha 
en de Portugeezen ingewonnen. Alles te samen genomen, had 
hg de overtuiging bekomen, dat de Nederlanders tot dusverre 
eene uiterst onvolledige kennis van de Ceilonsche toestanden 
hadden bezeten. Hg bevond, dat de macht en de invloed der 
Portugeezen veel grooter was, dan men te Batavia tot dus- 
verre had vermoed; dat dezen niet alleen de geheele kust in 
hunne macht hadden, maar dat hunnen invloed zich uitstrekte 
over een groot gedeelte der inlandsche bevolking, zelfs tot 
in de hoofetad Eandi toe, waar, volgens zgne meening, de 
Portugeesche kreaturen zich in grooten getale ophielden. 
Overigens bevestigde hg, dat de Ilooge Regeering een vol- 
komen juist inzicht in de zaak had gehad, toen zg vermoedde, 
dat de maharadja volstrekt niet bg machte was den Neder- 
landers eenige kaneel te leveren, maar dat de gelegenheid 
daartoe hem eerst geheel en al door de Nederlanders zelven 
zou moeten worden verschaft, terwgl hg hen, zooals bleek, 
daarbg niet kon of wilde ondersteunen. ^) 


^) Philips Lukasz. aan G.-G. en B., 9 Januari 1640. B. A. 

') „Wij meenen -wel 't selve (het leveren van kaneel) buyten deseelfs 
macht te wesen, maer dat desen losen vos, naer het exempel van den aep, 
die  de  catte  haere pooten om de oastanien uyt den brandt te halen  ge- 


54 

Toen na eenige weken wachtene de landmacht nog niet 
was verschenen, gaf Lukasz. alle hoop op de yeroyering van 
Eolombo op. Hij besloot met zyne geheele vloot de ligplaats 
voor Kolorabo's haven te verlaten en naar Negombo te varen. 
Niet zonder reden hoopte hg althans dit fort met zijne vloot 
alleen te kannen bemachtigen, want, zooals hij wist, waren 
de meeste soldaten uit Negombo naar Eolombo overgebracht, 
daar de Portugeezen allereerst eenen aanval op deze sterkte 
hadden verwacht. In het begin van Februari 1640 voer de 
vloot nu naar Kaimello, een even benoorden Negombo gelegen 
dorp. Aldaar liet Lukasz. zgne soldaten aan land gaan. 

Spoedig bleek nu, waarom tot dusverre noch van Radja 
Singha^s krggsmacht, noch van de 200 soldaten van Thgssen 
iets te bespeuren was geweest. Zij waren tegengehouden door 
een Portugeesch leger, dat alle bergpassen bezet hield, waar- 
langs zg van het binnenland naar de kust hadden kunnen 
komen. Zoodra echter de Portugeezen hadden gemerkt, dat 


brnyckte, door ons gaern den oaneel souden laten conquesteeren en daermede 
de geroerde t'achterheyt te vergelgoken. 

. . . verclaren dan ons gevoelen over dese saecke, seggen w\j, dat daerin 
noch ¥eele ombraigen te gemoeten hebben ende oock sijn t\jt sal Tereysschen 
om het desseyn van den Oaneelhandel etc* in ons bedwanck te connen 
bringen, jae, meerder als van velen wort gevoelt, want gelgok w\j aenge- 
togen hebben, soo domineeren de portugiesen ende hare gesinde alle de 
vrnchtgevende landerijen, daerentegen heeft desen Keyser niets als oliphanten, 
weynioh arreck, wasch ende saye, welcke niet machtich is te connen benifi- 
ceeren ofif aen den strandt, om die naer andere r\jcken te transporteeren, 
ten  waere  door onse macht de havenen van Battcaloa ende Trincquemale 

waren  geopen* Uyt alle  desen,  sullen UEd. dan wel connen afneme.: 

ende sien, hoe raenw het werck aen desen cant noch leyt ende hoe deynen 
apparentie vooreerst vertoont, om onsen v^jandt, den Portugees van den 
caneel te versteecken ofif wel in 't geheel van Ceylon te secludeeren, aoo 
langhe (als vooren) de Sangeleezen off Inhabitanten van Ceylon de portugiesen 
aenhangen, daervan noch al een groot getal geforceerden onder den treyn van 
den Keyser loopen, welcke het om het even wesen souden, off deMaj*., offde 
Portugiesen subjungeerden." Lukasz. aan G. G. en B., 9 Januari 1640. B. A. 


55 

Negombo met een aanval werd bedreigd, besloten zg vóór 
alles te trachten dit fort te redden, door zelf met eenen aanval 
op de Nederlandsche macht te beginnen. Te dien einde ver- 
zamelden z^ zooveel soldaten, als mogel^k was, en dus ook 
die, welke Radja Singha en de zgnen tegenhielden, en grepen 
geheel onverwachts de bg Eaimello gelande troepen van 
Lnkasz. aan. Na een kortstondig gevecht werden z\] evenwel 
teruggeslagen. Daar nu de toegang geopend was, konden ook 
Radja Singha^s kr^gers en die van Thgssen, wier aantal tot 
op 150 was gedund, zonder moeite Negombo bereiken. Den 
9 Februari werd dit fort beschoten en nog op dienzelfden 
dag door de vereenigde macht stormenderhand veroverd, 
zonder dat de Nederlanders hierbg zware verliezen hadden 
te Igden. 

Onmiddellijk na de verovering van Negombo dreigden er 
tusschen den maharadja en de Nederlanders ernstige moeie- 
Igkheden te ontstaan. De aanleiding hiertoe was het bevel, 
dat Lukasz. aan de zgnen gaf, om Negombo^s bolwerken, welke 
in zeer vervallen toestand verkeerden, zooveel mogelgk te 
herstellen. Gemakkelgk was hieruit voor Radja Singha de ge- 
volgtrekking te maken, dat de Nederlanders er niet aan 
dachten om, zooals zg volgens zyne meening moesten doen, 
aan hem de beslissing te laten, wat er met het veroverde 
fort moest geschieden, maar dat z(j het op eigen gezag met 
hun kr^gsvolk wilden bezetten, evenals z^ dit met Trinko- 
nomale hadden gedaan. Juist om dit te beletten scheen de 
maharadja nu met zgn leger bij de verovering tegenwoordig 
geweest te zgn. Thans deed hij aan Lukasz. weten, dat h^j 
niet van plan was Negombo in het bezit der Nederlanders 
te laten, maar dat hg eischte, dat z^ het onmiddellijk aan 
hem zouden overleveren. Dit werd door Lukasz. geweigerd 
Radja Singha beriep zich nu op het kontrakt en verklaarde, 
dat de Nederlanders hem ook ten opzichte van Trinkonomale 
hadden bedrogen. Lukasz. eischte eene nadere verklaring en be- 
riep zich voor zgn goed recht mede op het derde artikel van het 


56 

kontrakt. Toen bleek het, dat elk van beide partyen zich op 
eene andere lezing beriep, dat er verschil bestond tnsschen 
de verschillende afschriften van het kontrakt en dat dit dus 
niet meer als uitgangspunt kon worden aangenomen. 

Lukasz. bood nu aan een geheel nieuw kontrakt op te 
stellen, dat het oude niet zoozeer zou vervangen, maar meer 
aan zou vullen, waar het noodig bleek, en dat van sommige 
bepalingen en vooral van het artikel, waarover de twist was 
ontstaan, eene nadere verklaring zou geven. 

Zoo spoedig mogelgk deed Lukasz. het ontwerp van het 
nieuwe kontrakt aan den maharadja toekomen. Het derde 
artikel was nu gewgzigd; maar, terwijl volgens de nieuwe 
bepaling aan den maharadja, volgens zijn verlangen, het recht 
werd toegekend om de veroverde forten naar believen door 
de Nederlanders te laten bezetten of te doen sloopen, was 
er een nieuw artikel *) aan toegevoegd, dat het aldus gewg- 
zigde derde geheel nihileerde. Rechtstreeks werd daarin ge- 
eischt, dat Z. M. in elk geval aan de Nederlanders zou aan- 
wözen : .bequaeme plaetsen ende gelegentheyt van versterckin- 
gen, waerin niet alleen het volck en de middelen verseeckert, van 
goede lijftocht versorght, maer tegelijck jegens eenigerhande 
overval van openbaere vijanden ofte geveynste vrienden hun 
vermogen te beschermen ende ^t hooft te bieden, blgvende 
echter deselve onder de gehoorsaemheyt van wel gemelte 
Keyserlgcke Maj^." 

Met de aanbieding van dit ontwerp had Lukasz. dus recht- 
streeks aan Radja Singha verklaard, dat de Nederlanders het 
bezit van versterkte plaatsen op Geilon voor zich onmisbaar 
achtten. Deze handelwgze geeft den indruk van onverstandig te 
zgn. ^t Kon Lukasz. immers uit de houding, door den maharadja, 
na de verovering van Trinkonomale en vooral thans na die 
van Negombo aangenomen, duidelijk gebleken zgn, dat deze 


M  Art.  13  van  het  ontwerp-kontrakfe,  dat  in  HS.  op  het  Bgks- Archief 
aanwezig ia. 


57 

wel genegen was aan de Kompagnie bet uitsluitend recht tot 
handeldrijven toe te kennen, maar haar slechts één fort, en 
wel fiattikaloa, in eigendom wilde afstaan. Dit antwoord op 
het hem aangeboden kontrakt was dan ook te verwachten: 
slechts in onyersterkte woonplaatsen zouden de Nederlanders 
op Geilon verblijf mogen houden; alleen Battikaloa zouden 
z^ mogen bezetten om hunne goederen en andere zaken in 
te bewaren. 

Toen Lukasz. echter van zgnen eisch volstrekt geen. afstand 
wilde doen en het versterken van Negombo niet deed 
staken, veel minder aanstalten maakte om dit fort aan den 
maharadja over te leveren, verklaarde deze, ten zeerste 
vertoornd, alle bestaande betrekkingen met de Nederlanders 
te zullen afbreken. Ten bewgze daarvan verplaatste h^ on- 
middellgk zijne legerplaats in de nabgheid van Eolombo eenige 
mglen landwaarts in en maakte hg toebereidselen om zich 
weder naar het binnenland te begeven. 

Het was in dezen tgd, dat Lukasz., wiens ziekte dagelgks 
verergerde, besloot, het opperbevel over de vloot neder te 
leggen en tot herstel van gezondheid naar Batavia terug te 
keeren. ') Den 21 Februari 1640 verliet hij Negombo, na het 
verdere bewind van zaken aan den vice-admiraal Willem 
Jacobz. Goster overgedragen te hebben. 

Onmiddellgk na het vertrek van Lukasz. besloot Goster 
eene poging te doen om Radja Singha te verzoenen. Hg be- 
greep, dat eene goede verstandhouding met dezen vorst, al 
bestond zg slechts in schijn, voor de Kompagnie onmisbaar 
was, vooral op het oogenblik, nu de steun van zgne krggs- 
macht noodig werd geacht om gedurende het verdere verloop 
van den veldtocht noch iets tegen eene tweede Portugeesche 
vesting te ondernemen, die hg van plan was aan te tasten, 
zoodra de geschillen bggelegd zouden zgn. Met meer overleg dan 
Lukasz. ging Goster nu te werk. Hg kende de bezwaren van 


*) Hg overleed den 5 Maart, zonder Batavia bereikt te hebben. 


58 

Radja Singha en liet dus de yroeger gestelde eischen betref- 
fende de forten geheel vallen ; schijnbaar aan den vorst toe- 
gevend, stelde hg geheel andere daarvoor in de plaats. 
Spoedig bleek, dat de maharadja, die feitelijk de Nederlan- 
ders nog evenzeer noodig had als zij hem, wel genegen was 
op dezen voet de onderhandelingen voort te zetten, en reeds 
enkele weken, nadat hij in zijnen toom gedreigd had alle be- 
trekkingen met de Nederlanders af te zullen breken, had h^j 
eenige ■ geheel nieuwe bepalingen goedgekeurd en scheen de 
vriendschap weer geheel hersteld. De artikelen van het kon- 
trakt, twee jaren geleden door Westerwolt gesloten, werden 
alle bekrachtigd, uitgezonderd het derde. Hiervoor traden de 
nieuwe bepalingen in de plaats. Goster beloofde Trinkonomale 
te zullen overleveren, zoodra Z. M. de kosten van de ver- 
overing vergoed zou hebben, door tien olifanten naar Batti- 
koloa te zenden; ook dit fort zouden de Nederlanders ver- 
laten, zoodra zij er 1000 baren ') goede kaneel voor ontvangen 
zouden hebben. Voorts stemde Coster er in toe, dat de 
Nederlanders, nadat de Portugeezen geheel van Ceilon ver- 
dreven zouden zijn, slechts één fort in eigendom zouden be- 
houden. Maar zoolang de door de Eompagnie ten behoeve 
van den maharadja gemaakte kosten niet waren vergoed, 
zouden zij ook de andere forten na hunne verovering met 
hun krggsvolk mogen bezetten. Eolombo zou echter in ieder 
geval geheel worden „affgeworpen ende geruineert". ') 

Nadat Radja Singha deze bepalingen had goedgekeurd, stemde 
hij er mede in toe zgne medewerking te verleenen tot eenen 
aanval op eene tweede Portugeesche vestiging en wel Gale. 
Daar de tgd reeds te ver gevorderd was voor een beleg van 
Kolombo,  dat  mogelyk lang zou moeten duren, had Goster 


1) Een baar is 480 ID. 

^) De beschrijying van den twist tassohen den maharadja en Lokasz. en yan 
de onderhandelingen yan Goster zijn yoornamelijk ontleend aan de missiye yan 
G.-Q. en B. aan Bewindhebbers, 9 September 1640. B^lage V. 


59 

het raadzaam geoordeeld deze plaats voorbü te zeilen en 
onverhoeds Gale aan te tasten. Ingevolge dit voornemen liet 
hg een garnizoen van 128 man te Negombo en vertrok h^j 
den 8 Maart met zijne geheele macht naar Gale, welke plaats 
hij den 8®° van dezelfde maand bereikte. Den volgenden dag 
liet hg 700 man aan land gaan en maakte hij terstond toebe- 
reidselen om het fort te belegeren. 

Terwijl hjj hiermede bezig was, werden de zijnen plotseling 
aangevallen door een 2- a 300-tal Portugeesche soldaten, welke 
nit Eolombo naar Gale waren afgezonden om het niet talrijke 
garnizoen te versterken. Toen men namelijk te Eolombo de 
Nederlandsche vloot voorbij zag zeilen, had men aldaar terecht 
het vermoeden opgevat, dat Gale met eenen aanval werd 
bedreigd. Zoodra zg na de aankomst der hulptroepen gewaar 
werd, deed Galens bezetting mede eenen uitval om te trachten 
door de Nederlandsche troepen eenen doortocht te openen. In 
het algemeen gevecht, dat nu volgde, versloegen Coster^s 
troepen de Portugeezen wel geheel en al, maar leden zelve 
zulke belangrjjke verliezen, dat hg er aan twgfelde of hg met 
zgne verzwakte macht nog wel iets tegen Gale uit zou kunnen 
voeren. Van Radja Singha of diens hulptroepen was tot dusverre 
nog niets te bespeuren geweest, hetgeen echter, in aanmerking 
genomen de snelheid, waarmede de Nederlandsche vloot naar 
Gale was gezeild, volstrekt niet bevreemdend kon worden geacht. 

Het toeval was echter Coster gunstig. Twee dagen na den 
slag verschenen drie schepen met 350 man voor Gales haven, 
die deel hadden uitgemaakt van de vloot, welke onder van der 
Veer voor Goa had gekruist. Door deze versterking werd 
Coster in staat gesteld eenen storm op Gale te wagen. En deze 
gelukte volkomen. In weerwil van den dapperen tegenstand 
der Portugeezen, van wie de meesten in den slag waren ge- 
bleven, drongen de Nederlanders de vesting binnen, en op den 
13 Maart 1640 werd Gale voor de Eompagnie veroverd. 

Dadelgk na de verovering werd het fort in naam van 
Radja Singha met een 200-tal soldaten onder het bevel van 


60 

den kapitein Walraven de St. Amand bezet, terwijl ook 
Coster er bleef om, ingevolge den hem gegeven last, als alge- 
meen gouverneur van de bezittingen der Eompagnie op Ceilon 
op te treden. ^) 

Gunstiger dan men, naar het begin te oordeelen, had kun- 
nen vermoeden, was dus de expeditie voor de Eompagnie 
afgeloopen. Al was Eolombo in het bezit der Portugeezen 
gebleven, toch was hun door de verovering van twee hunner 
voornaamste vestingen een geduchte slag toegebracht. Van 
de zeven groote forten, die zg voor de aankomst der Neder- 
landers op Ceilon hadden bezeten, konden z^j er thans nog 
maar drie, Eolombo, Manaar en Jaffanapatnam, hun eigen- 
dom noemen. En van deze plaatsen was het slechts Eolombo, 
dat thans nog waarde voor hen had, daar alleen dit fort 
een deel der kaneellanden kon beheerschen. 

Daarentegen was de macht der Nederlanders door deze 
expeditie op Ceilon gegrondvest. Door hunne veroveringen 
was hun het uitzicht op het grootste aandeel in den 
kaneelhandel geopend en niets scheen het verkrijgen daarvan 
meer in den weg te staan, ten minste, wanneer de maha- 
radja hun zgne medewerking niet onthield. En door de 
bemoeiingen van Coster scheen de goede verstandhouding 
tusschen dezen vorst en de Nederlanders volkomen hersteld 
te zgn, nog wel zonder dat de vastgestelde bepalingen 
in het nadeel der Eompagnie waren uitgevallen. Integen- 
deel; voor de overlevering van Battikaloa en Trinkonomale, 
plaatsen, die na de verovering van Negombo en vooral na 
die  van  Gale  hunne  eenige  waarde  als  havens  geheel 


O Van de archief-stakken» betrekking hebbende op de expeditie yan Lnkasz. 
en Coster, is slechts weinig overgebleven. Mjj stonden slechts ten dienste 
de missive van Lnkasz. aan Q.-Q. en R., 9 Januari 1640, eene van Thijssen 
aan Arendt Gardenijs, gonvemenr van Paleakatte, 1 April 1640 en voorts 
de missive van Q.-Q. en R. aan Bewindhebbers, 9 September 1640. Meer- 
dere bizonderheden omtrent de verovering van Negombo en die van Gale zijn 
te vinden b^j Bibeiro t. a. p., pg. 228—234. 


61 

hadden yerloren, was een goede prijs bedongen. — En 
inderdaad deed Radja Singha de beloofde olifanten te Batti- 
kaloa bezorgen, zoodat het fort Trinkonomale hem den 
24 April 1640 werd overgeleverd. ') — Voorts zou Negombo 
voorloopig bezet mogen blgven, terwijl Gale reeds geheel 
als het eigendom der Eompagnie beschouwd kon worden. 
Radja Singha had baar immers het recht op het blgvend 
bezit van één fort, te harer keuze, toegekend en volgens 
het oordeel der Hooge Regeering bestond er op Geilon geen 
„nutter, profStabeler noch versekerder" sterkte dan St. Cruz 
de Gale. ^) Want niet alleen bezat dit fort eene haven, 
welke het geheele jaar door eene veilige ligplaats aan drie 
of vier groote schepen aanbood en van waar uit dus alle 
plaatsen op Geilon gemakkelijk te bereiken en te onder- 
steunen waren, maar het beheerschte bovendien het geheele 
landschap Mature, waarin het was gelegen, benevens het 
noordelijker gelegen landschap Saffragam, wier 52 dorpen 
den Portugeezen jaarlijks 1500 baren kaneel en een aantal 
olifanten hadden opgebracht. Volgens de meening der Hooge 
Regeering zouden deze voordeelen thans zonder twijfel aan 
de Eompagnie toevallen; kwam de maharadja zijne verplich- 
ting om alle handelswaren uitsluitend aan de Nederlanders 
te leveren niet na, dan zouden zg hem daartoe van uit Gale 
kunnen dwingen. 

't Is begrijpelgk, dat de Hooge Regeering de door Coster 
genomen maatregelen niet alleen goedkeurde, maar er hem 
hare volle tevredenheid over betuigde. ') Natuurlijk zou zg 
zich op den duur geenszins met het bezit van Gale alleen 
tevreden kunnen stellen. Zij hechtte dan ook aan de met 
Radja Singha vastgestelde bepalingen volstrekt geene betee- 


*) Q.-Q. en B. aan Bewindhebbers, 9 September 1640. Bijlage V. 
^) Generale Missive yan G.-G. en B. aan Bewindhebbers, 80 November 1640. 
B. A. Bglage VI. 

3) G.-G. en B. aan Coster, 26 September 1640. B. A. 


62 

kenis, behalve dat zy op het oogenblik als Doodzakelyk be- 
schouwd moesten worden om den vrede met den vorst te 
bewaren, zoolang de Portageezen nog op Geilon waren ge- 
vestigd. In dezen tgd meende de Uooge Regeering, dat, 
waren de Portiigeezen eens geheel van Geilon verdreven, de 
Eompagnie zich het bezit van vier forten zou moeten ver- 
schaffen, nl. Gale in het Zuiden, Negombo in het Westen, 
Jaffanapatnam in het Noorden en Battikaloa in het Oosten. ') 
Deze vier forten zouden, volgens hare meening, voldoende zgn 
om vooreerst de Portugeezen te beletten ,de Geilonse stranden 
met cleene armades V infesteren^\ maar voornamelyk om den 
inlander tot het nakomen van zyne verplichtingen te nood- 
zaken. 

Zoolang echter de Portugeezen niet van Geilon waren 
verdreven, behoefde deze zaak nog geen punt van overweging 
h\] Gouverneur-Generaal en Raden uit te maken en konden dezen 
zich aan de door Goster vastgestelde bepalingen houden. En 
van eene algeheele verdry ving der Portugeezen zou toch zoo 
spoedig nog geen sprake kunnen zyn. Eene nieuwe verovering 
zou in het volgend jaar niet plaats kunnen hebben. Radja 
Singha had namelyk aan Goster doen weten, dat hy de hulp 
der Eompagnie in den vorm van schepen en troepen voorloopig 
niet wilde aannemen, maar dat hy van plan was eerst zijne 
schuld van 310,790 realen of f 776,975 af te doen, daar hy 
door de verovering van Negombo en Gale in staat was gesteld 
eene goede hoeveelheid kaneel te leveren. Deze mede- 
deeling was aan de Hooge Regeering volstrekt niet onwelkom 
geweest. Vooreerst toch wilde zy dit jaar al hare beschikbare 
schepen en soldaten, wier aantal in dezen tyd niet zeer groot 
was, gebruiken om eindelyk Malakka tot de overgave te 
dwingen en verder achtte zy het niet onraadzaam, dat de 
Portugeezen nog een tyd lang voet op Geilon behielden, 
opdat de maharadja dientengevolge meer afhaukelyk van de 


') Generale Missive van 30 November 1640. B. A  Bylage VI. 


63 

Nederlanders zou blijyen en waarsclrgnlgk beter zjjne yerplich- 
tingen na zou komen. Wel had zy gaarne eerst Eolombo en 
daarmede den geheelen kaneelhandel aan hare yganden ont- 
rukt, maar, nu dit niet geschieden kon, zou zg zich yoorloopig 
moeten vergenoegen met hetgeen zg had verworyen en trachten 
daarvan een goed gebruik te maken. 

In het najaar van 1640 werd dus geen krijgsmacht naar 
Ceilon gezonden, maar slechts een viertal schepen, waaronder 
twee jachten, bestemd om het Portugeesche gedeelte der kust 
te bestoken, Eolombo^s haven te blokkeeren, te beletten dat 
aldaar schepen uit 6oa binnenliepen en met kaneel geladen 
koopvaarders vertrokken, en in het algemeen alle mogel^ken 
dienst te doen, welke van hen gevorderd zou kunnen worden. *) 


Juist toen de Eompagnie de vruchten van den door haar 
verrichten arbeid scheen te zullen gaan plukken, kwam in 
den stand van zaken op Ceilon, welke zich zoo goed liet 
aanzien, eene ongunstige wending. In het jaar 1640 vielen 
er een tweetal gebeurtenissen voor, die de tot dusver door 
de Eompagnie gemaakte vorderingen weer een heel eind 
achteruit deden gaan. 

Vooreerst werkte hier toe mede de moord door Radja Singha 
in Augustus 1640 op den Nederlandschen gouverneur Goster 
gepleegd. De ware toedracht van en de onmiddell^ke aan- 
leiding tot deze zaak bleven zelfs aan de Hooge Regeering 
onbekend en zullen dit dus nog veel meer aan ons moeten 
blgven. ') üit verschillende omstandigheden kan de moord 
echter eenigszins verklaard worden, ^t Schgnt dan, dat de 
argwaan van Radja Singha tegen de Nederlanders, opgewekt 


^) Missive yan Q,-Q. en B. aan Bewindhebbers, 9 September en 30 Novem- 
ber 1640. Btjlage Y en VI. 

^) Ygl. de Generale Missive van 30 November 1640. Bglage VI. „Wat desen 
tronwelooseDy gesimnleerden Singlees gemoveert heeft die enorme acte te 
begaen, connen noch niet wel raden," etc. 


64 

door hunnen eisch om versterkte plaatsen op Ceilon te mogen 
bezitten, volstrekt niet was geweken, ook al scheen de goede 
verstandhouding na de onderhandelingen met Coster volkomen 
hersteld te zijn. Van deze stemming schijnen niet alleen eenige 
landsgrooten, die in het geheim den Portugeezen waren toe- 
gedaan, maar ook Arabische en andere kooplieden, die ook 
voor zich een aandeel in den handel wenschten, gebruik te 
hebben gemaakt om den maharadja tegen de Nederlanders 
op te stoken. Hoe het ook zgn moge, zeker is het, dat al 
was Radja Singha door de verovering van Negombo en Gale 
in de gelegenheid gesteld om eene goede hoeveelheid kaneel 
te leveren en al had hij inderdaad een groot aantal kaneel- 
schillers in het veld gezonden, te Gale nagenoeg niets werd 
ontvangen. Ook werd het garnizoen van dit fort volstrekt 
niet van het noodige voorzien, waarvoor Radja Singha toch 
volgens het kontrakt verplicht was te zorgen. Toen het nu 
daarenboven Coster ter oore kwam, dat er, tegen de bepalingen 
van het kontrakt in, toch aan anderen handelswaren werden 
geleverd, besloot hij, na hierover tevergeefs eenige malen 
schriftelijk bij den maharadja geklaagd te hebben, den 4 Juli 
zelf naar Eandi te reizen en te trachten door een persoonlijk 
onderhoud den vorst tot een beter nakomen van z^ne plichten 
te bewegen. De onderhandelingen schijnen echter geen goeden 
afloop gehad te hebben en, in aanmerking genomen den be- 
staanden wrok van den maharadja en de bemoeiingen der 
Singaleesche grooten, kan ons dit niet verwonderen. Met tal 
van uitvluchten werd Coster afgescheept, zoodat hij den 
17 Augustus, zonder veel verder te zgn gekomen, uit Kandi 
moest vertrekken. Op zijne terugreis naar Gale werd hg- met 
nog vier andere Nederlanders door de Singaleezen, die hem 
tot eskorte moesten dienen, verraderlijk omgebracht. O 


') Nadere bizonderheden over den moord van Coster en hetgeen daaraan 
voorafging z^n te vinden in het Dagregister van Batavia 1640—1641, 
uitgegeven door v. d. Chijs, pag. 92—98. 


65 

Deze daad strekte aan de Hooge R«geering tot een duidelijk 
bewijs, hoedanig de gezindheid was, die fiadja Singha tegen 
de Nederlanders koesterde. Wel scheen ook Goster's min 
eerbiedige houding, evenals indertgd die van de Weert, tot zgn 
dood te hebben bggedragen, maar veeleer lag de gevolgtrek- 
king voor de hand, dat de maharadja hem als een gevaarlijk 
persoon had beschouwd en hem daarom uit den weg had laten 
ruimen en dat Radja Singha in het algemeen de Nederlanders 
en hunne bedoelingen volstrekt niet vertrouwde. 

Toch kon de Hooge Regeering hem over den gepleegden 
moord volstrekt niet ter verantwoording roepen. Eene open- 
bare vredebreuk, die daardoor wellicht zou ontstaan, moest 
tot eiken prijs vermeden worden. Zonder twgfel zouden de 
Portugeezen niet nagelaten hebben, daarvan gebruik te maken 
om hunnen vervallen staat op Geilon weder geheel te herstellen. 
Trouwens, Radja Singha verklaarde later, dat de moord geheel 
buiten zgn medeweten was geschied en dat hg de daders zou 
doen straffen. Op deze wgze wist h\] zich dus geheel aan het 
geven van rekenschap te onttrekken. Ook wachtte hij zich 
wel door het plegen van openbare vgandelijkheden den moord 
te bezegelen. Schgnbaar bleef dus de verhouding tusschen 
den maharadja en de Nederlanders dezelfde, maar het weder- 
zgdsch vertrouwen was voorgoed verdwenen, zoo het al ooit 
had bestaan, en op de toekomst liet dit niet na zijnen invloed 
uit te oefenen. Vast schoot bg de Ilooge Regeering de over- 
tuiging wortel, dat Radja Singha de Nederlanders slechts op 
Ceilon geroepen had om voor hem den oorlog tegen de 
Portugeezen te voeren, maar dat hg niets liever zou zien, 
dan dat beide partgen in den strgd ten onder gingen, opdat 
hg er zelf de vruchten van zou kunnen plukken en er 
niets van aan vreemdelingen zou behoeven af te staan. 

Zoodra de tgding van Coster^s dood te Battikaloa aankwam, 
haastte Thgssen zich onmiddellijk naar Gale te vertrekken, 
ten einde aldaar orde op de zaken te stellen. En dit bleek 
wel noodig te zgn. Bg zgne aankomst te Gale vernam Thijssen, 


66 

dat de kapitein Walraven de St. ^mand, die tgdens Goster^s 
afwezigheid het bevel over het fort had gevoerd, den 30 Oktober, 
,eere, aerdt ende schuldigen plicht ter sgden 8tellende*\ naar 
Kolombo tot den ygand was overgeloopen, zonder dat er eene 
reden voor dit verraad was na te gaan. Gelukkig was het 
getal zgner aanhangers klein geweest en hadden slechts twee 
Nederlanders zgn voorbeeld gevolgd. Daar het nu te ver- 
wachten was, dat de Portugeezen niet zouden nalaten om met 
het verraad van St. Amand en diens mededeelingen hun voor- 
deel te doen, namen Thgssen en de opperkoopman Maarten 
Vinck, die met hem van Battikaloa was overgekomen, vol- 
doende voorzorgsmaatregelen om 6ale tegen eenen onver- 
wachten aanval te wapenen. Het bleek hun spoedig, dat zg 
op de goede gezindheid der soldaten en de sterkte der muren 
en bolwerken volkomen konden vertrouwen, zoodat zg zich 
over de toekomst van 6ale niet bezorgd behoefden te maken. ') 
Maar was het behoud van Gale aldus voor de Eompagnie ver- 
zekerd, dit was niet het geval met dat van Negombo, de andere 
Nederlandsche sterkte van beteekenis op Geilon. De herove- 
ring van dit fort door de Portugeezen was de tweede, voor 
de Eompagnie nadeelige, gebeurtenis, welke in het jaar 1640 
plaats greep. Zij was het gevolg van eene poging der Portu- 
geezen om hunne vroegere macht op Geilon weder geheel te 
herstellen. Deze poging ging uit van den in dit jaar be- 
noemden onderkoning Joao da Silva Tello de Menezes, conde 
d^Aveires. De omstandigheden, waaronder deze nieuwe onder- 
koning in de tweede helft van het jaar 1640 te 6oa aan- 
kwam, waren verre van gunstig. *) Met de meeste Portugeesche 
bezittingen in Indië stond het treurig gesteld. Geld en soldaten 


*) Generale Missiye, 80 Noyember 1640. R. A. Bijlage YL 
'j Ribeiro, pg. 285 vlg., Daavers, t. a. p., IL pg. 269. Zooals men weet, werden 
de Portngeesche onderkoningen telkens voor vier jaar aangesteld en hadden 
zg  het recht honne  ondergeschikten  naar goedvinden  te benoemen of te 
ontslaan. 


67 

ontbraken en ook aan de yloot was in de laatste jaren groote 
schade toegebracht. Twee onderdeelen van het gebied vorderden 
op dit oogenblik de meeste aandacht: Malakka, dat dreigde 
geheel verloren te zullen gaan, en Ceilon, waar de Neder- 
landers hadden gezegevierd en nog meer vorderingen schenen 
te zullen maken. Onmiddellijk, nadat d^ Aveires met het opper- 
gezag was bekleed, nam hij het besluit, met inspanning van 
alle krachten te trachten ten minste Ceilon te behouden. De 
leegte in de schatkist werd eenigermate aangevuld door de 
geldsommen, die h^j uit Europa had medegebracht, en ook 
had hg een voldoend aantal soldaten aangevoerd met de vloot, 
waarmede hg naar Indië was overgekomen >) 

Zoo spoedig mogelgk werd nu door hem een zestiental 
fluitschepen en galjoten naar Eolombo gezonden. Het bevel over 
deze armade werd opgedragen aan Philippo Mascarenhas, die 
zgnen broeder Antonio, den destgds gezagvoerenden kapitein- 
generaal van Eolombo'), in het bestuur van de bezittingen 
op Ceilon zou vervangen. Den 16 October 1640 verscheen deze 
vloot in de haven van Eolombo, voor welke de Nederlandsche 
jachten nog niet waren aangekomen om haar het binnenloopen 
te beletten. Nadat Philippo Mascarenhas was geland, werden 
de 400 soldaten, die hg had medegebracht, vereenigd met een 
250-tal, die uit Jaffanapatnam waren gelicht, en met een groot 
gedeelte van het talrijke garnizoen van Eolombo. ') Zonder 
uitstel rukte daarop deze vereenigde krijgsmacht onder den 
generaal Antonio de Motta Galvao op Negombo aan. Vervolgens 
werd dit fort van den 1 tot den 8 November beschoten. Uit eigen 
beweging gaf daarop de door desertie gedemoraliseerde be- 


*) Volgens ztjne eigene getnigenis behoorde hieronder ook de kapitein Bibeiro. 

') Aldos luidde de titel der Portngeesohe landvoogden van Ceilon. 

^) Deze getalsopgave is ontleend aan Bibeiro, t. a. p., pg. 235—243. 
Nederlandsche bronnen spreken van eene Portngeesche macht van 13 k 
1400 man. 


68 

zetting den 9 November Negombo aan de Portageezen over. O 
Groot was de ontsteltenis te Batavia, toen men aldaar de 
plotselinge achteruitgang van de zaken der Eompagnie op 
Geilon vernam, terwgl men nog wel van meening was, dat te 
Gale en Negombo alles goed stond. Door toevallige omstandig- 
heden toch ontving de Hooge Regeering het bericht van de 
herovering van Negombo eerst in het einde van Maart 1641. 
Bg de verontwaardiging over de slechte houding van Negombo's 
garnizoen paarde zich weldra ongerustheid over het lot van 
Gale. ') Er viel niet aan te twgfelen, of ook een aanval op 
deze sterkte zou niet uitblijven, en zij moest toch tot eiken 
prijs voor de Eompagnie behouden blijven. De Hooge Regee- 
ring deed dus, wat zg kon: zoo spoedig mogelgk werden door 
haar twee schepen met 84 soldaten, alles wat zg te missen had, 
naar het bedreigde punt afgezonden. ') 

Weldra echter vernam zg tot hare geruststelling, dat Gale 
door geene ernstige gevaren werd bedreigd. Wel had Philippo 
Mascarenhas het plan gekoesterd, ook dit fort te heroveren 
en had hij te dien einde onmiddellijk na de inname van 
Negombo zgne geheele krggsmacht in het landschap Mature ge- 
zonden, maar spoedig had hij ingezien, dat alle pogingen om 
Gale met geweld tot de overgave te dwingen vruchteloos 
zouden zgn. *) Gale was van go^de verdedigingswerken voorzien 
en, gelijk reeds is medegedeeld, werden deze nog dagelgks door 
Thgssen versterkt. Daarenboven waren op den 25 December 
de vier, in September van Batavia afgezonden schepen in de 
haven verschenen, en door hunne tegenwoordigheid was het 
fort aan de zeezgde geheel beveiligd. Ook het garnizoen was 


') Zie OTor deze herovermg yan Negombo de QeDerale Missive van 12 De- 
cember 1641 B A. (Bglage VIII) en het Dagregister van Batayia, pg. 284--240. 

-) Generale Missive van 12 December 1641. Bglage VIII. 

3) Generale Missive 12 December 1641. Bglage VIU. G.-G. en B. aan 
Bewindhebbers, 81 Januari 1641. B. A. Bijlage X. 

**) Bibeiro, t. a. p., pg. 240. 


I 


69 

van Yoldoende sterkte. Bg de 200 mao, die oorspronkelijk in 
Gale waren geplaatst, had zich een groot gedeelte van het 
krygSYolk uit Negombo gevoegd. Na de verovering van dit 
fort hadden de Portugeezen, zooals destgds gebruikel^k was, 
aan de bezetting schepen verschaft om daarmede te vertrek- 
ken, mits niet naar eene andere Nederlandsche bezitting op 
Ceilon. Desondanks was zg, naar het schijnt door storm en 
gebrek genoodzaakt, Galens haven binnen geloopen. ^) En 
toen nu eenige maanden later ook de zoo glings van Batavia 
afgezonden transport-schepen verschenen en inmiddels een 
schip, op verzoek van Thgssen uit de vloot, die Goa blok- 
keerde, afgevaardigd, mede Gale veilig had bereikt, had 
Thgssen, die bg deze gelegenheid zgne aanstelling als opvolger 
van Goster ontving, bgna 400 soldaten onder zijne bevelen, 
eene macht, groot genoeg om eiken aanval, dien de Portugeezen 
aan de landzgde zouden wagen, te vergdelen. Dank zg de 
zorg van Gardengs, gouverneur van Paleakatte, was er ook 
eene voor den eersten tgd voldoende hoeveelheid levensmid- 
delen voorhanden. Aldus toegerust, behoefde Thgssen zich 
over de toekomst der aan hem toevertrouwde veste voorloopig 
niet bezorgd te maken. 

Maar al had Philippo Mascarenhas spoedig ingezien, dat 
zgne macht niet sterk genoeg was om Gale te veroveren en 
al deed hg dus daartoe geene nuttelooze pogingen, toch kon 
hg den Nederlanders  op eene andere wijze overlast genoeg 


*) Deze handelwijze van het garnizoen van Negombo bracht het leyen 
van twee hnnner, die als gijzelaars waren achter gebleven, niet weinig in 
gevaar, daar de Portngeesche landvoogd volhield, dat de Nederlanders een- 
voudig te kwader tronw hadden gehandeld. Bibeiro geeft echter (t. a. p., 
pag. 289) toe, dat de schepen, die aan de bezetting voor de overtocht 
werden versohaft, zoo bonwvaUig waren, dat het een wonder was, dat zij 
niet dadel^'k vergingen. Ook belette, naar het schijnt, tegenwind de overtocht 
naar de kost van Eoromandel, zoodat men, om het leven te redden, wel 
naar Oale moest gaan. Zie over dit alles het Dagregister van Batavia 
1040—1641, pag. 286—286. 


70 

aandoen.  Z^jne  legerbenden  liepen het geheele landschap 

Mature af, verwoestten en plunderden de dorpen, verjoegen 

de inwoners en verwoestten in het algemeen de geheele om 

6ale liggende landstreek. Thgssen  was niet bg machte iets 

hiertegen  te  doen.  Uit vrees  voor  eenen  onverhoedschen 

aanval op Gale, durfde hg het fort niet van het groot getal 

manschappen ontblooten, dat noodig was om de Portugeezen 

uit Mature te verdrgven. En aan den anderen kant was met het 

uitzenden van kleine afdeelingen niets te winnen. Door hunne 

meerdere kennis  van het terrein  wisten de Portugeezen de 

voordeelen er van zich  7eel beter ten nutte maken, dan de 

Nederlanders dit konden doen. Zonder zich zelven bloot te geven, 

wisten zij onverwachts hunne vjjanden op het lijf te vallen; op 

zulk eene wgze slaagden zg er den 9 Augustus 1641 zelfs in een 

dertigtal ofiBicieren en soldaten te dooden, die Thgssen ab 

voorhoede van eene grootere macht het veld had ingezonden. *) 

Gedurende  het geheele jaar  1641  bleef deze ongunstige 

toestand  voortduren.  Gale bleef verzekerd, maar behalve op 

het behoud van dit fort viel er voor de Eompagnie verder op 

niets te rekenen. Voortdurend dreigde het gevaar, dat Batti- 

kaloa,  waar  de  opperkoopman  Laurens  de  Maerschalck 

Thgssen  had  opgevolgd,  door  de Portugeezen zou worden 

hernomen. Wel had Bouwens, de bevelhebber over de vloot, 

welke Goa had geblokkeerd, op zijne terugreis de bezetting 

van Battikaloa tot op 70 man versterkt en er de noodige 

levensmiddelen  achtergelaten,  maar  de  bolwerken van het 

fort verkeerden in vervallen toestand en zouden waarschgnlgk 

bg een eersten aanval bezwgken. Het was te betreuren, dat 

de 1000 baren kaneel niet waren geleverd, in welk geval het 

fort thans aan Radja Singha overgegeven en geslecht zou zgn 

geweest. Het bezit van Battikaloa was toch in deze omstandig- 


^) Behalve nit de missiyes van Thijsseu aan G.-G. en B. 14 van September, 
12 en 18 November 1641 (B. A.) is dit gedeelte hoofdzakelijk geput uit het 
Dagregister  van Batavia, pag. 284—241, 834—838, 395—419, 442—444 etc. 


I 


71 

heden eer als een last, dan als een voordeel voor de Kom- 
pagnie te beschouwen. 

Maar van het leveren van kaneel kon natnnrlgk geen sprake 
zgn, nn de Portngeezen alle landen beheerschten en den oogst 
geheel konden beletten. En dit was te meer te bejammeren, 
omdat Radja Singha zich in den laatsten tyd genegen had 
betoond zgne verplichtingen beter na te komen, dan hg het 
tot dusverre had gedaan. Reeds had hg van de 1000, voor de 
overlevering van Battikaloa bepaalde, baren kaneel er ± 345 
te Oale doen bezorgen. Eene partg van 800 baar had hg mede 
verzameld, maar met het dorp, waar zg was opgestapeld, was 
zg den Portugeezen in handen gevallen, voor men er iets van 
had kunnen redden. Thans was natuurlgk alle gelegenheid 
tot kaneelschillen aan de aanhangers van Radja Singha of 
der Nederlanders ontnomen. 

De betere verhouding met den maharadja, waarvan de 
levering der kaneel tot bewgs kon strekken, was na den 
voorspoed der Portugeesche wapenen ontstaan, ^t Was 
dnidelgk, dat, al vertrouwde Radja Singha de Nederlanders 
niet, ook hg geene openbare vredebreuk met hen wenschte, 
zoolang hg hunne hulp nog onmisbaar achtte om hem van 
de Portugeezen te bevrgden. Zgn eigen belang bracht dus 
mede, dat hg zich na den moord op Goster, waarbg hg mis- 
schien vreesde te ver te zgn gegaan, maar vooral na de 
herovering van Negombo, weer meer geneigd toonde, de 
Nederlanders te steunen. Tgdens het beleg van Negombo 
was hg met eene legermacht tot ontzet aangerukt, daar hij, 
hoe ongaarne hg dit fort ook in Nederiandsche handen zag, 
het toch niet in die der Portugeezen terug wilde zien vallen. 
Zgne pogingen waren echter op niets uitgeloopen; zonder 
moeite was hg door den Portugeeschen generaal de Motta 
Cbdvao teruggedrongen. Evenmin scheen hg iets voor 6ale 
te kunnen doen; blgkbaar was het hem onmogelijk de Por- 
tugeezen uit Mature te verdrgven en aldus 6ale uit zgne 
benarde positie te verlossen. 


72 

En zulk eene verlossing werd langzamerhand meer en meer 
gewenscht. Het onderhoud van eene zoo talrgke bezetting 
eischte eene groote hoeveelheid levensmiddelen en daar de voor- 
raad niet groot was, heerschte er te Gale weldra, zooalgeen 
hongersnood, dan toch gebrek. Vooral het gemis van versch 
vleesch deed zich gevoelen en veroorzaakte vele ziekten. In 
Augustus lagen niet minder dan 80 man ziek aan koorts, 
roode loop, j,berbery" en vooral aan zeere beenen. Natuurljjk 
had Thgssen geene poging nagelaten om zich het noodige 
uit den omtrek te verschaffen en had hij te dien einde herhaal- 
delgk afdeelingen krggsvolk uitgezonden, maar vooreerst was 
het omliggende land verwoest en kaal en verder liepen zulke 
expedities voortdurend gevaar in eene Portngeesche hinder- 
laag te vallen. Spoedig had Thgssen het dan ook raadzaam 
geoordeeld geene troepen meer in het veld te zenden, maar 
zich te behelpen, totdat er uit Batavia ontzet zou komen 
opdagen. 

Het is licht te begrypen, dat de Hooge Eegeering hunkerde 
naar het oogenblik, waarop zij Gale te hulp zou kunnen komen. 
Nadat zij in April de twee schepen tot voorloopige verster- 
king had afgezonden, kon echter door haar gedurende geruimen 
tgd niets voor Geilon gedaan worden. In de maanden Mei tot 
September was Gale van Batavia uit niet te bereiken ; gedu- 
rende dien tgd kon dus aan de verzoeken om hulp van 
Thgssen evenmin worden voldaan als aan dat van Radja 
Singha, die met de vloot van Bouwens een tweetal gezanten 
naar Batavia had gezonden om de Hooge Regeering te be- 
wegen, zoo spoedig mogelijk eene machtige oorlogsvloot naar 
Geilon te zenden. ^) Wel had de maharadja in het vorige jaar 


t) Tevergeefs traohtte de H. R. met deze gezanten de prezen der koop- 
mansgoederen, die nog steeds onbepaald waren gebleven, vast te stellen. 
Badja Singha wilde de kaneel 110 Serafijnen (één Serafijn = 80 stuiver) de 
baar van 480 ff doen gelden, de peper en het was 5^8 larnien (één 
1. = 10 stuiver) de 24 ff. De H. B wilde voor eene baar kaneel slechts 
60 k 80  Serafijnen geven. Daar de gezanten echter beweerden op dit pont 


73 

beweerd, eerst zgne schulden aan de Eompagnie te zullen 
afbetalen, voor hg nieuwe aanging, maar nu hem door de Portu- 
geezen de gelegenheid om kaneel te leveren was ontnomen, kon 
h\] het ook niet anders dan geraden achten, dat er eene nieuwe 
expeditie tegen den gemeenschappelgken vgand werd uitgerust. 

Ook zonder dit verzoek der Singaleesche gezanten zou de 
Hooge Regeering niet nagelaten hebben de vloot af te zenden, 
die in September naar Geilon vertrok en welke deel uit- 
maakte van eene expeditie naar Voor-Indië, gelijk aan die, 
welke twee jaren vroeger daarheen was uitgerust. In twee 
eskaders verdeeld, verlieten in de maanden Augustus en 
September 1641 zestien oorlogschepen de reede van Batavia. 
Het eerste, bestaande uit 10 zeilen met 1147 koppen bemand, 
moest onder het bevel van Matthgs Hendrikz. Quast wederom 
Goa's haven gesloten houden en zich na afloop daarvan ver- 
eenigen met het tweede eskader, dat 6 schepen en 455 man 
sterk, onder Dominicus Bouwens rechtstreeks naar Geilon 
koers zette. Oezamenlgk zouden beide vloten dan trachten den 
vervallen staat van de zaken der Eompagnie op Geilon te 
verbeteren en nieuwe veroveringen te maken. *) 

Eene omstandigheid van het grootste gewicht had de Hooge 
Regeering bewogen met de beide vloten van Quast en Bouwens 
al hare beschikbare schepen en soldaten naar Voor-Indië te 
zenden. Terwgl zij de toebereidselen voor deze expeditie 
maakte, was het haar reeds bekend, dat bet wellicht de laatste 
zou wezen, die zg gedurende een geruim aantal jaren naar 
Geilon zou kunnen uitrusten. De gebeurtenissen, die in de jaren 
1640 en 1641 in £uropa waren voorgevallen, zouden toch, zooals 
te voorzien was, zeer spoedig het staken van alle vgandelgk- 
heden tegen de Portugeezen ten gevolge moeten hebben. 


▼oUtrekt geene volmaoht te hebben en alleen gekomen te z^jn om halp te 
▼ragen, bleef deze qaestie onbeslist. Vgl. het Dagregister, pg. 442 — 444. 

^) Generale Missire, 12 December 1641. Bglage VIII. 

*) 0.-0. en B. aan Th^ssen, 13 AprU 1641. R. A. 


DERDE HOOFDSTUK. 


Het tienjarig bestand met Portugal. Oneenigbeden over de 
verdeeling der kaneellanden op Ceilon. 


De vrede tasschen de Vereenigde Nederlanden en Portugal, 
bet gevolg van de omwenteling, welke dit rgk in het jaar 
1640 van Spanje's overheersching had bevr^d en den hertog 
van Braganza als Joao lY op den Portugeeseben konings- 
troon had geplaatst, moest op den gang van zaken in de 
overzeesche gewesten eenen overwegenden invloed uitoefenen. 

Sedert hare oprichting had de Nederlandsche Oost-Indische 
Eompagnie de Portugeezen bestreden overal, waar zg meende, 
dat de krgg haar voordeel zou opleveren. Ën gedurende dezen 
oorlog bad zg, als de sterkste party, niets dan voorspoed 
ondervonden. Achtereenvolgens had zg den Portugeezen hunne 
voornaamste bezittingen ontrukt en dientengevolge hadden 
dezen hunnen eertgds zoo uitgebreiden handel meer en meer 
zien achteruitgaan. Oorlog met Portugal was de Kompagnie 
als iets natuurlgks gaan beschouwen en tevens als onmisbaar 
om de Portugeezen met geweld overal, waar zg wilde, te 
kunnen verdrgven. Vrede beteekende daarentegen voor de 
Eompagnie: wederopluiking van den kwgnenden Portugee- 
schen en dientengevolge achteruitgang van den bloeienden 
Nederlandschen handel. In vredestgd zouden de Portugeesche 
schepen ongehinderd naar hun vaderland kunnen vertrekken 
en even onbelemmerd de vloten uit Lissabon de haven van 


1 


75 

Ooa kannen binnenloopen. Op plaatsen, waar zg het sinds 
lang niet meer hadden gewaagd zich te vertoonen, zonden 
de Portugeesche koopyaarders gedurende den vrede wellicht 
handel komen drgven en als gevaarlijke mededingers den 
Nederlanders meer schade kannen berokkenen, dan zg hnn 
tijdens den oorlog ooit met de wapenen hadden toegebracht. 

Evenzoo tevreden als de Staten-Oeneraal der Vereenigde Ne- 
derlanden waren over het verkrggen van eenen bondgenoot, die 
hnn in hunnen strgd tegen Spanje zoo veel dienst zou kunnen 
bewgzen, zoo misnoegd moesten de bewindhebbers der O.-I. 
Eompagnie en de Hooge Regeering te Batavia dan ook 
wezen over het feit, dat zg de Portugeezen niet meer als 
hunne natuurlgke vganden zouden mogen beschouwen, maar 
hunne bezittingen voortaan met rust zouden moeten laten 
en hen zelfs vriendschapsdiensten zouden moeten bewgzen. ^) 

In geen opzicht echter kwam de vrede aan de Kompagnie 
meer ongelegen dan dat hg juist in denzelfden tgd tot stand 
scheen te zullen komen, waarin de Hooge Regeering te 
Batavia had besloten om na de verovering van Malakka, 
welke in deze omstandigheden een dubbel geluk moest worden 
geacht, al hare krachten te besteden aan het voeren van den 
krgg op de kusten van Voor-Indië en vooral aan het verbete- 
ren van den ongunstigen toestand, waarin de aangelegenheden 
der Eompagnie op Ceilon zich bevonden. Binnen zeer korten 
tijd, nog vóór de afkondiging van den vrede, zou deze ver- 
betering thans tot stand gebracht moeten worden; geschiedde 


^j Gelijk men weet, yeranderde het geToelen der Hooge Begeering te 
BataTia, dat de vrede zeer ongonstig op den handel der Eompagnie zou werken, 
geheel, toen haar de voorwaarden bekend werden, die by het yredes-traktaat 
▼oor deze waren yastgesteld en die, vooral door toedoen der provincie 
Holland, zeer voordeelig voor haar waren uitgevallen. 

Ygl. hetgeen hierover nog wordt medegedeeld door Mr. J. E. Heeres in 
„Onze betrekkingen met de kleine Soenda- eilanden 1640 — 1648", pg. 180 — 181 
van den feestbundel, aan Dr. P. J. Yeth op z^jn SO*^ geboortedag (1894) 
aangeboden. 


76 

1 

dit niet, dan zou aan de Kompagnie niet alleen het uitzicht 
op het monopolie van den kaneelhandel voor langen tgd 
ontnomen zijn, maar zou zg zich met het kleinste aandeel in 
dien handel moeten vergenoegen en dus op de Europeesche 
macht geen overwicht op den prgs van deze handelswaar 
kunnen uitoefenen. 

Overtuigd als zg hiervan was, had de Hooge Regeering 
aan de uitrusting der expeditie naar Geilon in het najaar 
van 1641 al hare krachten besteed. Door haar toch zou de ge- 
wenschte verbetering tot stand gebracht moeten worden. In deze 
omstandigheden was het dubbel te betreuren, dat de Hooge 
Regeering, ondanks al hare inspanning, geene grootere macht 
byeen had kunnen brengen. Niet zonder reden was zg beducht, 
dat de 1600 man, waarover Quast te samen zon kunnen beschik- 
ken en waaronder zich slechts 560 soldaten bevonden, niet 
toereikend zouden zou z^n om Kolombo te veroveren. Ondanks 
al hare moeite bad zy echter geen grooter getal kunnen ver- 
zamelen. Wel waren in Januari 1641, na de verovering van 
Malakka, weder soldaten beschikbaar geworden, maar daar 
het beleg van deze plaats aan 1200 Nederlanders het leven 
had gekost en er een groot aantal als bezetting achter moest 
bly ven, kon het vrijgekomen gedeelte niet zeer groot wezen. In 
het begin van dit jaar hadden 6ouverneur-Generaal en Raden 
aan de Bewindhebbers verzocht, hun zoo spoedig mogelgk 
zesduizend man, waaronder vierduizend soldaten, te doen toe- 
komen, ') maar vóór 1642 kon deze krggsmacht natuurlgk 
niet worden verwacht. 

Maar al was de Hooge Regeering overtuigd, dat de ver- 
eenigde krggsmacht op zichzelf niet sterk genoeg zou zgn 
om de Portugeezen geheel van Ceilou te verdrgven, toch 
bleef de verwachting bg haar levendig, dat zg in het voor- 
jaar van 1642 nog wel iets van belang zou kunnen uitvoeren 
en in ieder geval de noodige verbeteringen tot stand zou 


*) G.-G. en B. aan Bewindhebbers, 8 Januari 1641. B. A. BQlage IX. 


I 


77 

knimen brengen. ^) De overweging, dat de Portugeezen naar 
alle waarsch^nlgkheid niet veel hulp uit hnn vaderland ge- 
kregen zonden hebben, daar dit wegens den oorlog met Spanje 
zyne geheele vloot en al zgne beschikbare soldaten in Europa 
zelf zou moeten gebruiken, had bjj de Hooge Regeering de 
hoop doen rgzen, dat het aan Qnast misschien toch nog zou 
gelukken hun eene der hoofdplaatsen op Ceilon te ontrukken. 
Op de hulp van Radja Singha rekende zg niet'). Toch zou 
deze niet onwelkom zgn. Gouverneur-Generaal en Raden 
haastten zich dus aan den maharadja mede te deelen, dat hg 
zich niet ongerust moest maken over de geruchten, die om- 
trent eenen ophanden zgnden vrede tusschen Portugal en de 
Nederlanden in omloop waren. Ten allen tgde zou de Eom- 
pagnie bereid blgven, hem met troepen en schepen te 
ondersteunen, waartoe zg, volgens hunne bewering, zelfs in 
vredestgd het recht bezat. ^) Zij verzochten hem dus, het ook 
van zgn kant niet aan eene goede krggsmacht te laten ont- 
breken, maar al zgne krachten in te spannen, opdat een 
gemeenschappelgke aanval op de Portugeesche forten plaats 
zou kunnen hebben. 

In  deze omstandigheden moest de Hooge  Regeering  er 
natuurlgk op bedacht zgn, het voortduren van den oorlog zoo 


^) Generale MissiTe, 12 December 1641. Bijlage Yin. 

*) Ctouerale Miflaive, 12 December 1641. Bijlage YIII. .Van Raja ver- 
wachten de minste adsistenUe .... UEd. moeten niet denoken, onse desseynen 
op de halpe yan inlandsche princen rosten, gebmycken deselve niet 
Terder, als daer meenen dienst mede te doen, maer 't effect van ons voor- 
nemen fondeeren op eygen macht ende GK>des segen, bnyten dat wert niet 
onderleyt," etc. 

') «Ondertosschen heeft U MaJ*. aen onse assistentie niet te dnbiteeren, 
al waer 't oock met den Portugees hier te lande in vreede qnamen, alsoo 
volgens Enropische costnymen onse soldaten ende schepen in andere princen 
dienst (mits betalende) sonder offentie employeren mogen." G. G. on B. aan 
Badja Singha, 18 Oktober 1641. B. A. 


78 

lang mogelgk te rekken. ^ Bedacht, dat de Portugeezen, voor 
wie een vrede niet spoedig genoeg kon komen, wellicht de 
Nederlandschen bevelhebbers op Ceilon of op de vloot voor 
Ooa zonden bewegen de vijandelgkheden te staken door te 
wgzen op het feit, dat in Enropa de vredestoestand reeds 
was ingetreden, achtte zg het geraden aan Quast en Thgssen 
nog eens uitdrukkelgk te gelasten, een zoodanig verzoek 
der Portugeezen volstrekt niet toe te staan, maar in tegen- 
deel al hunne krachten in te spannen om in elk geval 
Negombo, zoo mogelgk Eolombo, misschien wel de Portu- 
geesche hoofdstad Ooa zelf te bemachtigen, j^aengesien het- 
,geen desen jaren niet gedaen sal werden, apparent voor het 
, volgende verboden sal sgn." ^) 

Dit schrgven der Hooge Regeering werd echter door Quast 
niet meer ontvangen. In het begin van December, terwgl hg 
met zgne vloot Goa blokkeerde, werd hg bg de verovering 
van éene groote Portugeesche kraak, die tusschen de Neder- 
landsche schepen door uit de haven meende te ontsnappen, 
door een houtsplinter gekwetst. Eenige dagen later overleed 
hg aan de bekomen wonde. ') Zgn dood verhief den vice- 
admiraal Komelis Leendertz. Blaeu tot opperbevelhebber. Het 


^) Vgl. hetgeen zg hierorer aan de Bewindhebbers schreef in hare missiyes 
yan 14 September en 16 Norember 1641, B. A. als N". XI en XII in de Belagen 
opgenomen. 

^) G.-G. en B. aan Matthgs Qoast en Jan Th^jssen, 16 November 1641, 
B. A. Byiage XHI. 

') „Verhael ofte Sommier van 't gepasseerde in onse vloote 
▼ oor Goa, in Wingnrla, op de oast yan India ende Oeylon, 
aanvangende primo November Anno 1641." B. A, Dit versoheidene 
honderden bladzijden sohrifla teUende verslag, waaruit de bovenstaande mede- 
deelingen over de verrichtingen der vloot voor Goa en op Oeilon's knsten 
grootendeels is gepat, bestaat ait eene aaneenschakeling van dagregisters, 
excerpten van missives en tal van andere stokken, door de Nederlandsche 
bevelhebbers der vloot gedorende 1641^1642 aan G.-G. en B. toegezonden, 
en te Batavia tot één geheel samengevoegd. 


79 

was tot hem, dat de yice-rey inderdaad den 24 December het 
yerzoek om eenen voorloopigen wapenstilstand richtte. Ten 
bewgze, dat in Europa de Tredestoestand reeds was inge- 
treden, vertoonde hg Blaeu eenige brieven en andere papieren 
van kooplieden, die zoo juist uit Lissabon waren aangekomen. 
Ingevolge de instruktiên der Hooge fiegeering verklaarde 
Blaeu echter, slechts op bevel van zgne superieuren devgan- 
delgkheden te zullen schorsen. Zoolang hg dit niet had ont- 
vangen, zou hg de haven van Ooa gesloten blgven houden. 

Een tweede verzoek van den vice-rey kon hg evenwel niet 
afslaan. Met zgne toestemming werden op een van de schepen 
der Eompagnie een tweetal Portugeesche gezanten, Diego 
Mendes de Britto, edelman van het hof des onderkonings, en 
frej Oonsalo de Veloso, pater in de orde der Franciscanen, 
naar Batavia gezonden om aldaar met de Hooge Regeering 
over eene voorloopige staking der vgandelgkheden in onder- 
handeling te treden. 

fieeds den 28 Januari 1642 verschenen deze beide gezanten 
voor Oouvemeur-Generaal en Baden en droegen zg hun een 
tweeledig verzoek voor. Daar, naar zg zeiden, de vrede toch 
eerstdaags over geheel Indië afgekondigd zou moeten worden, 
verzochten zg vooreerst om eenen wapenstilstand, die dadelgk 
in werking zou treden. Tevens boden zg de Hooge Regeering 
aan om met hen, als afgevaardigden van den onderkoning 
van Goa, eenige voorloopige bepalingen omtrent den vrede 
vast te stellen, waaraan men zich zoolang zou houden, totdat 
er nadere berichten uit Europa gekomen zouden zgn. ') 

Het is begrgpelgk, dat dit tweeledige verzoek door de 
Hooge Regeering, die er slechts op bedacht was den oorlog 


^) Baldaens geeft in zijne „Besohrijyingh van Malabar", pg. 84—90, een 
oitToerig Terhaal van hetgeen te Batavia met de Portugeesche gezanten 
werd verhandeld. Vgl. verder de Generale Missive van 12 December 1642 
B. A. Bijlage XIY. 


80 

zoolang mogelijk vol ie houden, niet zeer gunstig werd op- 
genomen. Onmiddellgk gaf zg dan ook aan de gezanten te 
kennen, dat volgens hare meening de vice-rey slechts de 
macht had om met Indische vorsten vrede te sluiten of 
oorlog aan te gaan, maar geenszins met Europeesche mo- 
gendheden, en dat zg dus niet van plan was met zgne 
gevolmachtigden bepalingen vast te stellen, die naar alle 
waarschijnlgkheid in Europa toch niet goedgekeurd zouden 
worden. 

Het verzoek om eenen voorloopigen wapenstilstand konden 
6ouverneur-Generaal en fiaden echter niet van de hand 
wgzen, zonder daarmede den schgn op zich te laden van 
buitengemeen onrechtvaardig te zgn. Zij deelden dus den ge- 
zanten mede, dat zg het eerste lid van hun verzoek niet 
wilden weigeren, maar met hen wilden overleggen, wanneer 
de wapenschorsing een aanvang zou nemen. 

Over deze zaak begonnen nu de onderhandelingen. De ge- 
zanten wilden natuurlgk een zoo vroeg mogelgken datum 
vastgesteld zien en wel den dag, waarop te Batavia tot den 
wapenstilstand zou worden besloten, maar de Hooge Regee- 
ring wenschte hem zoover mogelijk te verschuiven en wel tot 
het tijdstip, waarop de gezanten te Goa zouden zgn terugge- 
keerd. Als reden voor dit uitstel voerde zij aan, dat al ge- 
schiedde, hetgeen de gezanten wenschten, de tjjding van den 
gesloten wapenstilstand toch niet eerder dan zg zelven Goa zou 
kunnen bereiken. In dien tusschentgd zou de Nederlandsche 
vloot op de kusten van Geilon en voor Goa de vijandelijkhe- 
den voortzetten, hetgeen later een bron van moeilgkheden zou 
worden, wanneer het veroverde moest worden teruggegeven 
en de schade moest worden vergoed. 

Terwgl de besprekingen over deze zaak nog voortduurden, 
werd den 14 Februari 1642 door eenige schepen, die uit 
Europa kwamen, te Batavia een afschrift aangebracht van 
het traktaat betreffende den wapenstilstand, den 12 Juni 1641 
door  den  gezant van Portugal met de Staten-Generaal der 


81 

Yereenigde Nederlanden in den Haag gesloten. ') Uit art. l 
en 2 7an dit traktaat bleek nu, dat in Europa de vrede zou 
intreden, wanneer de ratifikatie van het traktaat door den 
koning van Portugal in de Nederlanden zou zgn aangekomen. 
Eerst een jaar na dien datum zouden ook alle v^andelyk- 
heden in de overzeesche gewesten gestaakt moeten worden 
of zooveel eerder als de publieke notifikatie van het bestand 
aldaar bekend kon zgn.*) 

Aangezien er nu bjj de Uooge Regeering nog niets bekend 
was onitreut de afkondiging van het traktaat in Europa, 
kon zg den Portugeesche gezanten met het volste recht ver- 
klaren, dat zg thans in het geheel niet meer van een voor- 
loopigen wapenstilstand wilde hooren. Om dit harde antwoord 
eenigzins te verzachten, gaf zg hun echter tevens te kennen, 
dat het bericht van de afkondiging in Europa, volgens hare 
meening, niet lang meer zou kunnen uitblgven, maar zeker 
zou komen met de schepen, die in September van het vorige 
jaar uit de Nederlanden waren geloopen. Tot dien tgd ried 
zg den gezanten aan te wachten. 

Twee maanden gingen voorbg, toen in het begin van April 
de bedoelde schepen uit de Nederlanden te Batavia aan- 
kwamen. De tgding, welke zg medebrachten, was echter voor 
de Portugeezen zoo ongunstig mogelgk. Op het tgdstip, 
waarop deze schepen de Nederlanden hadden verlaten, den 
16 September 1641, was namelgk aldaar de bekrachtiging 


^) Het traktaat b^ Aitsema, n, pg. 756 ylg. Het Latgnsohe origiDoel bQ 
Dn Mont. Oorps Diplomatiqne, VI, pg. 316 vlg. 

^ Art I . . . . Qnod Indnoiamm Paotnm oessationisqae omnis hostilitatis aotus 
in Enropae plagis ao alinnde sitis, extra limites respective Privilegiomm, 
Sooietatibns Indiamm Orientalinm atqne Oooidentalinm antehao nomine 
hnjna Statns respeotive ooncessomm, statim faota sabseriptione hnjna 
Traotatna ordietnr. 

n.  Ao  in  India  Orientali  omnibnaqne  locia  et  maribns  snb  distriotn 

PriTÜegii a Dominia Ordinibna Generalibas Sooietati Indiae Orientalis hamm 

6 


82 

van het traktaat door den koning van Portugal nog niet 
aangekomen. 

Dit bericht maakte aan alle, tot dusverre te Batavia ge- 
voerde, onderhandelingen een einde. In de eerste maanden 
zou het traktaat in Indië toch nog niet afgekondigd kunnen 
worden. Tevergeefs zouden de gezanten gedurende dien tyd 
te Batavia blgven wachten, terwyl ondertusschen de moesson 
zou voorb^gaan, gedurende welken zg naar Goa terug zouden 
kunnen keeren. Tot groot genoegen der Hooge Begeering ') 
nam daarom de padre den 10 April van haar afscheid; de 
Britto bleef voorloopig te Batavia om de afkondiging van 
het bestand af te wachten. 

Terecht was de Hooge Begeering over den afloop van de 
te Batavia gevoerde onderhandelingen ten zeerste verheugd. 
Uit het afschrift van het traktaat, dat zg in September van 
het vorige jaar had ontvangen, waren haar de voor de 
Eompagnie vastgestelde artikelen bekend geworden. Artikel 
12 bepaalde nu, dat beide partgen in het bezit zouden blgven 
van hetgeen  zij  bezaten  op het oogenblik, dat de wapen- 


ProTinoiaram concessi, ano anno a dato, cmn ratihabitio hujaa Traotatas 
nomine Begis Lnsitaniae hio loei fuerit oblata; at vero si pablica mani- 
festatio praediotamm iDdnciamm cessationisque omnis hoatilitatis actns alicnbi 
looonim et xnarium praetactomm citius deyenerit, antequam snpradiotns 
anoas exspiraverit, ut tnm quisqne ab utraque parte in hujas modi loois 
et maribua respective a tempore publicae manifestationis sese oontineat ab 
omni hostilitatis actn. 

^) n^ti vertrouwen soo hadden connen imagineren hun vereoeok niet souden 
hebben geobtineert, noyt naer Batavia getendeert waren, want die moedige 
natie wel aprehendeeren, dese nu soo uytgevallen besendingh een grooten 
crack aen hun respect ende reputatie is yeroorsaeckende ; integendeel heeft 
sulox aen ÜEd. staet hier te lande een groote renomé toegebracht, alsoo 
aUe vreemdelingen , welcke dese gesanten hier beooght hebben, voorgeven, 
de Portngesen herwaerts gecomen waren omme vreede te versoeoken ende 
hun te verdemoedigen off soubatteren, gel^jck men hier te lande seyt." 
Generale Missive van 12 December 1643. B. A. B^lage XTV. 


I 


83 

stilstand in de overzeesche gewesten zou worden afgekondigd. *) 
En daar de afkondiging waarschijnigk eerst in het najaar 
Tan 1642 plaats zou behoeven te hebben, zouden alle in het 
Tooijaar gemaakte veroveringen het onbetwistbaar eigendom 
der Kompagnie blgven. 

In deze omstandigheden was het voor de Hooge Regeering 
eene dubbele teleurstelling te moeten vernemen, dat, tegen 
hare verwachting, de ondertusschen op Geilon gevoerde oorlog 
volstrekt geen voordeel had opgeleverd. 

Niet lang, nadat de Portugeesche gezanten uit Goa waren 
vertrokken, had ook Blaeu met een gedeelte zijner vloot 
Goa^s reede verlaten om zich naar Geilon te begeven. Spoedig 
toch had hg bemerkt, dat het voor hem onmogelgk was om 
iets tegen Goa zelf te ondernemen, daar deze plaats van een 
goed getal soldaten en uitmuntende verdedigingswerken was 
voorzien.') Daar Blaeu echter om de haven te blokkeeren 
eene zoo groote vloot als die, welke er zich nu voor bevond, 
niet noodig achtte, begreep hg, dat het geraden was, geen 
verderen tgd verloren te laten gaan door zgne schepen werkeloos 
te laten liggen, terwgl zg op Ceilon^s kusten zoo goed te pas 
zouden komen. Den 5 Januari 1642 brak hg dus met vier 
schepen,  waarop 560 man, op en zeilde langs de kust van 


^) Art. Xn. Qailibet utriusqne partis Bubditomm relinquetur ao rema- 
nebit in bonis snis, nu Ula tempore manifestatioDifl iDdaciamm et cessa- 
tionis omnis hostilitatis aotos tam deprehentnr; et lati oampi inter atriusque 
partis extrema fortalitia siti (qni neceasario inde intelligendi annt pro 
acqoisitis ao eomm dominio yindicatis) utrinqne divisi extabunt, sub bis 
comprehendendo gentes et nationes snb iisdem sortientes. Qnibas finibns modo 
praemiaao positie et statntis, Lusitanicae nationi ab illa, et snbditis hanun 
ProTinoiamm ab hao parte oonstabit, qaae loca, commoditates et ambitns 
latomm campomm qailibet pro sais agnoscat et taeatar. 

^) Verhael ofte Sommier, Janaari 1642. «Sooyeel Goaaenginokhadde 
den Vgant den inganck yan de bhaere t'aller plaetsen soodanigb gefortifloeert 
ende beset, dat niet mogeiyok was met yoordeel op deselye als d*omliggende 
forten te beeoeoken." 


84 

Malabar naar Ceilon. Tot het voortzetten der blokkade bleef 
de yice-admiraal Klaas Eornelisz. Blocq met de vier overige 
schepen en 333 koppen voor Ooa^s haven achter. 

Ondertnsschen waren den 16 November 1641 de vgf schepen 
van BoDwens voor 6ale verschenen. Bg deze vloot hadden zich 
aldaar de drie schepen gevoegd, die destgds op de kasten van 
Ceilon kruisten, zoodat Bonwens eeue tamelijk sterke macht onder 
zgne bevelen vereenigd zag. Spoedig kwam hg echter tot de 
overtuiging,  dat hg daarmede toch niet veel kon uitvoeren. 
De Portugeezen bleven hun leger, dat uit 400 blanken en 2000 
zwarten moet bestaan hebben, in den omtrek van Gale houden 
en hielden blgkbaar de Nederlandsche vloot voor niet sterk ge- 
noeg om Negombo of Eolombo te kunnen veroveren. Beide 
plaatsen, maar vooral Eolombo, waren in den laatsten tgd zeer 
versterkt. O Bouwens begreep, dat hg de vloot van Blaeu zou 
moeten afwachten, vóór hg iets tegen eene der beide Portu- 
geesche vestigingen zou kunnen ondernemen. Yoorloopig zond 
hg een paar schepen naar Eolombo om aldaar voor de haven 
te blgven kruisen en het binnenkomen van meerdere hulp te 
beletten. Met de overige voer hg naar Oindure, eene plaats, 
twee mglen benoorden Gale gelegen. Na met een honderdtal 
manschappen geland te zgn, verbrandde hg eenige versterkingen 
der vganden, welke hg aldaar aantrof. Zoodra nu de Portu- 
geezen, die in Mature waren gelegerd, dit vernamen, werden 
zg  uiterst bevreesd,  dat hun  de  weg naar  Eolombo  zou 
worden afgesneden. Terstond verzamelden zg hunne troepen 
en weken uit de omstreken van Gale om op Eolombo terug 
te trekken. Zonder veel moeite was Gale dus voorloopig van 
den  overlast  der vganden bevrgd. Thans scheepte Bouwens 
zgn volk weder in en vertrok mede naar Eolombo, waar hg 


^) ..... Oolombo's wercken, waeraen al wat in de stadt was, jae tot 
papen ende monicken inclnys, gearbeyt hebben." T14JB8en aan G.-G. en B., 
38 NoTember 1641. B. A. 


85 

spoedig bericht ontving van de aanstaande komst van Blaeu. 

Blaea had te vergeefs getracht met zgne schepen iets tegen 
eene der Portngeesche nederzettingen op de kust van Malabar 
nit te voeren. Deze waren echter alle goed versterkt en van 
eene voldoende bezetting voorzien. O Zgne mislakte pogingen, 
gevoegd bg tegenwind, vertraagden zgne reis, zoodat h\ï niet 
vóór den 10 Febraari 1642 met zgne vloot voor Eolombo 
verscheen en zgne schepen met die van Bouwens vereenigde. 

Na de aankomst van Blaea lag dus eene macht van 12 
schepen voor de Portngeesche hoofdstad. Het opperbevel 
over deze vereenigde vloot werd aan Thgssen afgestaan, terwgl 
Blaeu en Bouwens de tweede en de derde plaats innamen. 

Een aanval op Eolombo was natuurljjk steeds de hoofd- 
gedachte der Nederlandsche bevelhebbers geweest, die tot 
dusverre niet gewanhoopt hadden, dat de sterke vesting met 
vereende krachten wel te veroveren zou zgn. Maar nu het 
dan zoo ver zou komen, moesten zg tot hunnen spijt wel 
toegeven, dat zg geen kans zagen Eolombo te bemachtigen. 
Op de vloot bevonden zich wel is waar meer dan 1100 
koppen, maar het aantal soldaten en matrozen, dat niet 
door ziekte buiten dienst was gesteld, bedroeg slechts 
600 man, eene macht, welke terecht te gering werd geacht 
om te kunnen optreden tegen het sterke Eolombo, welks 
bezetting, vermeerderd door de troepen, die uit Mature 
waren teruggetrokken, uit niet minder dan 1500 blanke en 
een groot aantal inlandsche soldaten bestond. Daar Thgssen 
rekende, in deze omstandigheden tot de verovering van Eolombo 
niet minder dan 2000 man noodig te hebben, en daar hij wist 
volstrekt niet te kunnen vertrouwen op de hulp van Radja 


^) « 5 Janaary van voor Goas bhare was gesoheyden en de reyse naer 

Oeylon hadde ondernomen, met intentie om in passant op eenige der Por- 
tngesen fortressen op de cast van Malabaer yets rmohtbaers nyt te rechten ; 
dooh was in sfjn hoope bedrogen, vindende oreral des ygants plaetsen tref- 
fel^ok met yolck yoorsien." „Sommier ofte verba el". 


86 

Singha, die zich dan ook niet vertoondef moest hg wel van 
het voorgenomen plan betreffende Eolombo geheel afzien. 

Negombo werd thans het doelwit det yloot. Stuitten de 
plannen tot verovering van Eolombo op onoverkomelijke 
bezwaren af, gemakkelgker moest het zgn, het veel zwakkere 
fort, dat reeds eens in Nederlandsche handen was gevallen, 
weder te bemachtigen. Maar de Portugeezen hadden, nadat 
zg Negombo weder onder hnn gezag hadden teruggebracht, 
de verdedigingswerken, die de Nederlanders hadden aange- 
legd, voltooid en de plaats zelve met een sterk garnizoen 
voorzien. Dit was aan Thgssen niet onbekend en daar hg 
tevens overwoog, dat hg om met zgne vloot van Eolombo naar 
Negombo te zeilen meer tgd noodig zou hebben, dan de Por- 
tugeezen om over land van de eene plaats naar de andere 
krggsvolk te voeren, besloot hg eene poging te doen om hen te 
misleiden. Zgn plan was langs de kust naar het Zuiden af 
te zakken, alsof hg voornemens was tusschen Gale en Eolombo 
te landen en deze plaats over land aan te vallen, dan plot- 
seling volle zee te kiezen, onverwachts voor Negombo te 
verschgnen en dit fort aan te tasten. 

Terwgl echter de vloot langs de kust voer, volgde een Portu- 
geesch leger op het strand al hare bewegingen. Ten Zuiden van 
Eolombo gekomen, trachtte Thgssen te vergeefs te wenden 
om in volle zee te geraken; tegenwind belette de uitvoering 
van zgn plan. Daar de Portugeezen, wanneer hg de kust 
bleef houden, op het strand zgne bewegingen steeds konden 
blgven volgen, kon het hem niet gelukken onverhoeds voor 
Negombo te verschgnen. En daarin lag toch de eenige kans 
om met goed gevolg dit fort aan te kunnen tasten; in elk 
ander geval wilde Thgssen zgne soldaten geene, in zgn oog 
toch vruchtelooze poging, doen wagen. Alles wat hg dus 
kon doen, was naar Gale te varen en te beraadslagen, wat 
men van daar uit nog zou kunnen ondernemen. 

En dit bleek al heel weinig te zgn. Thgssen meende niets 
meer te kunnen doen, dan een gedeelte van zgne vloot naar 


87 

Eolombo te zenden en het daar Toor de haven te laten 
kruisen, opdat de Portugeezen uit Trees yoor hunne hoofdstad 
geene legerbenden in het veld zouden kunnen zenden, zoodat 
de kaneeloogst in Mature ongehinderd plaats zou kunnen 
hebben. Een ander gedeelte werd naar Battikaloa gezonden, 
het fort, welks bezit, zooals reeds vroeger is opgemerkt, niet 
meer als een voordeel, maar als een last voor de Eompagnie 
moest worden beschouwd, daar het voortdurend gevaar liep 
door de Portugeezen heroverd te worden. Thans werd het 
van bezetting, voorraad, kanonnen en ander wapentuig 
ontbloot en liet men Radja Singha «met den leegen romp 
in de bocht springen^\ ook al had deze de beloofde 1000 baren 
kaneel slechts gedeeltelgk geleverd. ') 

Nadat dit was verricht, overwoog Th^ssen, dat de vloot 
wellicht op de kust van Eoromandel meer dienst zou kunnen 
bewgzen, dan zjj het op die van Ceilon had gedaan. Nadat 
het garnizoen van Gale tot 450 man was versterkt, zond hg 
haar dus den 30 Maart voor het grootste gedeelte onder 
Blaeu en Bouwens daarheen. ') 

Zoo had dan de expeditie naar Ceilon, waarvan de Hooge 


^) Thijssen aan G.-O. en B., 16 Maart 1642. B. A. Oenerale Missire van 
12 December 1642. Bglage XIV. 

^) Inderdaad werd door de vloot op de kast ran Eoromandel nog iets 
uitgeToerd. Voor de Portngeesche vestiging Negapatnam gekomen, maakte 
zij aanstalten deze plaats te beschieten, maar eer z^ daartoe over kon 
gaan, boden de inwoners zelven aan, Nederlandsch garnizoen op te nemen en 
eene schatting op te brengen. Gelijk men weet, was Negapatnam niet met 
eeu Portngeesch garnizoen voorzien, maar werd s|j door aanhangers der 
Portugeezen bewoond. (Zie pg. 6). Evenwel bleef de Kompagnie niet lang in 
het bezit van deze, later voor haar zoo gewichtige, plaats. De goaverneur 
van Paleakatte ried aan haar weder te verlaten, daar h^j geen kans zag 
haar op den dnnr tegen de Portugeezen te beschermen. Toen inderdaad 
spoedig daarop de inwoners van het omliggende land, zoowel inboorlingen 
als Portugeezen, telkens aanvallen op de zwakke verdedigingswerken be- 
proefde, achtten de Nederlandsche bevelhebbers het beter, de plaats weder 
te verlaten. Verhael ofte Sommier, Generale Missive, 12 December 1642. 


88 

Regeering znlke goede yerwachtingen had gekoesterd en van 
wier uitkomst zoo veel zou afhangen, Toor de Kompagnie 
Tolstrekt geen voordeel opgeleverd. Noch. Eolomho, noch 
zelfis Negombo waren aan de Portugeezen ontnomen en de 
eenige verandering, die gedurende de aanwezigheid der vloot 
in den stand van zaken was gebracht, bestond daarin, dat 
de Portugeezen verplicht waren geweest de omstreken van 
Oale te verlaten. 

De tevredenheid der Hooge Begeering over het uitstellen van 
den wapenstilstand werd dan ook weldra vervangen door 
misnoegen over het feit, dat dit uitstel tot niets had gediend 
en dat hare bevelhebbers er geen gebruik van hadden kunnen 
maken. Als eenige reden hiervan moest natuurlgk beschouwd 
worden de te geringe sterkte der vloot tegen de buiten 
verwachting sterke Portugeesche vestingen. Toch wierp de 
Hooge Regeering een groot gedeelte van de schuld op Radja 
Singha, die, hoewel hg bytgds van hare plannen was onderricht 
en ook bet dringend verzoek van Thgssen moest ontvangen 
hebben om zoo spoedig mogelgk met een leger naar de kust 
te komen, zonder iets van zich te laten hooren in het bin- 
nenland was gebleven en aldaar den uitslag van den strgd 
had afgewacht. Zeker had de expeditie meer voorspoed gehad, 
wanneer zg te lande eenigermate door inlandsch krggsvolk 
gesteund was geworden, maar de Nederlandsche bevelhebbers 
hadden van te voren geweten, dat zij op de hulp van den 
maharadja van Eandi niet zouden kunnen rekenen. Volgens 
hunne eigene woorden hadden Oouverneur-Generaal en Raden 
dit immers evenmin gedaan. ') Nu echter de zaken zoo gansch 
anders waren uitgekomen, dan zg gehoopt hadden, schreven 
zg aan de Bewindhebbers, dat de macht der Portugeezen op 
Ceilon grooter was gebleken, dan zg hadden vermoed, maar 
dat de tegenspoed voornamelijk te wgten was aan ^den trou- 
weloosen Raya Singa^^ die ^V onser assistentie niet vernamen, 


») Zie pg, 77. «) 


89 

in Gandia yerblgyende, apparent omme het met de sterckste 
te hoaden/^ ') En ook Th^jssen beklaagde zich bg zijne supe- 
riearen hevig over het „non-paresse^^ van den maharadja. 
gAengaende den coninck/' schreef hg den 16 Maart 1642 
naar Batavia, „aengaende den coninck, blijfft noch in sgn 
voorgaende manieren continueren ende vertoont in al sijn 
doen ende wercken, soo ons met eenen qnyt ware, niet licht 
weder roepen sonde. In gevalle hem de saecke ernst ware 
geweest, hg hadde genoech in tgts cnnnen bg de wercken 
comen, aengesien voor drie maenden al tot de affkomste met 
sgn volck deur ons versocht, daer echter niet op gevolght ïb^ 
Met hetzelfde recht, waarmede zij den tegenspoed der expeditie 
aan de nalatigheid van Radja Singha toeschreven, gaven de 
Nederlanders ook hem de schuld van den ongunstigen toe- 
stand, waarin hunne zaken op Geilon gedurende het jaar 1642 
weder vervielen. Zoolang de vloot op Ceilons kusten kruiste, 
hadden de Portugeezen zich rustig binnen Eolombo^s muren 
gehouden. Ongehinderd had gedurende dien tgd de kaneeloogst 
in Gales omstreken plaats kunnen hebben. Een dessave van 
Radja Singha was te dien einde met een voldoend aantal 
Singaleezén aan het werk gegaan, en hoewel de beste oogsttgd 
eerst in de maanden Juli tot Oktober viel, was thans reeds 
in Maart eene kleine hoeveelheid verzameld. Maar den 1 April 
vertrok de vloot van Geilon naar de kust van Eoromandel 
en met haar verdween het gevaar, dat de Portugeesche ves- 
tingen tot dusverre bedreigde. Onmiddellgk nadat de schepen 
voor Eolombo waren opgebroken, kwamen de Portugeezen 
weder te voorschgn en maakten aanstalten wederom in het 
landschap Mature te vallen. Op het gerucht van hunne 
nadering dreef de dessave uit vrees alle inwoners uit de 
dorpen en joeg hen met hun vee en huisraad voor zich uit 
het gebergte in, opdat zg den Portugeezen niet in handen 
zouden vallen. Hierover was Thgssen ten zeerste verstoord. 


1) Generale Kissive yaq 12 December 1642. BjjUge XIY. 


90 

«Ingevalle het Raya ten rechten met ons meende ende sgn 
dessave met eenich volck in dese quartieren gebleven ware, 
't soude ons weynich werckx geweest zgn, 't lant hier ontrent 
Gale van de Portugees te connen suyveren" '), schreef hg aan 
de Hooge Regeering, maar zeker hadden de Portugeezen 
niet voor de tweede maal den kaneeloogst kunnen beletten, 
wanneer de Nederlandsche soldaten zelven beter hunnen plicht 
hadden gedaan. Om de Portugeezen tegen te houden had 
Thijssen een post van 110 man bg eene rivier, twee mglen 
benoorden Gale, geplaatst, welke zg aldaar zouden moeten 
overtrekken. Zoodra zij zich echter vertoonden, verlieten de 
Nederlanders hunnen post en vluchtten, zoodat de Portugeezen 
zonder moeite het voor hen openstaande terrein weder kon- 
den binnenrukken en hunne vroegere stellingen weder kon- 
den innemen. 

Voor de tweede maal waren de Portugeezen weder in Ma- 
ture gelegerd, verwoestten het land, beletten den oogst en 
hielden Gale aan de landzgde ingesloten. Ook thans slaagde 
Thgssen er niet in hen te verdrgven. Wel kon hij thans over een 
grooter garnizoen beschikken, maar de onbekendheid met de 
,pbedrieghelgcke, schelmachtige" wegen stelde de Nederlan- 
ders voortdurend in de minderheid. De inboorlingen, die zich 
binnen Gale ophielden, hoedden zich wel hen daaromtrent 
beter in te lichten ; naar Thijssen vermoedde, uit vrees, dat 
de Nederlanders door het aanschouwen van zoovele vrucht- 
bare velden de lust zou bekruipen zich er van meester te 
maken ^). Met den terugkeer der Portugeezen waren ook de 
laatste sporen van hetgeen de vloot had verricht verdwenen 
en kon de geheele expeditie beschouwd worden als volkomen 
nutteloos geweest te zgn. Zg had aan de Nederlanders nog- 
maals geleerd, dat zg, zoolang de Portugeezen in het bezit 
bleven van Eolombo, geene vruchten van hunne vestiging op 


1) Thtjssen aan G.-G. en B., 22 Mei 1642. B. A. Bglage XVH. 

^) Thyssen aan Gt.-Gt. en B., 1 September 1642. B. A. Bijlage XYIII. 


91 

Geilon zoaden kunnen plakken, daar z^ hnnne landen niet 
konden beschermen tegen de invallen, die hunne vjjanden 
van uit hunne sterkte daarin konden doen. 

Zonder twgfel had de Hooge Regeering in het najaar van 
1642 gaarne eene sterkere vloot, dan die van het vorige jaar, 
naar Geilon gezonden om nog eens te trachten Eolombo te 
veroveren, maar om eene grondige reden ging zij er niet toe 
over. Wel is waar kon zg op dit oogenblik den oorlog nog 
voortzetten, maar zij zag in, dat zy dit nog slechts gedurende 
eenige maanden zou kunnen blijven doen. Met de aankomst 
van het bericht der notifikatie, dat eerstdaags te verwachten 
was, zouden alle vyaudelgkheden gestaakt moeten worden en 
binnen dien korten t|jd zou de verovering van Eolombo toch 
niet plaats kunnen hebben. De Hooge Regeering besloot dus 
de zaken te laten, zooals z^ waren ; werd de vrede afgekon- 
digd, dan zouden, volgens hare meening, de Portugeezen van 
zelf wel genoodzaakt zijn de omstreken van 6ale te verlaten. 
Daarenboven had zg hare krggsmacht noodig voor Caen, 
die op eene expeditie naar de Molukken werd uitgezonden. 
Al wat zjj naar Voor-Indie zond, bestond in eene vloot van 
7 schepen, die onder het bevel van Jan Dirksz. Oalen zoo- 
lang mogelgk Ooa^s haven gesloten moest houden en aldus 
den handel der Portugeezen vóór het intreden van den 
wapenstilstand nog eenige schade zou kunnen toebrengen. 
Met deze vloot keerde ook de Britto, de afgevaardigde van den 
vice-rey, die tot dusverre te vergeefs op de afkondiging van 
het bestand was blyven wachten, weder naar Goa terug '). 


Twee maanden, nadat deze vloot naar Ooa was vertrokken, 
den 2 Oktober 1644, bracht het fluitschip de Salamander het 
vredestraktaat te Batavia aan met de ratifikatie van den 
Koning van Portugal van den 18 November 1641 en die van 
den  Staten-Generaal  der  Yereenigde Nederlanden van den 


') Generale missive ran 12 December 1642. Bglage XIY. 


92 

22 Februari 1642, benevens de missives Tan H. H. M. en de 
Bewindhebbers der Oost-Indische Eompagnie aan Oonvernear- 
Oeneraal en Raden, waarin het bevel was vervat om het 
bestand zoo spoedig mogelgk in alle gewesten van Indiê af 
te doen kondigen. 

Ingevolge dezen haar gegeven last, kondigde de Hooge Re- 
geering den 7 Oktober het bestand te Batavia af en maakte 
zg toebereidselen om hetzelfde ook in de overige deelen van 
haar gebied te laten doen. 

Het scheen dus zeker, dat er thans een tgdperk van tien 
jaren zou aanvangen, gedurende hetwelk het plegen van alle 
vgandelgkheden tusschen de Nederlanders en de Portugeezen 
geschorst zou zijn en beide partgen elkaar slechts op handels- 
gebied afbreuk zouden kunnen berokkenen. 

Toch zou het nog bgna twee jaren duren, voordat de 
wapenen voorgoed zouden worden neergelegd. En in dit 
tgdsverloop zou niet alleen de oorlog over geheel Indië wor- 
den voortgezet, maar zouden de Nederlanders nog groote 
voordeden behalen, welke zg zelfs zouden behouden, nadat 
de wapenstilstand eindelgk over geheel Indië in werking zou 
zgn getreden. 

Bg het 12® artikel van het traktaat was bepaald, dat beide 
partgen in de overzeesche gewesten zou blijven bezitten, 
hetgeen zg bezaten ten tgde, dat de wapenstilstand aldaar 
zou worden afgekondigd. Daar men echter in Europa niet 
juist kon weten, welke gewesten en plaatsen dit waren en 
of er misschien nog vóór de afkondiging van eigenaars 
waren veranderd, was bg hetzelfde artikel de bepaling toe- 
gevoegd, dat de Portugeesche en Nederlandsche onderdanen, 
die in Indië woonden, zouden moeten beslissen, welke plaat- 
sen, landstreken etc. zij ieder van hunne zgde als hun eigen- 
dom konden beschouwen *). 

Het was dus aan de Hooge Regeering te Batavia overge- 


1) Vgl. het artikel op pg. 93. 


93 

laten om met den onderkoning Tan Ooa uit te maken, welke 
aanspraken z^ kon laten gelden. Allereerst moest zy er dus 
op bedacht zgn voor zich zelve de rechten vast te stellen, die 
zg door geheel Indië meende te bezitten en vervolgens te 
trachten deze rechten te handhaven tegen eiken inbreuk, 
welke daarop van Portugeesche zyde mocht geschieden en 
aldus het bevel van de Bewindhebbers op te volgen, die hun 
hadden gelast, het bestand wel te onderhouden en te doen onder- 
houden, maar er tevens voor te waken, dat de rechten der Eom- 
pagnie in geen opzicht zouden worden verkort of aangetast. O 
Nu scheen inderdaad eene der aanspraken van de Eompagnie 
door de Portugeezen niet erkend te zullen worden. Het was 
die, welke z^ meende te hebben op een gedeelte van Geilon, 
het eiland, dat in laatste jaren het voornaamste tooneel van 
den strgd was geweest en waar de Nederlanders door den 
vrede in hunne veroveringsplannen waren gestuit. Daar de 
laatste expeditie naar Geilon geene voordeden had opgeleverd, 
bezat de Eompagnie aldaar thans niet meer dan het fort 
Oale, hetwelk door haar uit naam van den maharadja van 
Eandi was veroverd. Met het volste recht kon de Hooge Regee- 
ring dus Gale als het eigendom der Eompagnie beschouwen. 
Maar hetzelfde recht meenden zg ook te hebben op de kaneel- 
landen, die rondom Gale waren gelegen. De landschappen 
Mature en Saffragam, welke eene strook lands vormden van 
ongeveer 30 mglen lengte en 10 a 12 mglen breedte, had zg 
altgd beschouwd als afhankelgk te zgn en onder de jurisdiktie 


-} . . . Soo Bullen ÜE. dan volgende Hare Ho. Mo. ende onse ordre hun 
int doen yan de notificatie van dit bestandt reguleren ende het tractaet nae 
agne forme en inhonde onderhouden ende doen onderhouden, mits lettende, 
dat de Generaele Cornp" gehouden worde buyten prejudicien in haer pre- 
eminentien ende gerechtigheden, ende gestadich op onse hoede blijvende in 
posture Tan defensie jegens onverwachte proceduyren ende attentaten, 't selve 
UE. ten hoogsten bg desen in alle ernst recommanderende in soodanige 
achtinge te nemen als de dienst van de Oomp" requireert." Bewindhebbers 
aan G.-G. en B., 11 April 1642. B. A. 


94 

te staan van het fort Oale. Weliswaar waren thans de 
Portageezen in deze landstreek gelegerd, maar de Hooge 
Regeering dacht niet anders of zg zonden haar na de afkon- 
diging van den vrede ontraimen, opdat de Eompagnie haar 
uit naam van Kadja Singa in bezit zou kunnen nemen. 

In den loop van het jaar 1642 vernam de Hooge Regeering 
echter van haren gouverneur Thgssen, dat de Portugeezen hem { 

herhaaldelijk hadden aangezegd, dat z^ er niet aan dachten om | 

den Nederlanders bg het tot stand komen van den vrede meer 
dan alleen het fort Gale af te staan. De omliggende landen be- 
schouwden zij als hun rechtmatig eigendom. Vooreerst toch wa- 
ren zij h. i. volstrekt niet af hankelyk van Gale en verder konden 
de Nederlanders niet volhouden, dat zy ze met dit fort hadden 
veroverd, daar zij ze integendeel sedert deze verovering byna 
voortdurend met hunne legerbenden bezet hadden gehouden. ') 

Hoewel de Hooge Regeering nu van Portugeesche zgde 
geene officieele bevestiging van dit bericht had ontvangen, 
achtte zy de mededeeling van Thijssen op zich zelve van zeer 
veel gewicht. Natuurlyk moest zy er thans vooral op bedacht 
zgn, hare aanspraken op Gales omliggende landen te hand- 
haven, wanneer de Portugeezen inderdaad zouden trachten 
deze te ontkennen, ^t Moest haar uiterst ongerymd voor- 
komen, de Portugeezen in het bezit te laten van alle kaneel- 
velden van Ceilon en dus ook van den geheelen kaneelhandel, 
en zich zelve slechts met dat van het fort Gale tevreden te 
stellen, hetwelk op zich zelf geenerlei waarde voor de Eom- 
pagnie zou bezitten. Terstond besloten Gouverneur-Generaal 
en Raden dan ook krachtige maatregelen te nemen om de 
Portugeezen te bewegen hunne plannen betreffende de kaneel- 
landen van Gale op te geven. 

Aan Pieter Boreel, lid van den Raad van Indië, die aan- 
gewezen was om het bestand  af te kondigen in Malakka, 


1) ThtJsseD  aan  G.-G.  en  B., 22 Mei 1642. B. A. (Generale Missiye van 
12 December 1642. Bglage XIY. 


■ 

I 


95 

Oale, Eolombo, Goa, Wingurla, Soeratte, Perzië en Eoro- 
maDdel O werd het onderzoek opgedragen, of de Portu- 
geezen inderdaad weigerden het gebied, waarop de Eompagnie 
aanspraak maakte, aan haar af te staan. En bleek hem dit 
inderdaad het geval te zgn, dan moest hy door het voeren 
van onderhandelingen trachten de Portngeezen tot reden te 
brengen, en zoowel te Eolombo als te Goa pogingen daartoe 
aanwenden. Bleven de Portngeezen desalniettemin bg hunne 
weigering volharden, dan moest hg het bestand niet afkon- 
digen, maar den vice-rey van Goa aanzeggen, dat de Hooge 
Regeering besloten had in dit geval den oorlog voort te 
zetten, niet alleen op het eiland Ceilon, waar het verschil 
was ontstaan, maar over geheel Indië en zoolang totdat de 
rechten der Eompagnie door hem erkend zouden zgn. ') 

Deze bedreiging zou, zoo meende de Hooge Regeering, 
ongetwgfeld eene groote uitwerking hebben. Het voortzetten 
van den oorlog moest immers by den ongunstigen toestand, 
waarin de Portngeezen thans verkeerden, hun uiterst te onpas 
komen. Daarom vermoedde zy, dat vice-rey wel toe zou geven, 
misschien nog wel meer, dan hg zelf eerst van plan was 
geweest. ') Over het algemeen maakte de Hooge Regeering 
zich over den afloop van deze zaak volstrekt niet ongerust en 
koesterde zg hoop, dat zij wel zou verkrggen, hetgeen zg 
wenschte, zonder dat zij tot het ten uitvoer leggen van hare 
bedreiging zou behoeven over te gaan. 

Den 21 Oktober verliet Boreel de reede  van Batavia.^) 


*) Kommissie voor Boreel, 20 Ootober 1642 B. A. Bglage XIX. 

^ Instrnktie voor Boreel, 20 October 1642 B. A. Byiage XIX. 

') f, . . . w^ yertronwen dese vrienden niet licht met ons in contentie sallen 
comen, maer wellicht meer inwilligen als selver gevoelen ten aensien van haere 
presente sobere constitatie." Generale Missive, 12 December 1642. Bglage XIY. 

*) De verrichtingen van Boreel z\jn hoofdzakelijk na te gaan uit de 
«Papieren van den kommissaris Pieter Boreel" B. A. een bon- 
del, welke o. a. de volgende stokken bevat Zie B|jlage XX. 


96 

Allereerst voer bij Daar Malakka, waar het bestand door bem 
werd afgekondigd. Den 21 December vertrok bij van Malakka 
en zette rechtstreeks koers naar Geilon. Den 28 Januari 
bereikte b^j Battikaloa. Aldaar bevond Boreel, dat de Sin- 
galeezen druk bezig waren bet fort te slechten en dit 
werk reeds Toor bet grootste gedeelte badden verricht. Van 
uit Battikaloa zond hy eenen brief, dien de Hooge Regeering 
hem bad medegegeven, aan Radja Singha. Terecht hadden 
Oouvemeur-Generaal en Raden ingezien, dat de maharadja 
overhaald moest worden om mede tot den vrede toe te 
treden, hetgeen volgens het Se artikel van bet traktaat 
zonder verhindering zou kunnen gescbieden '). Van zijnen 
naam toch zou Boreel bij de weldra met de Portugeezen te 


Dagregister gehoadeo door Boreel op z^jne reis van Batavia 
naar Goa. Hierin ook de afschriften van verschillende missives, protesten 
etc. door hem aan Philippo Mascarenhas e. a. verzonden. Kort dagre- 
gister van den opperkoopman Marten Vinok, gehouden ge- 
durende zQne zending naar Kolombo, 9 — 13 Februari 1648; ingelascht in 
het groote dagregister van Boreel. Dagregister van het gebeurde 
in Goa, tydens het verblijf van Boreel aldaar. Missive van Boreel 
aan G.-G en B., 29 Februari 1643. Missive van Boreel aan Jere- 
mias van Vliet, gouverneur van Malakka. 2 Mei 1648. (Bglage 
XXI.) etc. 

Vgl. verder de Missive van Jan Dirksz. Galen aan Jeremias van Vliet, 
gouverneur van Malakka, 80 April 1648. Btjlage XXII. Missive van Jan 
Th^ssen aan G.-G. en B., 29 Maart 1643. Missive van Marten Vinok uit 
Gale, 26 Juni 1648, en verder eenige afzonderlgk te citeeren stukken. 
Zie ook de Generale Missive van 21 December 1643 (bQ de Jonge V, b^lage 
XLII, pg. 259—260). 

^) Art. III. Et comprehendentur sub praedictis Induciis et cessatione omnis 
hostilitatis actus omnis hujusmodi generis reges, dynastae et gentes Indiae 
Orientalis, quibuscum Domini Ordines Generales aut Booietas Indiae Grien- 
talis harum Provintiarum eorum nomine amioitiam colunt aut foedere 
juncti sunt, siqua sibi expedire arbitrabuntur has Inducias et cessationem 
omnis hostilitatis actus complecti. 


97 

voeren onderhandelingen gebruik moeten maken. Daarom 
deelde de Hooge Regeering in genoemde missive Radja Singha 
mede, dat, hoewel zy het vorige jaar verklaard had, ten 
allen tgde bereid te zgn, hem met hare krggsmacht te onder- 
steunen, zg dit thans niet langer zon kunnen doen, dan wan- 
neer zg betaling verkreeg van de schuld, die hg aan de Eom- 
pagnie had en welke ongeveer 473589 realen van achten of een 
millioen gulden bedroeg. Tevens verzocht zg hem en ried zg hem 
aan om evenals zg met de Portugeezen eenen tgdelgken vrede 
te sluiten, daar dit in de gegeven omstandigheden voor hem 
en zgn rgk verreweg het voordeeligst zou zgn '). 

Na deze missive verzonden te hebben, vertrok Boreel naar 
Gale. Den stand van zaken aldaar vond hg nog onveran- 
derd. De Portugeezen waren onder de Motta Oalvao op 
twee mglen afetands van Gale gelegerd, op eene plaats, die, 
te midden van moerassen gelegen, van nature zeer sterk 
was, zoodat Thgssen geene kans had gezien hen daaruit te 
verdrgven. Van uit deze legerplaats stroopten zg nog voort 
durend den geheelen omtrek af en beletten allen toevoer 
van levensmiddelen naar Gale, zoodat de proviand, die 
Boreel medebracht, aldaar zeer welkom was. Van Radja 
Singha had Thgssen sinds vele maanden niets gehoord; hg 
had trouwens geen middel gehad om zich met dien vorst in 
verbinding te stellen. 

In Oktober 1642 hadden de Portugeezen aan Thgssen het 
vredestraktaat vertoond en hem een voorloopigen wapenstilstaud 
aangeboden, maar, daar de ratifikatie van den Koning van 
Portugal en die der Staten-Generaal der Nederlanden ontbrak, 
had Thgssen geweigerd dien stilstand aan te nemen. Nog- 
maals hadden de Portugeezen toen uitdrukkelgk verklaard, 
dat zg niet van plan waren om ooit Gales omliggende landen 
ten behoeve der Eompagnie te ontruimen '). 


M O.-O. en B. aan Badja SiDgha, 20 Oktober 1612. B. A. 
5) Thtjssen aan G.-G. en R.. 17 Maart 1041. B. A. 


98 

Dat dit voornemen den Portogeezen dus ernst was, be- 
merkte Boreel ook zelf spoedig, toen hg den bevelhebber van 
de nabg GhJe gelegerde troepen tgding zond van zgne komst 
en hem verzocht het gebied der Eompagnie te verlaten, opdat 
hg den wapenstilstand te GhJe en daarna ook te Eolombo zon 
knnnen afkondigen. Rondnit weigerde de Motta Gtdvao dit 
verzoek en antwoordde, dat hg slechts op bevel zgner supe- 
rieuren de blokkade van Oale op zou breken; dat hg niet 
dacht een zoodanig bevel te zullen krggen en daarom voor- 
nemens was te blgven, waar hg zich bevond. 

Na aldus voldoende zekerheid van de voornemens der Por- 
tugeezen gekregen te hebben, besloot Boreel terstond door 
het voeren van onderhandelingen den generaal van Eolombo, 
Philippo de Mascarenhas, tot het erkennen van de rechten der 
Eompagnie te bewegen. Te dien einde zond hg den opperkoop- 
man Harten Vinck, met eene behoorlgke volmacht voorzien, 
naar Eolombo, opdat deze zou vernemen, op welke gronden 
de weigering der Portugeezen berustte, en zou kunnen trach- 
ten deze op voldoende wgze te weerleggen. 

Van den 9 tot den 15 Februari vertoefde Vinck te Eolombo. 
Al zgne pogingen om Mascarenhas van het rechtmatige van 
de aanspraken der Eompagnie op de omliggende landen van 
Oale te overtuigen, waren echter vruchteloos '). 

Onmiddellgk na zgne aankomst had Vinck zich naar den land- 
voogd begeven. Deze toonde zich in het eerst uiterst ver- 
wonderd, dat de wapenstilstand te Oale nog niet was a%e- 
kondigd, en scheen het in nog meerdere mate te zgn, toen 
hg vernam om welke redenen dit tot dusverre nog niet was 
geschied. Volgens zgne meening toch waren de aanspraken der 
Eompagnie op de landschappen Mature en Saffragam volkomen 
nietig, en wel om deze redenen: de kaneelvelden op Geilon 
waren uitsluitend Portugeesch gebied; in den loop der tgden 


*) Vgl. het „Gorte Daghregister ran den oppercoopman Vinok", gedeelte- 


Mjjk opgenomen als BQIage XX A. 


99 

hadden zg ze veroverd of van de landsForsten in eigendom 
verkregen; nn was het fort Gale door de Nederlanders ver- 
overd; zonder tegenstribbeling zouden de Portngeezen dit 
dan ook aan hen a£9taan, maar zg konden niet inzien, dat 
zg dit ook met het omliggende land zouden moeten doen. 
Wel had het eertgds onder de jurisdiktie van Gale gestaan, maar 
sinds de Portugeezen er meester van waren, waren, volgens 
hem, alle oude rechten van Gale vervallen en was het 
fort slechts eene redoute geworden om de haven te bewaken. 
Sinds lang was Eolombo de eenige sterkte, welke het geheele 
Portugeesche gebied beheerschte, en waarvan alle kaneellanden 
afhankelgk waren. 

Tevergeefii hield Vinck nu vol, dat Gtele zgne jurisdiktie 
volstrekt niet had verloren, welke het altgd als hoofd<- 
stad van de omliggende landen, die een afzonderlgk gewest 
uitmaakten, had bezeten, en dat de Eompagnie dus met Gale 
ook de landschappen Mature en Saffragam in naam van 
Radja Singha had veroverd. Eveneens trachtte hg te vergeefs 
eene andere bewering van de Mascarenhasy dat nl. z. i. als 
het beste bewgs, dat Gale het omliggende land niet be- 
heerschte, het feit moest beschouwd worden, dat de Portu- 
geezen het sinds de verovering van Gale door de Nederlan- 
ders bgna voortdurend met hunne troepen hadden bezet 
gehouden, te ontzenuwen door er op te wgzen, dat er geen 
sprake van bezetten was, maar slechts van het houden van 
een vliegend leger. Zoodra immers Eolombo werd bedreigd, 
had het, zooals het vorige jaar was gebleken, in allergl terug 
moeten trekken. 

Toch bleef de Portugeesche landvoogd onverzettelgk op 
zgn stuk staan en verklaarde ten slotte, in geen geval van 
plan te zgn, en trouwens ook geene macht te hebben, om de 
eischen der Nederlanders in te willigen. Tevens drukte hg 
als zgne overtuiging uit, dat ook de vice-rey van Goa geheel 
dezelfde opvatting van de zaak als hgzelf was toegedaan en 
dat Boreel dus vergeefsche moeite zon doen, wanneer hg naar 


100 

Goa Tertrok om dezen tot andere gedachten te bewegen. 
Liever moest hg zijn ongelijk bekennen, in welk geval de Por- 
tugeezen gaarne bereid zonden zgn het fort Gale tegen een 
goeden prgs van de Eompagnie te koopen, daar zy wel 
begrepen, dat deze er op zich zelf toch niets aan zon hebben. 

Onverrichter zake keerde Vinck dns naar Oale t^og en 
deed Boreel verslag van zyne bevindingen. Terstond zond 
deze een verontwaardigd protest naar Kolombo, waarin hg 
Mascarenhas mededeelde, dat hg in deze omstandigheden 
den wapenstilstand niet zon afkondigen en dat de oorlog 
thans naar alle waarschgnlgkheid zou worden hervat. Eenige 
dagen daarna ontving hg van de Mascarenhas een tegen- 
protest Ot waarin deze nogmaals verklaarde, het recht aan 
zgne zgde te hebben, en Boreel eenen openbaren vredebreker 
no'emde, wanneer hg dit niet wilde erkennen. 

Zonder verwgl maakte Boreel thans toebereidselen om naar 
Ooa te vertrekken en te onderzoeken of de vice-rey niet 
beter dan de generaal van Kolombo van het recht der Kom- 
pagnie te overtuigen zon zijn. Jaist, terwgl hg op het punt 
stond Ghile te verlaten, bereikte hem nog een schrgven van 
Radja Singha O ^ antwoord op den brief, welken Boreel hem 
onmiddellgk na zgne aankomst op Geilon had toegezonden. In 
dezen brief verklaarde de maharadja, dat hg met groot leed- 
wezen kennis had genomen van het schrgven der Hooge 
Regeering, maar dat hg zelf wel moest inzien, dat het in de 
gegeven omstandigheden ook voor hem het voordeeligst zou 
zgn den oorlog tegen de Portugeezen te staken. Daarom zou 
hg tot den vrede toetreden, maar slechts op voorwaarde, dat 
de Nederlanders bewerkten, dat de Portugeezen de landschap- 
pen Mature en SaiSragam aan hem afstonden. 

Na gelast te hebben, dat voorloopig de vgandelgkheden op 
Geilon zouden worden geschorst, vertrok Boreel den 26 Fe- 
bruari van Gale. Den 1 April kwam hg voor Ooa en vond 


^) ingelatcht in het Dagregister yan Boreel. R. A^ 


101 

daar de yloot van Jan Dirksz. Galen liggen. Eyenals aan 
Th^ssen hadden de Portugeezen ook aan Galen onmiddellijk 
na zgne aankomst voor 6oa, den 27 September 1642, het vredes- 
traktaat aangeboden en om een wapenstilstand verzocht. Daar 
echter op het afschrift van dit traktaat de officieele ratifikatie 
ontbrak, had deze dit geweigerd. Hierop hadden z^ het 
traktaat roet het woord «Rey^ onderteekend en een eed wil- 
len afleggen, dat dit de ratifikatie van den koning van Por- 
tugal was. Daarenboven hadden z^ Galen verklaard, dat het 
hem genoeg moest wezen, dat de vice-rey het bestand in 
zgn geheele gebied: Gt>a, Wingnrla, Soeratte, Perzië, tot op 
de knst van Eoromandel had laten afkondigen. Door niets 
had Galen zich echter laten verlokken de blokkade van 
Goa's haven op te breken, ook niet door het protest tegen 
zgne handelwgze, dat de vice-rey hem deed toekomen en 
waarin deze hém aansprakelgk stelde voor alle onheilen, die 
nit zgne weigering zonden kunnen ontstaan. O 

Boreel zond nn onmiddoUgk bericht van zgne komst en het 
doel daarvan aan den onderkoning. Tevens deelde hg dezen 
mede, dat hg het bestand op Geilon niet had afgekondigd, 
daar de landvoogd Philippo Mascarenhas geweigerd had 
de omliggende landen van Gale te doen ontruimen. Ook te 
Goa zou hg den wapenstilstand niet afkondigen, wanneer de 
volkomen gerechtvaardigde eischen der Eompagnie niet wer- 
den ingewilligd. Hg verzocht den vice-rey dus met hem in 
onderhandeling over het bestaande geschil te treden. 

Den 5 April begonnen daarop de onderhandelingen. Spoe- 
dig werd Let Boreel duidelgk, dat de onderkoning het ge- 
voelen van zgnen landvoogd op Geilon, dat Gale geene juris- 
diktie buiten zgne muren bezat, volkomen deelde en dat ook 
hg van meening was, dat het fort de rechten op de omliggende 
landen, zoo het die ooit had bezeten, toch geheel had verloren. 


^) Jan Dirkz. Galen aan 0.-0. en B., 7 Maart 1648. B. A. 


102 

sinds het deel van het gebied der Portugeezen had uitgemaakt. 
Door de yeroyering van Gale hadden de Nederlanders de 
bedoelde landen volstrekt niet in han bezit gekregen, hetgeen 
trouwens door den tegenwoordigen stand 7an zaken op Geilon 
wel werd bewezen. 

Daar Boreel thans wel inzag, dat hij zich toch te vergeefs 
op de rechten yan Gale zou blgyen beroepen, trachtte hg 
andere bewgsgronden yoor de aanspraken der Eompagnie 
ingang te doen yinden. Hg wees er op, dat, al hadden de 
Portugeezen de kaneellanden in hun bezit, de maharadja yan 
Eandi er toch nog altgd het oppergezag over behield. Radja 
Singha nu had de landschappen Mature en Saffragam aan de 
Kompagnie afgestaan als hypotheek yoor het geld, dat hg haar 
yerschuldigd was. En daar deze yorst verklaard had mede tot 
het bestand te willen toetreden, zouden de Portugeezen deze 
landschappen aan de Eompagnie niet kunnen onthouden, 
zonder daardoor zoowel haar als den maharadja groot onrecht 
aan te doen. 

Ook de kracht van deze redeneering werd echter door 
d*Aveires ontkend. Zgn antwoord luidde namelgk, dat hg 
vooreerst het oppergezag van den maharadja van Eandi 
volstrekt niet meer erkende, en dat het er verder toch niets 
toe zou doen, al werd het door hem erkend, daar hg van 
zgne zgde toch niet van plan was met Radja Singha vrede 
te sluiten. Tevergeefs beriep Boreel zich op het derde artikel 
van het traktaat, waarbg bepaald was, dat de Indische vorsten, 
als zg wilden, in den vrede zouden kunnen opgenomen worden ; 
de vice-rey verklaarde, dat hiermede alleen die vorsten bedoeld 
waren, welke tot het Christendom waren bekeerd, maar 
geenszins ongeloovige heidensche potentaten, zooals de maha- 
radja van Eandi er een was. 

Na aldus tot de overtuiging te zgn gekomen, dat hg op 
geene wijze de Portugeezen zou kunnen bewegen de land- 
schappen Mature en Saffragam aan de Eompagnie af te staan, 
had Boreel volgens de instruktie, welke hem door de Hooge 


103 

Regeering was medegegeyen, den vice-rey terstond] moeten 
▼erklaren, dat hg in dit geyal ook te Goa den wapenstilstand 
niet zou afkondigen. Toch wilde hg daartoe thans nog niet 
OYergaan. Op eigen gezag wilde hg eerst nog eene laatste 
poging beproeven om het bestaande geschil te vereffenen en 
wel door zelf ook iets toe te geven. Misschien zonden de 
Portngeezen, al weigerden zg zgnen eisch in zijn geheel toe te 
staan, genegen zgn althans een gedeelte daarvan in te willigen. 

Bg het 12^ artikel van het traktaat was mede bepaald, 
dat het platte land (lati campi), hetwelk tusschen twee forten 
was gelegen en beschouwd kon worden door deze forten te 
worden beheerscht, tnsschen de wederzgdsche eigenaars dezer 
sterkten gelgkelgk zou worden verdeeld. O — Deze bepaling 
meende Boreel, en niet ten onrechte, op Geilon te kunnen 
toepassen. Stemden de Portngeezen daarin toe, dan zou de 
Eompagnie althans de helft van de kaneellanden verkrggen, 
die tusschen Eolombo en Gale waren gelegen. 

Deze bepaling tot uitgangspunt nemend, deed Boreel den 
vice-rey het volgende voorstel. De eindbeslissing over het 
geschil zou aan de wederzgdsche soevereinen in Europa over- 
gelaten worden. Ondertusschen zouden de landen, welke dan 
al of niet gerekend werden tot Gale te behooren, voorloopig 
tussohen de Nederlanders en de Portngeezen gelgkelgk worden 
verdeeld. Elk van beide partgen zou vervolgens opteekenen, 
hoeveel kaneel haar gedeelte op zou brengen. Daarna zou de 
prgs der kaneel worden vastgesteld en zou ieder de helft 
van den gezamenlgken opbrengst ontvangen. Aldus zou ook 
gehandeld worden met alle andere voortbrengselen, welke de 
landen zouden opleveren. Deze verdeeling zou zoolang kracht 
van bestaan hebben, totdat de eindbeslissing uit Europa zou 
zgn aangekomen, waarbg ieder zich natuurlgk zou hebben 
neer te leggen. ') 


>) Zie het artikel op pg. 88, Noot. 
') Vgl. Btjlage XX b. 


104 

Ook dit voorstel, hetwelk door Boreel geheel uit eigen 
beweging zonder  machtiging van  de Hooge Regeering te . 

Batavia werd ingediend, ') en dat in de gegeven omstandig- 1 

heden zeker wel het beste was om het geschil te beslechten, 
werd door den vice-rey niet aangenomen. D'Aveires ver- 
klaarde, dat, volgens zgne meening, de genoemde bepaling in 
het geheel niet op Geilon in toepassing gebracht zou mogen 
worden. Alleen met het oog op West-Indië was zy opgesteld 
met de «campi lati^* waren alleen bedoeld landen als de 
pampas van Brazilië, welke op dit oogenblik noch door de 
Nederlanders, noch door de Portageezen werden bewoond of 
beheerscht. Oeenszins kon men hetzelfde zeggen van de Gei- 
lonsche kaneellanden, daar deze het onbetwistbaar eigendom 
der Portugeezen waren en uitsluitend door hen en hunne 
aanhangers werden bewoond. 

Evenmin als hy toegestemd had het door haar verlangde 
terrein geheel aan de Eompagnie af te staan, wilde de 
vice-rey haar in het bezit van de helft ervan stellen. 
Slechts zooveel lands als de kanonnen van Oale konden be- 
schieten wilde hy aan de Nederlanders toekennen. Hardnekkig 
bleef hy weigeren hun, om welke redenenen ook, iets meer 
in te willigen. 

Thans was het geduld van Boreel ten einde. Nadat aldus 
zgne laatste pogingen om het geschil te vereffenen waren 
mislukt, achtte hg zich volkomen gerechtigd om alle onderhan- 
delingen met de Portugeezen af te breken. Den 22 April 
1Q43 nam hg dus afscheid van den vice-rey en deelde dezen 
daarbij mede, dat hg in deze omstandigheden het bestand te 
Ooa niet af zou kondigen. Tevens verklaarde hg hem, dat 
hg er niet aan twgfelde of de Hooge Regeering te Batavia 


^) .... ende boyendien tot accomodatie Tan saeoken bnyten onse oom- 
missie gepresenteert heeft, de Toors. landen in tweeen gedeelt etc. Generale 
MissiTc van 22 December 1648, bg de Jonge, V, Bijlage XIII, pg. 260. 


105 

zou alle krachten inspannen om thans de Portugeezen met 
geweld te noodzaken, hare volkomen rechtmatige eischen in 
te willigen. 

Terstond hierop ging Boreel aan boord en liet de vloot 
het anker lichten. Het hgschen van de bloedvlag en het 
lossen van eenige schoten met scherp waren de teekenen, 
waarmede de Nederlanders te kennen gaven, dat de oorlog 
weder op nieuw een aanvang ging nemen. 


VIERDE HOOFDSTUK. 


Voortzetting van den oorlog. KrUgsverriehtlngen op Ceilon 
gedurende het Jaar 1644. Het verdrag van Ooa. 


Vastbesloten hare rechten te handbayen, had de Hooge 
Regeering te Batavia van den beginne af het voornemen op- 
gevat om in het geval, dat de Portngeezen het gebied van 
Gale niet goedschiks aan de Kompagnie af wilden staan, hen 
met geweld daartoe te dwingen door den oorlog tegen hen 
over geheel ludië wederom op te vatten. 

Toen de ongunstige uitslag van de door Boreel gevoerde 
onderhandelingen te Batavia bekend werd, aarzelden Gouver- 
neur-Generaal en Raden dan ook niet, tot de uitvoering van 
hunne plannen over te gaan. Niet alleen werden dus door 
hen toeberéidselen gemaakt om de Portugeezen te verdrgven 
uit de landen, welke zg wederrechtelgk aan de Kompagnie 
onthielden, maar ook om hen elders zoo lang te beoorlogen, 
totdat de onderkoning van Goa hunne eischen ingewilligd 
zou hebben. 

Vooreerst zonden zg dus bevel naar Malakka om de Por- 
tugeesche schepen, die aldaar van Goa, de kusten van Voor- 
Indië, Ceilon, in het algemeen Voor-Azië zouden aankomen, 
aan te halen en met hunne ingeladen goederen verbeurd 
te verklaren. Alleen die schepen, welke van andere 
streken dan de bovengenoemde zouden komen, en dus naar 


107 

alle waarschijnlijkheid in den waan zouden verkeeren, dat de 
wapenstilstand in werking was getreden, zonden ongehinderd 
mogen vertrekken, na gewaarschuwd te z^n, dat ztj in het 
yervolg als vganden beschouwd zouden worden ^). 

Verder besloot de Hoogé Regeering om wederom, eyenab 
zg in de vorige zeyen jaren had gedaan, de haven van Goa 
gesloten te honden. Te dien einde vertrokken den 8 Augus- 
tus 1643 vijf, en den 15 September daaraanvolgende nog drie 
schepen met eene gezamenlgke bemanning van 796 matro- 
zen en soldaten onder het bevel van Klaas Komelisz. Blocq 
van Batavia. Rechtstreeks moesten zg naar de Portugeesche 
hoofstad koers zetten en zoolang voor de haven blgven 
kruisen, als de moesson het toe zou laten *). 

Ruime zendingen van schepen en soldaten uit het vader- 
land, waarmede de Bewindhebbers eindelgk aan de herhaalde 
aanvragen uit Batavia hadden voldaan '), stelde de Hooge 
Regeering in staat eene tweede vloot, bestaande uit 9 sche- 
pen met eene bemanning van 1550 koppen, uit te rusten *). 
Deze vloot was bestemd om onder het bevel van Fran9ois 
Garon, lid van den Raad van Indië, op Geilon den oorlog 
tegen de Portugeezen wederom op te vatten. En daarmede 
bedoelden Gouverneur-Generaal en Raden niet alleen de Por- 
tugeezen uit het gebied van Gale, waarover het geschil was 
ontstaan, te verdrijven. Van de gunstige gelegenheid meenden 
zg ook gebruik te maken om nogmaals te trachten de positie 


') Generale miseive yan 22 December 1648. 

«) Ibidem. 

') G.-Q. en B. aan Thtjesen, 2é Jali 1648. B. A. Op dat tijdstip yer- 
wachtten z|j 18 groote schepen met 4500 man nit de Nederlanden, die deels, 
den 29 September 1612 nit Tessel geloopen, reeds te Batavia waren aangeland, 
deels, in December 1642 uit Amsterdam en Zeeland gezonden, nog moesten 
aankomen. Vgl. de aanvrage Tan G.-G. en B. om deze macht in hnnne 
missiye aan de Bewindhebbers yan 8 Jannari 1641. Bglage IX. 

**) Generale missive van 22 December 1648. Instmktie voor Fran^ois Oaron, 
als hoofd der expeditie naar Ceilon, 29 September 1643. Bijlage XXIII. 


108 

der Kompagnie op Ceilon, die in den laatsten tjjd zoozeer 
was achteruitgegaan, vóór het totstandkomen van den vrede 
geheel te herstellen. Te dien einde hoopten zg aldaar ook 
nieuwe yeroyeringen te maken en hunnen vganden zelfs het 
geheele eiland te ontrukken. Dat dit thans zou geschieden, 
hield men te Batavia volstrekt niet voor onmogelgk. Groote 
verwachtingen koesterde men aldaar omtrent den uitslag, 
welke deze expeditie naar Geilon zou opleveren. Zonder twgfel 
zou de macht van Garon, vereenigd met de vloot van Blocq, 
die hg zoo noodig te hulp mocht roepen, ruimschoots vol- 
doende zgn om niet alleen Negombo, maar ook Kolombo te 
veroveren '). De hulp van Radja Singha werd door de Hooge 
Kegeering dan ook geheel overbodig geacht. Trouwens zg 
verzocht er hem ook niet meer om, maar schreef hem een- 
voudig, dat de oorlog weder voortgang zou hebben en er 
eene machtige vloot naar Geilon werd afgezonden, zonder 
hem verder iets van hare plannen mede te deelen '). 

't Is natuurlgk, dat de vraag bg de Hooge Regeering moest 
opkomen, of de veroveringen, die zg op Geilon hoopte te 
maken, wel duurzaam zouden zgn en niet b^ het tot stand 
komen van den vrede, als onrechtmatig, teruggegeven zouden 
moeten worden. Moest zg zich niet liever alleen tevreden 
stellen met den Portugeezen alleen het gebied van Gale, het- 
welk dezen wederrechtelgk bezet bleven houden, te ontrukken, 
waartoe ^g zonder twgfel het volste recht bezat? 

Op dit punt stelde zg zich echter volkomen gerust. De Hooge 
Regeering was er van overtuigd, dat de kosten der expeditie 
niet nutteloos besteed zouden zgn en dat de Portugeezen 
nimmer terug zouden verkrggen, hetgeen thans op hen ver- 
overd zou worden. De oorlog op Geilon toch zou volkomen 
rechtmatig zijn, daar hg op naam van den maharadja van 


S) Vlg. de instrnktie Tan Oaron, 29 September 16éd. Bijlage  XXTTT. 
1} Generale MissiTe,  22 December 16*8. G.-O. en B. aan Badja Singha, 
29 September 1648. B. A. 


109 

Eandi zou worden geyoerd. De Portugeezen hadden immers 
geweigerd dezen vorst in het bestand op te nemen, waartoe 
zg volgens het 3^ artikel van het traktaat verplicht waren 
geweest Daarom kon de Eompagnie voortgaan met de Por- 
tngeezen ait naam van Radja Singha te bestrgden en meende 
de Hooge Regeering, dat zjj al hetgeen zg in dezen strgd zou 
bemachtigen mede ait naam van den maharadja zou kannen 
behouden. Reeds nu vatte zg het plan op om, kwam de vrede 
tot stand, zich op hare beurt onwillig te toonen, den Portu- 
geezen iets af te staan van hetgeen zg hun thans op Geilon 
hoopte te ontrukken. ^ 

Eene andere vraag is, of de Hooge Regeering zich even- 
eens het recht kon aanmatigen om ook buiten Geilon den 
oorlog tegen de Porfcugeezen vol te houden. En hierop moet 
het antwoord beslist ontkennend luiden. De Staten-Oeneraal 


-j MerkwEArdig is de wgze, waarop de Hooge Begeering berekende, dat 
deze expeditie naar Ceilon in elk geyal yoordeel Toor de Kompagnie zon 
moeten opleyeren. Het zon tooh kannen gebeoren, dat de onderkoning yan 
Qoa inmiddels tot inkeer was gekomen en de door Boreel gestelde eischen 
alsnog zon inwilligen TÓór de Nederlanders tot daden OTergingen. Ook zon 
hg dan zfjne weigering om Badja Singha in den yrede op te nemen laten 
▼aUen. In dit geyal zon Caron zich yan het plegen yan yfjandelljkheden 
natnuriyk geheel moeten ontbonden; maar dan zon hy yergoeding moeten 
yorderen yan alle schade, kosten etc., aan de Kompagnie tengeyolge yan de 
ongegronde weigering yan den onderkoning yeroorzaakt. Deze som, beraamd 
op 10 k 12 ton gonds, zonden de Portngeezen naar alle waarsch\jnlgk- 
heid niet knnnen betalen, in welk geyal Oaron er Negombo als hypoteek 
yoor zon moeten yragen. Wilden de Portngeezen deze sterkte daaryoor niet 
aÜBtaan, dan moest Oaron er zich met geweld meester yan maken onder 
protest, dat daarbQ de bloedstortingen etc. geheel door de schnld der Por- 
tngeezen zonden ontstaan. Vlg. de instmktie yoor Caron, 29 September 1643. 
Bijlage XXnL «Wat ons belanght, wensohten den Portugees bg s|jn yoorge- 
yen persisteerde" schreyen G.-0. en B. echter den 2é Jnli 1648 aan Th^jssen. 
En dit is begnjpelgk. Ten geyolge yan de weigering yan den onderkoning 
meenden ztj thans yeel meer te znllen yeroyeren, dan waarop z|j het yorige 
jaar aanspraak hadden knnnen maken. 


110 

der Vereenigde Nederlanden hadden haar het vorige jaar 
uitdrukkelgk gelast, het bestand zoo spoedig mogelgk af te 
kondigen en het voorts wel te onderhouden en te doen 
onderhouden. Hetzelfde was haar daarenboven door de 
Bewindhebbers der Eompagnie bevolen. Nu hadden dezen 
haar wel tevens gelast het recht der Kompagnie in elk 
geval te handhaven O, maar hieruit was toch volstrekt 
niet de gevolgtrekking te maken, dat zg den oorlog over 
geheel Indiê mocht voortzetten, wanneer de Portugeezen 
haar in het een of ander gedeelte daarvan onrecht aandeden. 
Door dit desalniettemin te doen, trad de Hooge Regeering 
de perken harer macht te buiten en beging zy eene hoogst 
onrechtmatige daad. Spoedig zal dan ook blgken, dat de 
Bewindhebbers volstrekt niet die bedoeling hadden gehad, 
welke Gouverneur-Generaal en Raden uit hun schrgven meen- 
den te mogen opmaken, en dat zg geenszins van plan waren 
geweest last te geven om, tegen het uitdrukkelgk bevel der 
Staten-Generaal, het bestand eenvoudig niet af te kondigen, 
wanneer het in eenig opzicht tegenwerking zou ondervinden. 
Eene grondige reden had overigens de Hooge Regeering 
bewogen, de wapenen over geheel Indië te blgven voeren. 
Zg begreep, dat dit voor de Eompagnie het beste middel zou 
zgn om op Geilon de Portugeezen met kans op succes aan 
te kunnen tasten. Hield zg toch den krgg uitsluitend op dit 
eiland vol, dan zouden de oorlogskansen aldaar veel gunsti- 
ger staan voor de Portugeezen, die zich van uit de nabg- 


^) Bewindhebbers ead G.-G. en B., 25 September 1642. B. A.: «Deaaec- 
ken met het Portagaels bestandt dns staende, connen w^j ÜE. niet anders 
dienen als Tan onse consideratien op dit ende andere subjecten meer, 
Bonder dat hem ten principalen UE. Toor ordre yets anders connen aan- 
Bohryyen, als dat het bestandt aen onse s^jde in allen delen wel onderhouden 
werde, met dien verstande nochtans, dat Comp* recht allen t' halven onver - 
breeckeiyck gemeynteneert werden, waeromme ÜE. oock nae vermoogen met 
schepen ende volok, omme Comp* standt overal in Indien wel te verseeoke- 
reu, seconderen solleni geleek sedert eenige jaeren is geschiet . . . ." 


lU 

gelegen centra hunner macht, Goa en de knst van Malabar, 
veel gemakkelgker, dan de Nederlanders van nit Batavia, 
met Geilon in verbinding konden stellen. Bleef zg echter 
den oorlog ook elders voeren, dan zonden de Nederlanders 
op Geilon in de voorhand zgn. Overal immers zouden de Por- 
tugeezen dan op het behoud hunner sterkten bedacht moeten 
wezen en dientengevolge zouden z^ slechts een gedeelte 
hunner kr^gsmacht naar Geilon kunnen a^nden. 

Intusschen had de oorlog op Geilon reeds weder een aan- 
vang genomen. Na het vertrek van Boreel naar Goa was te 
Qdle eene voorloopige wapenschorsing afgekondigd. Hierdoor 
was echter geene verandering in den ongunstigen toestand 
der Nederlandsche zaken aldaar gekomen. De Portugeezen 
bleven zich in Gales omstreken ophouden en, al toonden zg 
zich in schgn vriendschappelgk, inderdaad wisten zg Thgssen 
en de zgnen evenveel overlast als vóór de afkondiging der 
wapenschorsing aan te doen. Wel konden zg thans niet be- 
letten, dat het garnizoen van Gale zich levensmiddelen uit 
het omliggende land zocht te verschaffen, maar zg verboden 
den inboorlingen op strenge straffen, den Nederlanders ook 
maar het geringste te leveren. Dientengevolge heerschte er 
te Gale spoedig weer evenveel gebrek als vóór de aankomst 
van Boreel. Ook op andere wgzen wisten de Portugeezen 
de Nederlanders zoozeer te kwellen, dat Thgssen ver- 
klaarde, dat, zoolang de onderdanen der Kompagnie in Indie 
waren, zg nog nooit zooveel hoon en spot hadden moeten 
verdragen, als hun thans op Geilon door de Portugeezen werd 
aangedaan O- 

Zoodra echter de tgding  aankwam,  dat ook te Goa de 


^) „ . . . .  't is bier sooyerre geoomen,  dat iok yeroUre,  de E.  Oomp*^* 
onderdanen, loo lange s^ de Indias gefrequenteert hebben, noyt diergeltjolte 

boon ende spodt yan hare y^anden, als ons bier daegeljjoks, is aengedaen 

(wensohten  lieyer) dat wtj onses leyens een eynde badden." Thgssen aan 
Q.'Q. en B., 17 Maart 1643. R. A. 


112 

eischen yan Boreel niet waren ingewilligd, hield de wapen- 
schorsing op reden van bestaan te hebben. Onmiddell^k maakten 
de Portngeezen zich gereed een door hen beraamd plan nit 
te voeren: zich meester te maken yan Biligam, een eenige 
mylen beoosten Gale aan de kust gelegen dorp, en zich, na 
het versterkt te hebben, aldaar te vestigen. Dit kwam Thgssen 
ter oore en zoo spoedig mogelijk zond hij 300 soldaten uit 
om de Portngeezen vóór te wezen en aldus hun plan te ver- 
gdelen. Maar wederom bleek het, dat de Nederlanders in het 
open veld tegenover hunne vijanden steeds in de minderlieid 
bleven. Den 7 Mei 1643 vielen de troepen der Eompagnie 
door eigen onvoorzichtigheid in eene hinderlaag, hun in de 
nabijheid van Biligam door de Portugeezen gelegd. In het 
gevecht, dat nu ontstond, verloren de Nederlanders niet 
minder dan 80 man, die deels sneuvelden, deels gevangen 
werden genomen en later naar Kolombo werden gevoerd. 
De verliezen der Portugeezen schgnen onbeteekenend geweest 
te zgn.*) 

In de gegeven omstandigheden was deze nederlaag voor 
de Nederlanders een dubbele slag. De Portugeezen konden 
nu weder ongehinderd Gale aan de landzijde insluiten, en daar 
de omwonende landlieden, voor zooverre zij njet waren ge- 
vlucht, zich uit vrees aan hen onderwierpen, beheerschten 
zg wederom geheel Mature. Wel werd er zoo spoedig mogelijk 
hulp uit Batavia gezonden, maar toch waagde Thgssen het 
niet meer een gedeelte zijner manschappen in het veld te 
zenden. Hg besloot daarmede te wachten, totdat de vloot van 
Garon aangekomen zou zgn. 


^) Thijssen urn G.-G. en B., 31 Mei 1648. Thtjssen aan Boreel, 19 Mei 
1648. Generale MissiTe, 28 December 1648. (B. A.) De officieren, die 
deze soldaten hadden aangevoerd, werden later te Batavia in een straf- 
proces gewikkeld. — De Toorstelling, welke Danyers t. a. p., Il, pg. 288—284 
Tan dit gevecht geeft, is geheel ontleend aan Bibeiro en w^jkt in vele 
opzichten van die der Nederl. archiefstukken af. 


113 

Eerst half December 1643 verscheen deze vloot, welke den 
30 September ie reede van Batavia had verlaten, voor Gale. Op 
het bericht van hare aankomst deed Thijssen 300 soldaten 
in de beide schepen gaan, die in Galens -haven lagen, en daar- 
mede voer hg zelf, benevens de opperkoopman Marten Vinck, 
Caron te gemoet om dezen, volgens de bevelen der Uooge 
Regeering, van raad te dienen, op welke wjjze hg den Portn- 
geezen den meesten afbreuk zou kunnen aandoen. 

Na met Thgssen en Vinck geraadpleegd te hebben, besloot 
Caron allereerst de omliggende landen van Gale weder onder 
het gezag der Kompagnie terug te brengen. *) Te dien einde 
deed hg zgne geheele krggsmacht, benevens die van Thgssen, 
te zamen ongeveer 1400 man, den 20 December in de nabg- 
heid van Gale aan land gaan en daarop zoo snel mogelijk 
oostwaarts oprukken om het Portugeesche leger te verrassen 
en zoo mogelijk geheel te vernietigen. Gelukte hem dit, dan 
zon Kolombo natuurlijk veel gemakkelgker veroverd kunnen 
worden. De Portugeezen waren echter wel op hunne hoede. 
De Motta Galvao had zgne geheele macht, die uit 500 a 600 
man bestond, verzameld en haar eene zeer sterke stelling doen 
innemen: eene vlakte, die rondom door diepe moerassen was 
omgeven. Tevergeefs trachtte Caron haar aldaar te bereiken ; 
eerst na verscheidene dagen gelukte het hem den toegang 
tot de Portugeesche legerplaats te vinden. Toen hij haar 
binnendrong, vond hg haar echter ledig. De Portugeezen 
waren ondertusschen langs een anderen, hun alleen bekenden 
weg afgetrokken. 

Onmiddellgk keerde Caron thans met zgne troepen naar 
Gale terug.  Hg begreep,  dat het Portugeesche leger zou 


*) Het yerhaal van de expeditie Tan Caron is, behalve aan de Generale 
Missive van 23 December 1644, grootendeels ontleend aan het „Rapport 
van 't gepasseerde, op de voyagie naer 't Eylandi Oeylon 
onder 't commando van den E. Franchoys Caron voorge- 
vallen. B. A. 

8 


lU 

trachten, zoo spoedig mogelgk Eolotnbo te bereiken, en dat 
hij dus moest zorgen, het vóór te wezen. Reeds den 1 Januari 
1644 waren zjjne 1400 man weder ingescheept en vertrok de 
vloot om langs de kust naar Eolombo te zeilen. Hadden de 
Nederlandsche bevelhebbers eerst nog overwogen of zg de 
vloot van Blocq niet van Ooa te hulp zouden roepen, het 
bezwaar, dat deze toch eerst na vier of vgf weken aanwezig 
zou kunnen zijn en dat ondertusschen de haven van Goa 
gedurende het beste gedeelte van den moesson open zou zyn, 
deed hen besluiten, alleen met hunne eigene macht Kolombo 
aan te tasten. 

Uet geluk diende Caron echter ook thans niet. De Portu- 
geesche krggsmacht, welke hem nabg Gale was ontkomen, was 
inderdaad snel naar Kolombo opgerukt. Na veel moeite had zg 
de kust tusschen deze stad en Gale bereikt; toevallig juist 
het punt, waarlangs de Nederlandsche vloot op dit oogenblik 
voer. Het zorgde nu steeds met de vloot op gelgke hoogte 
te blgven, zoodat tegelijkertgd, dat de schepen voor Kolombo^s 
haven verschenen, de poorten van deze sterkte zich voor 
haar ontzet openden. ') 

Terecht was Caron van oordeel, dat Eolombo zoowel aan 
de land-, als aan de zeezgde moest worden aangetast, wilde 
er kans op zgne verovering bestaan. Te vergeefs zocht hy 
echter naar eene landingsplaats voor een gedeelte van zgn 
krggsvolk. Aan de zuidzgde van Eolombo strekte zich een 
strand uit, waarop zelfs bg kalm weder zulk eene branding 
stond, dat de troepen slechts met moeite, maar het geschut 
in het geheel niet aan land gebracht konden worden. 
Aan de noordzijde was de gelegenheid om te landen beter, 
maar den Portugeezen was dit natuurlgk niet onbekend en 
aldaar hadden zg al hunne macht verzameld. En daar zg 
elke poging van Caron om het land te bereiken wisten te 
vergdelen, besloot deze op een andere wijze te werk te gaan. 

'j Bibeiro, t. a. p., pg. 290. 


115 

Zoo spoedig mogel^k Toer hg verder naar Negombo om te 
trachten eerst deze sterkte te veroyeren en vervolgens van 
daar uit tegen Eolombo op te trekken. 

De Portngeezen hadden, vertrouwende op de sterkte van 
Eolombo, niet anders gedacht of Negombo zon het doel der 
Nederlandsche vloot wezen. ^) Zij hadden deze plaats zeer 
versterkt en de bezetting tot 500 man vergroot, eene macht, 
die, gestennd door de gewapende burgers en inlanders, ruim- 
schoots voldoende werd geacht om eiken aanval af te slaan. 
Ook hadden zg hunne beste aanvoerders naar Negombo ge- 
zonden : ^Lutonio de Mascarenhas, voorganger en broeder van 
den landvoogd van Ceilon, en Antonio de Motta Galvao, die 
met zooveel beleid aan het leger bg Gale een veilige aftocht 
had verzekerd. Had de laatste ook hier het bevel gevoerd, 
Negombo ware wellicht voor de Portugeezen behouden ge- 
bleven ! Immers de Motta Galvao gaf, toen de Nederlandsche 
vloot naderde, den verstandigen raad, den vgand het landen 
te beletten, hetgeen zoo gemakkelgk bg Eolombo was ge- 
schied en ook hier met slechts 2 a 300 man mogelijk ware 
geweest. Antonio de Mascarenhas dreef echter door, dat men de 
Nederlanders aan land zou laten komen, om hen dan allen 
tegelgk te verslaan. ^) Het gevolg was, dat Caron in den nacht 
van den 3 Januari 1644 zonder moeite zgn geheele leger kon 
ontschepen. Den volgenden morgen deed hg het naar Ne- 
gombo oprukken. Weldra stuitte hg op het Portugeesche, dat, 
volgens de plannen van Antonio de Mascarenhas, buiten de 
muren der stad slag wilde leveren. Blgkbaar onbekend met 
het aantal hunner vganden vielen de Portugeezen met groote 
onstuimigheid op dezen aan, maar hunne minderheid spoedig 
ontwarende, weken zg weldra terug. Toen was de over- 
winning den Nederlanders verzekerd. Niet alleen werd het 
Portugeesche leger grootendeels door hen verslagen en bleven 


») Ribeiro, pg. 290 vlg. 
') Bibeiro, pg. 292. 


116 

ook de beide bevelhebbers op het slagveld, ') maar terwgl 
het overschot Negombo^s poorten binnenvluchtte, drongen 
ook zg zonder moeite de sterkte binnen. Wel boden de Portu- 
geezen in de stad nog tegenweer, maar toen Caron de 
huizen, waaruit zg op zyne soldaten schoten, in brand liet 
steken, het vuur daarop het kruithuis bereikte, dit in de 
lucht vloog en daardoor een groot gedeelte der* stad geheel 
werd verwoest, konden zg niet langer aan eene verdediging 
denken. Binnen drie uur tgds had Caron aldus eenen veldslag 
gewonnen en eene vesting veroverd. Slechts 52 der zgnen 
waren daarbij gesneuveld, 140 gewond. De verliezen der 
Portugeezen waren aanzienlek; niet minder dan 300 hunner 
soldaten waren gedood, terwgl er 150 kr^gsgevangen waren 
gemaakt. De overige vgftig man hadden in de richting van 
Kolombo kunnen vluchten. Halverwege ontmoetten zij eene 
afdeeling van 300 soldaten, die door Philippo de Mascarenhas 
zoo spoedig mogelgk naar Negombo was afgezonden. Onver- 
richter zake moest deze macht thans, na de vluchtelingen 
opgenomen te hebben, weder naar Kolombo terugkeeren om 
aldaar de tijding van den val van Negombo over te brengen. *) 
Na de verovering van Negombo besteedde Caron eenige 
dagen om deze sterkte, waarvan het vuur en het springen 
van het kruithuis bgna niets dan eene ,ontramponeerde 
muragie^^ hadden overgelaten, voorloopig zoo goed mogelyk 
te herstellen. Daarna liet hij er 100 man als bezetting achter 
en rukte met zjjne overige macht, nog omstreeks 1100 man, 
den 20 Januari naar Kolombo op. Langs de kust voer de 
vloot mede. Halverwege werd de landmacht echter by eene 
rivier door een Portugeesch leger opgehouden, hetwelk al 
hare pogingen om over te steken wist  te veredelen.  Tever- 


') Bibeiro verhaalt (t. a. p., pg. 292), dat Antonio de Mascarenhas, zijne font 
inziende, den dood te midden der vijanden zocht. 

-) Zie eenige bizonderheden omtrent de verovering van Negombo bij 
Ribeiro, t. a. p., pg. 291—295. 


117 

geefe trachtte Caron den ygand door een hevig geschutvuur 
te yerdrgven; deze trok zelfis niet terug, toen de vloot voor 
Eolombo verscheen en toebereidselen tot eenen aanval begon 
te maken. Ten slotte bleek het onmogelijk de overzgde der 
rivier te bereiken, en daar de vloot alleen niets tegen Eolombo 
uit kon richten, moest z^j, zoowel als de landmacht, weer 
naar Negombo terugkeeren ^). 

Nu ook deze poging was mislukt, moest Caron wel van 
het plan om Eolombo te veroveren geheel afzien. Met Negombo 
zou hy zich alleen tevreden moeten stellen. Opdat deze sterkte 
tenminste voor de Eompagnie behouden zou bleven, moest 
het herstellingswerk van wallen en muren, waarmede reeds 
voor den tocht naar Eolombo een aanvang was gemaakt, thans 
met kracht worden voortgezet. Vóór den regenmousson zou 
alles gereed moeten wezen; naar alle waarschgnlijkheid toch 
zouden de Portugeezen, ook al waagden zg thans geen aan- 
val, niet nalaten tot eene belegering van Negombo over te 
gaan, zoodra de Nederlandsche krijgsmacht voor het grootste 
gedeelte vertrokken zou zgn. Caron liet dus al zyne man- 
schappen spade en houweel ter hand nemen. De bolwerken, 
die door de Nederlanders zelf in 1640 waren aangelegd en 
thans geheel vernield waren, werden gesloopt en buiten het 
steenen fort werd in het vierkant een aarden wal opgetrok- 
ken, met boomstammen versterkt en aan de hoekpunten met 
bastions voorzien. Tevens werd aan de landzgde eene breede 
gracht gegraven. Oedurende twee maanden was men, niet- 


') In ztjn rapport troost Oaron zioh hierover met de gedachte, dat de 
veroyering van Kolombo hem waarsoh|jniyk tooh niet gelakt zon zgn. H^ 
berekent, dat daarvoor wel 8000 man noodig zouden geweest z\jn, daar 
de stad sinds het vorige jaar met vele nieuwe bolwerken voorzien was en 
eene bezetting had van J~ 900 soldaten, 600 burgers en 1000 „voor den 
oorlog gedresseerde mestiezen, tonpassen ende oaffers." Bibeiro echter 
vermeldt (pg. 295), dat de zgnen slechts 580 man sterk waren en slechts 
weinige inlanders voor veel geld in hunnen dienst konden honden, daar de 
meesten, zooals gewoonljjk, naar de sterkste partjj wilden overloopen. 


118 

tegenstaande de groote hitte, onophoudelgk aan het optrekken 
van den wal en het graven der gracht bezig. Eene extra- 
belooning van zes stuivers daags per man droeg er zeer 
veel toe bg om de vlgt van het krggs- en scheepsvolk aan 
te moedigen. 

Ongetwgfeld zon het werk nog zeer zgn bespoedigd, wan- 
neer Caron ook een weinig op de holp der inlanders had 
knnnen rekenen. Maar hiervan was geen sprake. Gedurende 
de expeditie had Radja Singha hem volstrekt geen steun 
verleend. Wel had hg een 2000-tal Singaleezen naar de kust 
gezonden, maar klaarblgkelgk alleen met het doel om Negombo 
te bezetten, wanneer de Nederlanders dit aan hem wilden 
afstaan. Maar hieraan had Caron in het geheel niet gedacht. 
Niet alleen had Radja Singha niets op zgne schuld afbetaald, 
maar alle aanvragen, die Caron daartoe tot hem had gericht, 
had hg 5f in het geheel niet 5f met allerlei uitvluchten en 
voorwendsels beantwoord. Toch had de roaharadja te kennen 
gegeven, het versterken van Negombo volstrekt niet goed te 
keuren en zgnen onderdanen verboden de Nederlanders daarbg 
in eenig opzicht te helpen. Werkeloos bleef de Singaleesche 
krggsmacht dus nabg Negombo liggen. Slechts met moeite 
wist Caron tegenover hen zgnen toom over hunne handelwgze 
te bedwingen *). 

Toch waren in het begin van Maart Negombo^s verdedi- 
gingswerken zoo goed als geheel gereed. Een garnizoen van 
500 man werd er thans in geplaatst en het oppergezag over het 
geheel opgedragen aan den opperkoopman Pieter Yincboons, 
een zeer bekwaam ingenieur, die met Caron uit Batavia was 
medegekomen, en door wien ook de nieuw aangelegde vesting- 


^)  »Wü hebben echter in alles gesimoleert en  noyt een hevioh gelaet 

aeten sien, hoewel  daertoe genegen, siende daer sooveel mensohen ledioh 

liggen, die niet gedoooht werden, ons noch om geit, noch om goede woorden 

eenige adsistentie tot onsen arbeyt doen mochten" Rapport van Caron. 


119 

werken ontworpen waren. Na aldus op alles goede orde te 
hebben gesteld, vertrok Caron den 5 Maart naar Gale. H\i 
koos zgn weg over Eolombo om te trachten aldaar z^ne 
150 gevangenen uit te wisselen tegen de Nederlandsche sol- 
daten, die het vorige jaar nabg Gale in de handen der Por- 
tugeezen waren gevallen. Te Kolombo vernam h\] echter, dat 
dezen allen in Portugeeschen dienst waren overgegaan en niet 
genegen waren weder in dien der Eompagnie terug tekeeren. 
Met zgne gevangenen voer hg dus door naar Gale, waar hg 
den 11 Maart aankwam. 

Gaarne had Caron, ingevolge den last der Hooge Regeering ') 
nu nog iets op de kust van Eoromandel uitgevoerd. Maar 
daar zoowel Negapatnam als SK Thome sints het vorige jaar 
in voldoenden staat van verdediging waren gebracht, begreep 
hg, dat zgne macht niet groot genoeg was om deze plaatsen 
te kunnen aantasten '). Beter achtte hg het met al zgn be- 
schikbaar krggsvolk de bezetting van Gale tot op bijna 
900 man te versterken. Niet alleen zou den Portugeezen daar- 
door worden belet wederom in het landschap Mature te 
vallen, maar ook zou Thgssen in staat zgn thans op zgne 
beurt strooptochten in het gebied van Eolombo te onder- 
nemen. Bovendien zou een gedeelte der vloot voor Gale en 
Negombo blgven kruisen om ook op zee den Portugeezen 
zooveel mogelgk afbreuk te kunnen doen. Met de overige 
schepen vertrok Caron den 19 Maart rechtstreeks naar Batavia. 


De groote verwachtingen, welke de Hooge Begeering te 
Batavia van de expeditie naar Ceilon had gekoesterd, waren 
dus niet in alle opzichten verwezenlijkt geworden. Niet 
alleen was er geen sprake van geweest, dat Caron den Portu- 


1) Ygl. de instraktie van Oaron, 29 September 1648. Bijlage XXIII. 
^)  Gedarende de  expeditie waren er 350 man gesneuveld of aan allerlei 
ziekten overleden. 


120 

geezen het geheele eiland had kunnen ontrukken, maar ook 
waren de wapenen der Eompagnie wederom op Kolombo 
afgestuit, welke sterkte de Hooge Regeering zeker gehoopt 
had ditmaal in hare macht te krggen. Toch mocht z)j 
tevreden zgn over hetgeen hare bevelhebbers op Geilon had- 
den verricht. De Portugeezen hadden immers het gebied 
van 6ale moeten verlaten, en er was op voldoende wgze voor 
gezorgd, dat zg het niet meer zouden kunnen betreden. Daar- 
enboven was Negombo wederom in de handen der Neder- 
landers gevallen. En ^t is duidelgk, welk voordeel deze 
verovering, zel£9 by de bestaande omstandigheden, voor de 
Kompagnie geacht kon worden te zgn. 

Ook elders was de door de Kompagnie gevoerde oorlog 
met succes bekroond geworden. Te Malakka waren verschei- 
dene Portugeesche koopvaarders aangehaald. En ook de blok- 
kade van Ooa had ditmaal wederom den handel der Portu- 
geezen zeer veel schade toegebracht, terwgl aldaar door Blocq 
mede eenige hunner schepen waren buitgemaakt '). 

Daarentegen badden de Portugeezen in het afgeloopen jaar 
slechts één voordeel behaald. Eort voordat filocq voor 6oa 
was verschenen, den 19 September 1643, hadden zg het Ne- 
derlandsche schip de Pauw, hetwelk met een e lading zgde 
van Perzië naar Batavia wilde zeilen, in de nabgheid hun- 
ner hoofdstad aangehouden, filocq had zeer veel moeite ge- 
daan om dit schip en vooral de rgke lading terug te beko- 
men. Te dien einde had hg den Portugeeschen onderkoning 
zelfs aangeboden, met zgne vloot de haven van Goa te 
verlaten en zich ook over de geheele kust van Malabar van 
het plegen van vgandelgkheden te onthouden. Maar d'Aveires 
had daarenboven van hem geëischt, dat hg in dit geval zgne 
vloot niet naar Geilon zou voeren. Dit had Blocq hem niet 
willen beloven en dientengevolge hadden de onderhandelin- 
gen over de teruggave van het schip geenerlei uitkomst ge- 


^) Generale Missive Tan 23 December 1644. Bjjlage XXIV. 


121 

had en waren de Portugeezen in het bezit ervan gebleven '). 

^t Voornaamste gevolg van het hervatten van den oorlog 
was echter, dat de onderkoning, die thans had ondervonden, 
dat de Nederlanders niet aarzelden den oorlog voort te zet- 
ten en hnn recht met de wapenen te zoeken, bevreesd was 
geworden, dat zg hem nog meer nadeel zouden toebrengen, 
dan zg het reeds hadden gedaan, en openlgk verklaarde, onge- 
Igk gehad te hebben en thans de aanspraken der Kompagnie 
op de onderhoorige landen van Oale. te willen erkennen. 

Den 8 April 1644 richtte h\] namelgk een schreven tot de 
Uooge Regeering te Batavia, waarin hg haar mededeelde 
genegen te zgn de hem het vorige jaar door fioreel gestelde 
eischen betreffende de grensscheiding tusschen de weder- 
zgdsche bezittingen op Geilon, toe te staan, mits dat alles 
op dit eiland hersteld werd in den staat, waarin het 
verkeerde ten tgde, dat het bestand in Indië afgekondigd 
had moeten worden. Ook stelde hg als voorwaarde, dat de 
Nederlanders alles zouden teruggeven, hetgeen zg inmiddels 
hadden veroverd; van zgne zgde zou hg hen dan weder in 
het bezit van het schip de Pauw stellen '). 

Het is begrgpelgk, dat, hoeveel voldoening deze verklaring 
van den Portugeeschen onderkoning overigens ook aan de 
Hooge Regeering te Batavia moest geven, deze er echter 
volstrekt niet geheel bevredigd door kon zijn. Wel scheen 
de vice-rey thans haren oorspronkelgken eisch tot afstand 
van het aan Gale onderhoorige gebied te zullen inwilligen, 
maar slechts dan, wanneer alle gevolgen van den sinds het 
vorige jaar gevoerden oorlog werden uitgewischt. Daarente- 
gen had de Hooge Regeering zich, zooals ons bekend is, voor- 
genomen ditmaal slechts dan tot den vrede toe te stemmen, 
wanneer de Portugeezen daarbij de Eompagnie al de door 
haar op Ceilon gemaakte veroveringen lieten behouden. Met 


1) Ygl. de Generale Miseiye van 23  December 1644. Bglage XXIY. 
') Ibidem. 


122 

het volste recht meenden Gouverneur-Generaal en Baden 
dien eisch te kunnen stellen. Zouden zg zich het vorige jaar 
alleen hebben moeten vergenoegen met de inruiming van 
Galens omliggende landen, thans meenden zg ook op die van 
Negombo en natuurlek ook op deze sterkte zelve aanspraken 
te kunnen laten gelden. Volkomen rechtmatig achtten zg 
immers de wyze, waarop deze in haar bezit was gekomen, 
daar zij den oorlog op Ceilon uitsluitend op naam van den 
maharadja van Eandi hadden gevoerd. 

In antwoord op de missive van den onderkoning besloot 
de Hooge Regeering, wederom eenen afgevaardigde naar Goa 
te zenden, om hem mede te deelen, welke bezwaren zg tegen 
zgn vredesvoorstel had. Johan Maetsuycker, die ditzelfde 
jaar lid van den Raad van Indië was geworden, werd voor 
deze zending uitgekozen '). Nevens den vermelden last werd 
ook aan hem, evenals het vorige jaar aan Boreel, opgedra- 
gen te trachten door het voeren van onderhandelingen den 
onderkoning tot den afstand van Negombo en onderhoorige 
landen te bewegen. Alleen wanneer d^Aveires daarin toe- 
stemde, zou Maetsuycker den vrede te Goa mogen afkondi- 
gen. In het tegenovergestelde geval zou ook hg den Portu- 
geezen aan moeten zeggen, dat de oorlog wederom zou worden 
voortgezet, totdat de onderkoning de eischen der Nederlan- 
ders ingewilligd zou hebben '). 

Hoewel dus de instruktie van Maetsuycker in hoofdzaken 
overeenkwam met die, welke het vorige jaar aan Boreel was 
medegegeven, week zg toch op een belangrgk punt daarvan 
af. Ook Maetsuycker mocht den oorlog verklaren, wanneer 
de onderkoning de aanspraken der Eompagnie op Negombo 
even halsstarrig bleef ontkennen, als hg het die op de landen 
van Gale het vorige jaar had gedaan. Maar bood de onderkoning 
in  dit geval aan, alleen op Geilon oorlog te blgven voeren 


M Boreel was in Jali  1643 op de reis van Geilon naar Batavia overleden. 
2) Generale Missive, 23 December 1644. B^lage XXIV. 


123 

en overal elders de wapenen te laten rusten, dan zou Maet- 
suycker hem dit mogen toestaan en dus het bestand te Goa 
mogen afkondigen '). 

Niet dan zeer ongaarne was de Hooge Regeering, wier 
bezwaren tegen een uitsluitend op Geilon te voeren oorlog 
ons bekend zgn, er natuurlek toe overgegaan dezen last aan 
Maetsuycker mede te geven. Zg was er echter wel toe ge- 
noodzaakt geworden. Duidelgk had zg ingezien, dat zg het 
voeren van een oorlog over geheel Indië op geene wgze 
meer zou kunnen volhouden. Vooreerst vreesde zg elk oogen- 
blik een bevel der Staten-Oeneraal te zullen ontvangen, waarin 
dezen haar gelastten de bepalingen van het bestand op te 
volgen en was zg beducht, dat de Portugeesche gezant 
in den Haag geene pogingen nagelaten zou hebben, om een 
zoodanig bevel van de Staten-Generaal uit te lokken '). 
Vooral echter had de missive der Bewindhebbers van 31 Au- 
gustus 1643 haar tot het geven van bedoelde instruktie ge- 
dwongen. Daarin hadden dezen haar toch geschreven, dat zg 
volstrekt niet bedoeld hadden, dat de wapenen over geheel 
Indië zouden worden opgevat, alleen omdat er een verschil 
over de grensscheiding tusschen de wederzgdsche bezittingen 
op Geilon was ontstaan. Wel zou de Eompagnie hare rech- 
ten mogen handhaven, wanneer deze door de Portugeezen 
werden verkort, maar dit zou het eenige zgn, dat haar zou 
vrgstaan te doen. Wilde zg echter den Portugeezen meerderen 
afbreuk berokkenen, dan zou zg dit uitsluitend op Geilon 
kunnen doen, waar de oorlog op naam van den maharadja 
van Eandi kon worden gevoerd '). - Na de ontvangst van deze 


1) Instruktie voor Maetsayoker, 9 Angostoa 1844. B^jUge XXY. 

') Ygl. de iDstrtiktie van Maetsuycker. BQlage XXY. Nader ingewonnen 
berichten stelden eyenwel later de Hooge Regeering op dit punt volkomen 
gerust en deden hare oorlogsplannen wederom ontwaken. Ygl. hare missive 
aan Maetsuycker van 23 September 1644. Bijlage XXYI. 

') Ygl. deze missive der Bewindhebbers, als b^lage XXYII opgenomen. 


124 

missiye bleef er dus Toor de Hooge Regeering geene andere 
kens meer oyer. Het bevel der Bewindhebbers was duidelgk 
en kon op geenerlei wijze ontdoken worden. 

Den 10 Augustus 1644 vertrok Maetsuycker naar Ooa. Eene 
vloot van 10 schepen, bemand met 2049 koppen, onder het 
bevel van Klaas Eomelisz. Blocq, werd hem mede gegeven. 
De verschijning van deze scheepsmacht voor Ooa^s haven 
zon, hoopte de Hooge Regeering, den Portngeezen onge- 
twgfeld grooten schrik aanjagen en den onderkoning daar- 
door des te eerder bewegen, de door Maetsuycker te 
stellen eischen in te willigen. Had zg echter dezen invloed 
niet en bleef d'Aveires desniettemin bg eene weigering vol- 
harden, dan zou zg onmiddellgk tot het plegen van vgande- 
Igkheden over moeten gaan, allereerst op Ceilon. Als het 
mogelgk was, zou zg dan ook de haven van Goa gesloten 
moeten houden. 

Tevens had de uitzending dezer vloot nog een ander doel. 
Alvorens naar Goa te zeilen, moest zg Gale aandoen. Bevond 
Maetsuycker, dat de Portugeezen op Ceilon inmiddels eenig 
voordeel hadden behaald, dan zou hg moeten trachten dit 
weer te niet te doen, vódr hg een aanvang met de onder- 
handelingen maakte. De Hooge Regeering koesterde namelgk 
eenige vrees, dat Negombo weer in de handen der Portu- 
geezen gevallen zou zgn O* Caron had haar toch als zgn 
vermoeden medegedeeld, dat een aanval op die sterkte na 
zgn vertrek hoogstwaarschgnlgk niet uit zou blgven, en later 
van Thgssen ontvangen berichten hadden dit vermoeden vol- 
komen bevestigd *). 

Toen Maetsuycker in het begin van September te Gale 
aankwam, bleek het hem, dat de vrees der Hooge Regeering 


^) Generale Missive van 23 December 164é. Bjjlage XXTV. 

^) In eene missive van 24 April 1644 (B. A.) deelt Thgssen aan Q.-Q. en 
B. mede, dat, volgens gemohten, te Kolombo aUes voor een aanstaand 
beleg van Negombo in gereedheid werd gebracht. 


125 

Toor het behoud Tan Negombo inderdaad niet ongegrond was 
geweest. Werkelgk had een aanyal der Portngeezen op deze 
sterkte plaats gehad, maar gelukkig voor de Eompagnie had 
de bezetting zich beter dan in 1640 gehouden en had z^ het 
beleg moedig doorstaan. Dit zal uit het volgende korte over- 
zicht van de gebeurtenissen op Ceilon na het vertrek van 
Garon blaken. 

Elaarblgkel^k had de onderkoning van Ooa ingezien, dat 
het volstrekt niet zeker was, of hjj zgnen eisch, om alles op 
Ceilon in statu quo te herstellen, wel ingewilligd zou krg- 
gen, maar dat hy waarschgnlgk genoodzaakt zou worden, 
Negombo als eene rechtmatige verovering der Nederlanders 
te erkennen, en deze sterkte met de omliggende landen als 
zoodanig in hunne handen zou moeten laten. Daarom had hij 
besloten, zoo spoedig mogelgk eene poging te wagen om haar 
te veroveren, opdat haar bezit hem bg den vrede in ieder 
geval verzekerd zou zgn. Nu kon h)j in het voorjaar van 
1644 te Goa over eene vrg aanzienlgke scheepsmacht be- 
schikken. Ten deele had hg dit te danken aan eene fout, die 
de Nederlandsche admiraal Blocq had begaan. Deze had toch, 
ingevolge den last van Gouverneur-Generaal en Raden, de 
blokkade van Goa zoo lang mogelijk moeten rekken. Des- 
niettemin was hg reeds den 25 April met zgne geheele vloot 
vertrokken. Bg uitzondering gaf de maand Mei van dit jaar 
nog goed weder en hiervan wisten eenige groote Portugeesche 
schepen, die in Maart 1643 uit Lissabon waren gezeild en te 
Mozambicque hadden moeten binnenloopen, gebruik te maken 
om, na het vertrek van Blocq, ongehinderd hunne reis naar 
Goa te vervolgen. Door zgn verblgf met twee of drie weken 
te verlengen, had Blocq hun dus de gelegenheid hiertoe 
zonder moeite kunnen benemen. ') 


*) In de Generale MissiTe van 28 December 1644 (Bijlage XXIY) geven 
G.-G. en B. hnnne ontevredenheid over deze miaalag van Blocq dan ook 
niet ondoidel^k te kennen. 


126 

Spoedig bleek het, dat deze misslag yan Blocq in zpne 
gevolgen zeer nadeelig voor de Eompagnie had kunnen 
worden. Zoo spoedig mogelgk toch zond de onderkoning 
eenige van de 8 of 9 groote schepen, waarover hg thans kon 
beschikken, met 400 soldaten onder het bevel van Femando 
de Mendon9a naar Ceilon, ten einde Philippo de Mascarenhas 
in staat te stellen te herwinnen, hetgeen de Portugeezen 
aldaar hadden verloren. ^ 

Voordat deze vloot Eolombo bereikte, hadden de Portugeezen 
reeds een aanval gericht op de Nederlandsche jachten, die na 
het vertrek van Garon op de kusten van Ceilon waren blgven 
kruisen. Verscheidene Portugeesche koopvaardg-schepen waren 
sinds dien tgd door deze jachten buit gemaakt. Om deze nu 
op hunne beurt te veroveren, hadden zich in het laatst van 
April elf fregatten en eene galei vereenigd. Hun aanval was 
echter niet alleen afgeslagen, maar een der jachten *) was er 
zelfs in geslaagd de galei te verbranden en twee fregatten 
in den grond te boren. De Nederlanders hadden dus hunne 
heerschappg over de Geilonsche wateren volkomen ge- 
handhaafd. ') 


^) Bibeiro, t. a. p., pg. 300. 

*) NB. De WingurU, het kleinste schip, dat deel had nitgemaakt van de 
vloot yan Oaron. 

') Thijssen aan Q.-G. en B., 2é April 1644. B. A. Generale Missive van 
23 December 1644. Bglage XXIV. Als bl^jk van tevredenheid vereerden 
Q.'Q. en B. den bevelhebber van dit jacht een gonden keten, ter waarde 
van f 460. 

De uitslag van dit zeegevecht is overigens weer een bewtjs voor den 
slechten toestand, waarin over het algemeen de Portngeesche schepen ver- 
keerden. Dat een klein Nederlandsch schip vaak bestand was tegen eene 
geheele Portngeesche vloot is bekend. Vgl. o. a. Saalfeld, Gesch. der Port. 
Kol., II, pg. 152 — 163, waar hij o. a. schrfjft: „Anch stimmen die gleich- 
zeitigen Schriftsteller (Pjrard etc.) darin überein, dass die Portogiesen zn 
der Zeit, als die Holl&ndér anfingen sie in Indien zn bekriegen, die schlech- 
testen Seelente in Enropa gewesen sein. Ihre Matrosen nnd Soldaten waren 
znsammengeraffles Volk, grosstentheils Banem nnd Handwerkslente, welche 


127 

Meer voorspoed hoopten de Portugeezen echter te onder- 
vinden bg het uitvoeren van han plan om zoo spoedig mogelgk 
Negombo te heroveren. Onmiddellgk nadat de 400 van 6oa 
gezonden soldaten te Eolombo waren aangekomen, gingen 
z{j hiertoe over. Te dien einde versterkte Mascarenhas deze 
troepen zooveel mogelgk en liet ze daarop onder het bevel 
van Mendon9a tegen Negombo oprukken. O l^en 27 Mei 
verscheen het Portngeesche leger voor deze sterkte en 
begon nog dien zelfden dag toebereidselen voor een beleg 
te maken. ^) Daarop deed Mendon9a een onafgebroken 
kanonvuur openen. De Nederlanders bleven het antwoord 
echter niet schuldig en droegen ondertusschen zorg, dat het- 
geen overdag aan de nieuwe aarden verdedigingswerken werd 
beschadigd, ^s nachts weder werd hersteld. Dientengevolge 
waren een maand later de aanvallers nog even ver, zoodat 
die brieven, waarin Mendon9a de sterkte opeischte, hem met 
verachting door Vincboons konden worden teruggezonden. 
Daarop werd de kanonnade voortgezet. De Portugeezen schoten 
in het eerst veel met granaten, uit klappers gemaakt, welke 
echter slechts geringe schade konden veroorzaken, daar hun 
inhoud zich biJ het springen slechts één voet verspreidde. 
Daarop vervingen zg ze door andere, die dan ook eene betere 
uitwerking hadden. Spoedig geleek het steenen fort van 
Negombo op vele plaatsen een puinhoop. Thans bleek dui- 


gewöhnlioh bei einem Angriffe nicht einmal an Veriheidigang daohten, so 
dass es niohts seltenes war, dass ein einziges kleines HoUandisohes Kriegsschiff, 
zwei, oder drei der grössten portngiesisohen Caraooas zngleich eroberte. 

') Bibeiro vermeldt het getal der Portogeeeohe troepen niet In eene 
missive van den lateren bevelhebber van Negombo Julias Schiffeley aan 
Johan Maetsuycker, 16 Oktober 1644. R. A. worden daarvoor opgegeven: 
„1200 blanoke coppen, 3600 Singnlesen ende 800 caffers." 

-) Hoofdbron voor de beschr^ving van het beleg van Negombo: „Dagh- 
egister gehouden in de fortresse Negombo van 27 May tot 
ulto Augusty 1644". R. A. Vgl. voorts de missive van G.-G. en R. aan 
Bewindhebbers, 6 Februari 1645. B. A. etc. 


128 

delfjk, hoe verstandig Caron had gehandeld door y<5<5r zgn 
yertrek een stevigen aarden wal op te werpen. Was die er 
niet geweest, dan hadden de belegeraars de sterkte gemak- 
kelgk kunnen herwinnen, te meer, omdat de bezetting lang- 
zamerhand door ziekten met meer dan 100 man was ver- 
minderd. 

Daar de Portugeezen ten slotte bemerkten, dat de 7000 
kogels, die zg van 27 Mei tot half Juli in de stad hadden 
geschoten, niet die uitwerking hadden gehad, welke zg er 
zich van hadden voorgesteld, besloten zg tot eenen storm over 
te gaan. Den 23 Juli deed Mendon9a zgne geheele macht tot 
drie keer toe op Negombo^s wallen stormloopen. Met groote 
verliezen werden zgne soldaten echter telkens teruggeslagen. 
Terwgl de Nederlanders bij deze gelegenheid slechts 
hoogstens 25 dooden en 60 gewonden bekwamen, bleven er 
van de Portugeezen niet minder dan 400 man. ') Ook hunne 
voornaamste officieren, waaronder Mendon9a zelf, sneu- 
velden. De bestorming van den 23 Juli verminderde hunne 
troepen tot op de helft van die, welke er oorspronkelijk tegen 
Negombo waren opgetrokken. 

Onder deze omstandigheden was de voortzetting van het 
beleg voor de Portugeezen natuurlgk eene onmogelgkheid ge- 
worden. Ook waren hunne soldaten, onder wie de geest reeds 
gedurende het geheele beleg zeer slecht was geweest, na den 
storm zoozeer tot oproer geneigd, dat zij openlgk verklaarden, 
liever bij de Nederlanders in dienst te willen treden, dan 
langer bg de hunnen honger te blijven lijden. ^) Daarenboven 


^) In de opgave van dit getal stemmen Bibeiro en het Dagregister van 
Negombo overeen. 

") Het Dagregister verhaalt, dat de ontevredenheid der Portngeesche 
soldaten voornamelijk daaruit voortsproot, dat z^j inderdaad zelven groot 
gebrek leden, terwijl het hun gebleken was, dat de Nederlanders binnen 
Negombo van alles overvloedig waren voorzien, zóó zelfs, dat z|j hen btj 
de bestorming met potten heete r^st hadden geworpen. 


129 

was Thgssen in het laatst van Juni met 580 man in het 
gebied van Eolombo gevallen, om den vjjand te dwingen het 
beleg van Negombo op te breken. ') Philippo Mascarenhas 
was dus wel genoodzaakt zgn leger terug te roepen. Half 
Augustus verliet daarop het orverschot der Portugeesche 
troepen hunne legerplaatsen rondom Negombo en was het 
gevaar van deze sterkte afgewend.') 

Eene maand daarna verschenen Maetsuycker en Blocq met 
hunne vloot voor Gale. Daar nu Negombo behouden was 
gebleven en verder alles op Geilon in goeden toestand ver- 
keerde, achtten z^ een lang verblgf op het eiland onnoodig. 
Na eenige dagen verliet de vloot Gale dan ook weder en zette 
rechtstreeks koers naar 6oa. 

Den 28 September wierp de vloot hare ankers op de reede 
van 6oa uit. Onmiddellyk na z^ne aankomst zond Maetsuycker 
hiervan bericht aan den onderkoning en deelde dezen tevens 
per brief mede, dat hg als gevolmachtigd a%ezant der Hooge 
Regeering te Batavia was gekomen, om met hem over zgne 
vredesvoorstellen in onderhandeling te treden. Eenige tgd 
verliep er nu met het wisselen van brieven en allerlei for- 


^) Th^jssen aan Maetsayoker, 5 Oktober, 1644. B. A. ,. . . ende hebben 
sedert 29 Jony passato, als wanneer eerst ware onntschap beqaamen, hoe 
Negombo door den T^ant geblooqneert was, mede een leeger van 680 man, 
om hem yan daer te diverteren, te Telde gehadt." 

') 't Is begr^jpeiyk, dat hierover groote vreugde in Negombo heersohte. 
Het Daghregister vermeldt, dat, in aanmerking genomen de schade, die aan 
de wallen was toegebracht, en het overgroote aantal zieken en gewonden, 
die de Nederlanders gednrende het beleg hadden bekomen, een tweede 
storm door hen wellicht niet was doorstaan. Onmiddeimk na het vertrek 
der Pórtugeezen, werd te Negombo dan ook eene dankpredikatie gehouden 
nsinghende den 66*^ psalm, tot vrenght schietende met canon ende mus- 
quetten drie ohargen, en voor yder man een muddeken aracq. *t Was wonder 
te sien, hoedat de lamme, oreupele ende van water geswolene voor den 
dagh  quamen,  eloq  hem  selven inbeeldende  nu  sgn leven gewonnen te 

hebben." 

O 


130 

maliteiten, zoodat Maetsuycker eerst den 13 Oktober naar 
land voer om een aanyang met de onderhandelingen te 
maken '). 

Spoedig bleek het Maetsuycker, dat de teruggave van Ne- 
gombo het eenige punt was, dat moeielgkheden opleverde. 
De onderkoning Verklaarde namelgk terstond, dat hg, zooals 
hg ook aan de Hooge Begeering had geschreven, genegen 
was, alle eischen, welke fioreel hem het vorige jaar gesteld 
had, in te willigen, maar dat hg niet inzag, dat hg Negombo 
en de daaraan onderhoorige landen in het bezit der Kom- 
pagnie moest laten, daar dit fort volgens zgne meening 
evenals al hetgeen inmiddels op zee veroverd was, aan hem 
teruggegeven moest worden. Maetsuycker trachtte hem nu 
te bewgzen, dat de veroveringen op Geilon niet gelgk gesteld 
moesten worden met die der schepen, welke de Eompagnie 
voor Malakka en Goa had buitgemaakt. Deze zouden de Ne- 
derlanders evenals alles, wat de oorlog hen verder buiten 
Ceilon had opgeleverd, gaarne teruggeven. De veroveringen 


*) Als hoofdbronnen voor het onderzoek naar de verrichtingen van Maet- 
suycker te Goa en later op Ceilon zgn, behalve de missive van G.-Q. en 
R. aan de Bewindh*. van 20 Jannari 1646 (bg de Jonge, Opkomst eto., V, Bq- 
lage XXrV, pg. 266—267), op het Ryks- Archief aanwezig het ,,Dagh re- 
gister, gehouden bQ d*Heer Johan Maetsuycker, Baet van 
Indien, gedeputeert aen den Grave Vice-Bey in Goa ende den 
Goningh van Ceylon, aengaende H gene S^n £. metteselven 
wegen s^'ne Commissie gebesoigneert heeft" en het n^^rbael 
van Ceylon, Goa, Wingurla ende de Custe van India, b^een- 
gestelt door d'Heeren Salomon Sweers ende Maximiliaen 
Le Mair, 't sedert den 6 January a^. 1645 tot den 10 November 
daeraenvolgende int kasteel Batavia." (Dit Verbaal bevat uit- 
treksels van alle brieven, die van 6 Januari — 10 November 1646 uit ge- 
noemde plaateen te Batavia werden ontvangen.) 

Vgl. verder de missive van Maetsuycker aan G.-G. en B. van 16 Novem- 
ber 1644 en de missive van G.-G. en B. aan de Bewindh*. van 9 Juli 1646. 
BijNgen XXVIH en XXIX. 


131 

op Geilon waren zg echter Yoornemens niet weder af 
te staan, maar uit naam van den mabaradja van Eandi 
te blgyen behoaden. Ten slotte verklaarde Maetsaycker den 
onderkoning, dat, zoo hg ook dezen eisch der Hooge Regee- 
ring niet wilde toestaan, de oorlog wederom voortgang zon 
hebben en zoolang zou duren, totdat hg zgne weigering zou 
hebben laten vallen. 

Wat kon de onderkoning nu anders doen, dan den eisch 
tot afstand van Negombo inwilligen? Hg moest wel inzien, 
dat, bleef hg weigeren, de Nederlanders hem op Ceilon 
mogelijk nog meer zouden ontnemen, dan hg aldaar reeds 
had verloren, en dat hg dit later misschien nog daarenboven 
zou moeten afstaan. Eerst beproefde hg nog een middenweg 
in te slaan; hg bood aan, Negombo en de daaraan verbonden 
rechten op de omliggende landen tegen een goeden prgs, 
op afbetaling in kaneel te voldoen, van de Eompagnie te 
koopen. Toen Maetsuycker dit echter afsloeg en hem ver- 
klaarde, dat, volgens zgne meening, ook de Hooge Regeering 
te Batavia hier zeker niets van zou willen hooren, besloot 
de onderkoning eindelgk om onder uitdrukkelgk protest toe 
te geven. 

Het volgende verdrag werd daarop den 10 November 1644 
tusschen den onderkoning en Maetsuyker gesloten. ') Voor- 
eerst zou de verdeeling der kaneellanden tusschen Gale en 
Eolombo plaats hebben op de wgze, als Boreel, steunende 
op het 12® artikel van het Haagsche traktaat van 1641, had 
geeischt, nl. door eene grenslgn, welke op gelgken afistand van 
beide forten getrokken zou worden. Negombo zouden de 
Portugeezen afstaan, en de grensscheiding tusschen de aan 
dit fort en de aan Kolombo behoorende landen, zou op gelgke 
wgze als die tusschen het gebied van Eolombo en dat van 
Oale bepaald worden. De opbrengst dezer landen zouden de 


^) Hetgeheele traktaat bij Baldaens, Malabar ende Ghoromandel. 
pg. 92—95. 


132 

Nederlanders echter slechts in deposito mogen honden, totdat 
de eindbeslissing van de wederzgdsche souvereinen in Enropa 
over dit verdrag verkregen zou zgn. *) De eigenaars en de erf- 
pachters der dorpen zouden hun eigendom weder in bezit mogen 
nemen, mits zg zich binnen zes maanden daarvoor aanmeldden 
en den Nederlanders voortaan evenveel opbrachten, als zg het 
vroeger den Portugeezen hadden gedaan. Ook zouden zg 
hunnen godsdienst vrijelgk mogen uitoefenen, echter uitsluitend 
op het platte land en niet binnen de Nederlandsche forten. 
Ook deze toestand zou zoo lang duren, totdat de eindbe- 
slissing uit Europa aangekomen zou zijn. 

Voorts liet de onderkoning zgne weigering, om Radja Singha 
in den vrede op te nemen, vallen. Verder zou hij het schip 
de Pauw met de ingeladen zgde aan de Eompagnie terug- 
geven. Van haar kant zou deze alle schade vergoeden, welke 
zg den Portugeezen door het aanhalen hunner schepen voor 
Malakka en Goa had aangedaan, en hun daarvoor eene som 
van 100,000 realen van achten betalen*). Deze schadever- 
goeding werd berekend van den 22 Februari 1643 af, den 
dag, waarop het bestand in Indië eigentlgk afgekondigd had 
moeten worden, daar toen een jaar verloopen was, sinds de 
ratifikatie van den koning van Portugal op het traktaat van 
den Haag in de Nederlanden was overgebracht. 

Ten slotte protesteerden beide partijen, dat deze overeen- 
komst alleen plaats had om een einde aan den oorlog te maken, 
maar geenszins van kracht zou wezen, zoo de eindbeslissing, 
die in Europa over deze zaak zou vallen, van haar ver- 
schillend zou wezen ^). 


*) Om den sohgn te yermijden, dat hlj, door in deze Toorwaarde toe te 
Btemmen, toegaf, dat de Portageezen meer reoht dan de Eompagnie op 
Negombo's landen zonden hebben, teekende Maetsnyoker tegen dit artikel 
speciaal protest aan. 

^) De reaal van achten gold dest^ds ± f 2,25. 

^) Zie eenige opmerkingen yan Maetsnyoker over dit traktaat in zgne 
missive aan G.-G. en R. van 15 November 1644. Bijlage XXVIII. 


133 

. Nadat dit traktaat door den onderkoning en zgnen raad 
eenerzgds, en door Maetsuycker als gevolmachtigde der Hooge 
Regéering te Batavia anderzgds was geteekend, werd het be- 
stand te Goa plechtig afgekondigd. Hierop zond Maetsuycker 
den 14 November het grootste gedeelte der vloot onder 
Blocq vooruit naar Geilon. Den 3 Mei volgde hg zelf met de 
overige schepen, in gezelschap van eenen afgevaardigde van 
den onderkoning, padre Gon9alo de Yeloso, dien deze hem 
had medegegeven, om met hem de kaneellanden op Geilon 
volgens de bepalingen van het traktaat te verdeelen. 

Jaist had Thgssen eene afdeeling van 200 man uitgezonden 
om in het gebied van Eolombo te vallen, toen de tgding van 
het gesloten verdrag te Gale aankwam ')• Terstond riep hg 
haar nu terug, en daar inmiddels ook de vloot van Blocq te Gale 
was verschenen en een afschrift van het traktaat had mede- 
gebracht, besloot hg daarmede zelf naar Eolombo te gaan, 
om van te voren met Philippo Mascarenhas eenige be- 
sprekingen over het verdeelen der kaneellanden te houden. 

Te Eolombo aangekomen bevond Thgssen den Portu- 
geeschen landvoogd over hetgeen te Goa was bepaald ten 
zeerste misnoegd ^). Mascarenhas toonde zelfs weinig lust, het op 
te volgen, en begon tegenwerpingen te maken. Vooreerst wierp 
hg de onzinnige bewering op, dat de verdeeling alleen plaats 
zou behoeven te hebben van de tusschen de sterkten gelegen 
stranden, daar nergens uit bleek, dat die van het binnen- 
land bedoeld zou zgn. Voorts hield hg als zgne meeuingvol, 
dat de grenslgn tusschen het gebied van Gale en dat van 
Eolombo niet moest loopen op gelijken afstand van deze twee 
sterkten, maar midden door de landen, gelegen tusschen Gale 
en Ealiture, daar deze als de «extrema fortabilia** be- 
schouwd moesten  worden.  Hiertegen protesteerde  Thgssen 


>) Thgssen aan G.-G. en B., 9 December 1644. B. A. 
*) yig. Yoor het Tolgende de missive van G.-G-. en R. aan Bewindhebbers 
9 JoU 1645. Bglage XXIX. 


131 

ten zeerste, daar Ealiture niet meer als eene sterkte der Por- 
tngeezen beschouwd kon worden, aangezien zg het sinds de 
verovering van Gale door de Nederlanders hadden verlaten. 
Toch hield Mascarenhas zgne beweringen vol en was hg niet 
tot andere gedachten te brengen. Onverrichter zake moest 
Thgssen naar Gale terugkeeren. Het scheen, alsof het tot- 
standkomen van den vrede nog op het laatste oogenblik 
hapering zou ondervinden. 

Toen echter den 27 December Maetsuycker voor Negombo 
verscheen en, de zaak vernemende, onmiddellgk den afge- 
vaardigde van den onderkoning naar Eolombo zond om het 
geschil te beslechten, moest Mascarenhas wel toegeven. 
Zelf liet hg trouwens zgne eerste bewering spoedig vallen 
en wat betreft de tweede, werd hg ondanks zgn protest 
door de Veloso in het ongelgk gesteld. O 

Thans stond niets de verdeeling der kaneellanden meer in 
den weg. Den 10 Januari 1645 had zg dan ook te Eolombo 
plaats. Onder het toezicht van Gonfalo de Veloso werd op dien 
dag door Philippo Mascarenhas met Maetsuycker een verdrag 
gesloten. *) Hierbg werd bepaald, dat de verdeeling der landen 
tusschen Eolombo en Negombo plaats zou hebben niet door 
eene rechte Ign, maar bg ^korlas** of provinciën, daar dit 
met het oog op de uitoefening der jurisdiktie beter werd 
geacht. De grens tusschen het gebied van Gale en dat van Eo- 
lombo zou gevormd worden door de rivier Alikan, welke zich 
ongeveer op gelgken afstand tusschen beide sterkten bevond. 

Voorts werd vastgesteld, dat deze overeenkomst zoo lang 
kracht zou hebben, totdat de eindbeslissing uit Europa 
over het verdrag van Goa gevallen zou zgn. Ook zou zg 
vernietigd worden, wanneer de Nederlanders, die nog slechts 
geringe  kennis  van  Ceilon  en  vooral van het gebied van 


M Dit protest in het Verbaal ran Ceilon etc. 

^) Het geheel e traktaat b\j Baldaens, Halabar ende Ghoromandel, 
pg. 94—96. 


135 

Negombo hadden, binnen een jaar bemerkten, te kort gedaan te 
zgn. Dit artikel was daarom ingelascbt, omdat bg het verdrag 
van Goa bepaald was, dat vóór de aankomst der eindbeslis- 
sing uit Europa de oorlog om geene reden weer zon worden 
opgevat, en de Nederlanders dns geene gelegenheid zouden 
hebben het onrecht te herstellen, wanneer zg later meenden, 
dat dit hun thans in eenig opzicht was aangedaan. 

Onmiddell^k nadat dit verdeelingsverdrag was geteekend, 
werd het bestand te Eolombo afgekondigd. Hetzelfde had 
eenige dagen later te Gale en te Negombo plaats. 

Met het tot stand komen van den vrede wordt het eerste 
gedeelte van de geschiedenis der Nederlanders op Geilon afge- 
sloten. Toch is het noodig hieraan nog een hoofdstuk toe te 
voegen om daarin de gevolgen van de beslissing, welke spoedig 
in Europa over de geschillen tusschen de Nederlanders en de 
Portugeezen in Indië zou vallen, te behandelen. Voor het ver- 
band zullen wg dan echter tevens eenige zaken, wier behan- 
deling eigenlgk tot een volgend gedeelte behoort, in het kort 
moeten bespreken. 


VIJFDE HOOFDSTUK. 


Verhouding tusschen de Nederlanders en den MaharacUa 
van Kandi na den vrede met Portugal. Het verbond van 
Gale en z^ne gevolgen. Het verdrag van den Haag van 
27 Maart 1645. Invloed van den opstand der Portugeezen 
in Brazilië. 


Reeds meermalen hebben wij gelegenheid gehad om op te 
merken, dat de vriendschap, welke oorspronkelgk tusschen 
den maharadja van Eandi en de Nederlanders had bestaan, 
in de laatste jaren aanmerkelgk was bekoeld. 

De reden hieryan is ons bekend. Sinds de Nederlanders de 
Portugeesche forten op Ceilon, na ze veroverd te hebben, 
tegen den wil van den maharadja bezet hadden gehouden, 
had deze wantrouwen tegen hen opgevat. Radja Singha be- 
schouwde dit als een inbreuk op het kontrakt, hetwelk hg 
met de Kompagnie had aangegaan. Hierbij had hg immers 
het recht, om den Nederlanders al of niet toe te staan, zich 
op verschillende plaatsen in zijn rgk te vestigen, aan zich 
willen houden, want hij meende, en terecht, dat zg van eene 
algemeene vergunning misbruik zouden kunnen maken. 

Het gevolg van die handeling der Nederlanders was dan 
ook geweest, dat de maharadja van zgne zgde de bepalingen 
van het kontrakt niet had opgevolgd. Vooreerst had hg de 
Kompagnie weinig of geen steun in den strijd tegen de Por- 
tugeezen verleend. Verder had hg aan de Nederlandsche garni- 
zoenen het noodige voor hun levensonderhoud niet verschaft 


/ 


l:)7 

en evenmin had hg iets van beteekenis op zgne schuld aan 
de Eompagnie afbetaald. Kaneel en andere waren had hg 
haar slechts in zeer geringe mate doen toekomen. 

Stonden beide partgen aldus tegenover elkander, tot een 
openbaren vrede-breuk was het nooit gekomen. De maharadja 
wilde zich blgkbaar de Nederlanders niet rechtstreeks tot 
vganden maken, daar hg hunne hulp tegen de Portugeezen 
noodig had. En wat de Nederlanders betreft, ^t is ons bekend, 
waarom zg steeds vriendschap hadden geveinsd en waarom 
zg Tan plan waren dit te blgven doen, zoolang de Portu- 
geezen nog een gedeelte van Geilon in hun bezit hielden. 
Daarom hadden zg zelfs den moord van Goster, dit duidelgk 
kenteeken van de slechte gezindheid van den maharadja, 
straffeloos laten voorbg gaan. 

Deze toestand kon echter slechts voortduren, zoolang de 
gemeenschappelgke oorlog tegen de Portugeezen de band was, 
welke den maharadja en de Nederlanders yereenigde. Was deze 
strgd eens ten einde, dan zou de verhouding, waarin de Kom- 
pagnie tot dusverre tot Radja Singha had gestaan, natuurlijk 
geheel veranderen. De Nederlanders zouden dezen vorst niet 
langer door het verleenen van hulp van zich afhankelgk 
kunnen houden. Van zgne zgde zou de maharadja zich dan 
ook geheel ontslagen rekenen van de verplichtingen, welke 
hg indertgd op zich had genomen. 

En dat Radja Singha den Nederlanders dan in het geheel 
geene handelswaren meer zou verschaffen, was licht te be- 
grgpen. Genegenheid zou dan zgn eenige drgfveer daartoe 
moeten wezen. En deze genegenheid, zoo zg ooit had bestaan, 
was dan toch in de laatste jaren geheel verdwenen. Gedurende 
den oorlog had de maharadja duidelgk laten blgken, dat hg 
de voortbrengselen van zgn rgk liever vernietigde, dan dat 
hg ze aan de Nederlanders leverde. ^) Hieruit hadden dezen 


1) Ygl. de miasiyes yan T14J88en aan G.-G. en B. ?an 81 Maart, 22 Mei 
en 1 September 1642. B^lAgen XVI, XYII en XVUL 


138 

de gevolgtrekking gemaakt, dat de maharadja zich op die 
wgze aan de betaling van zgne schnld aan de Eompagnie 
zocht te onttrekken. Langzamerhand waren zg er vast van 
overtuigd geworden, dat Radja Singha wel hunne hulp in 
den strgd tegen de Portugeezen wilde aannemen, maar dat 
hg van zgne zgde hun de beloofde handelswaren niet wilde 
leveren, opdat zg aldus genoodzaakt zouden worden, ten 
slotte uit eigen beweging Geilon te verlaten. 

De Hooge Regeering te Batavia had spoedig ingezien, dat 
zg, wilde zg de kosten, welke zg nu al sinds jaren voor Geilon 
had moeten maken, vergoed krggen, er op bedacht zou moeten 
zgn, zich zelve de handelswaren van dit eiland te verschaffen 
en niet langer zou moeten blgven afwachten, of het Radja 
Singha goed zon dunken, haar iets te doen toekomen. Het 
eenige middel daartoe zou natuurlgk zgn, de kaneellanden, 
na ze uit naam van den maharadja veroverd te hebben, recht- 
streeks onder het gezag van de Eompagnie te brengen, evenals 
de Portugeezen dit eertgds hadden gedaan. ') 

Het plan hiertoe was bg Oouverneur-Generaal en Raden 
gergpt in den tgd, dat een vrede met de Portugeezen spoedig 
tot stand scheen te zullen komen. Onvoorziene omstandig- 
heden hadden echter het voortzetten van den oorlog ten 
gevolge gehad en dus had de Hooge Regeering de uitvoering 
van hare plannen voorloopig moeten uitstellen. Zoolang de 
vrede met Portugal nog niet was afgekondigd, moest het 
ongenoegen van den maharadja, hetwelk door haar streven 
zeer waarschgnlgk zou worden veroorzaakt*), tot eiken prgs 
vermeden worden. 


') „'t Ib apparent, Baja in gebreeoke van betalingh aal bltjven ende 
Gale met sfjn lantsohappen de Oomp«> eygen worden, daernaer de saeoke 
beleyt moet werden." Generale MissiTe yan 28 December 1642. 

') Thijssen aan G.-G. en B., 8 December 1644. B. A. : „. . . .want hg 
(Badja Singha) aal het met alle yljjt daer oock wel naer aenstellen, Hwercq 
in  Terwarringh  te  brengen,  in  't bysonder, als vemeempt de zijnen bier, 


139 

Ondertusschen had de Hooge Regeering reeds met eenige 
voorbereidende maatregelen een aanvang gemaakt. Zg bad 
baren gouverneur Tbgssen gelast, de inlanders zooveel moge- 
lijk over te balen om in den dienst der Eompagnie te treden, 
en ben, die daartoe genegen waren, in zgne bescberming te 
nemen. — Dit bevel was door Tbgssen opgevolgd. Maar spoe- 
dig bad de mabaradja laten blgken, dat hg ook dit volstrekt 
niet goedkeurde; blgkbaar begreep hg welke gevolgen bet 
voor bem zou kunnen bebben. Rechtstreeks bad bg zgn on- 
genoegen ecbter niet te kennen gegeven, maar bg bad eenige 
vertrouwden naar Gale en Negombo gezonden met bet bevel, 
om alle bewoners van de omstreken dier plaatsen zooveel 
mogelgk over te balen of, zoo noodig, te dwingen naar bet 
binnenland te vertrekken. Ook bad bg zgne pogingen om 
den kaneeloogst te beletten voortgezet en te dien einde de 
landen door gewapende benden laten afloopen ^). 

Deze handelwijze van den mabaradja moest de Hooge Regee- 
ring wel in hare plannen versterken. Tot de uitvoering ervan 
hoopte zg dan ook onmiddellgk over te gaan, nadat het Maet- 
suycker gelukt zou zgn, een vredesverdrag met de Portugee- 
zen te sluiten. Om echter Radja Singha geene gegronde reden 
te geven, de Nederlanders zgne vriendschap geheel en al 
op te zeggen, besloot zg daarbg aldus te werk te gaan. Zij 
zou het doen voorkomen, alsof de maatregelen, die natuurlgk 


gelijok wesen moet, H gesach wort benomen, zonder dat yets 't geringste 
hebben te gebieden . . . . sal 't eerst haperen in 't bysonder, als yerneempt, 
w^' 't gebiet van Mature, AJioan en andere plaetsen op ons zelfs, gel^'ok 
hier van Gale begonnen hebben, aennemen, als wanneer X7E. yasteltjck 
etaet hebben te maecken, hier den oorlooh op Baya's naam tegen Baya 
snllen moeten voeren." 

I) Vlg. de generale missiye van 28 December 1644. Byiage XXTV. In 
eene missiye aan G.-6. en B. ran 24 April 1644 (B. A.) klaagt Th^jssen 
hierover op deze wijze: .... Invoegen, m|jne Heeren, wij Jegenwoordioh 
meerder hoon ende spodts, als van den Portugees geleden hebben, van deze 
treydoors gedogen". 


140 

inderdaad alleen .moesten dienen om de kaneellanden aan 
het gezag van den maharadja te onttrekken, door haar uit- 
sluitend in het belang van dien vorst werden genomen. Vein- 
zende niet te weten, dat genoemde benden door Radja Singha 
werden afgezonden, zou z^ hen uit z^n naam als «struik- 
rooYers en kwaadwilligen** bestrgden. Tevens zou zg opgeven, 
dat zg het toezicht op den kaneeloogst en andere werkzaam- 
heden alleen daarom aan zich trok, opdat de maharadja 
eindelgk eens van zgne schuld aan de Eompagnie ontslagen 
zou worden. Door aldus te handelen hoopte de Hooge Regee- 
ring hare plannen uit te kunnen voeren, zonder dat de 
maharadja er zich tegen zou kunnen verzetten. Zonder den 
schgn op zich te laden van zich uiterst onrechtvaardig en 
ondankbaar tegen de Kompagnie te betoonen, zou deze er 
immers niet voor uit kunnen komen, dat de «struikroovers 
en kwaadwilligen** door hem werden afgezonden? Lgdelgk 
zou Radja Singha dus moeten aanzien, dat de Nederlanders 
uit zgnen naam tegen hem zelven oorlog zouden voeren. 

Opdat zg nu hierbg van de zgde der Portugeezen geene 
tegenwerking zou ondervinden, had de Hooge Regeering 
aan Maetsuycker opgedragen om, nadat de vrede op Ceilon 
afgekondigd zou zgn, met hen een verbond tot bescherming 
van hunne wederzgdsche bezittingen op dat eiland aan te 
gaan. ^) Door hem er op te wgzen, dat zulk een verbond nood- 
zakelgk was, daar allereerst de landen van Negombo, welke 
de Eompagnie slechts in deposito van hen bezat, beschermd 
zouden moeten worden, had Maetsuycker de Portugeezen zon- 
der moeite tot zulk een verbond kunnen overhalen. Den 
9 Maart 1646 was er te Gale tusschen hem, als afgevaardigde 
van de Hooge Regeering te Batavia, en den padre Gon9alo 
de Veloso, den gezant van den onderkoning van Goa> eene 
overeenkomst gesloten, waarbg bepaald werd, dat de Neder- 


^) Ygl. de speciale prokoratie daartoe, door G.-G. en B. den 9 Augustus 
1644 aan Maetsuyker verleend. Bglage XXXn. 


141 

landers en de Portugeezen elkander holp zouden yerleenen 
tegen de ^invasien, struyckrovergen ende peupnlatien'* van 
de kaneellanden door zekere ^Ceylonse volcken, wie deselve 
oock mochten wesen ofte van wien gesonden'\ ^) Hierbg was 
dus de naam van Radja Singha niet genoemd. Tevens echter 
bevatte het verbond de bepaling, dat geene van beide partgen 
iets met «den Goninck van Gandia^^ tegen de andere zou mogen 
beramen. Dit alles voor den tgd van één jaar, na afloop 
waarvan de eindbeslissing over het verdrag van Goa uit 
Europa zeker wel in de overzeesche gewesten aangekomen 
zou zgn. 

Na deze overeenkomst tot stand gebracht te hebben, had Maet- 
suycker naar Batavia kunnen vertrekken, overtuigd, dat de 
Hooge Regeeriug voor de toekomst van de aangelegenheden 
der Eompagnie op Geilon niet bezorgd zou behoeven te zgn 


Na den vrede stelde Thgssen alle pogingen in het werk om 
de plannen der Hooge Regeering betreffende Geilon uit te 
voeren *). 

Vooreerst trachtte hg de inwoners van de kaneellanden 
zooveel mogelgk onder het gezag van de Eompagnie te bren- 
gen. Nu was het aantal dezer lieden gedurende den oorlog zeer 
versmolten; vooral in de omstreken van Negombo, waaruit 
daarenboven de meesteu door Radja Singha naar het binnenland 
waren gedreven, waren er slechts weinigen overgebleven. Om 
dezen nu voortaan tegen eiken aanval van Radja Singha^s ben- 


^) Dit traktaat, oDtleend aan het in het Torige hoofdstuk meermalen 
geciteerde Verbaal Tan Geilon eto. is als bglage Xwiii opgenomen. 

*) Vgl. Toor dit en het yolgende gedeelte de missiyes van Q.'Q, en B. 
aan de Bewindhebbers van 9 Juli en 17 December 1645, by lagen XXX en 
XXXI, en yerder die yan Th^jssen aan Q.-Q. en B. yan 6 Maart, 7 April, 
26 Mei, 20 Angnstus en 17 September 1645 (B. A.)< Uittreksels yan som- 
luigü dezer brieyen bevinden zich in het Verbaal yan Geilon. 


142 

den te beschermen en daardoor anderen te bewegen zich weder 
in hunne vroegere woonplaatsen |te komen vestigen, zond 
Thgssen van de 530 man, welke de bezetting van Negombo 
uitmaakten, er een 300-tal in het veld, en van de 840 van 
het garnizoen van Gale ongeveer 450, in drie troepen ver- 
deeld. Voorts werd de opbrengst der in het gebied van Gale 
en Negombo gelegen dorpen aan de inlanders, die zich hadden 
onderworpen, verpacht, op dezelfde wgze, als de Portugeezen 
dit vroeger hadden gedaan. Jaarl^ks moesten deze pachters 
eene bepaalde hoeveelheid kaneel en andere waren leveren. 
Eveneens handelde Thijssen met hen, die reeds onder het 
bestuur der Portugeezen het een of ander gedeelte lands in 
eigendom hadden bezeten en wien bg het zesde artikel van 
het verdrag van Goa vergund was, zich weder in hunne 
vroegere woonplaatsen te vestigen, mits z^ voortaan den 
Nederlanders evenveel opbrachten, als zg het eertgds den 
Portugeezen hadden gedaan. Spoedig kwamen deze lieden zich 
in grooten getale aanmelden om, nadat hunne patenten onder- 
zocht waren, al of niet toegelaten te worden. En hierdoor 
werd juist het doel bereikt, hetwelk Maetsuyker bg het vast- 
stellen van genoemd artikel voor oogen had gehad : de kaneel- 
landen werden weer spoedig bewoond en konden daardoor 
meer voordeel voor de Eompagnie afwerpen. 

De berichten, welke door Thgssen in den loop van het jaar 
1645 aangaande den toestand op Geilon naar Batavia werden 
gezonden, luidden zeer gunstig. De kaneellanden werden lang- 
zamerhand weer bevolkt en reeds was er eenige specerg 
geleverd. Ging dit zoo voort, dan kon de opbrengst van den 
kaneeloogst dit jaar op 800 baar of 384.000 'S geschat wor- 
den. Ook met de olifantsjacht was een aanvang gemaakt. Te 
dien einde had Thgssen aan de Portugeezen verzocht hem 
eenige tamme wgi^es-olifanten, tegen het genot van de helft 
der vangst, in bruikleen af te staan. Uit Eolombo waren 
hem daarop vier stuks gezonden en hiermee werden nabg 
Gale in korten tgd 10 olifanten gevangen, terwgl er alle kans 


143 

scheen te bestaan, dat het getal van 30 jaarlgks bereikt zou 
kunnen worden. Voorts had Thgssen pogingen in het werk 
gesteld om de Eompagnie deelgenoote te maken van den 
handel in edelgesteenten, welke vooral in het bergachtige 
Saffiragam werden gevonden. — Tot het verkregen van deze 
goede uitkomsten had niet weinig bggedragen, dat Radja 
Singha tot dusverre nagenoeg geene pogingen had gedaan 
om de werkzaamheden der Nederlanders te beletten. 

Maar juist, toen de Hooge Regeering goede verwachtingen 
koesterde omtrent den uitslag, die hare werkzaamheden op 
Geilon zouden opleveren, schenen deze plotseling door eene 
onberaden daad van Thgssen geheel vergdeld te zullen worden. 

In het najaar van 1645 ontvingen Gouverneur-Generaal en 
Raden eene missive van Thgssen, gedateerd 26 Mei van het- 
zelfde jaar, waarin deze hun terloops en kortweg, alsof het 
eene onbelangrgke zaak gold, mededeelde, dat hg den 25 Mei het 
verbond, hetwelk den 9 Maart door Maetsuycker met de Por- 
tugeezen was gesloten, op hun verzoek had laten afkondigen. 
Tevens zond hg een afschrift van de akte van afkondiging 
over. En hieruit bleek nu, dat hg, in plaats van overeenkom- 
stig de bepalingen van het verbond den zgnen te gelasten, 
eiken aanval op de kaneellanden, van wie ook, tegen te gaan, 
hun uit naam van Gouverneur-Generaal en Raden van Indië 
had bevolen ^voortaen en in toecomende omtrent de onder- 
danen van den Goningh van Candia ende hare goederen alle 
vgantschap, ofifentie ende hostiliteyt te plegen, mitsgaders 
allen af breuck, waer immers connen ofte mogen doen.** ') 

*t Is begrgpelgk, dat de Hooge Regeering bg de ontvangst 
van dit bericht evenzeer verbaasd als ontsteld moest wezen *). 
Hoe was het mogelgk, dat Thgssen zulk eenen misslag had 
kunnen begaan? Was hg niet even goed bekend metdeplan- 


*) Deze akte, ontleend aan hetVerbaalvanOeilon, isalsBjjlageXXXIV 
opgenomen. 

^) Vgl. de generale missive yan 17 December 1645. Bylage XXXI. 


144 

nen van Goayerneur-Generaal en Raden, die h^ zelf nog wel 
had aangeraden en ten uitvoer gelegd, als met de bedoeling, 
waarmede Maetsuycker het verbond met de Portugeezen had 
gesloten ? Hoe kon hg dan aldus met één slag vernietigen, het- 
geen met zooveel zorg tot stand was gebracht? Blikbaar had hg 
zich door de Portugeezen laten misleiden, die er, zooals blgken 
zal, eene goede reden voor hadden, waarom zg de Eompagnie 
gaarne in een openbaren oorlog met den maharadja van 
Kandi gewikkeld zagen. Maar dezen hadden hem toch nooit 
kunnen dwingen in de afkondiging den naam van Radja 
Singha te noemen. Terecht kon de Hooge Regeering zich met 
de' grootste verwondering afvragen, hoe Thgssen er toch* 
toe gekomen kon zgn, geheel op eigen gezag en zonder de 
minste aanleiding den maharadja rechtstreeks den oorlog te 
verklaren. O 

De gevolgen van dezen misslag konden natuurlgk hoogst 
nadeelig voor de Eompagnie worden. De oorlog met Radja 
Singha zou haar op zich zelf grooten last veroorzaken. Onge- 
twgfeld zou deze thans in plaats van de kleine benden, eene 
groote krggsmacht naar de kaneellanden afzenden. Om deze 
te beschermen zou de Eompagnie een grooter getal troepen 
dan vroeger in het veld moeten houden, hetgeen haar zeer 
op kosten zou jagen. Zoowel de kaneeloogst, als de overige 
werkzaamheden zouden natuurlgk ten zeerste door den krgg 
belemmerd worden. Daarenboven zou de Eompagnie nu wel 
nimmer betaling verkrggen van de som, welke de maha- 
radja haar verschuldigd was en thans meer dan 14 tonnen 
gouds bedroeg. 

En toch moest dit alles niet als het nadeeligste gevolg van 
de door Thgssen begane fout beschouwd worden. Er bestond 
nog  eene andere reden, waarom de Hooge Regeering voor- 

^) Generale missiye yan 17 December 1645. Bglage XXXI, «... .soodat 
niet weten, waer den gon?erneur Joan Thgssen (sünde anders gaaw ge- 
noe(?h) H^n Terstant geweest moet sgn, als daertoe geresolreert heeft, *' 


145 

namelgk een openbaren oorlog met Radja Singha had willen 
yermgdeu, en waarom deze voor de Portngeezen juist ge- 
wenscht was. In het najaar van 1645 was de eindbeslissing 
over het verdrag van Goa nog niet uit Europa gekomen. 
Hiervan zou het nu, gelgk men weet, afhangen of Negombo 
en zgne onderhoorige landen al dan niet in het bezit der 
Eompagnie zouden blijven. Nu hadden de aanspraken, welke 
de Hooge Regeering op deze sterkte had laten gelden, alleen 
gesteund op hare bewering, dat z{j haar niet voor zichzelve 
maar voor den maharadja van Kandi had veroverd. Zou zg 
dit echter thans kunnen blijven volhouden, nadat zg zelve 
dien vorst den oorlog had verklaard ? Zouden de Portngeezen 
niet terecht de vernietiging van het traktaat van Goa en de 
teruggave van Negombo kunnen vorderen? Wellicht hadden 
dezen alleen daarom bg Thgssen op de afkondiging van het 
verbond van Gale aangedrongen. 

De Hooge Regeering zag dit gevaar en tevens begreep z^j 
dat er slechts één middel zou zijn om het te voorkomen, en 
wel, de door Th^ssen begane misslag zoo spoedig mogel^k te 
herstellen. Onmiddellijk besloot zg dan ook, eene poging daar- 
toe in het werk te stellen en te dien einde een , ervaren, cloecq 
ende verstandich" persoon naar Geilon te zenden. Voor deze 
zending werd wederom Johan Maetsuycker uitgekozen. Hem 
werd opgedragen alle stappen te doen, welke tot eene spoedige 
verzoening met Radja Singha zouden kunnen leiden. Verder 
zou hij, om dezen vorst te bewgzen, dat de oorlogsverklaring 
geheel buiten medeweten en tegen den zin van Gouverneur- 
Generaal en Raden was geschied, terstond na zijne aankomst 
Jan Thgssen uit diens ambt moeten ontslaan. ') 

Den 2 Februari 1646 vertrok Maetsuycker van Batavia. 
Ongelukkig werd zgne reis door storm en allerlei ongevallen 
zeer vertraagd, zoodat hg eerst den 27 April te Gale aan- 


') Instmktie yoor Maetsuycker, 1 Februari 1644. B. A. Generale Missive, 
17 December 1645. B^lage XXXI. 

10 


146 

kwam. Aldaar bleek het hem nu, dat de oorlog reeds was 
ontbrand en de vgandelgkheden een aanvang hadden ge- 
nomen. ') 

Gedurende het geheele jaar 1645 had de maharadja niets 
van zich laten hooren. Maar in April van het volgende, kort 
voor de aankomst van Maetsuycker te Gale, had hg eene 
krijgsmacht een inval in het gebied van Negombo laten doen. 
Zonder moeite was deze echter door de aldaar te velde lig- 
gende troepen der Eompagnie verdreven. Bg deze gelegenheid 
hadden de laatste eenige Singaleezen gedood en een viertal 
olifanten, het persoonUjk eigendom van Radja Singha, buit- 
gemaakt. 

Ten zeerste vertoornd, deed nu Radja Singha zelf met eene 
veel grootere macht een tweeden inval. En deze slaagde beter 
dan de eerste. De Nederlandsche troepen werden terugge- 
dreven en eindelgk omsingeld in een dorp, waar zg zich 
hadden verschanst. Tevergeefs werd er van uit Negombo eene 
afdeeling van 143 man met twee kanonnen tot ontzet gezon- 
den. Ook deze werd door Radja Singha teruggeslagen en ten 
slotte geheel vernietigd, bg welke gelegenheid hare aanvoerder 
Adriaan Van der Stel werd gedood en vele manschappen 
krggsgevangen werden gemaakt. Kort daarop, den 15 Mei, 
moesten ook de omsingelde troepen zich overgeven. Metbgna 
500 gevangenen keerde de maharadja daarop zegevierend 
naar Eandi terug. ') 

Terecht was Maetsuycker thans beducht, dat het hem na 
deze gebeurtenissen veel moeite zou kosten, de vriendschap 
met Radja Singha te herstellen, en dat hg in geen geval 
daarin spoedig zou kunnen slagen. Dit bleek toch inderdaad 
het geval te zgn. Op geen van de brieven, welke Maetsuycker 


^) Maetsuycker aan G.-G. en B., 23 Mei 1646. R. A. G.-G. en B. aan 
Bewindhebbers, 15 Januari 1647. Bjjlage XXXIX. 

') Maetsuycker aan G.-G. en B., 21 Mei en 6 Juli 1646 B. A. G-G. en 
B. aan Bewindhebbers, 15 Januari  1647. Bglage XXXIX. 


147 

in de maanden Mei en Jnni naar Eandi zond, ') ontving hp 
eenig antwoord. Evenmin scheen het ontslag van Thgssen, 
die den 24 Mei naar Batavia werd gezonden, *) eenigen indruk 
op den maharadja te maken. 

Terwgl de zaken aldus stonden, gebeurde inderdaad, hetgeen 
de Hooge Regeering zoozeer had gevreesd: de Portugeezen 
eischten de teruggave van Negombo. 

Den 27 Maart 1845, nog vóór het traktaat van Goa in de 
Nederlanden bekend kon zgn, was er in den Haag, vooral 
op aandringen van den gezant van Frankrgk, die ongaarne 
de wederopvatting van den kr^g tusschen de Nederlanders en 
de Portugeezen in Indië had gezien, ter beslechting van het 
over Geilon bestaande geschil, tusschen den gezant van Por- 
tugal, Francisco de Soufa Goutinho en de Staten-Generaal een 
verdrag gesloten. ') Daar dezen echter van den gang van zaken 
in de overzeesche gewesten van het laatste jaar geene kennis 
konden hebben, hadden z\] deze overeenkomst aangegaan in de 
veronderstelling, dat de oorlog aldaar nog voortduurde. Dit 
bleek uit de beide artikelen (1 en 2), waarbg bepaald werd, 
dat de landen van Gale voorloopig het eigendom der Portu- 
geezen zouden bleven, maar dat dezen den Nederlanders 
jaarlgks 600 quintalen kaneeP) zouden moeten afstaan, en 
dat deze toestand zoolang zou duren, totdat het geschil 
door  onzgdige  scheidsrechters  beslecht zou  zgn. *)  Verder 


O uittreksels van deze brieyen z\jd te vinden bg Valent^jn „Bijzondere 
Zaaken van Geylon", pg. 121 ylg. 

') Vgl. in de Generale missiye van 15 Januari 1647, bglage XXXIX, de 
redenen, waarom Th^jssen door G.-O. en B. niet verder werd gestraft, maar 
spoedig daarna tot gouverneur van Malakka werd benoemd. 

') Dit traktaat bg Aitzema, Hl, pg. 28 vlg. Het Latgnsche origineel bg 
Dn Mont, Corps Diplomatique, YI., pg. 307 vlg. 

*) Een quintaal = 128 Portugeesche ®. 

*) Terecht konden G.-G. en B. in hunne Generale missive van 17 Decem- 
ber 1645 (Bijlage XXXI) naar aanleiding van deze bepaling aan de Bewind- 
hebbers schrgven:  „ende (bet) comt nu wel, de saken bevorens hier affge- 


148 

zouden de schepen, goederen, plaatsen, forten etc, welke na 
het tydstip, waarop de vrede in Indië afgekondigd had moe- 
ten worden, veroverd waren, teruggeven moeten worden. *) 
Tevens echter bevatte het verdrag de bepaling, dat, zoo er 
inmiddels tusschen de Nederlanders en de Portugeezen in Indië 
een provisioneel traktaat betrefiFende de landen van Gale, als 
ook over de restitutie van schepen, goederen enz., was ge- 
sloten, dit traktaat dan geldig zou bleven. ^) 

Zoodra dit verdrag in Indië bekend was geworden, hadden 
de Portugeezen besloten op grond daarvan Negombo van de 
Eompagnie terug te vorderen. In het voorjaar van 1645 was 
Philippo Mascarenhas, de landvoogd van Geilon, tot onder- 
koning van Goa benoemd in plaats van d^Aveyres, wiens tgd 
was afgeloopen. Zooals w^ weten, was het juist deze nieuwe 
onderkoning geweest, die zich altgd het hardnekkigst tegen 
den afstand van eenig grondbezit op Geilon aan de Neder- 
landers had verzet. Natuurlijk moest hg thans gaarne de 
gelegenheid aangrgpen om te trachten althans een ge- 
deelte daarvan terug te bekomen. Hg had dus aan zgnen 
opvolger in  het  bestuur  van  Geilon,  Manoël  Mascarenhas 


handelt Bjjn geweest, waarbö yr|j wat meer voordeel is bedongen, als H. H. M. 
bij voornoemde tractaet hebben gelieven te doen eto." 

^) Art. V. Ab utraqae parte naves ao meroes detentae, pariterqne looa 
et fortalitia oapta a tempore divnlgationis Q^neralis paois, duodecimo die 
Jtmii anno 1641 utrimque in India Orientali institntae, sine nlla mora 
restitaentor ; ea lege ac oonditione, nt inter ntriasqne partis gnbematores 
atqne praefeotos in India Orientali de modo restitnendi naves, merces ac 
fortalitia snpradicta conveniendom sit. 

') Art. IX. Qnod si inter ntriasqne partis gnbematores et praefeotos in 
India Orientali provisionalis aliqois tractatns de jnrisdictione territorii ad 
fortalitinm Gallae pertinentis, deqne restitntione modoque restitnendi naves 
ac merces detentas, pariter loca et fortalitia capta a tempore etc. . . . ; tali 
casu snpradiotuB tractatns inter ntriusque partis gnbematores et praefeo- 
tos initns plennm effectom, qnod ad Jurisdictionem de qua contravertitnr 
sortietor 


149 

Homem, *) opgedragen, pogingen daartoe in het werk te stellen. 

Ingevolge dit bevel zond Manoël Mascarenhas, zoodra hg 
bericht van de aankomst van Maetsnycker te Gale had ont- 
vangen, dezen in Mei 1646 een schrgven, waarin hg hem de 
redenen ontvouwde, waarom de Portugeezen den Nederlanders 
thans met het volste recht den eisch tot teruggave van Ne- 
gombo meenden te mogen stellen. Deze redenen waren de 
volgende: Bg het verdrag van Goa had de toenmalige onder- 
koning Negombo aan de Eompagnie, trouwens slechts in 
deposito, afgestaan, maar onder protest, daar hg er toe ge- 
dwongen was geweest. Tevens echter was bg dit verdrag 
bepaald, dat het in ieder geval geheel af hankelgk zou zgn 
van de eindbeslissing der wederzgdsche soevereinen in Europa. 
Eene beslissing over de bestaande geschillen was thans aldaar 
gevallen; het 5°. artikel van het traktaat van den Haag 
gelastte algeheele restitutie van alles, hetgeen sinds den 
22 Februari 1648 aan weerszgden in Indië was veroverd. *t Was 
dus duidelgk, dat ook Negombo hieronder begrepen moest 
zgn.^) 

't Is begrgpelgk, dat Maetsuycker eenigzins ongerust was, 
toen hg dit schrgven van Manoël Mascarenhas ontving. Bg 
zgn vertrek uit Batavia had de Hooge Regeering hem opge- 
dragen de aanspraken der Kompagnie op Negombo zoo goed 
mogelgk te verdedigen, wanneer de Portugeezen de teruggave 


^) Deze was voor dien t^jd beetaarder van Kochin geweest. 

*) Deze redenen z^jn vervat in het protest, hetwelk Manoël Mascarenhas 
aan Maetsnyoker deed toekomen, toen deze weigerde zijnen eisoh in te willi- 
gen. Zoowel het Latgnsohe origineel als de Portugeesohe en Nederlandsohe 
vertalingen van dit protest bevinden zioh op het Bijks-Archief. Het eerste 
is getiteld: , Rationes et protestationes a natione Lnsitana Belgioae 
nationi factae atqne exhibitae pro restitatione sibi facienda arois Nigumben- 
sis et omnium terramm ao locomm, qnae inoolae arois Gallensis non habe- 
bant eo tempore quo faota est in India pnblica manifestatio tractatas generalis 
indnciamm ad decem annos in virtute novi tractatas provisionalis Haga 
Oomitis faoti, anno superiori 1645." 


150 

van deze sterkte mochten vorderen. ^ Maar zulk eene verdedi- 
ging zou zeer moeiel^k zgn. Maetsuycker moest immers wel 
inzien, dat de Portugeezen niet geheel en al ongeluk hadden. 
Wel is waar kon het 9®. artikel van het Haagsche verdrag, 
hetgeen bepaalde, dat de vroeger in Indië gesloten traktaten 
geldig bleven, in het voordeel der Eompagnie uitgelegd wor- 
den, maar terecht konden de Portugeezen de kracht van deze 
bepaling ontkennen, daar zg inderdaad slechts onder uitdruk- 
kelgk protest en beroep op de eindbeslissing uit Europa in 
het traktaat van Goa hadden toegestemd. In ieder geval 
moest dit achtergesteld worden bg het Haagsche, ook al moest 
men volgens de woorden van dit traktaat zelf den voorrang 
aan dat van Goa geven, daar de wederzgdsche soevereinen 
zeker niet hadden bedoeld een verdrag, dat den Portugeezen 
afgedwongen was, te handhaven. Maar in dit geval moest 
volgens het 5*^. artikel ook Negombo worden teruggegeven; 
de aanspraken op deze sterkte hadden de Nederlanders door 
hunne oorlogsverklaring aan den maharadja van Eandi geheel 
verloren. 

Dit inziende besloot Maetsuycker te trachten, de zaak op 
de lange baan te schuiven, en ondertusschen zgne pogingen 
om Radja Singha te verzoenen voort te zetten. ^). Dienten- 
gevolge poogde hg in zgn antwoord aan Mascarenbas zooveel 
mogelgk nadruk te leggen op het 9®. artikel van het Haagsche 
traktaat en aan te toonen, dat dienvolgens het verdrag van 
Goa in zgn geheel gehandhaafd moest worden.') Op deze 
wgze wist hg gedurende eenige maanden de onderhandelingen 
te rekken. Maar aan den anderen kant gelukte het hem niet 
binnen dien tgd de vriendschap met Radja Singha te her- 


^) loBtraktie voor Maetsaycker, 1 Febraari 1646. B. A. G.-G. en B. aan 
Bewindhebbers, 15 Januari 1647. Bijlage XXXIX. 

3) Maetraycker aan G.-G. en B., 6 Juli 16 1 6. Bijlage XXXV. 

') Antwoord van Maetsuycker op het bovengenoemde protest van Masca- 
renbas. B. A. Het Latgnsohe origineel bevindt zich daar echter niet meer. 


151 

stellen. Wel ondernam deze geen nieuwen veldtocht na dien 
in het gebied van Negombo, maar evenmin zond hg eenig 
antwoord op de tallooze brieven, welke Maetsuycker tot hem 
richtte. ^) 

Zoo gingen een vgftal maanden voorbg, toen den 24 Okto- 
ber de padre Gon9alo de Yeloso te Ghde aankwam, als afge- 
vaardigde van den onderkoning, die besloten had de hangende 
zaak betreffende Negombo nu eens ten einde te brengen. 

Maar intusschen had zich voor Maetsuycker eene gelegen- 
heid opgedaan om zich aan alle verdere onderhandelingen 
met de Portugeezen te onttrekken en hunne eischen af te 
slaan, zonder dat hg de verzoening met den maharadja tot 
stand zou behoeven gebracht te hebben. 

Reeds in het begin van 1646 toch waren in Indië geruchten 
in omloop gekomen omtrent verraad, hetwelk door de Portu- 
geezen in Brazilië tegen de West-Indische Eompagnie gepleegd 
zou zgn. Met zekerheid was er echter toen nog niets naders 
van bekend geweest, maar gedurende den loop van dat jaar 
hadden die geruchten een vasten vorm aangenomen en was 
men de bizonderheden van den opstand der Portugeesche 
onderdanen tegen het Nederlandsche gezag te weten gekomen. ^) 

Groot was de indruk, welken deze gebeurtenis op de Neder- 
landers in Oost-Indië had gemaakt. AUerwege waren zg hunne 
Portugeesche naburen als geheime en verraderlgke vganden 
gaan beschouwen. De gespannen verhouding, welke ook na 
den vrede tusschen de Nederlanders en de Portugeezen in 
Oost-Indië had bestaan, scheen thans zelfs het weder opvatten 
van den oorlog, die eerst zoo kort was geëindigd, tengevolge 
te zullen hebben. ') 


^) G.-G. en B aan Bewindhebbera der O.-I. K., 15 Jannari 1647. B^lage 
XXXIX. 

^ Netscher. Les Hollandais an Brésil, pg. 141 vlg. 

') In een volgend gedeelte hoop ik den invloed van het gebeurde in 
Brazilië op den gang van zaken in Oost-Indië, vooral die van Ceilon, nader 
te behandelen. 


152 

Van deze stemming besloot Maetsuycker nu gebruik te 
maken. Toen de gezant van den onderkoning hem terstond 
na zgne aankomst verzocht de bepalingen van het Haagsche 
traktaat op te volgen, O ^^^ hg dezen zonder omwegen te 
kennen, dat hg, ook al werd hg van de rechten der Porta- 
geezen overtuigd, er toch niet aan zou denken ze te voldoen, 
vóór hg daartoe uitdrukkelgk bevel zgner superieuren had 
gekregen. Voorts verklaarde hg den gezant, dat, volgens zgne 
meening, een zoodanig bevel niet te verwachten was, daar 
wegens het gebeurde in Brazilië, in Europa reeds weder oor* 
log tusschen Portugal en de Yereenigde gewesten uitgebro- 
ken zou zgn. *) 

Hiertegen kon Gonfalo de Veloso weinig inbrengen. Vruch- 
teloos trachtte hg aan te toonen, dat de opstandelingen in 
Brazilië niets gemeens hadden met de Portugeezen in Oost- 
Indië, het gelukte hem niet, Maetsuycker tot andere gedachten 
te brengen. En daar hg wel bemerkte toch niet te zullen 
verkrggen, hetgeen hg verlangde, moest hg reeds den 1 Novem- 
ber onverrichter zake weder vertrekken. ') 

Spoedig zou blijken, hoe beleidvol Maetsuyker in deze zaak 
had gehandeld en welk een goeden blik hij op de toekomst 
had gehad. Immers nog in het jaar 1646 zonden de Staten- 
Generaal aan de Hooge Begeering te Batavia eene waarschu- 
wing om, met het oog op den opstand in Brazilië, wel voor de 
Portugeezen op hare hoede te zgn. En den 16 Augustus van 
hetzelfde jaar schreven de Bewindhebbers haar «alsoo het 
credit van den ambassadeur (van Portugal) bg de Regee- 
ring alhier geheel uyt is, vertrouwen wg, dat om Negombo 


^) Vgl. de missive van Gon^alo de Veloso aan Maetsuycker, 26 Oktober 
1646. Btjlage XXXVII A. 

") Maetsuycker aan Gon^alo de Veloso, 27 Oktober 1646. Bglage XXX VII B. 

^J Maetsnycker aan de Bewindhebbers der O-I. E., 9 November 1646. By- 
lage XXXVI. 


153 

te restitueren geen noot hebben^* '). En inderdaad werd een 
bevel om Negorabo aan de Portngeezen terug te geven nim- 
mer te Batavia ontvangen. 

Zoo bleven de Nederlanders na den vrede in het bezit van 
Negombo. En hierdoor hadden z^ hun doel bereikt; zg had- 
den het grootste gedeelte der Geilonsche kaneellanden onder 
hun gezag gebracht en dus het overwicht in den kaneelhandel 
verworven. Met dit resultaat van den arbeid, dien zq aan de 
uitvoering hunner plannen betrefiFende Geilon hadden ten 
koste gelegd, konden zg zich voorloopig ten volle bevredigd 
gevoelen. Het monopolie van den kaneelhandel zou hun ten 
deel vallen, nadat zg, weinige jaren nadat het bestand met 
Portugal geëindigd was, hunnne mededingers geheel van Gei- 
lon verdrongen zouden hebben. 


*) Deze belangrijke missiye van de Bewindhebbers aan  G.-G. en R. is 
als bijlage XXXVIII opgenomen. 


BIJLAGEN. 


OnxLitgegeyen stukken xdt het B^jks- Archief 

te *8 Gravenhage. 


B^lage I. 

Qtmvernmr'Qeneraai en Baden va/n Indiê aan de Be- 
windhébbers der  O.-L K., 9 Deceniber 1637. 

Ende gelijck wij Gomp^. handel wel gaerne sulcx souden 
derigeren, dat niet alleen den Portugees den peper uyt Visiapour 
ende van de Malabaerse cust ontrocken, maer oock mochten parti- 
cipant worden in den caneelhandel op Geylon, ende dewijle ons 
daertoe door den Cioninck van Gandy middelen gesupediteert worden 
ende onse assistentie tegen den Portugees is versoeckende, gelijck bij 
desselffs missive, in ons verbael onder dato 16 July geregistreert, 
gelesen can worden, hebben wij den Commandeur deser vloote ') de 
Ceylonse saecken in recommandatie gegeven, ende om in desen met 
fondament te ghaen aen den Grouvemeur Garel Reynierssen alvoren 
geordonneert, als p'. onse missive, in dato 30 July passato naer Ck>ro- 
mandel geschreven, blijckt, dat het jacht den Valcq met een habijl 
ende verstandich man nae Geylon sal committeren, omme naerder 
met den Goninck over deze assistentie te tractoren, vandaer voor 
Groa te loopen ende den Gommandeur Westerwolt van sijn besoignes 
rapport te doen. Bij rescriptie van den gouverneur Reynierssen ver- 
nemen, de beseyndingh voortganck nemen soude, ende dat aireede 
een missive tot preadvijs aen den Goninck van Gandy op Geylon 
affgevaerdicht hadde 


^) De vloot, die in het najaitr van 1687 onder Westerwolt naar Goa werd 
gezonden. 


n. 

Oouvemeur-Oeneraal en Baden van Indiê aan Kaard 
Beiniersz., gouverneur van PdleakaUe, 31 Juli 1637. 

Eerstdaeghs zijn geresolveerdt andermael een royaele ylooth naer 
de cnste van India tot beslnytinge van Goas bhare ende inson- 
derheyt yenrolch van den handel te doen, uyt welcke vlooth oock 
geprojecteert hebben, andermael den peperhandel .... te ondersoecken 
ende de Portngiesen alsulcken notabelen quantiteyt te ontrecquen, als 
doenelijck wesen saL Wij seggen niet alleene den peper, maer, waer 
doenelijck, hadden gairen mede een goet aenpardt in den Geylonsen 
caneel, waerop verscheyde specnlatien gehadt, ende Yoorslagen gedaen 
sijn, (onder anderen) geleth op den soberen toestandt der Portugiesen 
in Yoorgemelt eylandt, de daegelijcxe contentien ende feytelijcke 
hostile proceduyren, daermede de voorsz. Portugiesen eenigen tijdt 
herwaerdts jegens de Goningen van Gandy ende Golumbo belemmerdt 
zijn geweest, hadde ons bijnaer doen resolveeren, een jacht uyt de 
ylooth daeraen te zeynden en de gemelte Goningen onse adsistentie 
jegens de Portugiesen aen te bieden, bij dien wegh, waert doenelijck, 
een generaele ruptuyre ende verder verwijderinge uyt te wercken 
ende haer aldaer sooveel wercx te verschaffen, dat naer geen ander 
exploicten dencken zouden connen etc. ; maer aengesien hier niemandt 
hebben, die ervarentheyt van de natureelen dier inwoonderen, veel 
min van de advenuen der revieren heefft, ende zulcx gevouchelijck 
van costy geschieden can, hebben goetgevonden UE. dese commissie 
te defireren, welcken volgende UE. dit jacht den Valcq ofte een 
ander naer Geylon met een habijl persoon aff sullen zeynden, om bij 
d'een off d'ander gelegentheydt in gespreek ende onderhandelinge 
met verhaelde Goningen te geraecken ende haer de redenen van de 
compste aen te cundigen; te weten, dat UE. haer zullen doen noti- 
ficeeren, hoe onse vloote Goa beslooten heeft, ende dat wel genegen 

zijn met Haere Majt. te handelen 

dat  het  ons oock ten hooghsten aengenaem wesen zouden, 


indien Haere Maj*. eenige gecommitteerden naer Battavia aen den 
Gouverneur-Generael gelieffden te seynden (niet alleene) om het 
comptract, dat mochte gestipuleerdt wesen, te ratificeeren, maer om 
der Nederlanderen gelegentheyt hier te lande te sien, ende daervan 

aen Haere Maj*. rapport over te hringen 

Wij  moeten  de  saecqnen  daemaer  dirgeeren,  dat wij  de 

Portugiesen den peper- ende caneelhandel snlcx so hecommeren, 
invougen ons eenige jaeren herwaerdts den nagelhandel in de landen 
van Amboyna infructneus gemaeckt is, 'twelcq wij meenen haer 
den meesten afifbreucq wesen sall 


syiage m. 


Wiüem  Jaköbse.  Coster aan Oauvemeur-Oeneraal en 
Raden van Indié, 2 Juli 1638. 

.... In*t eerste van verleden maent quam eenen nieuwen generael 
van Groa met meer andere hooftofficieren tot secours van dit eylant 
met omtrent 700 Portuguese soldaten p'. zes fregadts ende een jacht, 
die alles omtrent Ck)lomba in't lant van Negombo sijn gestrant door 
hardt weder, ende het volcq alle in des Geysers volck handen ge- 
vallen. 300 soldaten, die wt Golomba quamen om dit volck van de 
schepen te secondeeren, hebben de Singuleesen meest dootgeslagen, 
zoodat de Portuguesen haeren nieuwen generael ende omtrent duysent 
man wederom op nieuws hebben verloren. Het lijckt dattet jegen- 
woordich den echten tijt is om de Portuguesen nu alhier aen te 
tasten, alsoo dezelve nu alhier inH eylant niet veel machts hebben 
en den Eeyser van Seylon, Ragua Singua, het gantsche binnenlant 
nu in sijn onderdanichheyt heeft door het ontsach van Hollanders, 
zoodat ick achte, dat genige vastichheyt van Portuguesen zoude 
jegens houden, als men met een aensienelijcke macht behoorelijck 
aentasten 


Btjlage IV. 

KomnUaaie voor Phüips Lukasz. als opperbevelhebber over 
de vloot naar CeUon, 23 S^tember 1639. 

Anthonio van Diemen, Gouverneor-Crenerael, ende Raden van 
India .... allen dengeenen, die desen sullen sien ofte hoeren lesen, 
salnyt, doen te weten: 

Alsoo voor lange jaeren die van de Nederlantsche Oost-Indise 
Ck)mp«., in India frequenterende, door de Goningen ende Souvereynen 
des eylandts Geylon ende specialijck den Goninck van Gandia sijn 
aengesocht, ende albereets eenige capitulatiên waeren gestipuleert tot 
adsistentie ende restablissement in desselffs erfflanden van de gemelte 
Mayt. jegens de geweldige usurpatie deser Geylonse landen ende 
volckeren van onse erffvijanden de Purtugiesen aldaer, welcke aen- 
gevangen onderhandelinge bijgevolch door misverstanden, defidentien 
etc^. gerenverseert ende geen effect gesorteert heeft, totdat in den 
jaere 1637 door Raja Singa, wettich erffheer ende Keyser van 
't geroerde rijck eylant Geylon, anderwerff door sijne May^. brieven 
ernstelijck onse hulpe ofte bijstant jegens des Mayti. ende onse vijanden, 
deselve Portugiesen, (welcke nu albereets van verhaelde eylandt 
Geylon ten meerder deele meester geworden, met fortificatien ende 
guamisoenen rondomme beseth, geroerde Keyserlijcke Mayt. met sijne 
overgebleven getrouwe onderdanen genouchsaem binnen de stadt 
Gandia beslooten ende in groote extremiteyt gebracht hadden) met 
presentatie van voorderlijcke traficque ende wijdere praeminentien 
aen d'onse in desselffs landt, sulcx alles in Rade van India exactelijck 
geexamineert ende geconsidereert present den afbreuck aen onse 
vijanden te doen, mitsgaders de conquesten, welcke bij incorporee- 
ringhe van desen rijcken handel (waervan selffs den Goninck van 
Hispanien soo veel staets maeckt), is gearresteert met wel gemelten 
Keyser in verder onderhandelinge ofte aliantie te treden. In gevolgh 
van welcke resolutie wij nu twee iaest verloopen jaeren aen d'heeren 
Gommandeurs Adam Westerwolt ende Antonio Gaen, uyt de beset- 
tinghe van Goa wederkeerende, geordonneert hebben, Geylon aen te 


soecken, ende te onderstaen, wat aldaer ten dienste van sijne May^. ende 
vernietinge onser vijanden conde uytgewrocht worden. Invoegen 
A^. 4638 door d'Heer Adam Westerwolt de vestinge van Mattacalo, 
ende A9. 4639 van den Heer Antonio Gaen de versterkinghe van 
Trincquenemale bemachticht, de Portugiesen affgenomen, ende met 
470 blancke coppen guamisoenen (tot laste van Sijne Mayt.) beseth 
gebleven sijn, 't welck nochtans met het scopus van de geroerde 
Mayt. niet en quadreert, die het doch op Ck>lumbo gehadt ende sich 
daer van gairn meester gemaeckt saghe, sulcx oock met onse 
besendinghe onder commando van meerverhaelde Antonis Gaen d'in- 
tentie ende speciale ordre geweest zij ; maer ten respecte de bijval- 
licheden van dat geduchte Mayt. met sijn leger omtrent Golumbo, 
wanneer onze vloote aldaer ter rede anckerde ende vijfthien dagen 
verbleeff, niet en paresseerde, het saysoen des jaers buyten evident 
peryckel niet toe liet aldaer ten rheede langer te verblijven, maer 
genootsaeckt sijn geweest naer de rheede van Mattacalao voort te 
vaeren, waeraen uyt alle circumstantien schijnt, de May^., doch onge- 
fondeert, het beste contentement niet genomen; echter ten derden 
male (onder seer favorable conditien) tot uytrechtinge derselver des- 
seynen ondernomen heeft door desselffs affgesanten mondelinge 
relatien ende ampele brieven onse bijstandt ende seconrs van crijghs 
volck wel ernstelijck te soliciteeren, welck versoeck bij ons in 
Rade van India naerder in deliberatie genomen sijnde, is gear- 
resteert, boven de macht .... onder den Commandeur Gomelis 
Sijmonsen tot besluytinge van Goas bhare (voor desen) affgesonden, 
noch tot renforce van de meergemelte May^. uyt te maecken 
alsulcken aensienelijcken crijghs- ende scheepsmacht, als des 
Gomp*. gelegentheyt ende verseeckeringh van haeren staet in India 
toelaeten sal, in conformite van welck arrest den 2b^ der ver- 
leden maendt Augusti naer Mattacaloa tot preadvertentie des Key- 
sers afgezonden sijn, de schepen .... gemant met 640 Nederlanders 
ende 250 naturellen dezer landen soldaten 


8 


Byiage V. 

Qouvemeur-OeneracU en Baden van Indié aan de 3e- 
mndhd>berê der O-I. K, 9 September 4640. 

De brieyen ende pampieren door d*Heere Lucas zal'., zeer swaer- 
hooffdich ende van melancholijcq humeur gedreven, omtrent Negombo 
ingestelt ^) ende p'. s^Hertogenbosch UEd. toegesonden, zullen in 
veele groot bedencken ende opinie van quaet succes veroorsaeckt 
hebben, dat naderhant beter als de beginsels verthoonden is uytge- 
vallen. Nae 't vertrek van den Bosch sijn d*onse aen CSaymello 
(onaengesien van de Geylonse Mayt*. verschijningh despereerden) ge- 
landt, vermits de vloote geheel t' eynde vrater was; den Portugees, 
vernemende voet aen landt hadden, treckt sijn macht, die tegen den 
Reyser op de pas hield, bij den anderen, vallen geheel onverwacht 
op d*onse met apparentie van de victorie te behouden, maer d'onse, 
in wapenen comende, drijven den vijandt seer couragieuselijck te- 
rugge, daer vele van de hare op 't veldt bleven; den Reyzer ver- 
nemende d'onse voet aen landt ende 't velt behielden, item de pas 
open sijnde, resolveert op te trekken ende sich met d'onse te conjun- 
geren, gelijck geschiede, nevens onse hem over landt toegesonden 
200 soldaten, die op 450 waren gedeminueert. 't Fort Negombo 
wiert aengetast, beschoten, ende zeer geluckelijck met cleen off geen 
verlies van d'onse stormenderhant vermeestert; de Portugesen, 
welck haer op de vlucht begaven, vrierden van de Singelesen ge- 
massacreert, de reste gevangen ende quartier gegeven. D'Heer Lucas 
sal'. naderhant in contentie met de Mayt. geraeckt sijnde, vermidts des- 
selffs onredelijcke pretentie, ende van onser sijde te prematuer omme 
antwoort te bevoorderen op de punten off conditien bij gemelte Heere 
in schripto gestelt, heeft den Goningh zeer gemiscontenteert sijnde 
alle voorder onderhandelingh affgebroocken, ende retireerde met sijn 
leger wel  5 mijlen boswaert inne, zonder de Heere Lucas voorder 


^) De missive van Lukasz. aan O.-G. en B. van 9 Januari 1640. 


•   9 

te willen hooren spreecken; welckers sieckte toenemende, den Ck>m- 
mandenr Goster als president ende Mayoor Adriaen Antheunissen 
't beleyt ende nytvoeringh van saecken bij instructie heeft bevolen, 
ende is den 24*^ February yan Geylon herwaerts aen vertrocken 
ende, als geseyt, op de reyse oyerleden. 

Gort na dato is yoors. Goster weder in handelingh met de 
May^. getreden, onder de navolgende conditien: dat hem *t fort 
Trincquenemale intregeeren ende de monitien halffdeelen, als iO 
oliphanten aen 't fort Batacaloa loude hebben gebracht, welcke 
overleveringh den 20^ April effect gesorteert heeft, ende wort gede- 
manteleert; d'oliphanten tot 46 stux zijn nae Paleacatte gesonden, 
drie  gestorven, de reste  2i  dnysent gulden verkocht. 

Wijders als duysent bharen fijnen caneel zal hebben gelevert, 
blijven gehouden Batacaloa met de helft van de ammunitie mede 
over te geven. 

Dat bij totale verdrijvingh der Portugesen van Geylon niet meer 
als één fortresse op dat eylandt sullen mogen besitten, echter Ne- 
gombo en de andere beseth houden, totdat alle oncosten saU hebben 
betaelt. 

Bij conqueste van Golombo sal gemelte vestingh geheel afiQ^ewor- 
pen ende geruineert worden, ten ware de May^. goet vondt, d'een off 
d'ander sterckte te doen besetten, dat t' sijnen laste met Nederlan- 
ders ende geen Singlesen sal gedaen worden; wijders de buyt 
haiff te verdeelen, de Portugesen met hare slaven voor de Gomp®., 
de Singelesen aen de May^. 

Dese puncten den Goningh toegestaen sijnde, wierd geresolveert 
met de gemeene macht Golombo verbij te gaen ende Gale op't 
onversienst aen te tasten. Den 3^ Meert de vloote van Negembo 
vertreckende, laten dat fort met 428 coppen onder Gapitein Paulus 
Pietersen beseth, arriveerde den S^ voor Gale ; den 9*>^ gelandt, onder- 
leyden die van de stadt, gesecondeert sijnde met 600 coppen uyt 
Golombo, d'onse van 't landt te slaen, ende hadden reede onse 
princenstukken vermeestert ; edoch vnerden couragieuselijck afgekeert 
ende tot onder de muyren van de stadt gejaeght ; bresse geschoten sijnde, 
is de stadt S^. Gruz de Gale den 43^ daeraanvolgende (fürieuselijck 


10 

ende met ongehoorde couragie aengetast ende beclommen), Godt loff, 
verovert; alles doot slaende, dat in wapenen vonden, 't Is een 
groote fictorie, d*Almogenden sij daervoor gepresen, maer zeer bloe- 
digh, hondert dooden met 400 gequetste hebben becomen, geen 
Singlesen verschenen als om te plunderen, sulcx dat v^erck door 
ons alleen verricht fs. Echter heeft den Goningh de helft van den 
buyt gepretendeert ende becomen. In alles is omtrent 22000 & fijne 
caneel verovert, die UE. te verwachten hebben, vnjders groote partije 
areecq, die op de cust Goromandel gebenefitieert is, ende in alles 
700 gevangenen Portngesen, hare vrouwen, kinderen ende slaven, 
sulcx dat hier in  Batavia  de gevangenhuysen vol ende daennede 

vercropt sijn, ende is dese nederlage voor den vijandt een ex- 

traordinarie slagh. Wij houden Gale beter als eenige andere fortressen 
op Geylon gefortifieert, uyt de natuyre sterk. Den Gommandeur Goster 
is als president van Gomp^. volck op dat eylandt in de stadt Gale 
verbleven, ende tot laste van de Mayt. beseth met 195 coppen onder 
capitein Walraven de S^ Aman, dese sterckte domineert over 't rijckste 
ende abandantste caneellandt. Met de jonghste advijsen, dato 28 
Juny, stont alles daer in goede termen ende gafif den Goningh voor 
van geen nieuw secours tractoren wilde, bevooren de gedane oncosten 
gerembourseert hadde; ondertusschen blijft zeer diffident ende schijnt 
ons meer als den Portugees te vreesen, zoodat al mede suspect 
omtrent hem sijn, daertoe geen aenhitsers ende toegedane der Por- 
tugesen manqueren .... 

. . . , Wij sijn int besith, ende verhoopen de saecken soo te diri- 
geren, dese conquesten niet tot laste, maer tot voordeel comen te 
gedijen 


11 


Byiage VL 

Gouvemeur-Oeneraal en Baden van Indiê aan de Be- 
toindhébbers der  O.L K., 30 November 4640. 

.... Omme alle misvertrouwen omtrent desen Goningh te weeren 
is den E. Goster gelast, 't fort Batacaloa, wanneer aen hem sal wesen 
g'intregeert duysent bhaer fijne caneel, promptelijck te resigneren, 
't gnamisoen op Gale ende Negombo te verdeelen. Item, dat ge- 
stadigh sal aenhouden omme voorder vergoedingh van d'oncosten, 
ten dienste van den Ck>ningh verschoten, bedragende als p^. die 
reeckeningh 340790 realen van achten, met voorstellingh ons crijgbs- 
volck advantagieuser gebmycken connen, als deselve in simpel guar- 
nisoen tot laste van de May^. te honden, omme alsoo desen Heere 
te doen gelooven, geen dominie op Geylon, als 't gene ons selver 
liberalijck sal gunnen, pretendeeren, vermits nyt alle omstandigheden 
aenmercken, reede omtrent hem ontsaghlijcker als de Portugesen 
sijn. In contrarie hebben gemelte president geordonneert, Negombo 
ende Grale wel geprovideert te honden ende tegen alle attentaten op 
hoede te wesen, dat ons deselve moeten dienen tot onderpanden ter 
tijt ende wijle onse expensen rijckelijck sijn vergoedt, dat oock 
Batacaloa niet sal affstaen, bevoren de gecontracteerde dnysent bharen 
fijne caneel in sijn gewelt heeft, ende goet regard neme op den 
ontfangh, ten eynde deselve niet vervalschen met wilde caneel, daer- 
van in CSandia rijckelijk sijn voorsien. Desen prince is gladt van 
woorden, doet groote beloften, daer weynigh op volght, sich inbeel- 
dende, behoort vertrouwt te worden, ende blijft van ons geheel difQdent. 
Wij hebben meer aengetogen Willem Jacobsen Goster g'authoriseert 
met den Goningh op den prijs van de Geylonse waren, die ons in 
affcortingh van schuldt sal leveren, t'accorderen, omme eens effen 
reeckeningh te becomen, ende den prijs van den caneel gelimitteerd 
van 60 tot hondert xeraphins, doende 30 stuyvers yeder, de bhaer 
van 480 Ü. Voor desen heeft den Goningh de caneel tot 440 xeraphins 
verlaten, doch  den  Goningh van Spaengien in Gale voor de bhaer 


12 

van 384 tt aen de boeren niet meer betaelt als 15, ende bij 
mancquement van penningen is deselve bhaer door des Goninghs 
factoor aen particulieren ende de soldaten in betalingh gegeven tot 
80 ende 100 xeraphins, 'twelck weynigh met den prijs, die de 
May^. offereren, differeert; 't wasch van 5 tot 8 larinen 4 10 stuyvers 
ijder de 24 tt; de Ck>ningh betaalt d'inwoonders daervoor 2 d®. ;den 
peper, die in geen abendantie is, mede van 5 tot 8 larinen de man 
van 24 tt. Wat bierop volgen sal, leert den tijt ende vertrouvren 
tegen April, Mey ende Juny aenstaende groote partije caneel in 
betalingh van ons verscbot becomen sullen, te meer de May^. tv^ee* 
duysent caneelscbilders in *t lage landt gesonden heeft, daer nu 
door onse assistentie domineert, sulx dat hem de middelen hebben 
verschaft t'onser betalingh, verhopen cort nae desen den stapel des 
caneels op UEd. devolveren ende de Gomp*. dapper stijven sal. Wij 
vertrouwen, de Mayt. in toecomende onse voorder assistentie te sullen 
versoecken, ende desen jare geschiet soude sijn, bijaldien middelen 
hadde connen financeren omme ons contentement te doen, wel con- 
sidei*erende niet langer, gelijck nu drie jaren gedaen heeft, met 
een praetjen te payen souden sijn geweest, weshalven oock, als 
geseyt, 't versoeck van nieuw secours onder pretext, ons eerst con- 
tentement te vrillen doen, uytstelt, ende blijfft des Mayt*. intentie sijn 
landt van de Portugesen te suyveren, hare forten te demanteleren, 
ons in simpele hnysen, als geseyt, t' admitteren, ende één fort in 
eygendom op sijn landt te laten. Hierop hebben den president en de 
Mayt. aenges., dat in goeden wille blijven tot ruïne der Portugesen 
ende ons vaerdigh houden, als gecommandeert worden, mits dat 
verwachten betalingh van ons achterstel, dat buyten 'tselve onver- 
mogen blijven, nevens versoeck den prijs des lants coopmaoschappen, 
tot nu ongedicteert gebleven, gelieft te civiliseren, opdat te meer 
g'animeert worden tot sijnen dienst; lauderen, gelijck oock noodigh 
oordeelen, de resolutie des Mayt^., namentlijck eynde des oorloghs 
te maecken, ende den Portugees geheel van Geylon slaen, hebben 
oock danckelijk geaccepteert de possessie van een fort, welckers ver- 
kiesingh te doen vooralsnoch te prematuer oordeelen. Edoch voor 
onsen  staet is geen nutter, proffitabeler, noch versekerder sterckte, 


i 


13 

dan St. Crus de Gale, leggende in 't lantschap Mature, onder dch 
hebbende 52 dorpen, ende heeft jaerlijckx aen den Goningh van 
Spaengien gecontribueert 1500 bhaaren goede caneel, vier oliphanten 
met tanden ende 30 wijfkens. Ingevolge sollen de saecke daemaer 
beleyden, 'tselve in eygendemme houden, sijn in besith ende oock 
niet voornemens, dat te largeren, daer de Mayt., soo vertrouvren, niet 
tegen sal hebben, te meer een goede haven heeft ende vandaer 
t'allen tijden Geylon voor invasie gesecondeert can worden. 

Wij hebben des Mayt*. propositie, van geen forten op Geylon te 
gedoogen, niet precijs willen tegenspreken, echter hem rondtoyt aenge- 
schreven i), dat UEd. volck ende middelen in bloote huysen geensints 
vertrouwen, ten aensien den Portugees de Geylonse custen door sijn 
deene armaden gestadigh sal infesteeren, ons volck ende middelen, 
buyten defféntie van forten sittende, van 't lant wegh voeren, weshalve 
Sijn Mayt. ende oock den president Goster aengeschreven hebben'), 
geradener te wesen tot versekeringh van sijnen staet ende ontsagh 
van aUe soo externe ende interne quaetwillige als ongeruste men- 
schen, 't eylandt Geylon met vier fortressen in esse te laten, behoort 
te versekeren, sijnde Batacaloa aen d'oost, Gale om de zuyt, 
Negombo int westen ende Jafihnampatnam aen de noort, dewelcke 
van sijn ingesetene connen worden beseth, edoch deselve onbequaem 
sijnde, met meerder versekeringh door 500 Nederlanders can ge- 
schieden, wiens gagie ende montcosten jaerlijckx iOO duysent sera- 
phins ruym comen te bedragen, dat met 1500 bhaaren caneel can 
worden gestopt. Wat daerop sal voornemen, als den Portugees 't landt 
sij gemympt, staet ons te vernemen; dit is waerachtigh, bijaldien 
sijn landt door ons niet versekert, 't selve nimmer paisibel sal be- 
sitten, ende soo van den Portugees ongemolesteert blijft, heeft 
inlandsche beroeringh te gemoeten, 't Is oock niet buyten bedencken, 
als sich van 't Portugese jock ontlast vindt, ons mede wel sal 
wenschen quyt te wesen, maer UEd. hebben staet te maecken, Gale 
als eygen sullen blijven possideren, ende goede conditien trachten 


^) Missive van O.-G. en B. aan Badja Sdtoha, 26 September 1640. 
') Miaaive van Q.-Q, en B. aan Oostkb, 26 September 1640. 


u 

te bedingen, beyooren tot nieuw secours resolveren. Buyten dat 
achten beter^ den Portugees, omme den Singlees in devotie te houden, 
noch voor een tijt residentie op Geylon behouden, echter, Hsij met 
assistentie des Goninghs off daer buyten, saPt noodigh wesen Colombo 
bemachtigen omme de caneelquartieren vredigh te possideren. Over 
't verlies van Gale is in Goa groote alteratie ende droefheyt. Bij 
aldien den Goningh quame te maligneren ende de contracten, met 
ons aengegaen, in debita forma niet nacome, gelijck niet verhoopen 
ende, met goet beleyt doenlijk sijnde, meenen te v^eeren, sal de 
sake daemae dienen geschickt, 't landtschap Mplure tot onse devotie 
reduceren ende d'inwoonders tegen den Goningh protegeren om 
deselve voordeelen van daer te trecken als den Goningh van Spaengien 
heefl gedaen, in welcke gelegentheyt ons noodigh sijn verstandige 
ende vrunthoudende persoenen omme de lantluyden te trecken ende 
tot het ware Ghristendom te brengen 

't Fregat de Liefde, uyt Zeelant g'equipeert, ende 't jacht de Leecq, 
hier opgeseth, hebben geordonneert, als geseyt, tot verblijff op Geylon 
nevens Limmen met twee andere deffensive jachten uyt 't Malaccas 
vaerwater, bijaldien daer connen worden gemist, dat eerlangh hopen 
te vernemen. Dit vaertuygh is bastant de Portugese stranden op 
Geylon t' infesteren, 't secours van Goa ende den caneel vyt Go- 
lombo derwaerts te voeren, te verhinderen, dat geheel noodigh oor- 
deelen, totdat de Mayt. resolveert (ons contentement gedaen hebbende) 
sijne progressen te vervolgen ende 't landt van den Portugees te 
suyveren. Tot de correspondentie met Negombo, Batacaloa ende Go- 
romandel, item omme Deenen ende Engelsche van Golombo ende 
's vijandts reeden te weeren, sullen gemelte jachten op des Mayti. name, 
onsen betaels, hier mede g^anployeert worden ende gantsch dienstigh 
wesen, wenschten reede voor Grale waren, alsoo den vijant tot Groa 
in Augustj eenige fusten equipeerde omme in't begin van Septem- 
ber tot secours van Golombo te schicken, ende door gebreck van 
Portugesen wierden met Gaffers ende Ganarins gemandt. 

Aengetogen  jacht  Gleen  Holland ia is  6  deser  maent  Novem- 


15 

ber van S^. Gruz de Gale affgevaerdight ; d'advysen communiceren, 
ons eenige veranderingh die geschapen stonden, grooter swarigheden 
te veroorsaecken, als Grod loff gevolght sij. H Is dan sulx, den Com- 
mandeur ofte President Willem Jacobsen Goster buyten ordre, doch 
door ijver gedreven, sich den 4 July van Gale naer Gandia vervoeght 
heeft met 18 Nederlanders ende 23 Gaffers, omme over diversche 
saken met de May^. te communiceren, Hwelck tot cleene vruchten 
geschiet is, maer veel discontentement veroorsaeckt, sulx met weynigh 
respect den 17 Augustus daeraen volgende uyt Gandia over Batacaloa 
vertrocken, edoch den 21 d^. in Nielgael, gantsch verradigh, niet 
min deerlijck, vermoert ende om't leven gebraght met noch vier 
Nederlanders, selfs van die, welcke hem uyt last des Reysers op den 
wegh convoyeerden, als bij verclaringh hierbij gaende nader blijckt; 
sulx niet te dubiteren sij, ofiTt selve is uyt bevel van den trouw- 
loosen Raja Singa g*effectueert, hoewel *t ontkent ende uytgeeft 
over particuliere quaestie veroorsaekt te wesen, dat oock de daders 
sal doen straffen, daer doch niet op volght. De resterende persoenen, 
die geen tegenweer boden, wierden gevath ende van hare goederen 
berooft, maer naderhandt is hun alles ende des Gommandeurs plun- 
gie gerestitueert ende tot Batecaloa gebraght. Den President van 
Batacaloa Jan Thijssen ende den Opperkoopman Harten Vinck, dit 
disaister verstaende, altereerden dapper ende leyden alle middelen 
aen, te water ende te lande, omme tot Gale te geraecken ende op 
alles goede ordre te ramen, alwaer nae veel travaillien gecomen 
sijnde, vonden den Gapiteyn Walraven de St. Amant, uytgecomen 
met Zutphen voor Sergiant, als hooft van de fortresse in absentie van 
den Gommandeur Goster verbleven, sich met twee Nederlanderen ende 
negen swarten op den 10 October, eere, eedt ende schuldigen 
plicht ter sijden stellende, sich nae Golombo bij den vijandt begeven 
hadde. D'oorsaecke van dit schelms faict ende desselffs boose actie 
blijft noch onbekent, apparent door loose Portugese vrouwen verleyt, 
off voorgenomen te hebben de fortresse aen den vijandt te brengen, 
dat door Godes genade is misluckt. 

Den President Jan Thijssen ende S*. Harten Vinck blijven op onse 
nader ordre tot Gale resideren; hebben tegens alle attentaten goede 


16 

ordre gestelt, sulx dat, God de voorste, geen Toorder swarig- 
heyt te verwachten zij. In Negombo ende Batacaloa sijn d'onse mede 
wel op hoede, den vijandt onder don Bras(?) eenigh secoors beco* 
men hebbende, roempt, d*een off d'ander tijt onse fortressen te willen 
attacqueren, maer sijn selffs soo beducht, dat Colombo dagelijcx ver- 
stereken ende vele onnutte persoenen uytjagen. Op 't arrivement van 
hiervooren gementionneerde secours staet hun alteratie te vermeer- 
deren, met ons naeste schrijven sullen wat broeder op dese tragedie 
discoureren. Ondertusschen gelieve UEd. over dit ongeval niet te 
seer t' ontsetten, verhopen de Geylonse conqueesten te versekeren 
ende proffitabel te maecken, dat sijn tyt moet hebben ende niet 
verhaest dient, gelijck vermercken d'onse in dit stuck sijn doende. 

Wat desen trouwloosen, gesimuleerden Singleee gemoveert heeft, 
die enorme acte te begaen, connen noch niet wel raden. Goster 
sal'. is seer rude van humeur geweest, hebbende vrij groote inperti- 
nentie omtrent dese diffidente race gepleeght, edoch dat heeft hem 
ten principalen H ongeval niet veroorsaeckt, maer vertrouwen, 't selve 
uyt Portugese koockers ende andere Mooren, die aldaer groot credit 
hebben, is te wege gebraght, hun inbeeldende nae onse costume de 
moort d^telijck sullen ondernemen te revengeren ende tegen den 
Goningh canten, als wanneer den Portugees 't spel gewonnen hadde, 
maer sijn voornemens met dit ongeval te simuleren, totdat den tijt 
ons vnjser maecke, recht van den Keyser te versoecken, ende ons 
te gelaten, off de moort buyten hem waer geschiet. Dese wantrouwe 
natie moet met simulatie ende gelijcke munt betaelt worden, 't Ware 
te wenschen, d'openhertige Nederlanderen de sake wat beter conden 
begrijpen, ende van bedriegen met bedriegen te vergelden, omtrent 
dit heylloos volck wat minder conscientie maeckten, souden dus 
overal niet in de clem loepen. Desen Goningh, als vooren ge- 
seyt, is seer glad van woorden, weet sich overal met excusen door 
te redden, desniettegenstaende sullen onsen vnl van hem hebben, 
belooft noch afi&rmatijff iOOO bharen ^nen caneel ende meer andere 
coopmanschappen op afcortingh haest te voldoen, seyt nu eenelijck 
nae de compste der schepen te wachten, ende confirmeert noch van 
geen nieuw secours te willen tractoren bevoorens ons contentement 


17 

heeA gedaen. Vertrouwen wel wenschte, beyde ons ende den Portu- 
gees quyt ware, dat swaerlqck vallen sal, ende dorven UEd. wel 
versekeren, bijaldien resolveert ons 4 duysent mannen, als geseyt, 
hebben te senden, de Gomp*. eerlangh meester van den caneelhandel 
ende dominateurs van geheel Portugaels Indien te sullen werden. 


BQlage Vn. 


Gouverneur-Generaal en Baden van Indie aan Willem 
Jakobsz. Ooster, 26 September 1640. 

Wij seggen, dat men inH overleveren van geroerde concept 
te voorbarigh is geweest^), dewijle d*exame van aengetogen artijcke- 
len ende 't disputeren derzelver tijt vereyschte, die- nootsaeckelijker 
diende bestoet in *t exploicteeren van onse desseynen tegen den 
vijandt, tot weicke eynde beyde de machten derwaerts uytgeseth 
ende reede geconbineert waren, daermede bevoorens Gale ende Co- 
lombo behoorden vermeestert te zijn, als wanneer van nader onder- 
handelingh hadden connen getracteert werden; ten scheelde niet 
veel, dat met disputeren over dese ende andere ontijdige 
saecken tijt ende occasie van yets vmchtbaers te verrichten zoude 
zijn gepasseert D'Heere Lucas heeft 't humeur van dien glorieusen 
ende misveiirouwenden Gandischen Goningh niet wel begrepen; 
't schijnt, wat ingevolcht wil v^rezen ende gelijcke van authoriteyt 
hem onverdraeghlijck is, d'articulen 15, 16, 17 ende 18 inclineren 
te veel souverainiteyt ende mogen wel g'excuseert worden. Integen- 
deel was de propositie des May^. wegen 't ruymen des forts S^ Jago 
de Negombo voor die tijt gantsch ongerijmpt, echter conde daer ge- 
voeghlijcker op gedient werden, dat die sterckte, om een retraicte 
te  hebben  tot  Colombo  vermeestert  ware,  nootsaeckelijck  beseth 


*) Het ontwerp-kontrakt door Lnkasz. aan Radja Singha aangeboden. 

2 


vereyschte, dan te sustineren* forten beter te breccken dan te winnen 
waren. Door dese ende andere ontijdige disputen heeft, gelijck 
vooren geseyt, niet veel gescbeelf, alle onse desseynen desert sijn 
geloopen, M welck nae 't vertreck van meer aengetogen Heere zaR 
bij nader onderhandelingh ende minder preciseteit anderen cours 
nam, sul ex dat door Godes genade zoo emportanten plaets noch 
is verovert, hoewel den Singlees daer weinich genoegh toe ge- 
daen  heeft 


Byiage VIII. 


Oouvemeur-GeneracU en Baden van Indié aan de Be- 
ivindhebhers der O-L K,, 12 December 1641. 

Uyt onse voorjarige advisen sullen UEd. des Gomp>. standt ende 
gelegentheyt opH eylandt Geylon, de massacre aen den Commandeur 
Goster, de trouwloosheyt van Walraven de S^. Amand, mitsgaders, 
dat uyt Goa redelijck secours onder den generael Philippo de Mas- 
carenhas in Golombo was aengeiandt, begrepen hebben. *t Sedert 
sijn onse progressen aldaer niet alleen gestudt, maer wat terugge ge- 
seth, hebbende den vijant door 't aenraeden van den overlooper 
S^ Amand pro. November a^. passato Negombo belegert, met canon 
beschoten ende sich nae acht dagen voorleggens bij appoinctement 
daervan meester gemaeckt. Gelijck hiervooren noch eens aengeroert 
sij, behoorlijcke tegen weer isser niet gedaen ende conditien ver- 
socht, bevoorens gesommeert sijn geworden. Paulus Pietersen Hel- 
singh (welcke in die fortresse Gommandeur ende voor een goet 
soldaet altijt gereputeert was) is in Gale (sijnen misslaghs nader be- 
denkende) van quymende sieckte comen te sterven, d'andere 
officieren herwaerts geroepen, ende wort bij den fiscael tegen deselve 
geprocedeert .... 

.... Soo sullen UEd. uyt d'aengetogen advysen oock gesien hebben 
vooK geen  swarigheyt op Geylon beducht bleven, ons fonderende op 


19 

seker brieffken, gedateert 16 December, p^. den oppercoopman H«nrick 
van Thuynen (in die qualiieit van Amsterdam opH schip de Snoeck 
uytgecomen) met Zantvoort van Gale nae Snratte varende, omtrent 
Goutchin ges. ende p'. den Ingelschen Micbiel den 2i Jannary ont- 
fangen, waerbg adviseert sijn vertreck van Gale ende met veel om- 
standigheden Zantfoorts als desselffs ronthouts gestaltenisse, gantsch 
niet van Gales gelegentheyt vermanende, veel minder 'svijants 
force ende doente op Geylon noch H verlies van Negombo. Wat desen 
man heeft gemoveert soo emportanten saecke (daer bij tijdigh advijs 
de behoudenisse ende in contra den ondergangh van Gomp*. staet 
op dat eylandt aen dependeerde) te verstijgen, blijft den Almo- 
genden bekent. God loff, Gaele behouden is, welcke fortesse (soo den 
vijandt H advijs van den tronwloosen St. Amand gevolght hadde, van 
'tselve v6ór Negombo aen te tasten) perijckel soude hebben geloopen. 
Niet voor ultimo Mart over de custe van Goromandel ende den 
8^ April a droicture werden van dit disaister als des vijants doen 
g'informeert, wanneer in der ijle den iO^. do. April derwaerts a£f- 
sonden 't jacht den Waterhondt ende de fluyt Gappelle met veelder- 
hande noodwendigheden van provisien, ammunitie van oorloge, bos- 
cruyt, londt, ses stucken canon, schietende 18, 12 ende 10 & ijser, mits- 
gaders een comp®. van 84 coppen wackere soldaten onder den Gapiteyn 
Walraven de Biviere, luytenant Gans, provisionelen vendrigh, ende 
drie sergeanten,  't Selve secours is in Gale geluckigh den 29 Mey 

verschenen Ondertusschen hadde den Grouvemeur Gardenijs'') 

mede behoorlijck dewoir aengewendt ende die sterckte van rijs, hout 
ende boscruyt redelijck geprovideert ; vlees, speek, olie etc», beqnamen 
pr. Romerswael van Malacca, maer geen secours van volck, doch, 
als geseyt, uyt de Groase besettingh wierden met 100 man ver- 
sterckt, sulcx, nevens 't guarnisoen van Negombo, omtrent 500 
cloecke coppen in Gale sterck bleven, daeronder 't varendvolck op 
de Leecq ende Lieffde bescheyden; sulcx den vijandt, (die sich 
omtrent Gale verihoonde) niet anders verrichte, als d'inwoonderen 
van de platte landen weder onder subject ie te reducccren ende sich 


'; Arend Gardeuys, gouvernenr van Paleakaite. 


2Ó 

ttieester van de 4 ende 7 Gorlas, mttsgaders de4anden BaMgam eiide 
Mature it Biaecken. 

Ri^A ^^9^ off ^^^ Geylonsen Keyser geduyrende den Portugees 
onderhadden, off, soo meende, den neck gebroocken was, heeft sich 
seer vileyn omtrent onsen staet gedragen. Maer den vijandt eenigh- 
sints adem geschept ende hem weder tot int geberghte doen retireren 
hebbende, bestondt desen gesimuleerden ende wantrouwen Goningh 
ons weder t' amplecteren ende de novo door sijne ambassadeurs 
secours te versoecken onder seer schoone toeseggingh van rijcke recom- 
pense. Edoch soo hem de middelen niet selver verschaffen, sal 
H effect van sijn belofte spade bij comen. 

Pr. 't schip Amboina sijn de Geylonse ambassadeurs den 24 
Augustj. hier aengelandt .... derselver commissie is UËd. over 
Engeland g'adviseert ende tendeerde principalijck tot secours tegen 
den Portugees, versoeckende 3 è 400 soldaten aen Batacaloa wilden 
opsetten, omme andermael Sijne Mayt. tot convoy off (om beter te 
seggen) tot onderpandt te dienen, ende dat de voornaempste macht 
omtrent Colombo, omme die stadt met sijn adsistentie te bemachtigen 
wilden landen, 't Eerste, volgens resolutie van li September, hebben 
op onvermogen affgeslagen, ten aensien geheel niet geraden zij, eenigh 
volck onder de discretie van dat trouwloos geslacht te hazardeeren, 
doch het tweede toegestaen, namentlijck, derwaerts sooveel macht 
uyt te setten, als bijeen brengen conden, ende dat d*acmade voor 
Goa wilden opontbieden, omme gecombineert Colombo aen te tasten, 
't welck door Godes genade ondernomen wert, bijaldien omtrent 
Goa geen grooter off apparenter voordeel te doen sij, gelijck hier 
vooren aengeroert hebben. Met dese toeseggingh schenen seer ge- 
contenteert, gelijck in't verbael op 18 September broeder is aengetogen. 
Dese geeanten (soo vernemen) quamen eenelijck omme, als geseyt, 
adsistentie te procureeren, 's Coninghs missive ende geschencken over 
te leveren, sulx den prijs van de Ceylonse waren ende andere 
differenten, rakende de dispensen, ongedecideert blijven, alsoo ons 
met de prijsen, die Raja Singa voorschrijft, niet conden confor- 
meren, ende sij verclaerden, daertoe niet gelast te wesen, moghten 


21 

daerover schrijven, den GoRingh soude de differenten wel accom- 
modeeren, met veel blauwe praetjens, als inH verbael genoteert is. 
Den Goningh beantwoordt onse missive van 24 September a"". 4640 vrij 
wat geckelijck, sich allentbalven in't gelijck stellende; onse gecom- 
mitteerde bescholdight contrarie haer ordre ende 't contract met 
d'heer Westerwold gemaeckt te doen, haer voor contractbrekers 
taxerende, met meer andere frivole pretexten .... Onse rekeningh 
van oncosten, monterende, als voor desen gead viseert, 310790 realen 
van achten ofte f 776975 — , heeft geaccepteert met coopman- 
schappen off contanten te betalen, except de gagie ende provisien 
van*t guamisoen in Trincquenemale, welcke besettingh tegen sijn con- 
sent ende contrarie het 3*. articul des accorts (soo sustineert) daerinne 
geleyt hebben 

Den 49 October sijn aengetogen gesanten (nadat diversche reysen 
audiëntie becomen hadden) gedemitteert met sulcken vereeringh als 
bij resolutie dato 45 October wert aengetogen, nevens antwoorde 
aen de May^., daerinne goet gevonden hebben wat rond te gaen ende 
desselffs quade coursen aen te wijsen, wes d'onse te meer op hoede 
moeten wesen, daervan wel g*informeert sijn. Ende alsoo den Com- 
missaris Vinck, in Gandy wesende, seer gesuspecteert is geworden, 
sulx met wachten sij bewaert, dat niemant (als met kennisse van 
Raja) toegangh tot hem hadde, mitsgaders verscheyden affronten 
moeten verdragen, hebben belast, geen Nederlanderen (tot nader ordre) 
aen 't hof begeeren gecommitteert, omme geen schande te encoureren 
off subject worden aldaer tot onderpanden worden gehouden, gelijck 
't niet veel met Vinck gescheeldt heeft, sijnde den adsistent Niclaes 
Holsteyn aen 't hof moeten verblijven, bevoorens geseyden Vinck 
licentieerden. 

De vlote, onder den Commandeur Bouwens de novo over Malacca 
naer Geylon uytgeseth, waermede geroerde gesanten vertrocken sijn, 
bestaet in 6 seylen, namentlijck Arnemuyden, Ackerslooth, Fra- 
nicker. Bergen, Bredamme ende Cleene Sterre, gemant met 455 
coppen, daeronder 400 soldaten, in twee vendels verdeelt, ende 
maken staet, als Goa besloten blijft, d'overige macht met dese 
aen  Geylon  conjungeert,  (mits 230 soldaten uyt Gale ende Bata- 


22 

caloa lichtende) den Commandeur Quast een leger van 1600 
man te lande sal setten, daer onder 560 geexerceerde soldaten, dat 
wat sober is omme Ck>lombo V attacqueren, ten ware a Tinprovisto, 
wanneer 's vijandts macht inU landt verdeelt off wel na Groa gere- 
tireert ware. 't Is seker, dat op dese naevlote geen staet connen 
maken; van Raja verwachten de minste adsistentie, hebben oock wel 
duydelijck verboden, soo te voorschijn quame, met hem niet com- 
bineren. Grondigh sijn van desen diffidenten hoop gewaerschouwt, 
UE. moeten niet dencken, onse desseynen op de hulpe van inlantsche 
princen rusten; gebruycken deselve, gelijck vooren geseght, niet 
verder, als daer meenen dienst mede te doen, maer 't effect van ons 
voornemen fonderen op eygen macht ende Godes segen, buyten dat 

wort  niet  onderleyt Bij  aldien de macht te swack is 

Colombo te vermeesteren, hebben gelast Negombo te recupereren, 
daeraen niet twijffelen, ende dat op insicht van meerder participant 
in de caneelvelden te wesen als present, om, off wellicht met den 
Portugees in vrede off stilstandt quamen te geraecken, met ver- 
trouwen, dat dan sullen blijven gauderen 't gene besitten ^nde den 
vijandt affgenomen hebben, 't Ware wenschelijck Colombo moghten 
bemachtigen, soo bleven alleen meester van den Ceylonsen fijnen 
caneel, dat een emportanten handel t* estimeeren is; 'taal eenelijck, 
God de voorste, aen macht gebreken. 'tSij met den Portugees in 
oorloge off vrede continueeren, sal ons de geeyschte macht van 4 è 6000 
coppen echter noodigh wesen, ende bijaldien geresolveert hebt, die 
force nae India te senden, sal uwen standt alhier door Godes genade 
in volcomen versekeringh connen worden gestelt, Ceylon in 't geheel 
off ten deele voor de Comp^ verseeckert, met Amboina ende Molucco 
corte expeditie maecken ende t' onsen virille hebben, geheel Formosa de 
Comp«. aproprieeren, de Matapurese moorders nae verdiensten straffen 
etc*.; daeruyt dan te volgen staet eenen vredigen staet, die met 
cleene oncosten sal worden gemainteneert. Den Almogenden ver- 
leene tot alles sijnen heyligen segen. Amen! 


23 


Bijlage IX. 

Oouvemeur-GeneracU en Baden van Indië aan de Be- 
mndhetibera der O.-L K, 8 Januari 1641. 

Hierbij ^) blijckt dan claer, dat niet alleen tot afbreuck van den 
vijandt, maer tot vervolgb ende vergrootingb des bandels, mitsgaders 
omme nieuwe landen te ontdecken, van navale macbt gantscb sober 
versien blijven, 't Volk is mede gebeel scbaers; op Batavia sijn 
'tsedert 12 maenden aen sieckte overleden 187 soldaten, bebalvende 
werckgasten, bosscbieters etc. Op de expeditie onder 't commando 
van den heere Lucas nae Geylon sijn ruym 800 personen van sieckte 
als voor den vijant gesneuvelt ende omtrent Malacca sal 't getal der 
dooden niet minder viresen; sulx, dat nootwendigb van d'een en 
d'ander rijckelijck dienen gesecondeert omme 't groot werck niet 
alleen in balance te bouden, maer noch te accresseren ende de 
Nederlantscbe Gomp®. alleen meester van den rijcken Indischen handel 
te doen worden, daertoe alsnocb d'occasie presenteert. Ende omme 
'tselve te verhaesten, gelijck in die gelegentbeyt niet getrayneert 
dient, souden UEd. tot welstant van de gemelte Gornp®., eere ende 
respect onser landen aenraden, nae India te schicken tegen anno 
1642 de nombre van ses-duysent menschen, daaronder 3500 k 
4 duysent soldaten. De redenen, waeromme 2 duysent coppen meer 
voorderen, als bij onse jongbste schrijven, sijn, dat uyt des vijanden 
advyzen bespeuren, den Goningh van Spaengien sijnen quynenden 
staet berwaerts over soeckt te redresseren ende dit secours eenelijck 
heeft doen uytsetten tot conservatie van Geylon, daervan veel estime 
maeckt; ende bijaldien 't verlies van Batacaloa ende Trinquemale 
hem sulcx ter harten gaet, gelijck blijckt, sal sich meer evertuiren, 
wanneer onse voordere progressen, als in Negombo ende Punto de 
Gale, vemeempt.  Staet  oock  te  letten  ende heeft sijn bedencken, 


^) Eene l|jst,  door  G.-G.  en  R.  opgesteld  van de in  hun oog veel te 
geringe soheepsmaoht der Kompagnie. 


24 

onsen vijandt met die van Engelandt in vrede sijn, ende, soo voor- 
geven, door houwelijx verbintenisse in nader alliantie te treden, 
den Deen is mede gemiecontenteert ende vrundt van Spaengien. 
Off dese twee natiën (onse progressen ten hooghsten suspect) hun 
d'een of d'ander tijt tegen ons met Portugael niet combineren sul- 
len, heeft sijn omsien, ende moeten ons daer bijtijts tegen wapenen. 
Soo vereyscht den standt in Amboina flnalijck geredresseert ende 
ons van geheel Formosa versekert, allen 'tselve nae UEd. wijs be- 
grijp gepondereert sijnde, vertrouwen geen difQculteyt maken sult, 
ons nae eysch te secondeeren. 

Wijders melden d'advysen uyt Goa ende de rapporten der gevan- 
gene, gelijck in onsen vorige ges., redelijck secours nae Geylon be- 
voorens d'aencomste van de Portugaelsche schepen uytgeseth hadden, 
ende in drie scheepkens den 15 September nae Colombo gesonden 
12 heel groote stucken canon, boscruyt ende goede partije rijs met 
150 bootsgesellen. Nae H arrivement van 't aengetogen secours, na- 
mentlqck den 8 October, heeft den nieuwen Vice-rey onderH commando 
van don Philippo Mascarenhas, een vigilant ende ervaren soldaet, 
noch vier fregats met 500 nieuwe als oude soldaten ende ammunitie van 
oorloge nae Geylon affgevaerdight, nevens last omme van vrede met 
den Gandisen Goningh te tracteren. Off met dese macht op Negombo off 
Gale wel yets mochten voornemen, ende hoe sich den trouwloosen 
Raja Singa in die gelegentheyt dragen sal, heeft oock sijn bedencken 
ende is weynigh staet op den Singlees te maecken. Bijaldien tot 
geen verdragh met den Portugees verstaet, gelijck vertrouwen niet 
doen sal, is't apparent meer estime van ons te maecken, andersints, 
bijaldien den Portugees meester te velde blijft, ware niet vreemt, 
eenighe advantagie op ons bequamen, dat Godt verhoede ende voor- 
alsnu geen ordre in te stellen sij. Maer dewijle 6 November passato daer 
alles wel stondt ende dit nieuw secours niet vernomen wierdt, sij 
te verhopen, den Neptunus, Zantfoort, Limmen, Liefde ende Leecq cort 
daerop in Gale sullen verschenen wesen, *twelck de saecke aldaer in 
beter posture sal hebben gestel! , ende suffisant den vijandt van de cust 
te houden, soo voor dato niet aengelandt sijn, dat eerlangh moeten 
vernemen. Soo hebben oock den Ë. van Twist gelast, b|j veroveringh 


25 

Tan Malacca, Egmont met sooyeel cloecke sddaeten derwaerts 
te schicken, als oonnen ^erft worden, H welck terhopen, gesucce- 
deert sijnde, onse gelegentheyt derwaerts over in versekeringh sal 
stellen; buyten dat, sijn aldaer vrijwat swack ende Gale heeft veel 
besettingh, in contra den Goningh, als geseyt, niet te vertrouwen. 
Ons wijders de saecke van Geylon betreffende gedragende aen de 
missive over Malacca aen den president Jan Thijssen ges., die bij 
provisie in Gostert plaetse als hooft van Comp^. omslagh op dat 
eylandt gesurrogeert hebben, met vertrouwen den «Imogenden d*onse 
tot nader ontseth sal conserveren. 


B«lage X. 

Gouverneur Ge^wraal en Baden van Indie aan de Bc' 
windhébbers der O.-L K,, 31 Januari 1641. 

H Jacht Zantfoort, in compe. van aengetogen Neptnnus den 
5 December passato van Puncto de Gale geseylt, is gerescontreert 
van voorseyden Engelschen Michiel omtrent Goutchin den 16 daer- 
aenvolgende, gelijck den oppercoopman Henrick van Thuynen op 
d®. Zantfoort seer cort, sonder eenige voorder omstandigheden van onse 
gelegentheyt op Geylon is schrijvende, dat vrij slecht komt, ende alsoo 
geen swctrigheyt, noch 's vijand! s macht ende desselfs verrichten 
mentionneert, besluyten daer alles wel is, te meer versterckt blijven 
met de jachten Limmen, Lieffde ende Lecq, bastandt om 's vijandts 
navale macht voor invasie te stutten; verhopen a droicture ofte 
p'. via de Goromandel in corte partinent advijs van Geylon ende 
antwoorde op onse missive aen Raya Singa geschreven te becomen. 
't Heeft ons vrij. gerust gestelt te vernemen, de schepen en de jachten 
over Malacca bdionden zijn gevaeren, met vertrouwen den vijandt 
geen advantagie op ons in dat eylandt erlangen sal. Met weynige 


26 

regelen badde ons voors.  van Thuynen veel openingh connen doen, 
maer 't schijnt almede meer schijn als daet heeft. 


BUlage XI. 


Oouvemeur-Generaal en Raden van Indie aan de Be- 
rn 

toinc^hbers der O.-L K, 14 S^teniber 1641. 

.... Van de revolte in Portugael wort hier breedt gesproocken ; 
wat ordre dienaengaende becomen, blijven verlangen. Intrum conti- 
nueren den oorlogh ende maecken staet, den Portugees herwaerts 
over door dit interval geen secours te gemoeten heeft, derwegen gere- 
solveert hebben *t ijser te smeden, de wijle het heet is, gevende p'. dese 
commoditeyt onsen Commandeur voor Goa in bedencken, Goa selver 
off een der voornaemste forten te bemachtigen, off wel k Tinprovisto 
Colombo t'attacqueren ende den vijandt van Gale te diverteren, bij 
aldien omtrent noch grasseerde; gaende binnen 4 è 5 dagen *t wel- 
beseylde jacht Limmen nae Ceylon omme van de gestaltenisse aldaer 
goede informatie aen onse armade voor Goa te brengen, opdat 
d'exploicten ende enterprinsen met te beter fondament worden aen- 
geleyt, mitsgaders advantagieuse successen erlangen, dat Godt 
gunne. 


Bijlage XII. 


Gouverneur-Generaal en Baden van Indie aan de Be- 
windhebbers der O.-L K,, 16 November 1641. 

Wij  continueeren  den  oorloge tegen  den Portugees tot andere 
ordre van UEd. becomen, sonder regard op der Portugesen voorge- 


27 

ven te nemen; sien eerlangh gewenschte novels van onse eipeditien 
nae €roa ende Geylon tegemoet. Soo in vreede comen, verhoopen 
grooter participant in den Geylonsen caneel te sijn, als den Por- 
tugees, ende dat Negombo sullen hebben gerecupereert, mitsgaders 
Ck>lombo vermeestert 


Byiage xin. 


Gouverneur-Generaal en Raden van Indie ouan Matthijs 
Quast en Jan Th^jssen, 16 November 1641. 

Op 8 deser is alhier, God zij gedanckt, uyt het vaderlandt 
g'arriveert het schip de Vogelsiruys, sijnde den 27 April in comp®. 
van het schip Wesel uyt Texel geloopen, daermede de tijdingh van 
de revolte van Portugael jegens Spaengien geconfirmeert wort. Den 
ambassadeur van den nieuwen coning, Tristan Mendosa, was in den 
Hage gearriveert ende feestelijcken ontvangen, mitsgaders eenige 
persoenen, om met den selven te contracteren van Hare Hoogh Mo- 
gende gecommitteert, die op't vertreck van gemelte Yogelstruys al 
ettelijcke malen met denselven vergadert waren geweest, maer bleef het 
gebesoigneerde secreet, de respective Bewinthebberen van d*Oost- ende 
West-Indise Compagnie waren tot dien eynde oock ten hove geciteert. 
Naer alle apparentie sullen Hare Hoogh Mogende niet alleen in Europa, 
maer oock in dese quartieren met voors. rijcke in vreede comen, als 
wanneer ons na derselver mandaet sullen hebben te reguleren. Onder- 
tusschen geven ons d'Heeren 17^. in hare jongste van dato 15 Meert 
geen andere ordre als onse saecken te voorderen ende onaengesien 
voors. onderhandelingen ons beste te doen, tottertijd anders geordon- 
neert sal werden, als uyt nevensgaende extract beoogen cunt, dat UE. 
ten hooghsten bevolen blijft, opdat onsen arbeyt ende groote costen, op 
dat eylandt gedaen, niet comen te verliesen, UE. te meer evertue- 
rende, aengesien het gene desen jare niet gedaen sal worden, appa- 


28 

rent voer het volgende verboden sal sijn. Soo de veroveringh van 
Colombo ons moghte ontsUen, aen Negombo willen niet tvrijffelen, 
daer de Gomp®. oock in cas van vreede met den Portugees vermits 
de jansdictie van de caneeManden wel mym sooveel aen geiegen 
sij, daer.UE. voor alle dingen opletten moet, dat onse principale 
meesters van den caneel mogen blijven, sijnde (om soo te spreecken) 
de bruyt, daer in dat quartier om gedanst wort. 


Bijlage XIY. 


Gouverneur'Qeneradl en Raden van Indie aan de Be- 
windhebbers der  O, L K,, 12 December 1642. 

P^. meer aengetogen fluytschip den Dolphin heeft den CSom- 
mandeur van de deffentie-vloote voor Groa op*t versoeck van den Yice-rey 
Gonde d*Aveyres g*accordeert desselffs gesanten herwaerts te voeren. 
In gevolge sijn daérmede tot ons gecomen Diego Mendes de Britto, 
edelman van Gonings huyse, ende Padre frey (jonsalo de Velozo, 
religeus van St. Franciscus ordre, nevens haer brengende een mis- 
sive van aengetogen Vice-rey '), daennne versocht wird, bij provisie 
ende tot nader ordre van onse principale, schortingh van wapenen. 
Ende alsoo ons tot soo hooghwichtige saecken buyten UEd. kennisse 
niet geauthoriseert, oock H versoeck selver in die tijt voor de Gomp«. 
ondienstigh vonden, is *t selve tot desen aengaende ordre uyt Ne- 
derlant bequamen, ontseyt, ende syn gemelte gesanten onverrichter 
saecke uyt Batavia vertrocken, namentlijck den religieus over Goro- 
mandel 10 April p'. deselve fluyte, met hem nemende d*articulen van 
het tractaet d'Oostindien raeckende, onsp^. tschipden Tijger toegecomen; 
blijvende de Britto alhier op de ratificatie vant aengetogen tractaet 
vertoeven tot 6 Augusty passato, als wanneer de ratificatie niet ver- 


^) Te Tinden bij Baldaene, Malabar en OhoromaDdel, pg. 84. 


29 

nomen wird, ende onderentusschen in bedencken sijnde, den Por- 
tugees ons wel eenigh voordeel mocbt aiTsien, ofte ten minsten 
sijne caracquen, onder Marmagon yerbleven, nae Lisboa ongemoles- 
teert versenden, hebben om H een ende 't ander voor te comen 
onder 't commando van den opperkoopman Jan Dircxz. Gale voormelt 
op dato nytgeseth, omme Goas bbaer te sluyten ende Crux de Gale 
op Geylon te versekeren, de schepen Amboina, Bergen op Zoom, 
Herderwijck, Valckenburgh, Wassenaer, Wtgeest ende Gleen Zotphen. 
Met dese vloote opH schip Amboina is voors. Diego Mendes de Britto 
mede onverrichter saecke nae Goa gekeert, dat wel gaeme anders 
hadde gesien, geiijck sijn gebaer was uytwijsende. Wat dese vloote 
meer in mandato hebben gegeven, sal op sijn plaetse aengetogen 
worden. Met wat saite voors. gesanten verschenen, hoe die ont- 
fangen ende getracteert hebben, wat met deselve in verscheyden 
sessien is verhandelt ende voorgevallen, sollen, om redicten 't excuseren, 
in desen niet aenroeren, sijnde alles seer omstandelijck in't Bata- 
visch Daghregister door den Raetpensionaris Maetsuycker g'insereert, 
daervan yder Gamer één becomt. Wij vertrouwen, soo hadden connen 
imagineren, hun versoeck niet souden hebben g'obtineert, noyt nae 
Batavia getendeert waren, want die moedige natie wel aprehendeeren, 
dese nu soo uytgevallen besendingh een groeten crack aen hun 
respect ende reputatie is veroorsaeckende ; integendeel heeft sulcx 
aen UEd. staet hier te lande een groote renomé toegebracht, also alle 
vreemdelingen, welcke dese gesanten hier beooght hebben, voorgeven, 
de Portugesen herwaerts gecomen waren omme vreede te versoecken 
ende hun te verdemoedigen off soubatten, geiijck men hier te 
lande seyt. 

Omme te seconderen de macht onder den Commandeur Dominicus 
Bouwens van hier nae Geylon uytgeseth, geiijck p'. onse jonghste 
advysen UEd. zij gecundight, is den Gommandeur Blauw van voor 
Goa den 5 Januari deses jaers opgebroocken ende p^. de schepen 
Bosch, Wassenaer, Valckenburgh ende Roemerswael, gemant met 
560 coppen (daeronder 160 soldaten), nae Gale gerucht| latende tol 
besettingh  van  Goas  bhaer  den  oppercoopm^n  GLaes  Cornelisz. 


30 

Blocq met de schepen Hollandia, Harderwijck, Egmont eode Venloo, 
beseih met 333 Nederlandtse coppeo, 115 gevangen Portugesen ende 
17 swarten. Gemelte Blocq heeft sich in dese besettingh wel g'acqui- 
teert ende de caffilas van de noort tot den 10 Mey d*entrance van 
Goa verhindert .... den 10 February volgende arriveerde gemelte 
CSommandeur Blauw in Gale, alwaer gecombineert sijnde met Bou- 
wens vloote, waren in alles sterck 12 zeylen, sober gemant, namentlijck 
1100 coppen, siecken ende gesonde, daermede tegen Colombo noch 
Negombo, als elders op Geylon met apparentie van goet succes, niet 
is connen werden geattenteert, soo ten aensien van des vijandts 
macht, die omtrent aengetogen plaetsen met ongeveer 1500 blancke 
ende 2000 Singelesen wacker op hoede waren, ons 't landt verbie- 
dende, als dat den trouwloosen Raya Singa t' onser assistentie, gelijck 
toegeseyt hadde, niet vernamen, in Gandia verblijvende, apparent 
omme het met de sterckste te houden. Invoegen p^. faulte van ge- 
noeghsame macht geen advantagie op dat eylandt tegen den Por- 
tugees te doen is geweest, eenelijck de vijant voor cleenen tijt van 
omtrent Gruz de Gale doen opbreecken, derselver jurisdictie verla- 
tende, omme onse attentaten op Golombo ende Negombo te connen 
resisteren; sulcx, dat onse armade, nae een ruymen tijt voor des 
vijandts forten gecruyst hadde, in Gale keerde, doende de verlos- 
singh van 't oude volck, mitsgaders 't garnisoen tot 450 coppen 
versterckende ; ende tot meerder verseeckeringh sijn aldaer verbleven, 
met 96 coppen gemant, de jachten Limmen, Rommerswael ende 
Sterre. De vloote onder gemelte twee commandeurs is volgens order 
nae Goromandel verseylt ende wird van 14 Portugese oorlogsfregatsge- 
volght om op ons te doen letten, Negapatnam ende S^. Thomé, des 
noodigh sijnde, t' assisteren. Enpassant Batacaloa aandoende, is*t garni- 
soen ende schut van die sterckte gelicht ende aen Raya Singas gecom- 
mitteerdens g'intregeert, alsoo den Geylonder tot reparatie van do. fort 
in't minste niets gesint was te contribueren ende voor de Gompe. onge- 
raden daer costen aen te doen, latende Arnemuyden aldaer ter reede 
omme de ammunitie van oorloge etc^, ons competerende, in te nemen, 
nevens 't gene den Geylonsen Goningh belooffde over dien wegh op 
affcortingh  van  schuit  te doen  leveren,  dat sober genoegh  uylge- 


31 

vallen is, sijnde niet meer als 8910 6 redelijck goeden caneel, veel 
beter als wilde ofte caneel de matte, 963 fS peper, 14804 9 wasch 
ende twee schoone oliphanten, die in Paleacatte 3000 pagoden con- 
tant verkocht sijn; de caneel de matte, 'twasch ende peper, nevens 
37260 tt fijne caneel nyt Gale, becomen UEd. in de repective retour- 
schepen, sijnde sober verseth tegen de sware oncosten, in dienste des 
Gonings gespendeert, die nu begroot sijn op 473589 realen van 
achten ofte 789316 ceraphins. 't Is apparent Raja in gebreecke van 
betalingh sal blijven ende Gale met sijn landt schappen de Gompo. eygen 
worden, daemae de saecke beleyt moet werden, gelijck in 't ver- 
volgh ende op sijn plaets aenwijsen. 't Schijnt oock den Portugees 
in tijt van vreede ons de dippen van Gale voorneemt te cederen 
ende 't platte landt te pretendeeren ten opsien 't selve voor de 
notificatie des Trefues hebben gedomineert; gelijck zij dan nae 
't vertreck van d'armade omtrent Gale alweder hebben beginnen 
te grasseren, 'tweick den Portugees wel anders meenen te doen be- 
grijpen, gelijck in desen verneemt. Primo September jonghst stont in 
Gale alles wel, vertrouwen naderhant geen schade off afbreuck 
sullen hebben geleden, maer met de verschijningh van d'heer Boreel, 
(gecommitteert tot de te doene notificatie, als de bevoorderingh van 
Gales limitscheydingh) tot onse intentie wel sullen geraecken. UEd. 
gelieven hierop te resumeren d'instructie aen den gemelten Boreel 
als Gommissaris ende Yisiateur 21 October passato met den schepe 
Banda, de jachten Leeuwerck ende Delffshaven over Malacca, Geylon, 
Goa, Suratte ende Parsia, als Goromandel tot gouverno ter handt 
gestelt, mitsgaders ons schrijven dato 20 d^. aen den President Jan 
Thijssen, gelast worden, de Portugesen bij weygeringh van Gales 
jurisdictie off de landen onder desselffs resort begrepen, behoorlijck 
te cederen, t' insinueren tot becomingh van ons goet recht ende 
verseth van costen, in Gonings dienst gespendeert, den oorloge niet 
alleen op Geylon sullen genootsaeckt worden te continueren, maer 
oock door geheel India, alsoo wel weten, den Portugees op dat 
eylandt den oorlogh tegen ons met beter voordeel can voeren, als 
elders, 't Succes wort UEd. nae desen gecundight ende vertrouwen 
dese  vrunden  niet licht  met ons  in contentie sullen comen, maer 


82 

wellicht meer inwilligen, als seWer gevoelen, ten a^sien vtn hare 
presente sobere constitutie. Wat met Raga Singas ambassadeurs 
repliceren ende hoe voornemen met dese perfidieuse natie te handelen, 
als met den Portugees comen te verdragen, namentlijck Gale ende 
*t resort van dien voor de Gomp®. te benüiceeren ende Raja daer- 
uyt te houden, sullen in desen niet breeder verhandelen, ons tot 
de brieven ende ordre derwaerts ges. ende gegeven, refererende. 

.... 't Konde wel gebeuren voor*t aenlangen van de ratificatie 
noeh advantagie te becomen ware, ende wenschten wij, bijaldien Hare 
Ho. Mo. over Lixboa aen ons ges. hebben, UE. hare advysen daerbij 
hadden gevoeght omme disputen voor te comen, alsoo den Commandeur 
gelast is, 't bestant niet t' accepteren, tenzij de heeren Staten-Generael 
sulcx bevelen ende 'tselve door UEd. schrijven met eenen gecon- 
firmeert ware. Hoe de saecke met de paresse der Portugesen ende 
de verwisselde ratificatie sal affgeloopen sijn, verlangen, als geseyt, 
eerlange te vernemen, 't Is seker, bijaldien de Portugesen simpel^ck 
de ratificatie sonder Haer Hoogh Mog. ende UEd. ordre verthoonen, 
geen gelooff sullen crijgen, maer in verseeckeringh genomen 
werden. Soo hebben oock tot nu geen dubbel vernomen van de 
bescheyden, ons door den oppercoopman van de Salmander ter hant 
gestelt. Soo oock dat schip getardeert hadde ende de Portugesen ons 
geen sufficant bescheyt conden verthoonen, den oorlog was niet 
vruchteloos geworden. 

Nae des Salmanders arrivement is op den 7 October passato hier 
ter stede volgens Haer Ho. Mo. bevelen 't aengetogen bestant afige- 
cundight onder soodanigen insinuatie bij forme van placcaet, als 
in ons resolntie-boeck onder dato 4 October blijckt ; de solemniteyten, 
in dese actie g'observeert, sijn in ons verbael nader g'expresseert. 
Soo is mede d'heer Boreel, als geseyt, expres nae Geylon ende Goa 
gecommitteert omme meer aengetogen thien-jarigen Trefves aldaer 
te notificeren ende met de Portugeesen over de saecke van Geylon 
volgens commissie, procuratie ende instructie te handelen, gelijck op 
den  selven  tijt  pr. de  fluyte  Petten  nae  Goromandel aen de gou- 


38 

verneur Gardenijs mede gelast hebben onder desselfs gouvernement 
ende aen de Portugesen van St. Thomé gemelte notificatie te laten 
doen, mitsgaders vervolgende allerwegen voorts sal worden gedaen. 
Den Almogenden dirigere desen Tref ves ten besten van de Gomp^. ende 
verleene ons sijnen eeuwigen vrede. Amen! 


Byiage 

Gouverneur-Generaal en Raden van Indiê aan de Be- 
windhebbers der O.'L K„ 23 December 1642. 

Uit UE. voorgemelte missive van den 12 December 1641 hebben 
't besluyt van den Thien-jarigen Trefves tusschen Hare Ho. Mo. 
ende de croone van Portugael mitsgaders UE. intentie op die saecke 
met aendacbt gelesen ende wel begrepen, doch wenschten wel ten 
dienste van de Generale Gomp^. van die handelinge soo tijtlijck waren 
verwittight ende met goede nomber soldaten gesecondeert, dat onse 
vloote van deftentie, in Augustj passato nae Goa gesonden, hadden 
mogen excuseren ende daermede noch eenigh emportant voordeel op 
den Portugees doen, daeraen niet te dubiteren ware geweest, ende 
souden naer UE. wensch met Godes hulpe wellicht meester van 
Maccauw ofte geheel Geylon geworden sijn, dat p'. faulte van volck 
ondoenlijck is geweest, ende nu met de becomene ratificatie op 2 October 
passato {y. den Salmander alhier aengelandt ende den 7 daer aen 
gepubliceert, comt te cesseren. Om voors. ratificatie volgens den last 
van Hare Hoogh Ifog. aen de Portugesen op Geylon ende in Goa te 
notificeeren is de heer Pieter Boreel expres gecommitteert ende den 
21 October passato p^. 't schip Banda van hier derwaerts vertrokken 
om nae verrichter saecke de reyse voorts nae Suratte ende Parsia 
te erlangen ende over Goromandel tot ons te keeren, alwaer als 
commissaris met eenen de visite sal doen. Den Almogende verleene 
hem in d'uytvoeringe sijner commissie goet succes ende behouden 
reyse. Amen! 


34 


B^lage XVI. 

Jan Thiiaaen aan Gouverneur Oeneraal en Baden van 
Indie, 31 Maart 1642. 

.... Geseyden dessave (is) met al sijn volck naer Mature op de loop 
getogen, in voegen dat veij van ons voornemen om gemelte soldaeten der- 
waerts te senden hebben desisteren moeten ende oock dierhalven 
van onse goede meyninge ende hope, die ons dese verraders gege- 
ven hadden, grote quantiteyt caneel desen jare te bekomen, geheel 
verstoken blijven uyt oorsaeck, dat alle caneelschilders naer den 
Portugees, die nu veeder genoechsaem meester te velde is, gevlucht 
zijn, ingevolge wij dan *t geringste niet, tensij met pure gewelt ende 
grote macht van volck, daertoe oock tijd vereyscht, sullen te ver- 
wachten hebben. lek verclaer UEd. 't soo verre met ons gecomen te 
sijn, dat wij niet meer ondervnnden derven met fundament van deze 
schelms yets goets te schrijven, deurdien sich de trouloosheyt deser 
luyden van dach tot dach noch meerder openbaert. 

Aengesien, mijn Heeren, sich de saecken jegenwoordich hier seer 
wonderlijck toedragen, soodat wij bijnaer niet weten, wat hier van 
schrijven sullen, ende UEd. ons voor desen had ordre gegeven, 
ingevalle men met den Goninck quame te breecken, dat vryelijck 
eenige Singlesen souden mogen gagieren, soo ist sulx, dat onder- 
staen sullen, hoewel wij van des Goninx doen ofte meninge niet 
kunnen adviseren, 150 a 200 man op't versoeck van den sabandaer, 
hier binnen zijnde, voor den rijs aen te nemen, om ons in alle 
voorvallende gelegentheyt, die sich toedragen mochte, te kunnen die- 
nen; verhopen, dat UE. hun sulx niet qualijck willen laten gevallen, 
want het nodigh is deur dese middelen de harten dezer volcken 
t'onswaerts te trecken. H Is oock sulx^ dat den Goningh sich deses 
doen niet te belgen heeft, deurdien wij voorgeven 't selvige niet 
dan uyt liefifde ende tot sijnder eere geschiet op hope dat ons tot 
sijnder tijd  daervan sal vergoeding gedaen  werden. Want soo wij 


35 

niL deze luyden dit ontseyden, souden in aenstaende, wanneer hun 
daertoe versochten, niemand kunnen bekomen, derwegen dit nodich 
gedaen dient, ende dierhalven oock tot UEd. naerder ordre laten con- 
tinueren off soo lange wij  kunnen  bespeuren,  het  ons  vorderlijck 
te mogen zijn. 


Byiage XVII. 


Jan Tk^ssen aan Oouverneur'Qeneraal en Raden van 
Indie, 22 Mei 1642. 

In des Portugesen leeger wert, soo wij hier verstaen, van den 
vreeden tusschen ons ende haer seer gedisputeert, daer sij soo 
't schijnt uyt der maaten nae verlangen ende wenschen, dat ten 
effeckt mochten gebracht wesen, als wanneer, soo sij voorgeven, 
niet dubiteeren oCfte *t eylandt Geylon sal in alderijl geheel ende 
al onder haer gewelt geraecken; onder andere geven voor, dewijle 
sij nu van de laage landen, die onder 't gebiet van Gale sor- 
teeren, als daer is Paneture, Galeture, Alican, Madampe, Vacquel, 
Gogele, Beligan, Maturee, Tenewaare ende Dequel, dat een streeck 
lants van niet veel min als 10 — 12 mijlen breet ende 30 mijlen 
lanck is, alwaer dese dominateurs sijn, daer veel caneel wast, 
800 willen ons, als den vreede getroffen is, met de klippen van 
Grale wel geworden laaten. Off haer nu desen heur voorstellingen 
alsoo volgen vnl, zal UËd. beter als ons bekent wesen; mijns oor- 
deels, als sij dit bedingen cunnen, mocht hun Gale wel mede inge- 
ruymt werden, alsoo het voor de Gomp^. niet dan last sonder 
eenige de geringste profijten zouden . wesen. Edoch verhoopen, dat 
hun 't selvige, schoon genoomen tusschen ons ende haer een vreede 
getroffen wierde, bij UEd. wel anders sal toegepast werden, want soo 
maer bij UEd. conde te wegen gebracht werden, dat eenige macht van 
volck tot 6 è 700 man toe, bevoorens hier in Gij Ion van «en waer- 
achtige pays gerucht wierde, conde herwaerts gesonden werden ende 
de selvige met de grootste partije uyt Gales guarnisoen geconjugeert 
naer  Golumbo, soude sich den  vijant  sonder omsien daatelijck in 


36 

sijn eygen grensen om die te behouden vervoegen, als wanneer al 
het land voornoemd sonder slach offle stoot onder ons gehoorsaem- 
heyt te brengen waare, ende daerop dan de vreede volgende, souden 
weynigh contestaty over H deelen des lands met den Portugees be- 
hoeven te hebben. De saecken, mijn Heeren, moogen sich in dier 
gevallen toedraagen soo H wil, 't sij wij vreede offte oorlogh met den 
Portugees houden, soo wij caneel begeeren, sullen ons leegers gelijck 
sij dan mede in't velt moeten brengen, want wij ons op des 
Gonincx belofften, alwaert schoon, dat wij geduerich met hem simu- 
leeren, niet te verlaaten hebben. Uyt eenige inwoonderen, hier bij 
ons sijnde, vernemen genoechsaem, dat sijn genegen theyt tot ons- 
warts niet is, doch den rechten gront willen ons niet seggen, 
alleenich draagen voor, dat des Gonincx meeninge met de onse 
grootelicx  differeert,  sonder ons meerder oopening te willen geven. 

Ingevallen het Raya ten rechten met ons meynde ende sijn deshave, 
daer in onse voorige van verhaelt, met eenich volck in dese quar- 
tieren gebleven waare, *t soude ons weynich werckx geweest sijn, 
Hlant hier ontrent Gale tot aen Mature ende Tenesware van den 
Portugees te cunnen suyveren, doch soo*t schijnt, is sijn voornemen 
anders niet, dan ons alleenich met den vijand te laeten geworden, 
opdat hij, middelerwijle wij met den anderen doende sijn, binnen 
de geberchten in vreede sitten mach. 

Den gedachten deshave is, soo *t schijnt, tot geen ander eynde 
hier geweest, als de inwoonderen deses lant cael ende beroyt te 
maecken ende hun alles, wat eenichsints te becomen waeren, aff te 
nemen ende alsoo onder schijn, gelijck oock inderdaet is, van vrees 
voor de Portugees te hebben, deur te gaen. Wat koebeesten, buffels 
ofite ander vee hem in de wech op sijn vertreck gemoet is, heeft 
al voor sich mede doen drijven, ingevolge het lant soo kael is, dat 
qualijck eenich beestegael hier omtrent te landwaerts in gevonden 
wert. Soo lijden oock d'inwoonderen op veel plaetsen, ja den Por- 
tugees selffs groot gebreck van rijs, dat hun alles een groot stuck te 
landewaerts in deur vreemde wegen uyt Golumbo toegebracht wert 
ende hun dierhalven den toevoert niet verhinderen cunnen. 


37 

De stadt Gale fortificeeren bij dese gelegentheyt (dewijle nu eenige 
inwoonderen des lants hier binnen hebben ende alom een maet- 
gen rijs daechs becomen cunnen) aen de lantsijde soo veel als 
immers doenelijck is. Een stuk grafts, dat wij verleeden jaer van 
dartich voeten wijt begonnen hadden op te graaven .... hebben noch 
10 voeten wijder beginnen te maecken, etc. 


Btjlage XVni. 


Extrakt uit de missive van Jan Thvjssen aan Qouver- 
neur-Oeneraal en Baden van Indie, 1 September 1642 
(ingdascht in het ^Sommier ofte Verkoel van de vloote 
voor Goa 1642 -'43'»). 

.... Hoe suspect wij bij de Geylonse natie sijn (seght Sijn E.) 
connen lichtelijcke bespeuren uyt den tocht van Gapf^. van der Laen op 
den 17 der voorleden maent gedaen; willende den Gapt'', met sijn 
130 bijhebbende soldaten ende alle de Singlesen lascarines ^), hier 
binnen onthoudende, een onbekende wegh in te slaen om aldaer de 
gelegentheyt des landts te besichtigen, waertoe den Gapt'', begeert, 
dat eenige lascarines sich gewilligh lieten vinden, doch seecker 
modeliaer*), daer ontrent sijnde, dit vernemende, dede dito lasca- 
rines wederkeren, except die 't gebot van den modeliaer niet en 
achte, in voegen de Gapt"., sijn voornemen int werck stellende ende 
wederkerende, rapporteerde een treffelijck lantdouwe met vele schoone 
hemden ende vlacke velden verciert gevonden hebben, sodat de Gey- 
lonesen uyt vrese ofte jalousie, wij hierdoor geanimeert mochten 
werden Geylon te conquesteren, Hselve niet bekent hebben willen 
maecken 


M Inlandsohe soldaten. 
') Inlandaoh hoofdman. 


36 


Bijlage XIX. 

Kommiaasie voor Piekr Boreel, afgevaardigde van de 
Eooge Begeering te Batavia aan den Onderkoning te Ooa^ 
20 Oktober 1642. 

Alsoo wij op 2 stanty met 't schip de Saimander uyt 't patria 
hebben becomen de ratiGcatie van den Thien jarigen Trefves, ge- 
maeckt ende besloten op 12 Junij 1641 in 'sGravenhage met den 
Heere Tristan Mendoza Furtado, ambassadeur uytten name ende 
van viregen den doorluchtighsten, groot machtigen don Jan de Vierde, 
Goningh van Portugal, Algervers etc. ter eenre, ende de gedepu- 
teerde van Hare Ho. Mo. de Staten-Generael der Yereenighde Neder- 
landen ter andere zijden, item dat virelgemelte Hare Ho. Mo. ons bij 
hun respective brieven van 22 February ende 15 Meert lestleden 
gelasten, niet alleen 'tselve bestant herwaerts over ons gouvemo te 
houden ende doen onderhouden, maer oock voors. acte van ratifi- 
catie nevens het tractaet daar bij geinsereert, copielijck t'insinueeren 
ende notificeeren, sulcx ende daer't behoort, aen de Portugesen, 
woonende aen, bg ende omtrent de plaetsen van ons district, ten 
eynde 't selve accoort aen de zijde der Portugesen mede ter goeder 
trouwen nae sijn forme onderhouden ende g'observeert mocht 
werden, gelijck dat oock op 7 stanty hier solemnelijck binnen het 
casteel, de stadt ende op schepen der rheede gepubliceert ende g'affi- 
geert zij, soo is't, dat wij, d'ordre van Hare Welgemelte Ho. Mo., 
mitsgaders die van de Heeren onse Meesters in de hooghste ach- 
tingh nemende ende volveerdigh sijnde, deselve in allen deelen 
promptelijck te volgen ende doen volgen, na goede deliberatie gere- 
sol veert ende g'arresteert hebben, tot respectable ende vruchtbaere 
verrichtingh van dese soo aensienlijcke commissie een capabel persoon 
uyt onsen Raden te nomineren ende committeren, om niet alleen de 
publicatie van den Portugesen Trefves binnen de stadt Malacca, 
Punte de Gale ende Colombo, item tot Goa, Wingurla, Suratte, Parsia 
ende Goromandel te doen, mitsgaders bij die gelegent heyt op Geylon 
omtrent  den  Goningh  off  de  Portugesen  selffs onse rechtveerdige 


39 

pretentie te voorderen ende met d*een off d*ander soo proflQtable 
conditien te maecken, als wij ten besten ende meesten dienste van 
de GompA. op dat eylandt t'onser versekeringb ende om participant 
in den caneelbandel te blijven noodigb oordeelen .... 

.... Ende hiertoe goet behagen hebbende aen de capaciteyt, ken- 
nisse ende beqnaemheden van den E. Pieter Boreel, Extra*ord'*. -Raedt 
van Indien, isH, dat virij den selven committeren ende authoriseren, 
gelijck doen bij desen .... 

.... tot onsen expressen Commissaris om de notiffcatie ende publicatie 
van de geratificeerden Portugesen vreede in de steden ende plaetsen 
vooren genoemt, daer't van noode zij, met de vereyschte solemni- 
teyten te doen ende voorderlij cke conditien met den Geylonsen Keyser 
off* de Portugesen op dat eylandt te maecken, in conformite van onse 
particuliere procuratie ende instructie op sijn E. gepasseert . . . 
• ..•......••...•...•.. 

Gregeven int Gasteel Batavia op't groot eylant Java, desen 20^. 
October A^.  1642.  Ende was onderteyckent : Antonio van Diemen. 


Btilage 

UU de papieren van den Kommiaaaris Pieter Boreel. 

A. Kort Dagregister van den opperkoopman Marten 
Vinck. ï) 

iO February 1643.... aen strand staende veel volcx wach- 
tende, daer onder 6 & 7 de grootste der Portugeezen waren 
om ons te bewilkomen ende te brengen bij den Generael, die ons 
in sijn huys selver voor de camerdeur te gemoet quam, ende naer 
enige complementos zijn ter neder geseten, toonende sich alles met 
zijn Raden ende andere Portugesen een groote schijn van blijschap, 
begerende nabij ende tegenover hem mosten sitten, daer de missive 
van de E.  Heer, alsoock de copie van de notificatie en ratificatie. 


^) IngelMoht in het groote dagregister van Boreel. 


40 

tractaet ende procuratie, uitgenomen de sake aengaende Radja-Sin(^, 
overhandigde. Dien gelesen hebbende, vraegde mij, waeromme de 
Treves in Gale noch niet en was gepubh'ceert ende dat de E. Heer Pre- 
sident sulcx niet en hadde genomen, dierhalve de redenen, waerom 
sulcx was gelaten ende tot noch toe geen kennis geschieden, hebben 
voorgedragen : eerstelijck, dat de E. Heer met sijn aancomste in Gale 
seer verwondert was geweest, als hoorde, dat de Portugesen in 
onse landen lagen, — ende soo hij, Generael, die belaste daer van daen te 
doen vertrecken, dat het voorts voltrecken soude, soowel gelijck als op 
Batavia den 7 October ende in Malacca den 5 December was geschiet — 
't welck hem oock seer vreemt dacht te zijn, alsoo hij jugeerden, de 
Nederlanders geen lant op Geylon te hebben als alleen de stat 
Gale, door hun met de wapenen gewonnen, ende bracht veel daer- 
tegens inne, seggende dat de landen hun toebehooren tot de muure 
van Gale toe, p'. testament aen den Goning van Portugal gemaeckt, 
sijnde Goningh in Gotta don Joan Peream Pandar, die geen erfge- 
naem hadde nagelaten en eenich Keyser van 't eylant Geylon hadde 
geweest; waerover ons veel disputen vielen wegens Madone, dom 
Philippo, dom Joan ende domme Gatrine ende andre. Ende mitsdien 
voorstelden, de provinciën van Mature ende Saffragan de Nederlanders 
met rechte toebehoorende, hebbende hipoteecq voor de voorschooten 
oncosten, achtervolgens de contracten in oorlog, zijnde aen Radja 
Singha daerop verschoten, ende, als de stad Gale gewonnen wierde, 
't gehele lant van de voorn, provinciën van Mature en Saffragan 
waren ontbloot van de blancke Portugezen ende haer toegedaene, 
soodat nu gelijck een vliegent leger, als sij aldaer hadden en hielden 
oock somtijts door enigh getal van schepen na Golombo gingen, 
mostent lant verlaten, en hebbende ofte houdende aldaer nergens 
geen forten ofte sterckte, 't welcke in Europa bij alle Gristenen-natien 
't gebruyck was ende achtervolgt wierde, dat het onder de naeste 
steeden sorteerden, 't welcke hem dacht, alhier in India hun niet 
aen te gaen, beroepende sich op enige artikelen des tractaets, die 
seyde niet en conde gedisputeert worden. Ende, mits schriflelijck 
antwoort op hem versocht, als wanneer na Gale wederom soude 
vertrecken,  soo  heeft  hij  oock instantelijck  begeert,  dat oock aen 


41 

hem eerst en alvooren in schrifle soude stellen, 't welck door sijn 
aenhouden niet hebbe connen refuseren, maer achtervolgens den 
teneur en instructie 9 puncten voorgestelt en geschreven. Onder- 
tusschen maer twee Raden bij hem in de camer zijnde, daer hij 
apart mede gediscoureert hadde, vraegde hoeveel den Goning van 
Gandy aen de Nederlanders schuldigh was, *t welck hem aendiende 
te wesen 20 tonnen gouts, ende, mits de somme te groot scheen, 
antwoorde, men behoorde die wt Gandy ende uyt desselfs landen te 
soecken ende te halen. 

ii February.... verhaelde (de Generaal), dat wenste de sake 
soo mochte wtvallen, dat samentlijck Raja Singa beoorloge, ofte 
oock om iets te mogen andoen sonder schade daeraf mochte ge- 
raecken, dat Nederlanders van alles *t welck de plaets off stadt 
toucheerde, de ammonitie van oorlog ende vivres als andere dingen daer 
inhebbende, op een prijs stellende, wat bet soude monteren, om te 
sien ofte conde accorderen ende soo betalinge bequamen. Daer hem 
op geantwoort hebbe van sulcx niet te sullen geschieden, daeromme 
daer geen staet op hadde te maken, alsoo de Nederlanders sulcx ten 
gene tijden hadden gedaen ofte noch doen souden, dat hun gerech- 
tigheyt wel mainteneren ende dat de E. Heer Ambassadeur anders 
geen last hadde te doen, als gesegt; bijaldien de Portugesen die 
landen inruymen van Mature, Saffragam, dat zij alsdan, gelijck in 
Batavia ende Malacca geschiet, een treves hier oock in Geylon soude 
doen publiceren ende anders niet te sullen geschieden, waerop hij 
antwoorde geen macht van de Yice-rey daertoe te hebben, met de 
genige van ons beyde natie in India ofle de E. Heer ende sijn per- 
soon, zijnde partijen, arbiters off rechters conde wesen .... 


42 


B, Artikelen, hoe de landen van het Goningrijk van 
Gale, streckende van henoorden Dennevacca ofte Saf- 
fragan tot aen het Goningrijck laule aen het Oosten, 
bij provisie sullen beseten virerden bij de Heeren 
Portugesen ende de Hollantse natie. ') 

i. Dat dese provisionele deylinge der landen ende vruchten sal 
ingegaen werden, sonder te prejudiceren elck zijne preten tien voor 
desen geallegeert, ende geen possessie sal geven. 

2. Dat de Heeren Portugesen d*eene helft van het coningrijck Gale 
sullen bewaren met haer soldaten ende d*ander bij de Hollanders 
met haer soldaten. 

3. Dat den canneel, die van beyde deze natiën sal werden ge- 
maeckt, sal opgeteyckent werden, uyt wat corle die voortgecomen 
is, en dat te voren perfecte prijs sal sijn gemaeckt ende .onder mal- 
cander elck de helft gedeylt, opdat dese nae de prijs aen die mach 
werden goet gedaen, die de corle sal werden toegejugeert door onse 
Souveraynen. 

4. Soo sal mede geschieden met andere vruchten, mineralen, 
incomst ende wtgangh der goederen ende andere proffijten, die men 
van 's heeren recht is treckende. 

5. Dat een Raet sal gemaeckt werden wt beyde de natiën om 
neder te stellen sulcke oneenigheyt, als tusschen beyde de natiën 
soude connen voorvallen. 

6. Dat de Heeren Portugesen niet en sullen vermogen eenige chelias 
(kaneelschillers), coulijs, lascerijns (inlandsche soldaten) ofte andere 
Yi\ het lant, dat de Hollanders sal werden toegeseyt, te mogen ver- 
voeren, als oock te restitueren, die sij sedert 10 February a^. 1643, 
dat den treves haer is genotificeert, daer wt souden gebracht hebben. 

7. Dat d'H^ Yice-rey sich sterck sal maken, dat dese geraemde 
artikelen bij dom Philippo Mascarenhas sullen werden aengenomen 
en in*t werck gestelt. 


') Voorslag door Boreel aan den Yice-rey gedaan, maar door dezen niet 
aangenomen. Zie pg. 108. 


^ 


43 

8. Dat dese combinatie soo lange sal dnren, totdat de saken in 
Europa sullen sijn afgehandelt bij onse Souverainen ende wij beyde 
daervan kennisse sullen ontfangen bebben. 

9. Gelijck  met  Gale, sal mede met Saffragan gehandelt werden. 


C. Redenen, waerom den Treves niet en beeft con- 
nen gepubliceert werden in het eylant van Geylon, 
gelijck bij ons in Batavia ende Malacca voor desen 
is gedaen (door Boreel aan den Onderkoning opgegeven). 

I. Dat de &*, Portugesen op mijn arrivement aldaer waren liggende 
met haer krijgsvolck in onse landen resorterende onder bet coningrijck 
van Gale, waerin sij gans gene vastigheyt nochte sterckte en 
bebben en derhalven niet op de selfde en hebben te pretenderen, 
waervan sij door mij geinsinueert sijnde, geweygert hebben de 
selven landen te verlaten. 

II. Dat mede door mij geinsinueert zijnde, dat zij ons souden 
laten vredelijcke possessie genieten van de landen van Saffragam, 
als de welcke ons (gelijck oock die van bet coningrijck van Gale) 
verhypotequeert sijn door den Keyser van Geylon, Radja Singa, voor 
groote somma van penningen aen zijne voors. May^ verschoten, het- 
selfde mede hebben afgeslagen, hoewel sij S". Portugesen daerin 
mede geen vastigheden ofte fortresse en hebben en door den Keyser 
van Geylon huydensdaegs werden geregeert. 


Byiage ZXI. 


Pieter Boreel aan Jeremias van Vliet, gouverneur van 
Malakka, 2 Mei 1643. 


In  S*.  Gruz  de  Gale  gecomen  sijnde,  was van  meyninge den 
gemaeckten  Tien-jarigen  Treves  in  dier  voege, als tot Batavia en 


u 

Malakka geschiet is, te publiceren, verstaende yan de Heer President 
Jan Thijssen, hoe in October passado de artikelen van den Treves 
door de Portugesen aen hem gesonden waeren, doch eenlijck de 
ratificatie van haren Gooning, don Joao de Vierde, zonder die van 
de Heeren Staten, vireshalven die niet en heeft willen aennemen, als 
zijnde niet tegen die van de Heeren Staeten in den Hage volgens 
den tweeden artijckel des tractaets gewisselt, 't geen noodsakelijck 
was; ende bevindende de Portugesen liggende met een leger van 
ontrent 30 istances in de corle van Gale, een groot e mij Ie van de 
stad, is de publicatie achtergebleven en heb op 3 February aen 
S'. Antonio da Motta Galvao, Gapt. Mor van Tarryal, de artikelen en 
ratificatien van beyde onse respective Souverainen toegesonden ende 
daema g'insinueert, dat ons de possessie van de landen cederen 
ende inruymen souden. Doch daer van niet gevolcht zijnde, heb 
ick op 5 daeraenvolgende den oppercoopman Vinck na Golombo 
gesonden aen dom Philipo Mascarenhas, Gapt. Generael, ten eynde 
de Treves aen hem soude notificeren ende insinueren als boven, 
waerop schriftelijck heeil geantwoord, niet zijnde van gevoelen 
deselve landen ons toequamen, maer dat Gale simpelijck was een 
aldea, Hwelck geen voet jurisdictie buyten zijne muyren en had; 
dat buyten de muyren meerder vrijheyt als een canon conde toedra- 
gen besaten, was haerlijck simpele gratie ende faveur, 


Byiage ZXII. 


Jan Dirksz. OcUen aan Jeremias van Vliet, gouverneur 
van Malakka, 30 Aprü 1643. 

Op 15 deeser passado zijn de Heeren Gecommitteerdens bij 
den Heer Boreel geweest, vallende vefscheyden dispuyten wegens de 
dominatie van Galombo, dewijle sij sustineeren, Galombo over alle 
ende oock over Gaelen heeft gedomineert ende dat Galen geen jurisdictie 


1 


45 

heeft gehadt, volgens dien oock geen landen connen eyschen. Daer 
op gedient wert, dat 't eylant Geylon in 9 coninckrijken is ver- 
deelt gevireest, viraervan een ider sich soo verre gestrookt heeft als 
macht hadde, dien volgend, daer een coningrijck is geweest, v^ert 
mede een coninck vereist. De gedeputeerden seggen of het schoon 
een coninckrijck viras geweest ende eenen coninck gehadt hadde, 
als hem ontnomen is. De Heer Boreel antwoort genomen : de croonen 
sorteerende tegenwoordich onder de croon van CSastiUien als Arragon 
en die nu van haer erfconingen berooft sijn en verliesen daerom haer 
conincklijcke jurisdictie niet. Vorders gevraecht sijnde, wij int jaer 
1505 homage gedaen ende tribuyt gegeven hadden, antwoorden dat 
van de Heer ofle Ck>ninck van Gale 400 bhaer canneel en eenige 
oliphanten, welcke waeren geschencken om met den Portugeesen in 
vreede te leven, waerop den Heer Commissaris subjungeerde, dat dan 
nootsaeckelijck dien Heer ofte Coninck eenich landt buyten Galen 
moste hebben, dat onder hem sorteerde, dewijle gemelte quantiteyt 
canneel ende oliphanten binnen de muyren van Galen niet gevallen 
conde weesen. Int jaer 1517 heeft den coninck van Galombo tribuyt 
aen de Portugeesen betaelt, anders wilden hem in geen genade aen- 
nemen, a^. 1618 Gennirat Adassijn en heefl aen de Portugeesen 
geen tribuyt betaelt, maer als hem toegestaen vrierde de landen 
van Trinquenemale, Gottiarum, Battecaloa .... hebben de Portugeesen 
van hem bedongen 2 oliphanten des jaers om de emolumenten, die 
wt de landen souden comen te trecken, soodat niet wt cracht van 
tribuyt (maer uyt crachte van contract) can gepretendeert werden 
etc». De gedeputeerden hielden staende, dat Malacca oock gants 
geen district bnyten de muyren hadde, dat ter contrarie seyden, 
dewijle aen de eene sijde 5 mijlen en aen d'ander sijde 8 mijlen 
sich wtstreckt, wekkers inwoonders aireede vrijwülich homagie ende 
eedt van getrouwicheyt hadden gedaen etc^. 

Item verwerpende 't 12«. artickel des contracx, dewelcke seyt van 
deelinge der landen, die tusschen twee fortressen geleegen sijn, 
gelijck de canneel velden tusschen Galen en Galombo, maer de H™. Por- 
tugeesen  seggen,  sulcx alleen  plaets  heeft  in West-, maer niet in 


46 

Oost-Indien,  welcke 2 artyckelen alle 't geene is, dat tot voordeel 
van ons bij 't gemaeckt contract bevinden te bebben. 

Soodat, hoe schoon alles voorgestelt hebben, haer niet genegen 
vonden een voedt lants op Geylon voor ons in te ruymen ofte ergens 
in te gemoet te comen, maer hebben haer schriftelijck protest aen 
den Heer Kommissaris overgeleevert, gelijck meede in contra bij ge- 
melte Heer Kommissaris is gedaen, ende haer den oorloch over gants 
Indien over aengeseyt is, viraerop alles aen wedersijden is blijven 
rusten ende bij den Ed. Hr. Commissaris een eerlijck affscheyt van den 
Vice-rey genomen ende op den 26^. deser met de vloot, bestaende in 
il schepen (naer dat de bloetvlagge van achteren afgesmeeten ende 
eenige schooten met scherp deeden), van Croa's bhaer geseylt.   .   . 


Bfjlage XXm. 


Instruktie voor Frangois Caron, hoofd der expedUie naar 
CeUon, 29 Septefmber 1643. 


Aengesien (vermits den Vice-rey in Groa weygerigh gebleven sij 
ons de onderhoorige landen van Crux de Gale op Geylon, in con- 
formite van het 12^ articul des Tractaets van Bestant, tusschen onse 
respective Souverainen gemaeckt, in te ruymen) genootsaeckt sijn 
geworden, bijaldien onser Principalen recht, gelijck schuldigh zijn, 
v^illen mainteneren, met den Portugees in oorlogh te blijven, is in 
Rade van India goedgevonden, die saecke met ernst bij der hand te 
nemen en te bethonen, ons alsoo weynigh als hen aen het voors. 
bestant in dese landen gelegen zij, gelijck dan diens volgens, besij- 
den het secours van 130 soldaten met de schepen Zandvoort ende 
Heemstee 25 July nae Crus de Gale geschickt, int begin voorleden 
maends een vloote van 5 schepen ende jachten, namentlijck: Maes- 
tright, Reynsburgh, Bergen op Zoom, Valckenburgh en Heemskercke, 


i 


47 

eode 15 stanty den Elephant, Amboyna en den Arend, voor de 
achtste mael tot besettinge van de bhare van Groa hebben uytgeset. 
Doch aengesien het different tusschen ons ende den Portugees (ge- 
lijck aengeroert) voornamentlijck om het district ende de platte 
landen tot Crus de Gale behorende, gerezen zij, hebben vooral 
nodigb geacht soo respectabilen macht derwaerts te senden als Gomp*. 
presente gelegentheyt eenighsints soude connen toereycken, soo om 
voors. landen (ons volgens d*uytgedructe viroorden des gemelten 
Tractaets deughdelijck competerende en door den Portugees met 
gewelt ende onrecht onthouden) met reputatie ende aensien te recu- 
pereren, als wijders den Gonincq Raya Singa jegens deselve volgens 
contract gerequireerde assistentie te doen. 

Ende alsoo om met voors. crijgsmacht iet remarquabels ten dienste 
van de Nederlanden uyt te wercken niet nodiger zij, als dat deselve tot 
bestier van saecken met een manhaft, aensienelijck ende verstandich 
Hooft voorsien werd, die over al het oppercommando hebbe, is daer- 
beneffens geresolveert UE. persoon daertoe te nomineren  .... 

't Is wel zoo (gelijck voren geseght) dat het different over het 
district van Punte Gale ten principalen de reden ende oorsaecke 
sij, waeromme met den Portugees in oorlogh zijn gebleven; maer 
nu de saecken hun sulcx hebben toegedragen ende dat om ons goed 
recht t' obtineren genootsaeckt zijn geworden, tot groote costen van 
de Generale Gomp«. dese als voorige uytsettingen te doen, be- 
halven dan noch den inestimabilen interest die sijn lijdende, vermits 
daeromme verscheyde andere apparente concepten achterwege moe- 
ten blijven, soo en connen niet verstaen jegenwoordigh met de 
simpele inruyminge van voors. district te vrede behoren te wesen, 
maer, des mogelijck sijnde, den Portugees gantsch ende t'eenemael 
van geroerde eyland moeten sien te crijgen, te meer nadien de 
ervarentheyt over langh geleert heeft genoemden vijand, als van 
ouds gestaen hebben naer de dominatie der Indias, nergens com- 
pagnon lijden can, gelijck daer ontallijcke soo oude als noch verse 
exempelen van sijn. Indervoegen dat in *t alderminste geen hope sij 
immermeer vreedsamigh de vruchten des contract s met den Gonincq 


48 

Raya Singa gemaeckt sullen genieten, soo langh den Portugees voet 
op Geylon heeft, ofte eenige apparentie connen zien, betalinge der 
groote sommen gelts ten dienste van gemelte Goningh gedebourseert, 
te becomen, tensij hem al voren meester van den caneel als andere 
coopmanscbappen, ons bij voors. contract verbonden, maken en den 
Portugees daeruyt setten, connende niet bespeuren eenighsints 
practicabel zal wesen, H gene onse Heeren Meesters in hare missive 
van dato 15 September voorleden jaers in consideratie geven, met 
den Portugees op Geylon overeen te comen ende provisionelijck 
eenige limit scheydingh te beramen, omme door dien middel den 
caneelhandel aldaer met de minsten costen doenelijcq waer te nemen, 
Hwelcq Haer Ed. (gelijck seggen) beter soude gevallen als aldaer 
den oorlogh te continueren, insonderheyt geconsidereert den Geylon- 
sen Keyser niet te vertrouwen is, ende onse macht met de zijne 
niet vermengen ofte combineren mogen. Den Portugees praetendeert 
hem het geheele eyland van Geylon, uyt crachte van seker testa- 
ment van eenen don Joan Periapander, eygen te sijn ende ons daer- 
op niet te competeren als de dippen van Grus de Ga Ie, ende al waer 
het saecke dat, de wij Ie int onderspit is ende het water noch op de 
lippen heeft, hem genegen liet met ons in contract te comen, soo 
en laet ons desselfs naturel niet toe te geloven, hetselve langer nage- 
comen soude werden, dan als 't hem voordelijck soude zijn, hebben 
in d'onderhandelinge met d'heer Boreel in Goa (daervan UE. d 'af- 
schriften mede gegeven worden, om UE. daervan te dienen) genoegh 
te kennen gegeven, het hem aen pretexten ende cavillatien niet 
licht sal ontbreken. Soodat gemelte point in Rade van India serieu- 
selijck gepondereert ende overwogen sijnde, niet hebben connen 
geraden achten dien wegh in te gaen, daer dan wellicht den 
Portugees noch niet eens naer soude willen luysteren, ofte ten 
ware hem het vier wat nader aen de voeten wierd geleyt, ende 
nadien doch tot hostiliteyt moeten comen, sal 't beter sijn eens 
t'eenemael daer een eynde van maken, waertoe ons oock gedachte 
Heeren Meesters in hare voors. missive schijnen voet te geven, seg- 
gende op geseyde subject, dat ons ordineren het bestant met den 
Goningh van Portugael  gemaeckt in allen deelen aen onse zijde wel 


49 

te  onderhouden, met dien verstande nochtans dat Gompaignies recht 
allenthalven onverbreeckelijck gemainteneert werde. 

Gemelte Yice-rey ende Raed in Groa is doenmael met goeder mey- 
ninge onsentwegen den Treves aengeboden ende op het geschil 
wegen de platte landen tusschen Colombo en Gale oveii>illicke 
presentatien gedaen, die alle in den wind geslagen, ende liever ge- 
cosen heeft, contrarie de goede intentie onser respective Souvereynen, 
den oorlogh te continueren, dan ons in onse deughdelijcke saecke 
contentement te doen ; bijaldien daerover nu af breuck ofte schade comen 
te lijden, hubben sulcx niemant als hen selven te imputeren, hetwelck 
vertrouwen soodanigh oock bij voors. onse Heeren Meesters als Hare 
Mo. Mo. d'Heeren Staten-Generael verstaen sal werden. Besijden dien 
zijn wij bij solemneel contract aen den Geylonsen Gonincq verobligeert, 
hem t'sijnen coste assistentie jegens den Portugees te doen, totdat van 
zijne landen gedreven sal sijn: welck contract niet alleen schuldigh sijn, 
maer oock on vermindert het voors. Tractaet van Besta nt vermogen 
na te comen, gelijck bij het 6^ artyckel desselfs expres gestipuleert 
word, sijnde daerin dan noch te min swarigheyt te maken, naer- 
dien den Portugees door gemelten onsen Commissaris Boreel voor- 
gedragen sijnde, den Gonincq van Ceylon, volgens het derde articul 
des gemelten Tractaets, mede onder den thienjarigen Treves be- 
grepen souden werden, niet alleen sulcx geexcuseert heeft in te 
wilHgen, maer sich, om het selve te subteriugeren, oock niet ge- 
schaemt te sustineren, gemelte articul alleen van gelovige Coningen 
en Potentaten, hoedanige in dese quartieren geene sijn, te verstaen 
soude wesen ende van geen ongeloovige, waeruyt wel sij af te 
meten, hoedanigh den Treves bij gemelte natie in dese landen ge- 
meent word, in der voegen, dat met voor verhaelde redenen beyde, 
en genootsaeckt sijn en gerechtight blijven, den Portugees (des 
mogelijck sijnde) geheel van Ceylon te helpen; verhopende daertoe 
jegenwoordigh oock middelen genoegh te hebben, soo God almachtigh, 
gdijck bidden, deselve met Zijnen heyligen zegen gelieft bij te wonen. 

De naemwaerdige vastigheden, die den Portugees jegenwoordigh 
op gemelte eyland besit sijn Colombo, Negoinbo, ende JafTanapatnhin, 


50 

waervan het laetste wat meer van der hand gelegen en van 
weynigh consideratie zijnde, tot nader gelegentheyt gereserveert conde 
werden, maer van Colombo en Negombo dienen desen jare (soo 
't Godt gelieft)  meester te sijn * 

Gelijck boven aengeroert, gaet de jegenwoordige macht soo om 
onse gerechtigheyt op Geylon van den vijand geoccupeert te recn- 
pereren, als om Raya Singa jegens den Portugees verplichte assistentie 
te doen, en zal UE. beyde voors. tituls gebruycken; te weten, de 
saken met den selven noch staende in gelijcke terminen, nis op 
d'afscheyt van d'Heere Boreel nyt Goa, maer in gevalle (dat niet 
geloven) den Yice-rey zich ondertnsschen nader bedacht en goed- 
gevonden mocht hebben, ons de platte landen van Gruz de Gale in 
te mymen ende wijders contentement te doen, sal onse actie daer- 
raede comen te cesseren, ende den oorlogh niet als op den name 
van Raya Singa voornoemt gevoert connen werden, hetwelcke UE. 
dan oock soodanigh voorgeven ende publijck bekent maken sal, off 
ten ware gemelte Goningh volgens het derde articul des meer geci- 
teerden Tractaets v;in Bestandt daermede onder begrepen had willen 
zijn, in welcker gevallen conform de bevelen onser Principalen van 
allen hostiliteyt desisteren snit; behoudens onse actie tot vergoedinge 
der coaten, schaden ende interessen door 't ongefundeert weygeren 
onses rechts door den Yice-rey ende zijnen Raed gedaen ende ge- 
leden, en noch te doen en te lijden, waervan UE. oock prompte 
satisfactie eysschen sal, begrotende deselve uyt den ruygen ten minste 
tot thien k twaelff tonnen gouts, ofte dat ons onderwijlen 't een 
off 't ander hypoteecq tot versekeringh stellen, alsoo (na de luyden 
kennen) gissingh maken ons andersints daer niet veel voor toepassen, 
maer met woorden sullen trachten te paeyen, het welcke soo niet 
verstaen, sustinerende gemelte actie van oncosten, schaden en inte- 
ressen gefundeert zij, alwaert schoon saecke ons het principael diffe- 
rent wegen het district van Gale (gelijck niet vertrouwen) bij onse 
respective Souvereynen tegen gewesen wierd, naerdien in allen gevalle 
gefundeert zijn geweest tot de provisie ende dat den Portugees ons, 
hangende  het  geschil,  hadde behoren  de .gerechte helft der platte 


51 

landen tusschen Ck>lombo en Gale in te raymen, alsoo de duydulijcke 
woorden des gerepeteerden Tractaets en het gemene recht voor ons 
militerende hebben. 

Tot de prompte betalinge der voors. somme vertrouwen dom 
Philippo Mascarenhas op verre na geen raed zal weten, wanneer tot 
onderpant urgeren zult; ende souden daartoe niet bequamer achten, 
als dat ondertusschen Negombo met de onderhoorige landen ons 
ingeruymt wierd, totdat ons effective sullen hebben voldaen: stellende 
soodanigen ordre op 't innen der vruchten ende incomsten als met 
den anderen goedvinden zult. Doch geloven den Portugees daer niet 
licht toe verstaen sal, in weicken cas UE. authoriseren met de 
gantsche macht dorwaerts te rucken ende naer behoorlijcke sommatie 
UE. 't sij met ofte tegen danck der inhabitanten daer meester van 
te maken met protestatie van de bloetstortingen als andere onheylen, 
daeruyt te ontstaen, mits doende alles daerin gevonden ofte toe per- 
tinerende pertinent bij schriilelijcken inventaris ten overstaen der 
voomaemste Portugesen opnemen om, na becomen satisfactie, daervan 
behoorlijcke restitutie te connen doen. Op welken voet UE. oock 
procederen sal in cas tot UE. verschijninge de saken in voorige 
gestalte gebleven sijnde, dom Philippo dan eerst presenteren mocht 
inruyroinge der voors landen te doen: te weten, daertoe hebbende 
speciale volmacht en last van den Yice-rey ende Raed in Goa, ende 
anders niet, maer sal UE., deselve niet g'exhibeert wordende, niet 
jegenstaende eenige presentatie met UE. desseyn voortvaren ende 
van Colombo trachten meester te worden; allenthalven zal UE. 
verdacht sijn door scboone woorden van den Portugees niet geabu- 
seert ofte met veel seggen ende wederseggen den tyd (daer dickmael 
een gantsch exploict aen hangt) verloren word. 

Bij verraeesteringh van Golumbo en Negombo (dat God geve) sal 
UE. deselve niet demolieren, gelijck apparend door den Goningh 
Eaya Singa g'insisteert sal werden, maer met gamisoen beset 
houden, tot deselve ons van onse t' achterheyt voldoet .... 

.... Bij aldien de vloote onder Blocq niet nodigh ware geweest 
op te  roepen  sal  d^. zijne vlote, volgens onse ordre, ter bestemder 


52 

tijd  hebben  gesepareert ende versonden Dit sij dan geseyt op 

de separatie zijner vloote in tijd van vreede, maer bij oorloge, gelijck 
verwachten, snit met de heele vloote, 't zij op Jaffanampatnam atten- 
teert off niet, langs de custe Ghoromandel afsacken ende trachten 
de Portugese fortresse St. Thomé t*overrompelen ende te bemachtigen, 
als wanneer Negapatnaro wel volgen sal . . . . 


Btjlage XXIV. 


Gouverneur- GenercLal en Raden van Indiê aan de Be- 
windhebbera  der  O.-L K,,  23 December 4644. 

Wt onse voorjarige brieven sullen U. Ed. gesien hebben onse 
intentie omtrent den Portugees ende andere vijanden hier te lande, 
ende dat tot maintenue van Gomp*. goet recht tegen deselve uyt- 
geseth hadden, namentlijck nae Goas bhare onder den Commandeur 
Giaes Gornelissen Block den 8 Augustj 1643 een vloote van vijff 
schepen ende jachten, mitsgaders den 30 September daeraen nae 
H eylant Geylon ende de Portugese stadt Golombo een andere 
machtige armade onder 't gesach van den veltoverste Francoys Garon. 
D'insichten, ordre ende instructie van dese expeditie sijn UE. anno 
passato mede genotificeert ; in desen sullen cort de successen van dien 
ende vervolgh van saecken cundigen. Aenvanghlijken nopende Goas 
besettingh. De vloote arriveerde aldaer ter reede in goede postuyre 
19 September. Den Gommandeur Blocq voornoemt, uyt Wingurla 
p'. den oppercoopman Gornelis van Sanen wel onverwacht vernomen 
hebbende, ons schip de Pauw, uyt Parsia comende, met zijde gecar- 
geert, aldaer aengehouden wird, resolveerde vooreerst onse missive 
ende voordere pampieren aen den Vice-rey geconsigneert achter te 
houden, onderleggende omme bij minneiijcke wegen ende vruntlijcke 
overeencomingh  gemelte schip ende rijck cargasoen weder uyt dei- 


^ 


53 

selver handen ende gewelt te crijgen, den Yice-rey tot dien einde 
aenbiedende de bhare te verlaten ende hare schepen nae Europa te 
largeren, daer den Portugees vrij wat gehoor toe gaff ende oock 
inclineerde, doch wilde hierbij bedingen, d*onse mosten beloven, de 
bhare verlatende nae Geylon (omme haren staet aldaer afifbreuck Ie 
doen) niet souden tenderen, waertoe onsen Commandeur niet heeft 
connen verstaen, wes dese negoliatie daerbij gebleven sij. 

Tot 25 April passato is Goa van onse scheepsmacht besloten ge- 
bleven ende derselver retourcraecken als gallioens, die onder d*aguade 
zeylreed lagen, binnen gehouden. Daertegen blijft de Pauw oock noch 
in Goa; voorts isser weynigh meer verricht, dan dat ondertusschen 
verscheyden conferentien ende bijeencompsten sonder effect gehouden 
ende voorgevallen sijn . . . . 

Voor de verschijningh van onse vloote op de bhaer waren in 
de maenden July en August j 1643 tot Goa a droicture uyt Portu- 
gael g'arriveert twee carvellen ende twee fregats van Mosambicque 
roet het gesalveerde volck van 't galjoen S^. Bento, daeromtrent ge- 
sneuvelt, ende wierd gerucht met geseyde vier scheepkens omtrent 
5 k GOO coppen quamen, daervan 300 nae Geylon waren geschickt, 
gelijck d'onse dat oock soo bevonden hebben. Insgelijx vernemen bij 
nader schrijven uyt Wingurla, dat in Mey passato onder Marmagon 
ten ancker gecomen waren twee galjoenen, in Kaert anno 1645 uyt 
Lisboa genavigeert ende in Mosambicque verwintert off aldaer opge- 
houden omme onse besettingh te missen, gelijck geschiet is. Soo 
waren mede in voors. maent Mey behouden tot Goa ingecomen 
11 scheepkens, namen tlijck seven van Mascatte ende vier van Mosam- 
bicque, nevens noch een carvelle uyt Portugael. Bij aldien den Comman- 
deur Blocq tot 10 è 15 Mey voor Goa (gelijck geordonneert ende gelast 
was) gehouden hadde, soo waren de Comp". buyten twijffel eenige 
derselver tot verseth van de sware equipagie te deele gevallen. Dese 
foulten sijn nu al twee off drie achtereenvolgende jaren bij de respective 
Commandeurs gecommitteert, ons op hun verschijningh doorgaens indu- 
cerende op de bhaer niet langer hadden connen houden, ende S'. van 
Sanen echrijft, dat de gebeele maent Mey aldaer op de custe bequaem 


54 

weder hadde geweest, sulx d'onse een merckelijcke misslach be- 
gaen hebben met soo voorbarich de bhaer te quiteren 

• »   • 

Den Yice-rey conde d'Aveirez bij sijne missive, gedateert 8 April 

aen ons ges., geeft sijn volvaerdigbeyt en affectie tot den Trefvee 
genoeghsaem te kennen, deselve als noch presenterende met resti- 
tutie van de Pauws sijde te laten publiceren onder de cenditien door 
d*heer Boreel lal'. g'offereert, mits alles herstellende in state op 
Geylon, als in andere deelen van India, gelijck die waren ten tijde 
de ratificatie des Trefves in India overgebracht ende tot kennisse 
van beydo zijden gecomen is, seer dolerende over d'uytgesette armade 
tegens Colombo selffs, als op de bhaer van Goa; soo voorgeeft met 
den Commandeur Blocq uyt onsen last was tracterende tot verge- 
lijckingh ende om den Trefves te doen effect sorteren, gelijck UEd. 
bij resumptie van sijn Ex^. missive onder 11 Juny passato int Batavias 
YeiiMel ende dat van d*Indise cust in*t lange ende breede verneemt, 
daer zijn Ei^. op gedient hebben,als in ons brieff boek dato 9 Augus^, 
waervan d*antwoorde, uytcomste ende effect dagelijx te gemoet sien. 
Ondertusschen sullen cort deduceren *t verrichten van voorgemen- 
tioneerde E. Caron op Ceylon. Ende is denselve met sijn onderheb- 
bende armade binnen Cruz de Gale gelandt ende staende voets met 
de macht van 1400 coppen naer Hacksweine lantwaerts inne om- 
trent 1| mijle van Gale, daer den vijandt sterck 540 coppen 
gecampeert ende begraven lach, gemarcheert, die onse comste niet 
verwachten etc. *). 

Naderhant becomen van Ceylon de volgende goede tgdingh, te 

weten . . . ., dat door de jachten op Ceylon verbleven Winguria, 
Cleen Sutphen ende Santford verscheyden vaertuygen tot 12 int 
getal nae Colombo met grove cleden, rijs, tarwe ende diverse 
andere nootwendigheden tenderende, item een met duysent fi caneel 
aengehaelt waren, dat groote schaersheyt van provisie in Colombo 
causeerde ende d'onse des te ruymer maeckte, 'twelk den vijandt 
verdroot ende omtrent die tijt oock een secours off armade de remas 


^) Het gebeele verhaal over te nemen, werd door my onnoodig geacht 


55 

uyt Goa becomende, bestaende uyt 11 Iregats ende een galeye, hébben 
deselve datelqck op onse jachten uytgesonden omme die te ver- 
meesteren off de zee te doen ruymen, maer hadden haer met de 
bnlpe Godes soo conragieus ende mannelijcken geweert, dat niet 
alleen geseyde armade affgeslagen, maer oock eenige derselver ge- 
destraeert ende de galey in de gront geschoten hebben, sijnde dit 
ten principalen alleen door 't fregat Wingurla te wege gebracht, 
alsoo die van Sntphen daer niet wel conden bijcomen; wes, omme 
andere in gelijcke occasion meer ende meer t* animeren, in Kade 
goet gevonden hebben, den schipper van dat jacht wegens de 
Ck>mp«. te vereeren met een gouden kettingh van 450 gulden waerdije. 
•Dit sqn dan d*eflecten van onse vooijaerse uytsettingh soo nae Goa, 
als 't eylant Geylon onder de respective aengetogen bevelhebberen ; 
tsedert hebben geen nader advysen van Negombo noch Gale verno- 
men, 't can niet langh duyren. Don Philippo Mascarenhas hadde 
vrij opgegeven, men seyt gesworen, Negombo te willen recupereren 
ende den president Joan Thyssen scheen aen belegeringh niet te 
twijffelen, seggen in Mey al canon omtrent de riviere Moutewael 
gebracht hadden, edoch 't sijn opgevers; 't conde ook wel wesen, 
yets g'attenteert hebben. Bijaldien don Philippo met de verschqningh 
ende 't arrivement der 2 gallioens in Mey passato hiervoren geci- 
teert secours van volck van den Yice-rey erlanght heeft, dat in die 
tijt wat difficil aen te brengen is, willen vertrouwen soo gecom- 
pareert sijn, dat de waert t^huys gevonden hebben, daervan al 
Moige geruchten over Malacca gecomen sijn, edoch heel onseecker, 
ende mogen verhopen de fortresse behouden is ende eerlange eynde 
des oorlogs sullen hebben, daer het op aengeleyt is, gelijck op sijn 
plaets seggen sullen. 

Belangende Raya Singa, daervan becomen schoone woorden ende 
groote beloften sonder effect, met hem sal geen goet gaem ge- 
sponnen worden, tracht ons gelijck overlangh gedaen heeft in 
oncosten sonder verseth te doen consumeren ende Geylon uyt ons 
selven te verlaten, dat vertrouwen wel anders uyt vallen, ende met- 
tertijt blijcken sal, Raya tot geen anderen fijne helpen als om ons 
selven  te helpen. Ten gevalt hem niet Negombo verstercken, insis- 


56 

teerde omtrent d'heer Garon emstelijck de plaetse wilden demolieren, 
wat daermede voorheeft is licht te hegrijpen, edoch wij sijn van ander 
verstant ende moeten in possessie blijven tot met Raya effen staen, 
daer eeuwen aen vast sijn. Ondertusschen is Raya gemisconten- 
teert, den Portugees soowel als ons (hoewel noch niet opentlijck) 
amplecterende ; om ons van de commoditeyten ende vruchten des 
landts te frustreren, alle de coelijs, dragers ende caneelschelders uyt 
Grales jurisdictie nae het geberchte vervoert, egeene Singelesen op 
9 mijlen omtrent Gale te resideren admitterende, omme ons alsoo 
nae sijn pijpen te doen dansen, ons wijt ende breet onder andere drey- 
gende woorden aenschrijvende : Bijaldien (te weten de Nederlanders) 
hun tegen mijnen danck meester maecken van de fortressen des 
eylants Geylon, soo stellen zij in gevaer haer credit te verliesen 
ende het geit, dat aen de C!omp*. schuldigh ben, sonder voordeel van 
H lant te genieten, ende soo meer volcht, gelijck bij de resumptie 
nader verneemt uyt Batavias Yerbael onder 25 Juny. Evenwel is 
den president Jan Thijssen van gevoelen, gelijck wij oock sijn, 't ons 
op dat landt buyten Rayas assistentie aen geen volck sal mancqueren 
omme ons te susten teren ende de vruchten te trecken, sijnde seer 
aparent d'een off d'ander tijt met den Singlees in contentie te ge- 
raecken, hebbende reeds ordre en last gegeven de Singlesen in Gales 
jurisdictie residerende, ende noch te comen, tegen alle oppressie 
ende gewelt (die hun hinderlijck sijn) te protegeren ende bescher- 
men, dit alles onder titul ende op den naam van Raya doorgaens 
den oorloge te voeren, aiwaert tegen Raya selffs, onder pretext dat 
door quaden raet tracht te verhinderen sijne forten ende volck op 
Geylon (daer mede ons selven verstaen) geen behoorlijcke alimen- 
tatie uyt Gonings landen erlangen, mitsgaders in gebreck blijft 
Gomp*. expensen te rembourseren, gelijck op dese materye aen den 
president in Gale nader ordre ende informatie is gegeven, dat hier 

wat te langh soude vallen andermael t'extenderen 

De lasten van Geylon loopen hooch op stock ende staen noch 
't accresseren; in contra de voordeden geheel sober, maer d'expec- 
tatien sijn van groote consideratie, ende dewijle daeraen vast sijn» 
dienen de  saecke met respect  uyt  te  voeren ende te be voorderen 


57 

dese aliantie tot een proffitabel houwelijck succedere, waeraen met 
goddelijcke hulpe niet dubiteren, onaengesien de H™. der Gamer Delff 
Malacca en Geylon aensien voor kostelijcke bonwkinderen van de 
Gomp«. die veel volck consumeren. Wij discreperen evenwel in maxime 
met de geseyde H™. niet ende verstaen mede, den coopman eerder 
en meer behoort te trachten met sijn talent eerlijck te vroeckeren 
ende voordeelen uyt India nae Nederlant te trecken, als lastige 
lantinnningen te doen, 'tvirelck Sonverainen ende machtige Monarchen 
(gelijck haer Ed. seggen) beter als winsnchtige coopluyden voegende is ; 
tusschen generael ende singulier is groot verschil, soo oocktusschen 
handel ende handel, buyten lantwinning can C!omp>. handel in India 
niet bestaen, dat leert d'experientie noch dagelijx .... 

De generale ongelden over 't eylant Geylon comen volgens de 
boecken, loopende van primo Meert 1643 tot ultimo Febmary deses 
jaers (sijnde samen twaelff raaenden), in alles te bedragen ter 
somme van f 427953„i3„iO 

D'advance op diverse goederen soo int ver- 
strecken aen 't gamisoen op verdiende maent- 
gelden tot cleedingh ende onderhout ende sobere 
negotie is f  32583„ 8,— 

In voegen Geylon ten achteren komt in i 2 maenden  f  95370» 5„10 


Ende aengesien vermits den Portugees hier te lande bij sijn onge- 
fundeerde sustenue alsnoch blijft parsisteren, ingevolge ons vireygert 
(gelijck uyt het gededuceerde duytlijck hebt cunnen vernemen) in 
te ruymen de landen, ons opt eylandt Geylon achtervolgens het 
Tractaet van Bestant buyten alle twij£fel competerende, mitsgaders 
H schip de Pauvtr met sijn ingeladen Parsise sijde onthout, door alle 
weicke quade ende onvruntlijcke proceduyren geparst worden 
(contrarie U Ed. goede meeninge ende intentie) den oorloge te 
continueren, omme hun daerdoor tot reden ende verstant te brengen, 
soo hebben nae rijp overlegh van saecken, mits bevoren exactelijck 
overslfich v(<n des Gcmv'. macht ende middelen maeckende, 't beste 


58 

expediënt bevonden te wesen om me den vijant tot redelgckheyt te 
bewegen, mitsgaders eynde van den oorloge te becomen, voor de 
negende reyse (gelijck nu reede acht jaren vervolgens met voordeel 
gedaen hebben) weder een aensienlijcke macht nae Goas bhare, 
als om hun op t' eylant Geylon (daer het different gevallen is) 
H vier wat nader aen de voeten te leggen, derwaerts uyt te setten. 
Dienvolgende is in den name des Alderhoogsten, onder het suprème 
commando van van d*heere Johan Maetsuycker, Raet van India, 
g'assisteert met den Commandeur Glaes Gomelissen Blocq, vice- 
commandeur Jacob van der Meulen, mitsgaders WoUebrant Geleynsen, 
gewesen president van Gomp*. trafficq int Parsische rijck, als schout 
bij nacht, den 10<^. Augustj passato uyt dese reede verseylt een 
vlote van thien schepen ende jachten . . . ., sijnde den 27«^. July 
bevoren met advysen over Geylon vertrocken omme voor Goa met 
de vloote te conjungeren de jachten Heemskerck ende Delffshaven. 
Dese schepen sijn gemant met 2049 coppen, daeronder 725 mili- 
tairen, die noch met 300 uyt Gmz de Gale g*ordonneert hebben te 
verstercken, geprovideert van alles voor 9 maenden, except rijs voor 
ses, die in Wingurla te crijgen is, gemonteert met 106 metalen 
ende 296 ijsere swaer canon, cruyt, loot etc. naer advenant 

Alles  wat  tot  bevoorderingh  van  Gomp*.  .affairen  ende 

onse desseynen op 't stuck van oorloge als commercie, d'heere 
Maetsuycker ende Raet in recommandatie ende mandato gegeven 
zij, oordeelen superflu, des maer eenige puncten hier cort sullen 
aenroeren 

.... Aenvanckelijck dan, alhoewel d'onredelijckheyt van den grave 
Yice-rey ende den Raet in Goa buyten alle dispuyt de motiven van 
desen oorloge sijn, ingevolge van onser sijde in alle manieren 
rechtvaerdigh ende sonder de minste beswaringh van conscientie 
gevoert mach werden, soo hebben desniettegenstaende omme evident- 
lijck te doen blijcken, het aen onse sijde noyt gemanqueert heeH, 
de goede meyninge onser Souveraine nopende het Tractaet van 
Trefves tot nu effect noch voortgangh hadde genomen, den Yice-rey 
ende Raet in Goa andermael met de wapenen in de hant vruntlijck 
aenbiedingh  van Bestant off Trefues goetgevonden te laten doen, in 


59 

conformite gelijck die tusschen onse respective Souverainen gemaeckt 
ende besloten is, mits restituerende cost- ende schadeloos 't schip de 
Panw met d'ingeladen sijde etc. tegen 't gene ondertusschen te zee 
in onse handen gevallen zij. Dese billicke conditie affslaende ende 
tot geen accommodatie na den teneur des Tractaets te bewegen 
sijnde, wert den Portugees alle doenelijcken afifbreuck bevoordert, 
Goa gesloten gehouden ende daeromtrent met voordeel (yet t'atten- 
teeren sijnde) ondernomen, ten ware omtrent Goa gecomen wesende 
vernomen wird (dat niet verhopen) Negombo weder aen de vijants 
cant geraeckt off in noot wat-e, als wanneer g'ordonneert hebben, alle 
onderhandelingh met den Yice-rey te staken ende in der ijle met de 
geheele armee derwaerts te rucken om den vijant (mogelijck sijnde) 
daer weder uyt te slaen, off Ck>Iombo op sijn onversiens t'over- 
rompelen. Op wat puncten ende conditien bij onderhandelingh te 
letten hebben, is in onse instructie vervath, sijn weynigh ende claer, 
ten principalen, dat ons inruymen de landen van Gale ende Negombo 
mitsgaders restitutie doen vant jacht de Pauw ende 't cirgasoen 
tegen hetgene, als geseyt, t'zedert in onse handen gecomen is. Wijders 
is den Raet in consideratie gegeven, bijaldien met voordeel omtrent 
Goa off op een derselver forten niet te doen zij, met de principale 
macht van volck nae Geylon te varen ende t'onderstaen off buyten 
groot hazard Colombo te vermeesteren is, dat ons wonder wel soude 
passen omme alleen meester van den canneel te blijven, mits Goas 
bhaer beseth blijve omme te verhinderen geen secours uyt Portugal 
crijgen, noch retouren derwaerts schicken. Wijders hebben d'heere 
Maetsuycker ordre gegeven, bijaldien den Yice-rey voornoemt niet 
conde verstaen limitscheydingh op Geylon te maecken in conformite 
vant contract van Bestant, gelijck voor desen voorgegeven heeft, 
'tselve boven sijn macht te wesen, ende dat wellicht proponeren 
mocht, het different op Geylon (daer het ontstaen is) te laten, ende 
den oorloge tot nader discisie uyt Europa daer te continueren, hou- 
dende voorts door gantsch India vrede off bestant, hebben verstaen, 
mits onse sijde restitueren ende niet verder cunnende, 't zelve in te 
willigen. De redenen, die ons hebben gemoveert, onse vorige ordre 
aen  d'h'. Pieter Boreel  zal', gegeven t'altereren  ende daer van te 


60 

resilieren, werden in meer aengetogen instructie gedednceert, daeraen 
vertrouwen contentement nemen sult. 

Bijaldien het different op Geylon verdragen wert ende vreede 
met den Portugees treffen, sal den Commandeur met den President 
Jan Thijssen ende Ck>mmissaris Yinck wijsselijck overleggen, wat 
met den Geylonsen C!oningh te doen hebben ende off noodich is 
met Raya breecken, sijnde ons de hostile mines tzedert eenigen tijt 
herwaerts omtrent onsen staet gethoont, ten hoogsten suspect, hebbende 
als geseyt met ons geen ander intentie, als tegen den Portugees te 
consumeren ende eyntlijck van ons selven sijn lant te doen ruymen, 
wes geduchten grave Vice-rey gelast hebben te funderen, hoe omtrent 
die saecke gehumeurt is, ende des geradeir oordelende, met sijn 
Ext^*. (vermogens bijsondere procuratie op gemelte Maetsuycker ge- 
passeert) te contracteren ende besluyten soodanigen aliance ende 
verbont van wapenen tegens Raya Singa omme te beter tot onse 
gerecbtigheyt te geraecken, als men sal connen oordeelen onsen 
staet noodich ende voordeligh te wesen. Kaer met den Portugees 
den oorloge continuerende, blijft gelast vooreerst geen openbare vijant- 
schap met Raya aen te vangen, soo opdat zij denselven, namentlijck 
den Portugees, niet tot haer assistentie versoecken, als omme te ver- 
liesen den titul van oorlogh op sijnen naem tegen den Portugees 
volgens contract met Radja gemaeckt, mits echter Raya Singa in sijne 
quade courssen continuerende, onder den selven titul tot sijn dewoir 
houden, als reeds op de Geylonse saecke aengetogen hebben .   .   . 


Btjlage XZV. 


Uit de instruktie van Johan Maetsuycker, afgevaardigde 
der Eooge Begeering te Batavia aan den Onderkofiing ie 
Ooa, 8 AugustiM 1644. 

Bijaldien  den  Vice-Rey  voornoemt  niet  wil  verstaen  de limit- 
scheydinge  op  Geylon  te  maken  in  conformite  van  het  contract 


61 

van bestant, gelijck voor desen voorgegeven heeft sulcx boven syn 
macht te sijn, ende voorslach mochte doen, het different op CSeylon 
daer 't ontstaen is te laten ende daer alleen den oorlogh te conti- 
nueren, houdende voort door gansch India vreede ofte bestant, sal 
UE., niet verder connende, sich als ongeeme daertoe wel mogen 
laten bewegen ende soodanigen contract met hem ingaen; de rede- 
nen die ons moveren U E. yegenwoordigh dese last te geven, daer 
het contrarie voor desen aen d*heer Boreel zal', hebben gedaen, syn 
UE. bekent ende in Rade van India geventileert. De voornaemste 
onder deselve is, dat uyt 't schrijven van d*Heeren 17*^. in dato 
31 Augusto voorleeden jaers verstaen, Haer Ed. beducht sijn, off 
daer te lande al wel staende gehouden sal connen werden, dat om 
een particulier different op Geylon een generalen oorlogh over 
gansch India jegens den Portugees hebben aengevangen, hoewel bg 
nader brieffken van 10 des volgenden maents haer met onse resolutie 
conformeren om, soo segghen, niet te schijnen onse gegeven ordre 
te disadvoyeren ofte te contrarieren. Daerbij comt dan noch, dat ons 
niet anders inbeelden, off sal by die van Portugael omtrent Haer 
Ho. Mo; wel soo veel te weegh gebracht worden, dat ons doch eerlangh 
den oorlooch sal worden geintercideert, ende op d*een off d'ander 
wijse stilstant van wapenen geinjungeert, hetwelck dan beter sal 
connen uyt ons selven al gedaen hebben 


Byiage XXVI. 

Gouverneur- Oener aal en  Raden van Indie aan Johan 
Maetsuycker, 23 S^teniber 1044. 

Soo exactelijck als doenelijck is geweest, hebben g' inque- 
reert op't doen der Portugesen ende haer desseynen, maer dien- 
aengaende in 't minste geen sekerheyt connen vernemen. In 
Noderlant  is van den Indisen oorloge tusschen haer ende ons geen 


62 

vermaen, de Portugesen hadden tot dato egeene dachten voortgebracht; 
onse Princi|)alen seggen simpelijck, de Portugesen scheenen voor te 
hebben den Indisen handel met vigeur te hervatten. Off dese 
gasten voornemens zijn ons onversiens op 't lijff te vallen, off dat 
de qaestie sullen soecken t* accommoderen, off virel hun van de 
Parsise golph trachten te verseeckeren, Ormus te recupereren ende 
ons uyt Geylon te slaen, sal UE. vóór ons wijs worden ende sult 
sich met den Raet na presenterende gelegentheyt moeten schicken. 
Eenelijck is bij ons dese consideratie, dat meenen goet sal zijn, bij- 
aldien 's vijants macht, voordat combineren, niet gedevaliseert hebt, 
Uwe vlote niet t' ontijdich dient te separeren, alwaert 't selve alteratie 
in onse vorder desseynen mocht veroorsaecken. 't Zal oock t'over- 
leggen wesen, off al geraden zij, bijaldien den vijant grote macht 
bijeen creijght, vreede met hem door heel India maecken except 
Geylon, want bedacht blijven, grooter macht tot nu toe geschiet is 
op dat eylandt brengende, beswaerlijck sullen conuen affweeren; 
zijn dicht bij hun capitael rendez-vous, contrarie onse gelegentheyt. 
(xod geve, Negombo maer behouden hebben! 


B^lage XXVII. 


Bewindhdjhers der O-I. K, aan  Oouvemeur-Oeneraal 
en Baden van Indie, 31 Augiistus 1643. 

.... Wij willen hoopen, dat alles medt vruntschap verhandelt 
sal wesen, doch off (buyten vermoeden) de sake sich anders ver- 
thoonde, soo ist nochtans sulcx, dat de Gomp«. uyt eygene authori- 
teyt het bestandt tusschen den Goninck van Portugael ende desen 
Staedt gemaeckt niet en soude mogen breken, maer het differendt 
off questie hier geexamineert ende getermineerdt moeten werden, 
houdende tusschen beyden aldaer de saecke in sijn geheel ende ongepre- 
judiceerdt, ten waare de Portugesen onsen jurisdictien van Gaale 
turbcerden  off daervah  in  besettinge viraeren,  in  weicken  gevalle 


63 

het reght ende reden medebrenght, dat men *t sijne bescberum 
ende gewelt met gewelt wedeistaen mach; ende sulcx al gebeu- 
rende (des wij vertrouwen neen), dat de Portugesen daer starcker 
mochten sijn, soo en souden echter niet geraden wesen een 
generalen oorloge omme een particulier differendt aen te vangen 
op  onse  naeme, dat  wij  hier  te  lande  niet wel verstaen souden 

connen houden 

Soo is dan onse meeninge, dat de Portugesen soo wel als wij nae 
de gedaene notificatie vant bestandt gehouden sijn niet alleen van 
alle hostiliteyt, maer oock usurpatie van jurisdictie van plaetsen 
onder de conqueste van Gale sorterende, te desisteren tot terminatie 
van de differenten alhier, ende in cas sijluyden (desniettegenstaende) 
met gewelt de plaetsen onder Gale sorterende trachten te usurpe- 
ren off detineren, verstaen wij in sulcken gevalle ons vrij te staen 
en gehouden te wesen ons reght ter plaetse, daer ons ongelijck 
geverght werdt, met de wapenen te difienderen ; ende in twijffachtige 
saken is 't best, dat sij als wij clagen; ende wat de vruchten be- 
langht, dat deselve aen de Gomp*. tot soulagiemendt van de sware 
gesupporteerde lasten mede provisionelijck tot naerder discisie behoort 
te volgen. Maer soo men den oorlogh op Geylon soude moeten 
continueren, dient H selve te geschieden op den naeme ende mis- 
noegen van Radja Singa, die men jegens de Portugesen dan 
assisteren conde. 

Dewijle Haere Ho. Mo. ten dienste van de lande goedt gevonden 

hebben met den croon van Portugael een tienjarigh bestandt te 
maken, soo sijn wij gehouden Haere Ho. Mo. ordere promptelijck 
naer te coomen ende consequentelijck mede Gomp". ministers in India, 
volgens de instructie voor den Gouvemeur-Generael ende de Raden 
van India met autoriteyt van Haere Ho. Mo. anno 1617 bevestight, 
ende gelijck Haere Ho. Mo brieven, bij de ratificatie gaende, mede- 
brengen  


64 


Bijlage XXVni. 

Johan Maetsuycker aan Gouverneur- Generaal en Raden 
van Indiê, 45 Novembefr 1644. 

.... Sijn 28 (September) voor Goas bhare ten ancker gecomea .... 
Sonden dienselfden dach een briefifken aen den Yice-rey .... om 
met hem in gespreek te comen, daerop niet voor den tweeden 
dach daeraen, sijnde 30 September, antwoord bequam .... Voorts 
sijn ettelijcke brieffkens over en weder gegaen, totdat eyndelijc 13 
October met een grote magnificentie aen lant sijn gehaelt. 

.... Wes belangende .... mij oock referere tot nevensgaende ver- 
bael, bij 't welc Haer Ed. mede sullen sien, wat van tijt tot tijt 
tusschen beyde voorgevallen is ende waermede de tijt sij toegebracht, 
dat eyndelijck niet voor 10 November een eynde van saecken hebben 
connen crijgen, niet jegenstaende wat dewoir ende instantie om corte 
expeditie te hebben bij mij sij aengewent, invoegen, dat noch van 
vele als importnyn ende ongevoeghlijck ben nytgescholden, die haer 
binnen voorn, tijt qualijc dagh ofte nacht heb laten rusten. De lanc- 
saemheyt schijnt een ingeboren eygenschap van dese regeringh te 
sijn, bestaende uyt vele hoofden, geestelijcke ende wereltlijcke, die 
in vele saken contrarie maximen hebben ende seer difficil tot over- 
eenstemmingh werden gebracht. Meest alle dagen is geduirende 
mijn aenwesen den Raet vergadert geweest ende dicmael tweemael 
daechs, sodat niet anders hebben connen oordelen of hebben haer 
best gedaen, hebbende Sijn Ex^. op mijn successive dachten over 
haer semmelen, dreygende te willen vertrecken, ettelijcke malen, so 
selfs in persoon als door Pater Gonsalo, met diere eeden gesworen, 
sijn uyterste best was doende, maer dat alles soo niet wilde succe- 
deren als wel was wenschende, dagende over de moeyelijcke rege- 
ringe ende dat te weynich authoriteyts had; ie en wilde doch so 
groten ende so goeden werc aen een dach drie ofte vier niet binden, 
souden hem ten uyterste evertueren, ie metten eersten expeditie 
mochte hebben, ende diergelijcke. Hoedanige protestatien den Ails- 
bis.schop, sijnde twede pei^oon van den staet ende een seer modest 


65 

eride vreedlievend man, ooc meermalen jegens mij heeft gebruyct, 
inVongen, dat bijaldien door te groten precipitantie sonder bet eynde 
te verwachten ware doorgegaen, oirsaecke genomen souden hebben, 
daerover tegen mij te protesteren, gelijck rede hadden voorgegeven, 
als off met geen oprechte meyninge tot vrede gecomen was  .   .   . 

.... Negombo ende desselfs landen hebben de meeste swaricheyt in 
gehad, sustinerende den Portugesen Raet, naerdien wij voorgaven 
gesonden te sqn om de geschillen in bester voegen te vergelijcken, 
presenterende tot dien eynde restitutie der aengehaelde goederen j 
dat ooek met eene restitutie behoorde te geschieden van gemelte 
fortresse, om welcke noyt different hadden gehad, maer wel om de 
landen tusachen Ck>lombo ende Gale. Ende als daertoe niet conde 
verstaen, hebben het over een ander bough gewent ende seer instan- 
telijc getracht voors. fortresse met geit uyt onse handen te copen tot 
betalinge van onse oncosten in desen laetsten oorlogh gedaen, pre- 
senterende tot dien eyride door den Artsbisschop, sijnde daertoe 
speciael gecommitteert met mij te handelen, grote sommen gelts 
te betalen tot sekeren tanto 's jaers in caneel : ie soude maer een 
eysch doen. Dat haer mede t'eenemael afsloegh, die saecke aen 
UEd. renvoyerende, hoewei van meyninge was, UEd. daer oocq niet 
toe souden verstaen. De meeste difficulteyt is daerin geweest, dat de 
Vice-rey, gelijc verclaren, van alle oude tijden bij de Goningen van Por- 
tugael expres verboden is, eenige harer landen ofte domeynen in dese 
quartieren te veralieneren ofte vervremden, nochte bij vercoop, nochte 
bij verdrach, nochte op eenige andere wijse, weshalven seer humil waren, 
versoekende ie haer daerin een weynigh te gemoet wilde comen, dat de 
Treves mochte voortga nc hebben en sij buyten calange ende swaricheyt 
blijven, tot wel eken eynde verscheyden voorslagen hebben gedaen, 
ende sijn eyndelijc over eengecomen, dat yder partije sal blijven int 
besit van sijn fortressen, gelijck die opt tekenen des' contracts be- 
vonden sullen werden beseten te sijn, ende dat de scheydinge der landen 
met derselver possessie ende jurisdictie puyr ende geheel sal blijven 
tot de uytspraecke der respective Heren Souvereynen in Europa, 
mits  dat  ondertusschen  de  vruchten  sullen  werden verdeelt ende 

6 


66 

genoten, die van haere sijde bij haer ende die van onse sijde bij 
ons, onder titul van deposito, totdat daerover decisie van gemelte 
Heren Princen sal werden gedaen, welcke verdeylinge op gelijcker 
wijse ooc plaets sal hebben int administreren der justitie. Yoors. 
titul van deposito schijnt yets te sijn, maer is, wel ingesien, inder- 
daet niet als een blote naem ende enckele imaginatie, gelijc seive 
bekennen, eenelijc geinventeert, opdat niet souden schijnen afstant 
van haere landen te doen, daer de Gomp«., mijns oordeeis, sonderlingh 
niet aen gelegen is, naerdien doch de gehele saec gereserveert 
blijft tot d'uytspraecke uyt Europa te verwachten, met welcs comste 
geen onderscheyt in de sake sal geven, met wat titul ons besith 
becleet is geweest, dan niet, also der Heren Souvereynen gebod in 
allen gevalle sal moeten efifect sorteren, bijaldien gelast worden 
restitutie van de genotene vruchten te doen, twelc niet verhopen, 
sulx sal moeten geschieden, schoon ooc wat naem onse possessie 
mochte hebben gehad; ter contrarie, in gevalle, gelijc vastelijc ver- 
trouwen, verstaen wort de fortresse Negombo met desselfs landerijen 
ons gerechtelijc competeren, so sal het depositnm met de volle 
possessie ende eygendom geconsolideert ende ineengesmolten 
werden, sulx dat niet connen imagineren voors. blote titul van 
deposito ons H alderminste nadeel can geven, hebbende de sake selffs 
ten volle. Wij en sullen geen possessie der landen hebben, maer de 
vruchten van deselve trecken ende daermede doen naer ons gevallen; 
so mede sullen geen jurisdictie over de voors. landen hebben, maer 
wel H gouverno ende d^administratie der justitie, dat eygentlijc 
jurisdictie is. Het eenichste, dat connen sien, daeruyt soude connen 
werden getrocken, is, dat wij daermede haer eenichsints schijnen 
toe te staen, alsof sij meer gerecht icheyt op onse landen, als wij 
op de hare waren hebbende, staende haer de titul van deposito 
in onse vruchten toe, sonder gelijcke recht op de hare te bedingen. 
Doch wort H gene daeruyt te vresen waere, mijns oordeels ten vollen 
gesalveert roet de speciale protestatie, die op dat poinct hebbe gedaen, te i 

weten : dat die titul van deposito op onse vruchten eenelijc hebbe 
ingewillicht opt aenhouden van de Yice-rey ende tot accommodatie 
der  geschillen,  opdat  om  de  selve  geen  meer Ghristenbloet werde 


67 

vergoten, mits dat het selve niet sal prejudiceren het goet recht 
onser Heren Souvereynen, gelijc verhopen niet doen sal, maer eer dat 
onse sake door deze concessie voordeel sal trecken, vermits daeruyt 
genouch sal blijcken, noyt bij ons gestaen heeft, dat het Thienjarich 
Bestant achtervolgens de goede meyninge onser Heren Princen in 
dese landen geen effect heeft gesorteert, naerdien noch eyndelijc om 
haer obstinaetheyt te gemoet te comen liever van onse gerechticheyt 
hebben willen laten vallen, dan langer in oorlogh te blijven. Hetwelc 
mi] te eer heeft doen condescenderen tot voors. inwilligingh, sonder 
welcke geen cans sach het cargasoen van de Pau uyt haer handen 
te crijgen, daer veel om gedaen is. Verhopen UEd. met mij sullen 
verstaen inderdaet daer mede het minste van ons recht niet over- 
gegeven sij. 

Bij 't vijfde articul is bedongen dat den Goninc Raya Singa mede 
onder dit bestant begrepen sal zijn, te weten, bijaldien sulx ver-^ 
soeckt. De Vice-rey had geem gesien hetselve reciproce ooc van haer 
cant hadde plaets mogen hebben, te weten, dat wij voors. Goningk 
sonder haer consent mede niet souden mogen beoorlogen, maer ge- 
houden sijn alle sodanige, met welcke sij in verbont ofte allliantie 
sijn, gelijcke recht te laten genieten, daer insgelijcs niet toe heb 
cunnen verstaen, sijnde het derde articul des Tractaets van bestant 
tusschen onse respective Souvereynen gemaeckt, daervan spreeckend, 
eenelijc te verstaen ten voordele onser vrunden ende bontgenoten 
ende niet op gelijcker wijse van de hare, dat zij niet wel conden 
begrijpen. Hoe het nu met Raya Singa afloopen sal, leert den tijt; 
na hier voorgegeven wort, soude rede met dom Philippo sijn 
verdragen, 'twelc sich haest openbaren sal. *tSij hoe H wil, 't is 
niet te bevroeden, immer goet garen met hem te spinnen sal sijn, 
insonderheyt dewijl den Portugees nu opt eylandt sal blijven. 

Dat bij 't seste articul d'oude eigenaars toegestaan wort hare 
landen, in ons district leggende, weder te mogen aenvaerden met 
vrijheyt van religie ende 't exercitie van dien, te weten tot naerder 
decisie onser Principalen ende mits aen ons betalende sodanige 
gerechticheden als voor desen gewent sijn, verhopen UEd. mede 
voor  wel  gedaen  sullen  oirdeien,  naerdien  dat  mijns  oordeels  de 


68 

rechte middel sij om datelijc de verhoopte vruchten van voors. 
landen te trecken, die andersints licht vooreerst langen tijt sonden 
woest ende ongecultiveert leggen, naerdien doch sien, Raya Singa met 
lijf ende ziel daerover uyt is, dat onse landen van caneelschelders ont- 
bloot ende dienvolgens de Gomp*. van alle voordelen tot soulaes 
harer grote gastos gefrosteert blijvende, eyndelijc mochten resolveren 
van selve door te gaen ende sijn lant te verlaten, dat ie weet 
UEd. meningh niet te sijn. In allen gevalle laet ie mij voorstaen daer 
sonderlingh niet aen misdaen can sijn, aengesien doch alles opt ver- 
schijnen van de decisie uyt Europa in sijn geheel blijfift, als wanneer 
UEd. daerin sodanigen veranderingh connen laten doen, als sullen 
goet vinden. Ondertusschen sullen gelegentheyt hebbe kennisse te 
crijgen, op wat wijse de caneel gewonnen wort, alsmede de schel- 
ders tot ons te gewennen, met hope, dat naderhand so den Portu- 
gees de landen ruymen moet, vele derselver bij ons sullen blijven, 
als met de selve te vertrecken, daer goet onthael veel toe sal 
doen. Eenelijc is te beduchten, dese concessie vrij wat difficulteyts 
ende swaricheyts in de regeringh sal veroirsaecken, die met goet 
beleyt ende gestadich een waeckend oogh te houden, voor te comen 
sal sijn. Om te beletten, de caneel van onse landen door den Portu- 
gees niet na Golumbo wei^e gevoert, sullen mijns oirdeels geduirich 
eenige toesienders op de front ieren dienen gehouden ende besijden dien 
geen minder guarnisoen in Negombo als bij tijde van oirlogh, opdat 
onse eygene onderdanen ons onder *t een off 't ander pretext geen 
tree en spelen, welcke oncoslen de Gomp*. in *t eerst haer noch 
eenigen tijt sal moeten getroosten, dat wel te doen sal sijn, bijaldien 
ondertusschen de langh gewenste vruchten van dat eyland eens 
recht come te smaecken, daer met de hulpe Godes jegenwoordich 
goede hoop toe sij. 

De grave Vice-rey ende den Raet hebben seer instantelijc versocht 
(soo seggen daertoe gestimuleert door de dachten der particulieren, 
welcker goederen bij ons aengehaelt sijn, niet willende gedogen, de 
zijde gelargeert soude werden, sonder alvoren versekeringh van het 
hare te hebben) de restitutie van onse cant ooc present hier in 
loco  jegens  de  zijde geschieden mocht. Om welcke sooveel doenlijc 


69 

satisfactie te geven, bij 't 8e. articul, vermogens UEd. last, mijn dies- 
aengaende mondelingh gegeven, belooft heb hier ofte in Suratte uyt- 
terlijc in de maent Januario aenstaende de somme van 100.000 
realen van S^. UEd. gevoelen was, dat die uyt Suratte bequaemst 
soade werden getrocken, also den interest daer so hoogh niet en 
loopt als in Wingerla, maer den oppercoopman Arent Barentsen, 
met wien daer over gesproken heb, is van advis, niet beter sal 
wesen, als de voors. betalinge uyt te stellen tot de comste van 
't schip de Vrede uyt Tayouan ende daer soveel silver uyt te 
lichten, als voors. somme te bedragen comt, hetwelck sodanich voor- 
nemen te laten geschieden of ten ware in Wingerla comende met 
gemeen advis anders te rade wierden. Met voors. somme sal ten 
naestenbij voldaen wesen het gene mij uyt de generaele boecken is 
opgegeven, bij de Gomp*. uyt d'aengehaelde scheepkens berustende 
is, maer meent den Portugees noch wel 2 & 3 mael so veel op 
Batavia t'ontfangen heefl, daer hem in bedrogen sal vinden. Ende is 
dese restitutie gerekent van den 22 February 1643, dat alhier het 
bestant had moeten ingaen, sodat al 'tgeen voor dato genomen 
is, schoon nae de publicatie op Batavia gedaen, daer buyten gesloten 
is. Apparent sullen costi verschijnende daer mede om versoecken, 
dat tot Haer Ed. geliefte blijft af te slaen ofte in te willigen na 
redelijc sullen oirdelen. 

Om 'tgeen in 't negende articul is bedongen, dat in cas van 
questie die gene in 't besit sal blijven, die de selve gemoveert wort, 
sullen van onse cant dienen toe te sien, voornamentlijc op 'teyland 
Geylon, den Portugees daerinne niet te gau sij, maer dat altqt maken, 
80 veel de gerechticheyt toelaten ende de beraemde capitulatien niet 
contrarieren sal, in de voorhael te sijn, opdat sij van ons en niet 
wij van haer genootsaect werden te eyschen. 


.... Uyt gemeite  brieven  van geleyde ') schijnt te blijcken Haer 


^) Brieveii ran  geleide  door  de Staten-Ctoneraal der Y. N.  aan Porta- 
geeeche  koopvaarders op hniine reis naar Indiê medegegeven. 


70 

Ho. Mo. niet seer daermede gedient sijn den oorlogh bier metten 
Portugees soude werden gecontinueert, naerdien daermede ons ge- 
nouchsaem ontsetten het middel met welc haer den meesten affbreuck 
connen doen, op welcken voet de besettingh van Goas bbare 
niet veel om 't lij ff soude hebben, sodat gissingb maecken, uyt 
ons selven gedaen hebben, hetgene eerlangh van hoger bant sullen 
wei*den gelast; of de schepen in Bombain gelopen insgelijcs met 
sodanigen papieren hemas gewapent sijn, connen niet schrijven. Met 
deselve is een open via van den Goninc gecomen, dat dom Philippo 
de Mascarenhas den presenten Vice-rey in 't gouvemo vervangen 
sal, dat apparent het Bestant tusschen ons ende haer niet te be- 
stendiger sal maken, blijckende aen vele daden weynich eergiericbeyt 
bij die man is, hem niet omtsiende oock alderhande vile middelen 
te gebruycken als daermede voordeel verhoopt te doen, schijnende 
de presente daer jegens seer modest, moderaet ende sachtsin- 
nigh 


Byiage XXIX. 

Jan  Th^ssen aan Johan Maetsuycker, 5 Oktober 4644. 

Ondertusschen ist 

kennelijcq en wert bij de dagelijcse ommegang des hier sijnde dessaves 
bespeurt, dat desselfs meester niet veel goets met ons in tsin heeft, 
des oocq voor hem, soowel als voor den openbaren vijandt op hoeden 
sijn; wij hebben geduirende H leger te velde heeft gelegen, alsmede 
daer bevorens, alle mogelijcke dewoiren, desen jare goede quantiteyt 
caneel te becomen, aengewent, doch wert al ons aenlegh deur ge- 
melte dessave onder de bant teruch gehouden, sulcx dat het niet 
doenlijcq is, soo lange 's Gonincx toegedaene in dese contraye gead- 
nütteert worden, meergedachte Edt>. ordre uyt Batavia can effect 
sorteeren, des ons dan het woordeken van op *s Gonincx naam, tegens 


71 

den Gonincq oorlogh te voeren, een grooten troost is, in diervoegen 
wij oversulcx geen diligentie caneel te becomen sullen naerlaten, 
edoch, aen grote quantité salt haperen 't Soude een gewenste 
saecq sijn, soo dese luyden met hun woorden ende wercken over- 
een quamen, maer gelijcq de meester is wert oocq den knecht be- 
vonden .... Sulcx, dat wij dan oocq des Compagnies lascarijns, die 
omtrent 150 starcq zijn, last hebben gegeven, alle de gene, die hun 
gemoeten ende eenige suspitie op is, sonder genade den becq te vegen, 
verhopen binnen corten tijt hierdeur een redderingh te sullen erlangen. 

• 

Hare welgemelte £d^^. maken mentie in hun missive, ofTet niet 
doenlijcq sij met den vijandt buyten dese jurisdictie, volgens H con- 
tract tusschen onse Souveraynen gemaeckt, de vreede publiceerde 
ende hier te lande op *s Gonings naem den oorlogh te continueren, 
Golumbo bij non incorporatie met macht van volcq te water ende 
lande sulcx te besluyten, dat hel daerdoor tot extremiteyt geraecle, 
welcq voorstel onses oordeels niet ongefondeert schijnt, maer verschey- 
den swarigheden onderworpen blijft, namentlijcq, als sich den Goningh 
hiermede conformeerde, soude het cunnen gangh nemen, maer sulcx 
is't, soo haest desen wargeest verneempt, onse macht hier te lande 
vergroot wert ende wij de dominie als absoluyt, gelijcq wesen moet 
in geval de Gomp®. tot het hare sullen geraecken, aennemende, 
sal sich Raya buyten twyffel, soo H van nu aff niet geschiet sij, met 
den vijandt (a) is't, schoon vertrouwen tusschen beyden niet groot 
can wesen) conjungeren ende ons ten aensien der perticulieren haet, 
die dese twee natiën tegens ons hebben, 't spel soodanigh in ver- 
warringh brengen, dat de oncosten des caneels boven de winst sal 
klimmen, doch soodanich ist, dat even 't gene ons in sulcken geval 
staet over te comen, den Portugees mede subject blijft, ingevolge dit 
wercq veelderhanden debatten in sich heeft, die wij liever monde- 
lingh als schriftelijcq souden verhandelen willen .... 

't Ware een gewenste saeck, sich den Portugees in desen geval 
tot reden conde versinnen ende het 12^ articul des Tractaets in ach- 
ting nam, des niet, dat Godt gave Golumbo desen jaer in ons handen 


72 


geraecte, H soude voor onse Principalen een grote gerustheyt geven, 
daer 't anders een ongelooffelqcke moeyte in sich heeft, edoch, met 
macht van volcq sal men alles met Goddelijcke hulpe cunnen redden. 


Bijlage XZX. 


Oouvemeur- Oeneraal en Raden van IncUë aan de Be- 
windhébbera der O. I. K,, 9 JuU 1645. 

Van Gras de Gale sijn nae langh uitsien 11 April, 8 dagen voort 
overlgden van den Gonverneur-Generael, te deser rhede aengeland 
den E. Joan Maetsuycker ende den Goasen Amhassadenr de Here 
fr. Gronsalo Veloso van S^. Joseph met de schepen West- Vriesland, 
Enchnysen ende 't Spaens Gallioen, sijnde 12 des voorgaende 
maends uyt Gales baye t' seyl gegaen. Vermits derselver lange tar- 
dance als dat ons van vorige tijden de wrevelmoedige geest van de 
nieuwe Vice-rey dom Philippo Mascarenhas bekent is, waren niet 
weynigh beducht, het bestant in Goa getroffen op voorn, eyland 
weder haperingh subject soude wesen, te meer denselve voordesen 
van zich gegeven heeft, de landen onder Gale behorende niet te 
sullen cederen, alwaert sake sulx van de Vice-rey ende Raed in 
Goa gelast wierd. Ende heeft de uytcoraste geleert onse vrese niet 
sonder oorsake sij geweest, hoewel eyndelijck de saken noch ten 
besten afgelopen sijn. Want so als de tijdinge vant geraemde accoord 
binnen Colombo verscheen, heeft Zijn E. deselve, soo uytterlijck 
scheen, wel blijdelijck ontfangen ende sonder nae iets anders te 
wachten den Trefues aenstonts doen publiceren, maer naderhand op 
de verschijninge van Commandeur Blocq voor Negórabo mette voor- 
affgesonden viote ende crijgsmacht, gelijck in onse vorige hebben aenge- 
roert, van den E. Joan Thijssen aengemaent wordende tot de ver- 
vullinge van het gemaeckte Contract aengaende de verdeyiinge der 
landen  tusschen  wedersijts  uytterste fortressen gelegen, heelt sich 


73 

dies belangende soo vremt ende seltsaem aangestelt, dat genoegh te 
sien was, niet anders socht als weder op nieuw met ons in oorlogh 
te comen, sustinerende buyten eenigh flindament, dat de voors. 
deyünge allene te verstaen was van de zeecant ende stranden tns- 
schen geroerde fortressen gelegen, ende dat de velden landwaert in 
alle t'haren pro£fijte mosten blijven, ende dat dan noch voornoemde 
scheydinge aen de sijde van Grale niet gerekent moste worden van 
de stad Colombo, gelijck d*onse baer lieten voorslaen, maer van de 
riviere Galeture, daer voorgaff een vastigheyt te hebben; bij welcke 
ongefondeerde sustenuen oock hertneckigh gebleven was, soodat den 
E. Joan Thijssen vruchteloos terugge was gekeert, ende liet zich 
het werck aensien off weder tot nieuwe faictelijcheden souden sijn 
gekomen, ten ware den E. Bfaetsucyker voornoemt dagelijcx te gemoet 
hadden gesien; tot wiens paresse, nae wedersijdsche protestatie, 
metten ander verdragen waren, de questie uyt te stellen, die den 
27 December voorleden met het schip Rotterdam ende dé jachten 
Pauw, Zeemeeuw ende Schelvisch, dat sijn E. door den E. Joan 
Thijssen met onse advysen te gemoet gesonden, ende aen de Gabo 
Gommerin bejegent was, voor Negombo ten ancker comende ende 
voors. différenten verstaende, den Goasen Ambassadeur voorgemelt 
aenstonts met 't jacht Heemskerck nae Colombo sond, de Vice-rey 
zijn comste verwittigen, ende dat bereyt was in conformite van de 
geraemde capitulatien binnen Groa de landscheidinge met hem te 
doen. Waerop gemelle Vice-rey zijn E. heeft versocht hem de eere 
geliefde te doen ende comen binnen Colombo, daer al overlangh 
een logement voor hem bereyt was gehouden ; wilde hem aengaende 
de deylinge, die mette heer Joan Thijssen niet en hadde connen 
vergelijcken, in alle redelijcheyt laten vinden. Gelijck dan ook ge- 
volgt is, latende zijn eerste sustenu datelijc vallen ende naderhand 
door tusschenspreken van voornoemden Goasen Ambassadeur, die 
alles bijgeviroond had, oock het twede, hoewel daer vrij op stond, 
doch beyde onder protestatie. Op wat wijse geseyde scheydinge 
geschied sij, gelieve  UEd*.  te  sien  uyt  nevensgaende accoord >), 


*} Ylg. Baldaena „Malubar eode Cboromandel", pg. 95 vlg. 


74 

daervan gemackt, ons om cortheyts wille daertoe gedragende. De 
protestatien daerover bij dom Phillippo gedaen, meent den E. 
Maetsuycker meer pro formo gedaen sij om niet al te plotselijck van 
zijn opgenomen sustenuen te wijeken, als dat zich souden laten voor- 
st aen daer in toecomende eenigh voordeel met te doen soude wesen, 
voornamentlijck wegen 't eerste poinct, dat al te geckelijk is om 
wederlegt te worden. Het twede heeft wat meerder schijn, aenge- 
sien niet ontkent kan worden off hebben aen de riviere Galeture 
voor desen een vastigheyt gehad, van welck de wallen ende muyren 
noch ten deele in wesen sijn, maer is deselve, gelijc selver niet ontken- 
nen, sedert de fortresse Gale onder ons gebied is geraeckt, verlaten 
geweest, sonder dat daer oyt guamisoen ofte geschut op hebben 
derven houden. Soo dat de name van fortresse niet voeren can, 
nadien dese laetste tijden, gelijck de andere platte landen voor 
d*eene partije soo wel open gestaen heeft, als voor d'ander. Invoegen 
geen reden soude sijn geweest, sodanigen plaetse recht van deylinge 
te geven, die haer selve niet conde diffenderen, maer neffens andere 
platte landen selfs in  deylinge comen most. 

Welcke differenten in conformite van vooraengeroerde contract 
vergeleken ende bijgelegt sijnde, soo is het bestant soo binnen Ck)- 
lombo als onse plaetsen solenneel gepubliceert. Ende zijn d'onse 
daermede met dom Philippo voorts goede vrienden gebleven, zich 
gelatende ofl in allerwege genegen was voorts in toecomende alle 
vrundschap ende goede correspondentie met ons te houden. Invoe- 
gen dat oock eyndelijck met voors. Maetsuycker, vermogens onse 
speciale procuratie op hem verleent, overeengecomen ende verdra- 
gen sij, nader alliantie met malcander te maken tot beschermingh 
der lage landen, die den Goninc van Gandia op allerwijse tracht te 
vasteren ende woest te maken, vervoerende alle inwoonderen nae 
't geberghte, die begaen kan ende haer met de vlucht niet salveren. 
Ende is van voors. alliantie mede een schriflelijck contract gemaeckt, 
in copie hier nevens gaende, ') ende beelden ons in voorn, dom 
Philippo Mascarenhas, dewijle hem jegenwoordigh de generale saecken 


O Zie Btjlage XXXm. 


75 

van India bevolen sijn, ons niet licht sal vergen, weder tot de wape* 
nen te comen, nadien wel kan begrijpen, boe veel haren ruinusen 
staet daeraen gelegen sij met ons in vrede mogen blijven. 

De scheydinge der landen in maniere voors. gedaen sijnde, sijn 
daerop in conformite de capitolatien binnen Groa geraaeckt de 
onde eygenaers ende erffpachters hare dorpen ende plaetsen weder 
comen aenvaerden, waertoe haer op de geexhibeerde patenten 
der Goningen van Portugael bij provisie brieven verleent zijn. 
Maer sal noodigh wesen de voors. patenten nader werden geexami- 
neert, hetwelc doenmaels, vermits de cortheyt des tijds, niet conde 
geschieden, dat den E. Maetsuycker den Gouverneur Joan Thijssen 
oock particulier heeft gerecommandeert, menende bevonden sal wer- 
den, eenige onder deselve geobtrudeert sijn, die al uytgestorven ende 
vervallen sijn, zijnde voors. dorpen ende plaetsen van de Goningen 
niet voor eeuwigh ofte altijd uytgegeven, maer voor sekeren tij4 van 
jaren, ende de meeste voor één, twee è drie levens, van weicke 
dagelijx eenige versterven. Andere sijn vergeven nae den tijd, dat 
Ga Ie ende Negombo onder ons zijn geweest, hetwelck crachteloos is, 
nadien wij ten tijde van de donatie verstaen moeten worden eyge- 
naers ende besitters van de selve geweest te sijn ende niet de Gonin- 
gen van Portugael, hetwelck dom Phiiippo in't eerst so niet en 
conde begrijpen, sullende d* onse gaeme wijs gemaect hebben, het 
begeven der voors. dorpen ende plaetsen onder ons district hem en de 
Goningen van Portugael toe te comen, oock nae het gemaeckte be- 
stant ende de getroffen scheydingh der landen, daer den Ambassadeur 
voormelt hier oock om aengehouden heeft, maer blijft hem afgesla- 
gen, sullende ons metter tijd geen lieden ontbreecken, die mette 
selve sullen connen benificeren, onder gelijcke lasten ende servituten 
als de Portugese patenten inhoudende sijn, daer onses oordeels bij 
sal dienen gecontinueert, verhopende de Gomp*. daer mettertijd 
goede voordelen van gauderen sal. 

De Portugese geestelijcken sijn nae't publiceren des bestants ver- 
mogen voors. capitulatien oock nae hare vorige kerken comen sien, 
daer qualijck voetstap van te vinden was ende sullen, nae de saken 
gebakent sien ende selve seggen, eerlangh weder nae hare cloosters 


76 

keren. Haer coustume is van ouds onder Hare Regeiingh geweest 
de christenen, die onder die natiën eens het gelove aengenomen heb- 
ben, te] constringeren hare kercken ende godsdienst te frequenteren 
ende haer van het nodige tot haer onderhoud te versorgen, hetwelck, 
soo den E. Maetsaycker noch binnen Colombo was, als ooc daema, 
seer instantelijck hebben versocht, hen bij onse tijden oock mochte 
volgen, sustinerende andersints het gantsch Christendom op Ceylon 
in d* assche sal leggen, waer toe sijn E. niet conde verstaen, soo dat, 
gelijc selve seggen, haer kercken sonder gemeente ende tafels sonder 
spijse blijvende, eerlangh sullen opcramen. Ende alhoewel uyt het gene 
voors. genoegh te begrijpen sij, wat Christenen de Singalesen sijn, 
soo sal echter het gelove onder de selve dienen onderhouden. Waer- 
toe eenige goede cranckbesoeckers sullen derwaerts schicken, nevens 
een k 2 predicanten, vertrouwende met verloop van jaren daer noch 
goede vruchten van sullen comen niet alleen voor de kercke, maer 
ooc de politie, sullende Uw Ed. Staet daerdoor meer gevestight worden. 

Metten Coning Raya Singa staen noch in vorige terminis, gelaet 
zich met woorden vrund, doende ondertusschen ons roetterdaet 
allen afbreuck ende schade, die mogelijck is. Den E. Maetsuycker 
heeft hem uyt Negombo een brieff geschreven, nevens een uyt onsen 
name, waerbij hem het getroffen bestant heeft bekent gemaeckt, 
versoeckende hem gelieffde te declareren off het selve nevens ons 
wilde amplecteren dan niet, daer in Gale sijnde antwoord op heeft 
becomen, weynigh ter materie dienende, gelijck Uw Ed. uyt de 
copien hiernevens gaende gelieven te sien. Ondertusschen soo sullen 
om desselfs bedrieghelijcke gangen te stutten ende voor te comen, hij 
de landen geen meer verwoest, geduyngh partije crijgsvolck in H velt 
moeten houden, gelijck rede int werck wierd gestelt, daer dan ooc 
goede vruchten van werden verhoopt, sijnde de arme ingesetenen op 
H vertrouwen van onse beschermingh allens weder uyt de bosschen, 
daer hen eenige tijden seer ellendigh onthouden hebben, te voorschijn 
gecomen, yder nae sijn oude woonplaats, waermede dan de landen, die 
langen tijd woest hebben gelegen, weder gecu Ui veert ende bebout wor- 
den. Uyt  weloke de  vruchten moeten comen, waermede de Comp^. 


77 

betaelt sal worden van de grote costen, die Tan voors. eyland eenige jaren 
herwaert heeft gesupporteert ende noch genootsaeckt word te doen. 
't Garnisoen van Negombo bleeff op zijn E", vertreck 530 coppen 
sterck, van welcke ongeveer 300 coppen in 't velt lagen, ontrent 
18 mijlen landwaerts in nae H geberghte, ende tot Gralens bescher- 
mingh  heeft  gelaten  840  man,  waervan oock  450  man,  in  drie 

tronpen  verdeelt,  in  campo  lagen belopende  den  gantschen 

ommeslagh op 't eyland Geylon 1370 gegagieerde dienaren .... dat 
voorwaer een lastige besettingh voor de Gomp^ wert, waer jegens 
wel goede vrachten van node waren, in welcke nyt te vinden alle 
doenelijcke practijken int werck sullen stellen. De Portngesen 
hebben in voortijden jegens de Singalesen sooveel crijghsmacht niet 
gehouden, doch hebben dat voordeel boven ons, dat tot de bewaringh 
harer fortressen aldaer selden of noyt veel soldaten gebruycken, 
maer laten sulx aencomen op de burgers ende inwoonders, die in 
de selve sijn hebbende, houdende het crijgsvolck het gantsche jaer 
door int velt, hetwelcke bij ons mettertijd mede sodanigh gepractiseert 
sal moeten werden, bijaldien de voordelen de lasten sullen over- 
winnen, ende had den E. Maetsuyeker tot dien eynde al eenige 
getroude dienaren, weicker verbonden lijd geexpireert was, op haer 
versoeck vrijdom vergunt, om haer buyten dienst van de Gomp^. te 
emeren, dat een goede saeck sal wesen, sullende de soldien daer soo- 
veel bij ontlast ende echter in macht sonderlingh niet verloren 
worden, aengesien de sodanige desniettegenstaende altijd bij de wercken 
blijven om bij tijde van nood weder soldaten te verstrecken, gelijck 
de actens van vrijdom medebrengen. Welcke vrije lieden oock geen 
gelegentheyt sal mancqueren haer eerlijcken op haer selve te onder- 
houden, voomamentlijc als kennisse sullen hebben met het volck 
vant landt om te gaen ende proffijten van de landen te trecken, 
daer jegenwoordigh, vermits de Portugesen onder haer wonen, 
gelegentheyt genoegh toe hebben. 

Soo als op ii April voorgemelte Heer Ambassadeur aengelant 
was met brieven van de twee Portugese Vice-reys, de Grave van 
Aveiras  ende dom Philippo Mascarenhas, niet sonders continerende, 


78 

hebben den selven daegs daeraen met alle doenelijcke eere ontfan- 
gen ende zijn brieven overgenomen. Het voomaemste, dat in mandato 
heeft gehad, is geweest rakende de fortresse Negombo, die dom 
Philippo op d'een off d'ander wijse geeren weder aen haer zijde 
sagh, doende allerwegen blijcken baer aen die plaetse veel gelegen moet 
sijn, wes ooc te waerdiger bij ons gehouden wort, tot wekken eynde 
gemelten Ambassadeur voorslagh heeft gedaen, haer voors. vastigheyt 
weder ter hand souden stellen ende dat zij ons souden opbringen 
800 veel als jarelijx uyt de landen daeronder sorterende souden 
werden getrocken met alle den caneel, dat affgeslagen hebben, soo 
op onvermogen als niet gequalificeert om de fortressen van onse 
Souverainen te verhandelen, als dat ons geen versekeringh conden 
doen hare beloften souden nacomen, daer die saecke bij blijft. Aen- 
gaende de thollen van Malacca etc 

Uyt de advisen . . . . ontfangen in dato 17, 18 ende 24 April 
verstaen, hoe de Vice-rey dom Philippo Mascarenhas int laetste van 
Maert uyt Colombo nae Goa vertrocken was over Jaffenapatnam, 
maer had onderwege een harde tempeest aengetroffen, bij welcke 
ettelijcke fusten soude hebben verloren. De gewescn Geral in Gochin 
Manuel Mascarenhas Homem was met ordre des Goninx in desselfs 
plaets gesuccedeert. Hoe denzelven hem omtrent ons dragen sal, 
leert den tijd 


Bijlage XXXI* 


Oouvemeur-Oeneraal en Baden van Indië aan de Be- 
mndh^bers der O.-L K,, 17 December 1645. 

D*advisen  van  den  gouverneur  Jan  Thijssen ....  gedateert 

26 Mey,  20 August y, en 17 September voorleden, .... melden ons 
geen bysondere veranderingh in Gomp>. saken op dat eylant, als dat 


79 

den gouverneur Toorn^ sonder eenige de minste moiiven ofte redenen, 
immer sooveel uyt sijne schriften connen verstaen, buyten ende con- 
trarie expresse ordre, op 25 Mey passato openbaren oorlogb jegens 
den Goninck van Gandia heeft doen promulgeren, hetwelck ons seer 
onverwacht ende vremt voorgecomen is, niet connende bedencken, 
wat den selve daertoe geinduceert moet hebben, dewijl selve schrijft, 
gemelte Goninck niet nieus jegens onse landen bij der bant genomen 
had. Het is wel so, dat al eenige jaren herwaerts genoegh heeft 
laten blijken, daerover uyt te wesen, dat ons de voordelen van 
Geylon roochte ontsetten, op hope de groote costen sonder apparentie 
van vruchten moey wordende, eyndelijck mochten resolveren van 
selve door te gaen ende hem sijn schulden, die hoogh gelopen 
sijn ende geen cans te betalen siet, quyt te schelden, tot welcken 
eynde doorgaens volck uytgemaect heeft, die d*ingesetenen der 
landen onder onse fortressen sorterende, voomaementlijck de caneel- 
schelders, daer de voornaemste proffijten van moeten comen, na *t 
geberchte trachten te voeren ende de landen te verwoesten, het- 
welck genouchsaem pure acten van hostiliteyt ende vijant schap zijn, 
die men met gelijcke middelen wel hadden vermogen tegen te gaen, 
bijaldien daer voordeel bij hadde connen vermerct worden, maer 
en heeft den Gouverneur-Generael zaliger geheug. nochte wij daerom 
oyt gemoveert connen werden, jegens meergemelte Goninck formelen 
oorlogb aen te vangen, daer geen proffijt, maer grote schade uyt te 
verwachten stont, maer hebben altijt geoordeelt beter te sijn, voors. 
vijantlijcke attentaten met gevoechlijcker middel te stutten ende 
sodanige boschlopers als wilde struyckrovers het hooft te bieden 
ende doot te slaen ende dat niet anders dan ten dienste van Raya 
Singa selffs ende beschermingh zijner landen, opdat deselve vreet- 
samigh beseten ende de vruchten in ruste genoten mochten werden, 
met welcke de Gomp«. moet werden betaelt van 't gene Sijne May*, 
aen haer schuldigh is, gelijck sulcs successive gemelte gouverneur 
van hier aenges. ende al jaren voorleden sodanigh gepractiseert zij 
geworden, sonder dat Raja Singa daer oyt eenich miscontentement 
over heeft doen blijcken, gelijck oock niet en con, nadien noyt heeft 
derven  bekent staen, dat volck van hem gesonden te wesen, waer- 


80 

mede dan te wege brachten, al 't gene yegenwoordich met openbaren 
oorlogh connen doen, namentlijck dat de landen veyllgh bewoont 
ende de caneel gewonnen wiert, gauderen ondertusschen bovendien 
dat voordeel, dat Raya Singa noyt formelen macht jegens ons uyt- 
gemaect ende van tijt tot tijt noch al jets, hoewel geringh, tot be- 
talinge van sijn achterwesen gecontribueert heeft, dat noch al goet mede 
genomen was, daer yegenwoordich met de proclamatie des oorlogs voorts 
niet te verwachten hebben, als dat de invasien, die tot noch toe bedec- 
telijck ende met sluypende troepen gedaen heeft, voortaen in toeco- 
mende openbaer met gehele veltlegers sal doen, daer dan meerder 
macht jegens gestelt sal moeten werden, bijaldien de landen in sobjectie 
willen houden ; in plaetse dat met alle middelen had behooren te betrach- 
ten, dat de lasten ende oncosten vermindert hadden mogen werden, ge- 
lijck hem serjeus gerecommandeert is geweest. Besijden dien, soo salt 
seer vremt in de oiren dezer Indise natiën ende coningen clincken, 
dat, daer gedurende den oorlogh metten Portugees alt ij t soo stricten 
verbont ende confederatien met Gandia hebben gehad, nadat met 
voornoemde Europase vrunden de questien bijgeleght sijn, soo ter- 
stont sonder eenich beweeghredenen, voorgaende pret est at ien, justi- 
ficatie ofte insinuatie plotselijck metten selve breken ende metten 
Portugees aenspannen, de wapenen, die so lange voor Raya Singa 
geemployeert hebben, schielijck tegens den selven kerende, hetwelck 
een grote vleck in onse goede name onder dese heydenen ende 
Moren sal wesen. Hier comt noch bij, dat voors. gouverneur wel 
kennelijck sij, hoedanigh Gomp". gelegentheyt opU eylant Geylon 
staende zij, ende wat instantie den Portugees altijt gedaen heeft ende 
noch doet om de fortresse Negombo te recupereren ende dat wel- 
licht, vermits nae *t ingaen van den Trefues verovert zij, de Heeren 
Staten-Generael verstaen mochten tot de restitutie, gelijck nu ge- 
volcht is, als wanneer ons altijt hebben laten voorstaen, sulcs op 
des Gonincx Raya Singa*8 name geexcuseert soude hebben connen 
werden, op wiens costen deselve geexpugneert ende altijt beseten is 
geworden in conformite van 't gene UEd. door den E. Maetsuycker 
uyt Goa voorleden jaer breder is aenges., dat verhopen, aldaer mede 
soo sai werden verstaen, welck recht dan metten Goninck in oorlogh 


81 

sijnde, met so goeden fatsoen niet sal connen werden g*allegeert; in 
voegen, dat vele redenen sijn, waerom hadde behoren te vermijden 
met Raya Singa te breken, ende gene, die bedencken connen, ter 
contrarie, soodat niet weten, waer den gouverneur Joan Thijssen 
(sijnde anders gauw genoegh) sijn verstant geweest moet sijn, als 
daertoe geresolveert heeft ; ende in allen gevalle en had die empor- 
tante sake sulcken haest niet, off most ons ad vis daer al voren op 
gevordert hebben. In sijn voornoemde missive van 26 Mey, als oock 
in de acte van publycatie selils, gelijck UËd. uyt de copien gelieven 
te sien, seght sijn E. rontuyt sulcs gedaen te hebben achtervol- 
gens en conform de nader confederatie ofte het contract van wape- 
nen, tusschen den E. H'. Joan Maetsuycker voornoemt onsentwegen 
ende de Yice-rey dom Philippo Mascarenhas wegen Portugael in Gale 
besloten, wegen soo seght den oorlogh gesamentlijck jegens Raya 
Singa te voeren, daer voors. confederatie (die UEd. p'. de post in 
copie is toegesonden ende mits desen andermael gaet) sulcs in H 
alderminste niet en contineert, maer eenelijck medebrenght, dat mal- 
cander gehouden sullen wesen, tot beschermingh der landen jegens 
bovengemelte struyckrovers, die deselve comen infesteren, sonder 
eenich gewach van Raya Singa te maken, adsistentie ende bijstant 
te doen, indervoegen als boven gededuceert is, ende is hem op dat 
point bij schriftelijke memorie door voornoemde Maetsuycker onder 
andere wel expresselijck gerecommandeert, gelijck UEd. uyt desselfs 
copien onder sijn E. brieven, geregistreert in dato il Maert voor- 
leden, als wanneer Raya Singa, meermalen genoemt, kennisse van 
aengetogen confederatie mochte crijgen ende sigh deselve aent ree- 
ken, als tegen hem gemaeckt (gelijck inderdaet ende effective zij, 
in manieren als boven) hij gouverneur sulcs souden sien te 
excuseren ende denselve wijs te maken, meer genoemde struyck- 
rovers daer alleen mede gemeent worden, gelijck de woorden ook 
niet anders emporteren, hetwelck immers bij aengeroerde gouver- 
neur wel hadde behoren nagecomen te zijn, ende en can den selve 
hem op geen onkunt beroepen, ofte dat gemeent soude heb- 
ben,  sulcs  de  intentie  van  den  E.  Maetsucker  geweest  te zijn, 

nadien  hem,  gelijck gesecht, bij voors.  memorie uytdruckclijck het 

6 


( 


82 

contrarie gerecommandeert wort, ende de inleydinge van de acte 
van confederatie anders medebrenght, mitsgaders, dat op dien 
voet al jaren lanc jegens Raya-Singa*s quade gangen geprocedeert 
was. Bovendien soo seght den gouv. meergemelt daertoe van den 
Portugesen Generael Mannel Mascarenhas Homem versocht te we* 
sen, dat oock uyt de overgecomen pampieren niet en blij et, maer 
uyt H schrijven van gemelte Generael eer het contrarie, soodat dit 
werck ons vrij wat verstelt hout ende niet connen imageneren, 
hoedanigh sijn E. hetselve verschonen sal; oock qualijck weten wat 
middel daer gevoeghlijc in sullen voorsien, of sal sijn E. door een 
aensienelijck Commissaris uyt zijn gouverno gelicht moeten wer- 
den, daer gants ongerne toecomen, te meer, also van bequame stofif 
om sijn E. te vervangen, niet wel voorsien sijn. Echter hebben na 
lange deliberatie ende overwegingh van saken eyndelijck vastgestelt, 
dat eerstdaegs een gequalificeert persoon (apparent een van ons, na- 
dien geen andere tot dat werck bequaem bij der hant zijn) sal der- 
waerts gaen ende den gouverneur sullen doen opcomen, mitsgaders 
aen den Goninck sullen schrijven, voors. bedrijfif van den gouv'. niet 
alleen buyten maer regelrecht contrarie onse goede intentie ende 
meninge met Zijn Mayt. zij, met wien in alle manieren trachten 
goede alliantie ende vriendschap te houden, sowel bij tijde van vrede 
metten Portugees, als bij den oorloch hebben gedaen, ende dat geroerde 
gouverneur daerover gecoorrigeert sal werden, als sodanigen misdaet 
toestaet ende betaemt, met welck middel niet willen twijffelen off 
Raya Singa sal sich gecontenteert houden ende met ons weder in vorige 
alliantie ende vrieritschap comen, dat nodich achten om redenen 
ende motiven hier boven verhaelt, willende vertrouwen UEd*. van 
gelijcken sullen doen. 

Buyten voors. onverstant van den gouverneur Joan Thijssen stont, 
gelijck gesecht, Gomp". gelegentheyt op H eylant Geylon meest in 
vorige  terminis.  Eenige  ver  affgelegene  provintien,  die  voor dato 

noyt  aan  onse fortressen  geweest  waren hadden,  nevens 

andere, obedientie gethoont ende hen de costumelijke gerechtigheden 
onderworpen,  die  allomme  ingevoirdert  wierden,  maer  vielen tot 


83 

noch toe sober, mogen verhopen de landen mettertijt tot verhael 
comende, meer bedragen sullen. De tollen van den arreecq meent 
den E. Joan Thijssen in toecomende een goede somme jaerlijx 
sullen opbrengen, dat God geve tot soulaes van de grote costen, die 
UEd. daer dragende zijn. De chaleas of caneelschelders waren met te 
oorlogen ende troubles seer versmolten, soo omtrent Gale als onder 
het district van Negombo, sodat, als haer opgeleyde quota jaerlijx 
al opbrengen, de quantiteyt vooreerst soo groot niet wesen sal, als 
voordesen wel gissingh gemaect is; mettertijt willen verhopen, die 
door  Rayas  volck  na  't  geberchte  sijn  gevoert,  allen  weder  aif 

sullen comen. Echter was weder redelijcke partije geschelt, 

Om den oliphantvanghst aenvanc te geven, had den gouverneur 
Joan Thijsssen den Generael van Colombo versocht om eenige 
w^fifkens (sonder welcke niet wel gevangen, nochte gesecureert 
ofte getemt connen werden), te leen, met toesegginge van de 
gerechte helft van het gene daermede gevangen soude werden; die 
hem naderhant met 4 stux ditos geaccommodeert heeft, met welcke in 
corten tijt binnen 't district van Galen thien stucs gevangen ende 
in Mature gebracht waren' ende is apparent jarelijcs goet getal sullen 
becomen, als maer eenmael van wijffkens en tamme oliphanten voor- 
sien sullen wesen. De lieden, totdat werk verplicht, sijn aen de cant 
van Gale voornoemt gehouden, alle jaren 10 stucks te leveren, ende 
is onder Negombo, volgens schrijven van den Commissaris Marten 
Vinc, dat animal mede in grote abondantie, maer can sonder tamme 
beesten niet gevangen worden, daer verhopen mettertijt nu wel 
middel toe sal worden gevonden, ende dat UEd^. die jacht jarelijcs 
goede voordelen sal opbrengen. 

Niet buyten verwachtingh is ons uyt UEd. jonghste schrijven en 
bijgaende pampieren voorgecomen het provisioneel Tractaat tusschen 
de crone Portugael ende Hare Hoogh Mogende over de jurisdictie 
van Gale gemaect, alsoo wel tegemoet sagen, de Portugesen seer 
souden vigileren om van onse oorlogh ontslagen te werden, waerom 
wij dan oock te meer getracht hebben, het different alhier bij te 
leggen,  gelijck  voor desen geadviseert, ende comt nu wel de saken 


84 

bevorens hier affgehandelt sijn geweest, waerbij vrij wal meer voor- 
deel is bedongen, als Haer Hoogh Mogende bij voornoemde Tractaat 
hebben gelieven te^doen, ende willen gantschelijc verhopen ten princi- 
pale Gomp«. welstant ende profijt meer beherticht sal werden. 
Wat gerechtigheyt UEd. daertoe sijn hebbende, willen ons niet amu- 
seren in desen aen te wijsen, also daerover voor desen wijtlopigh 
ges. is ende UEd*. wijs oordeel over dat point verder strect dan het 
onse, maer seggen eenelijck, dat bijaldien de fortresse Negombo 
met de onderhorige landen, daer den meesten en besten caneel 
wast, weder moeten overgeven sonder aenschouw van 't goet recht 
van oorlogh, waermede verovert zijn, ofte dat den Goninc Raya 
Singa daer eigentlijck eigenaer, heer ende besitter van is, ende de 
Gomp*. van de landen tot Gales district behorende geen meer en 
volcht als haer bij voors. provisioneel Tractaet is toegeleyt, het eylant 
Geylon dan met ene wel ruymen ende des Gonincx schalt, zijnde 
jegenwoordigh al geclommen tot over de 13 tonnen gouts, veiioren 
mogen geven; want sodoende de jarelijcxse incomsten en de voor- 
delen op verre na de lasten ende oncosten niet sullen connen 
esqualeren .... 

.... in welcken gevalle UEd. met ons sullen verstaen, best soude 
wesen, daer hoe eer hoe liever uyt te scheyden, nadien geen redenen 
zijn, waerom Geylon souden trachten aen te houden, als geen prof- 
fijten daervan te verwachten zijn. De bevelen van Haer Hoogh 
Mogende ende Sijn Hoogh^ missive zijn vrij wat scherp ende precis, 
waeruyt afnemen het meeste contentement niet hebben genomen 
over de continuatie des oorlogs hier te lande metten Portugees, hoe- 
wel onses oordeels wij daer de eerste oorsaeck niet van sijn geweest, 
gelijck UEd. uyt d'overgesondene papieren wel hebben verstaen, ende 
bijaldien den Portugees in dese quartieren macht had de generale 
Gomp*. afbreuck te doen, souden wel haest laten blijcken, hoe 
weynigh hen aen het Tractaet van Bestant souden binden, echter 
sullen Haer Hoogh Mogende bevelen in allen delen naergecomen 
worden, sullende aen ons niet mancqueren, dat de getroffene Trefues 
niet sal werden onderhouden, soo lange ons van onse pertijon geen 
ledcn  ter  contrarie gegeven  wort, in  welcken  gevalle  niet  sullen 


85 

naerlaten, UEd. recht te mainteneren naer behoren, daer UEd. haerop 
gelieven te verlaten. Ondertusschen willen verhopen, UEd. ons met 
haer naeste communiceren sullen haer Ed. advis, bijaldien Hare 
Hoogh Mogende andermael mochten comen te belasten (H welck 
geensints verhopen) de fortresse Negombo te restitueren, off sulcs, 
sonder quetsinge van Hare Hoogh Mogende suprème authonteyt, niet 
souden vermogen te excuseren op onvermogen, nadien het des 
Gonincs fortressse zij, ten wiens dienst ende laste het Nederlants 
gamisoen daerin wert gehouden, opdat ons daervan dienen ende te 
geruster mogen gaen. Wij cunnen *t hier niet anders begrijpen ende 
sullen daerom ooc geen moeyte sparen, ons wederom met Raya Singa 
te bevredigen, om Haer Hoogh Mogende bevelen in sulcken cas met 
des te beter fatsoen te mogen declineren, bijaldien middelerwijle 
uyt UEd. brieven geen ander onderricht crijgen, hetwelc ons dan 
oock geern sullen submitteren, oft schoon de Gomp^. schadelijck 
wesen mocht. 
Volgens etc 


Btilage 

ProcurcUie voor d'Eeer Joan Maetsuycker om met den 
Orave Vice-rey tegen den Keyser vcm Ceyhn te handelen, 
9 Augustus 1644. 

Antonio van Diemen, Gouverneur-Generael, ende Raden van India 
wegen den Staet der Yereenighde Nederlanden in Orienten, allen 
die dese sullen sien ofte hooren lesen, saluyt! Doen  te weten: 

Alsoo langs hoe meer bevinden, hoedat Raya Singa, Goninck op 
Geylon, in plaets van sijn contract met ons voor desen gemaect 
t* observeren ende sijn best te doen, ons volgens sijn Goninclijcke 
gegeven woort te rembourseren de peningen, t* sijnen versoeck ende 
dienst verschoten, monterende jegenwoordigh een grote somme gelts 
ende  noch  van jaer  tot  jaer  meer  ende meer  toenemende,  niet 


86 

anders tracht als ons met rijcke beloften op te houden, te doen 
consumeren, ende eyntlijck voet te lichten, gelijck sich niet ont- 
siet met zijn eygen brieven genouchsaem te kennen te geven, 
ende wij schuldich zijn daervoor te wesen, hetwelck beduchten bij 
minnelijcke wegen niet sal connen geschieden, soo is 't, dat tot 
maintenue van onser Principaelen recht goet gedacht hebben, den 
E. Johan Maetsuyker, mede Raet van India, gecommit teert aen d'Heere 
Vice-Rey in Goa tot vereffeningh van het different, dat met sijn 
Extio. zijn hebbende op gemelte eylant, met eene t'authoriseren, 
last, macht ende commissie te geven, gelijck hem authoriseren, last, 
macht ende commissie geven uyt crachte deses, de saken met Sijn 
Extto. gecomposeert ende verdragen sijnde, mitsgaders uyt d'advisen, 
van Ceylon voor €roa te comen, sulcx nodich geoordeelt wordende, 
dan wijders met Zijn Hoogh-geduchte Extle. soodanigen alliantie ende 
verbont van wapenen, om gemelte Cioninck gesamenderhant tot reeden 
te brengen, te beramen ende in te gaen, als tot welstant van beyde, 
het rijcke van Portugael ende onse landen, dienstich ende bequaemst 
sal worden geoordeelt, belovende uyt de name ende van wegen 
d* H®. M9. Heeren Staten-Generael der Vereenighde Nederlanden voor 
goet, vast ende onverbreeckelijck te sullen houden ende te doen houden 
alles, wat bij den selve in dese sake met Sijn geduchte Ex^^. ofte 
dom Philippo de Mascarenhas in Colombo verhandelt, gecontracteert 
ende besloten sal worden, sonder daer jegens te doen ofte laten ge- 
schieden, in eeniger wijse ter werelt, alles sonder argelist. 

Gegeven  in  't  Gasteel  Batavia  op  't  Eylant  Groot-Java, desen 
9^. Augustj 1644. Was geteykent 

Antonio van üiemen. 


87 


Bijlage XXXni. 

Verbant van wapenen gemaecki tusschen de Portugeaen 
en de Nederlantae natie op*t Eykmt Ceylon, 9 Maart 1 645. ^) 

AIsoo door ervarenheyt van veele jaren geleert sijn, dat de volcken, 
die het geberchte van dit eylandt Geylon bewonen, gewente maecken, 
de beneden ofte lage landen, alwaer de caneel valt, met geduyrige 
struyckroverijen ende peupulatien te vasteren ende woest te maecken, 
verjagende de goede ingesetenen uyt haer dorpen ende plaetsen, in 
welcke wonen, ende dat met geen ander insicht ofte voornemen, dan 
opdat van deselve geen vruchten mogen werden gewonnen, waer 
jegens met alle macht gearbeyt dient, in gevalle eenigh genut van 
voornoemde eylandt willen trecken, ende jegenwoordigh met de 
huipe Godes de geschillen, die tusschen de Portugese ende Neder- 
lantae natie over de limijtscheydingen derselver landen ontstaen was, 
om welcke het bestant tusschen Sijn Mayt. van Portugal ende de 
Heeren Staten -Generael der Vereenighde Nederlanden gemaeckt, tot 
hiertoe geen effect gesorteert had, verdragen ende ter neder geleyt 
sijn, soodat jegenwoordigh alle acten van hostiliteyt ende vijantschap 
comen op te houden, ende in het Tractaet des bestants, tusschen Hoogh- 
gemelte Princen in Hollant gemaeckt, expres gestipuleert ende over- 
eengecomen zijn, dat de natiën respective geduyrende het voors. 
bestant d*een den ander te hulpe ende te bate sullen sijn nae vermogen, 
daer d*occasie ende de toestant van saecken sulx sal vereyschen, 
800 is*t op heden den 9 Maert der jaers 1645 binnen de stadt Gale 
tusschen de respective Heeren Ambassadeurs, den E. pater fr. Gon^lo 
Veloso van St. Joseph van d*ordre van S^. Francisco wegen de 
croone van Portugael ter eenre, ende den E. Joan Maetsuycker, Raet 
van  India,  wegen  de  Vereenighde Nederlanden  ten  andren  zijde, 


') üit het nYerbael van Oeylon, Ooa, Wingorla en de Onste van India, 
bjjeengestelt door d'Heeren Salomon Sweers ende Maximiliaen Le Mair 
't sedert den 6 Jannary A^ 1645 tot den 10 November daeraenvolgende 
in 't kasteel Batavia." 


88 

uyt cracht van hare procuratien, hierachter geregistreert, ten besten 
van beyde natiën overeengecomen ende besloten als volcht: 

Eerstelijck, dat de Portugesen ende Nederlantse natiën op dit 
eylandt gehouden sullen sijn d*een des anders landen ende onder- 
danen naer vermogen ende na de noot sal vereysschen te bescher- 
men en te beschutten jegens de invasien, struyckroveryen ende peupu- 
latien der voors. volcken, wie deselve oock mochten wesen, ofie 
van wien gesonden, veel in getal ofte weynigh, sonder eenige excep- 
tien, die een der voors. natiën hare landen ofte onderdanen in 
toecomende sullen trachten te inquieteren ofte overlast doen. 

Van gelijcken sullen gehouden sijn d*een d*ander nae vermogen 
te adviseren ende te hulpe te comen, soo menighmael eenige seditie 
ofte rebellie binnen de limiten van dese ofte gene partije sal comen 
te ontstaen. 

Maer bijaldien d*eene van partijen mochten nodigh achten om 
voors. vijanden ofte struyckrovers t' eenemael uyt te roeyen, 
deselve buyten de limiten harer landen te vervolgen ende den oor- 
logh aen te doen, in sulcken cas en sal d*ander niet gehouden sijn 
deselve te volgen ofte met soldaten t' assisteren, ofte ten ware sulx 
met gemeene bewillinge geschieden. 

Geen van beyde natiën sal yet wes contracteren ofte besluyten 
veel min attenteren ofte bij der bant nemen met den Goningh van 
Gandia om d'ander schade ofte nadeel aen te doen, directelijck noch 
indirectelijck,  nochte onder eenighderhande deckmantel ofte pretext 

Alle 't welcke soodanigh staet grijpen ende geobserveert werden 
zal^ totdat wegen de limijtscheydinge der landen op voors. eylant 
finael decisie der Heeren Princen uyt Europa sal comen. 

Ende opdat voorn, bestant ende dese confederatien te beter ende 
met des te meer sorchvuldigheyt onderhouden mach, sullen de gou- 
verneurs van wederzijde, die op *t eylandt gesonden worden ofte 
comen sullen, haer met eetsweringe tot de observatie van dien 
verbinden. 

Welcke overeencomste ende confederatie voorn. Ambassadeurs over 
ende weder met eede. in deselve der Heeren hare Principalen be- 
vestight  ende  met  haer  eygen bant onderteyckent hebben, present 


89 

als getuygen : Andries Frishis, secretaris der ambassade, ende Ignatio 
Sarmento, edelman van 's Cionings buyse van Portugael, ende was 
onderteyckent : fr. Gonsalo de S^. Josepb, Joan Maetsaycker, Ignatio 
Sarmento de Garvalbo, Andries Frisius, secretaris. 


B^lage 

ProfniUgcUie toegen 't verbant van wapenen tuaachen de 
Comp^, en de Portugeaen jegens Raya Singa op CeyUm, 
25 Mei 1645. 

Jan Tbijssen, Gouverneur over de conqueste ende Gomp*. verderen 
ommeslacb op Geylon, allen, die desen sullen sien ofte booren lesen, 
saluyt. Doen te weten: 

Alsoo op *t aenwesen van den E. Heer superintendent Joan Maet- 
suycker bier ter stede tusscben sijn gemelte E. ter eenre ende den 
Eerw. padre Gonsalo Veloso de S^. Josepb, uyt cracbt sijner speciale 
commissie door den E. Vice-rey dom Pbilippo Mascarenbas op sijn 
Eerw^. gepasseert ende uyt Golombo toegesonden, ter andere zijde, 
seecker Gontract van verbant der wapenen op Geylon tusscben onse 
ende de Portugese natie jegens Raya Singa sij beraemt, ende doen- 
maels bij gedacbte padre instantelijck versocbt met de publicatie 
van dien nocb eenigen tijt te willen supercederen, opdat onder- 
tusscben baren ambassadeurs onder 't een of *t ander pretext uyt 
Gandia soude mogen becomen, ende niet jegenstaende gementioneerde 
legaet van daer niet is geretourneert, ons door den Golombosen 
Generael Manuel Mascarenbas Ome ecbter wert aenges. voors. confe- 
deratie niet langer te willen verduysteren, maer aen een yder bekent 
te maecken ende te doen divulgeren, soo ist, dat goet bebben ge- 
dacbt, daervan publijcque promulgatie ende notificatie te doen, gelijck 
sijn doende midts desen, opdat bij niemant daarvan ignorantie werde 
gepretendeert, tastende ende bevelende dienvolgens uyt den naem van 
de Ed. H'. Gouvern'. Generael ende Raden van India alle booge 
ende lage officieren, soldaten, matrosen, mitsgaders alle andere van 
wat  qualiteit  soude mogen wesen onder de gehoorsaembeyt van de 


90 

Vereenighde NederlanUe Oost-Indise Gompe. sorterende, voortaen 
ende in toecomende omtrent de onderdanen van den Ck>ningh van 
Gandia ende hare goederen alle vijantschap, offéntie ende hostiiiteyt 
te plegen, mitsgaders allen afbreuck, veaer immers connen ofte mogen 
te doen, wijders de Portugese natie, des noot sijnde, tegens deselve 
te assisteren ende bij te staen, achter volgens het voorn, contract 
tusschen meer gemelte Heeren beraemt, op pene van contrarie doende 
als perturbateurs van de gemeene ruste gestraft te werden. 

Aldus gedaen ende gearresteert in de stadt Gale mitsgaders gepro- 
nunchieert ende geaffigeert desen 25 Mey Anno 1645. 

Ende was onderteyckent : Jan Thussen. 


Bijlage XZXV. 

Johan Maetsuyker aan Oouverneur- Oeneraal en Baden 
van Indiê, 6 Juli 1646. 

Hoe present mette Portugesen vrunden sijn staende ende hoe 
{(eem den Geral Manuel Mascarenhas Homem sagh, wij hem restitutie 
van de fortressen Negombo deden uyt crachte van het nieuw ge- 
maecte provisioneel Tractaet, willen in desen niet extenderen, maer 
UEd^ om cortheyts wille gedienstich renvoyeren tot desselfs brieven 
ende wijtlopich protest over die saecke gedaen, in copie ende translaet 
hier nevensgaende. Alsoo metten afbreucq van den Gonincq geleden 
ende dat denselven tot noch toe geen gehoor wil geven tot reconsiliatie 
der geresene geschillen, ons present vrij ongelegen soude comen mette 
Portugiesen mede in oorlogh te geraecken, soo hebben voorgenomen 
die saecke soo langh trainerende te houden, als doenelijcq sal sijn, 
ende haer ondertusschen niet als alle goede woorden te geven, tot 
nader ontset ende ordre van UEd« 

Wat genoemde Geral ons in  toecomende antwoorden ende 

wijders daerover bij de handt nemen sal, leert den tijt ende wort 
UEd*. gecommuniceert. 


91 


B^lage 

Johan Maetsuycker aan de Bewindhebbers der O.-L K,, 
9 November 1C46. 

Uyt de generale advisen van Batavia als onse papieren derwaerts 
gesonden, zullen UEd. verstaen hoe den Geral van Colombo, Manoel 
Mascarenhas Homem, weynich dagen na ons arrivement alhier, ende 
nadat hem de brieven van den Portugesen Ambassadeur Francisco de 
Zousa Goutinho, nevens het nieu gemaeckte Tractaet toegesonden had, 
ons uyt crachte van dien aenstonts restitutie heeft beginnen te vor- 
deren van de fortresse Negombo ende de landen omtrent dese stad, 
hetwelck affgeslagen hebben mettet 9® articul des genoemden Trac- 
taets, bij hetwelke geratificeert ende van veaerde te houden gelast 
wort de overeencomste, middelerwijle hier te lande gemaeckt. Nader- 
hant heeft de Vice-rey dom Philippo Mascarenhas ten selven eynde 
van Goa herwaerts gesonden den padre Gonsalo Veloso van S^ Joseph, 
sijnde voor desen twee malen in ambassade op Batavia geweest, die 
na thien dagen vertoevens mette selve antwoort terugge gekeert is, 
niet buyten expectatie, nadien selve jegens mij particulier, als ook 
jegens andere bekent heeft, het voors. 9* articul tot onsen voordeel 
te wesen, ende dat van Goa gaende noyt ander gissingh had ge- 
maeckt dan voorgemelte antwoort te zullen crijgen. De missive van 
den Vice-rij daerover aen ons ges. nevens des padres propositie met 
onse antwoort etc. gaen in copie ende translaet hier nevens, waer 
toe mij gedrage. Wat dese vrunden nu hierover wijders sullen 
atten teren, leert den tijt, doch en geloven niet, hier te lande eenige 
hostile acten jegens de Gomp®. bij der hant sullen nemen so lange 
cans sien met ons in vrede te blijven, also met de vorige jaren wel 
geleert zijn, off ons schoon op d'een off d*ander plaets een voordeel 
conden affsien, de Gomp^ duysent gelegentheden heeft om haer 
daervan te revengeren; maer schijnen eer vrese te hebben, wij haer 
den oorlogh zullen aendoen, hetwelk van ons voor nader ordre van 
UEd^ niet geschieden sal, maer sullen ons vernoeght houden jegens 


92 

alle vijantlijcke attentaten van buyten wel op hoede te wezen, gelijck 
dan beyde UEd. fortressen op dit eylant in goed postuir van defentie 
staen met competent guarnisoen beseth 


B^lage XXXVII. 


Brieftoisseling tusschen Johan Maetsuycker en den padre 
Gongalo de Veloso, afgevaardigde van den OnderkonUig 
te Qoa. 

A, Gongalo  de Veloso  aan  Maetsuycker, 20 Oktober 
1646. (VerUling uit het latijn). 

Aen de doorluchtige Heer Joan Maetsuycker, Raad van India, 
Gouverneur wegen de Nederlantse natie op dit eylant 

D' excellentsten Vicerey Philipo Mascarenhas, mijnen Heer, beeft 
mij na dit eylandt Geylon affgevaerdicht omme met UE. te handelen 
over de restitutie, die ons geschieden moet volgens de capitulatien 
van nieus tusschen onse Prinsen gecelebreert, so van schepen als 
coopmanschappen, gelijk mede van de plaetsen ende fortressen ver- 
overt zedert de publicque manifestatie des generale Tractaets, 12 
Juny 1641, met voUemacht tot al het nodige, gelijck te sien is uyt 
mijne procuratie, welke ik UE). rede geexhibeert hebbe, van wiens grote 
voorsicht ende rechtvaerdigheyt verhope dat sonder eenigh vertoeven 
ofte dilay mij sal doen restitueren al hetgene de heren Nederlanders 
zedert voornoemde tijt ons affhandich gemaeckt hebben, so roerende 
als onroerende, ende voornamentlijck de fortresse Negombo, opdat, 
alle geschillen ende difficulteyten tusschen ons geeyndicht ende ter 
nedergeleght sijnde, in vaste ende gestadige vrede sonder eenige 
specie van vijantschap mogen leven, dien ons God door Zijne 
barmhertigheyt gelieve te verleenen. 

Gegeven in Gale, 26 October 1646, was getekent: i^. Gon^llo 
de S^. Joseph. 


93 

B. Maetsuycker aan  Gon^alo  de Yeloso, 27 Oktober 
1646.  (VerUling uit het latijn). 

Aen  de Eerwaerde padre Gon^llo van St. Joseph, Ambassa- 
deur van de doorIuchti|^ten Vicerij van Portugals India. 

Sedert dat van Batavia op dit eylandt gecomen zij ende aen de Heer 
Capiteyn Geral van Colombo gesonden hebbe het nieuwe provisionele 
Tractaet, voorleden jaer tusschen onse respective Soevereynen in 's Gra- 
venhage gemaeckt over de geschillen ende differenten hier te lande 
tusschen ons ontstaen, soo heeft de selve instonts van ons restitutie be- 
ginnen te voixleren, welke vertroude hem geschieden raost uyt cracht 
van voornoemde provisionele Tractaet, so der fortresse Negombo als 
der landrijen deses eylants, ende anderer dingen, verovert zedert de 
publique manifestatie des generale Tractaets in den jare 1641 ge- 
maeckt; wien, deselve saecke dicwils urgerende, telckens geantwoort 
hebben, wij bij den inhoude van gemelte provisioneel Tractaet tot 
geen andere restitutie gehouden waren, als tot die, dewelcke volgens 
de overeencomste tusschen ons binnen Goa gecelebreert 10 Novem- 
ber 1644 besloten ende gedaen is, welke dat nieuwe Tractaet van 
waerde te houden en voor zijne eygene dispositie te prefereren int 
9*. articul met bescheydene woorden gebiet. Tot welck vast fonda- 
ment onser weygeringe ten laetsten, omme alle verdere controver- 
sien ende ca villatien (die zijn E. over d' interpretatie der woorden 
van geseyde articul was moverende) aff te snijen, noch hebben ge- 
voeght, dat alwaret schoon sake het 9®. articul in meer gemelte nieu 
Tractaet niet ware vervat ende onse Heren Souverijnen ten hooghsten 
belasten restitutie te moeten geschieden, echter wij (H welck behou- 
dens derselver schuldige eerbiet ende gehoorsaemheyt geseght sij) 
jegenwoordigh die niet souden vermogen te doen, ende dat, vermits 
door eene onser schepen, dat voor onse affscheyt van Batavia jongst 
uyt Nederlant aengelant ende op de reyse Phernambuca om water 
aengeweest was door schrijven van d'onse, aldaer 't oppergesach 
hebbende, bericht sijn, de Portugesen van Brasil, de gelegent- 
heyt waergenomen hebbende, dat d' onse op goet vertrouwen 
des bestants goet getal crijgsvolk affgedanckl hadden, sonder eenigh 


94 

pretext ons bekent, immers sonder eenige voorgaende denunciatien 
subitelijck den Treves verbrekende, onse landen vijantlijck overvallen, 
gevasteert, eenige voorname sterckten bestormt ende vermeestert, ja 
selffs de stadt Pernambuco met een machtich leger geblocqueert hadden, 
daer niet weten hoe het naderhant mede affgelopen sij. Weicke 
bednjff, also de gemene saek onser Republique toucherende zij, 
wij als een lidt desselffs niet connen naerlaten té resenteren, 
bijaldien so verre niet, dat daeromme de wapenen tegen de Portu- 
giesen hier te lande aennemen, hetwelk buyten last onser Souve- 
rijnen niet te doen vastgestelt hebben off ten ware geterght, ten 
minsten so verre, dat om die oorsaecke de fortresse en landerijen, van 
welke tot noch rechtmatige besitters zijn geweest, niet en restitueren, 
offschoon zulcx gelast waren, aleer kennisse becomen, hoedanigh de 
sake bij de Hoogh Mogende Heren Staten Generael genomen sal sijn. 
Welke antwoort, also gantsch bil lic ende recht veerdigh zij, niet 
ontsien UEerw. mede te geven, te meer, vermits onse schepen, die 
voor weynich dagen van Batavia zijn gecomen, zeker Engels schip 
uyt Europa comende onderwege gemoet zijn, uit weicke verstaen 
hebben ten tijden harer vertreck uyt Engelant, dat geweest zij int 
begin van May deses jaers, rede oorlogh tusschen onse ende de 
Portugesen natie verclaert was, welk selffs eenige der Portugesen, 
met U.Eerw. van Goa gecomen, ons geconürmeert hebben niet 
sonder specificque ernarratie van vijantlijke acten, die de serenissime 
Gonink rede jegen d*onse geintenteert hadde, welk, also U.Eerw. niet 
onbewust can sijn, twijfel gansch niet off sal onse redenen na zijne 
ingeboren voorsicht, billicheyt ende discretie approberen, voor- 
namentlijck, dewijle alle uren schepen van Batavia verwachten, mette 
weicke buyten twijfel van alles kennisse zullen becomen, ende in 
momentane vertoevinge genigh pericul zij. Godt beware UEerw. lange 
jaren gesonti 

Gale, 27 October 1646.    Was getekent: Joan Maetsüycker. 


95 


BQlage  XXXVm. 

Bewindhebbers der  0,-1. K. aan  Gouverneur-Generaal 
en Baden van Indië, 16 Augustvts 1646. 

Hoe wij altijt ten hoochsten met Gompaignies saecken opH eylant 
Geylon becomroert geweest sijn om de excessive gedragen oncosten 
met leverantie van goede pertije canneel door den Coninck Radja 
Singa eyndelinge te mogen incrijgen, ende dat derhalven nodich was 
metten gemelten Coninck goede vruntschap te houden, sullen UE. 
gesien hebben uyt verscheyde onse missiven. Nu verstaen wij met groote 
verwonderingh, dat de president Jan Thijssen wel directelijck tegen 
UE). ordre, van de Portugeesen (soo het schijnt) sich latende mis- 
leyden, het oorloch den meer gemelten Radja Singa gedenuncheert 
heeft, als off men willens voorhadde sijn leven in lasten aldaer te 
consumeren, daer de Portugeesen eenelijck op uyt sijn, ende noyt 
iets beters tot haer advantagie hadden connen uyt vinden, als de 
Gomp®. in *t voornoemde oorlogh met Radja Singa in te wickelen 
ende ondertusschen beyde haer parsonagie metten selven te speelen. 
UE. hebben derhalven wel gedaen, dit reuckeloos, onbedacht stuck 
te contremandeeren en met het stellen van een ander persoon in 
sijn plaetse te remedieeren, opdat niet alleen onse reputatie bij de 
Indische natiën geconserveert, maer oock de oorlogen op den name 
van Radja aldaer gevoert ende de conquesten van plaetsen op 
de Portugeesen met goede redenen gedefendeert mogen werden, 
want tenzij op de instantie, dewelcke de Portugeesen hier te lande 
buyten twijfel noch doen sullen, omme Negombo weder te mogen 
hebben, ons op Radja Singa te beroepen (als voor hem die plaetse belegert 
ende geconquesteert hebbende, mits de Gompaignie de oncosten refun- 
derende, ende waervoren d*selve de Gompaignie tot onderpandt gestelt 
sijn) staen wij hier seer bloot, als notoir sijnde, dat de voornoemde 
plaetse nae het gemaeckte bestant verovert is, waervan het tractaet 
claer spreeckt, dat de restitutie geschieden moet, sonder dat hier 
tegens doet, dat de Gompaignie tot dit oorloch rechtvaerdige oorsaecke 
gegeven  sij, 't welck  hier geexamineert sijnde  ende soo mede ver- 


96 

staen werdende, de Portugeesen de Gomp*. niet voorder gehouden 
souden wesen, als in schaden ende intereste tot taxatie van onpar- 
tijdige. Indien de troubelen in Brasil tusschen de West-Indische Gom- 
paignie ende de Portugesen niet opgecomen waren, wij souden 
genoech te doen hebben omme onse proceduren staende te houden, 
maer alsoo het credit van den ambassadeur van Portugal daerdoor 
bij de Regeering alhier geheel uyt is, vertrouwen wij, dat om 
Negombo te restitueren geen noot hebben, ende met voorgeroerde 
middelen te sijner tijt wel sullen connen defendeeren, waertoe ons 
noch tijt loopt, en daerinne niet versuymt sal werden, omme alles 
bijeen te brengen, 't gunt tot justificatie van Gompaignies recht wert 
vereyscht. 


B^lage 

Oouverneur-Oeneraal en Baden van Indiê aan de Be- 
windhebbers der 0,-1, K,, 15 Januari 1647. 

Geylon. Derwaerts volgens onse resolutie van den 9 January 1646, 
den ^ February daeraen van hier is vertrocken de Heer Joan Maet- 
suyser p*. *t schip den Salmander ende 't jacht Sas van Gent .... 
om den Gouverneur Jan Thijsz. (over de buyten ordre geprocla- 
meerde oorloge tegen den Gonincq Raya Singa) uyt sijn gouverno te 
lichten, ende weder met ditto Raya Singa in voorige aliantie ende 
vruntschap sien te vereenigen, om de possessie van de fortresse 
Negombo op des Mayt^. naem wegen de Portugesen te defenderen 
ende in onderpant van sijn grooten debit voor de Gomp^ te mogen 
behouden, als andere goede consideratien meer, die UEd. bij onsen 
jonghsten van den 17 December 1645 in 't breede hebben 
aengecundight ende waerop tegen April aenstande UEd. naerder 
resolutie ende ordre tegemoet sien om ons daernaer op de gelegen t- 
heyt van 't eylant Geylon te mogen regnleeren .... 

.... Sedert zijn ons van dat eylant toegecomen de jachten Heemskercq, 
Reynsburgh, Bergen op Soom ende Limmen, medebrengende 1915 balen 


L 


97 

caneel, wegen tsamen 364830 9, bij den gouverneur Johan 

Thijsz. met groote naerstigheyt ingesamelt, die den 13 Juny .... 
hier is aengelandt, rapporterende dat de Portugesen op verre nae soo 
grooten quantiteyt caneel niet hebben becomen, met vorder verseecke- 
ringhe, dat bij vreedige possessie jaarlijcx ruym 1000 bhaar ofte 
480 duysent 9 caneel uyt het destrict van Gale ende Negombo voor 
de Gomp«. sijn t'erlangen, 't welcq tot soulaes. van de sware oncosten 
een gewenste saecke soude sijn ende waeruyt (bij goede marot in 
Europa) de vijff tonnen gouts; die UEd. calculeren, de lasten van 
Geylon jaarlijcx comen te importeren, niet alleen ruym gevonden 
souden worden, maer bovendien noch wel een goede somme voor 
de participanten overschieten; doch wij sijn voor 't contrarie seer 
beducht ende, dat door de trouwloo&heyt van Raya Singa als de con- 
tramine van de Portugesen voortaen weinigh vruchten van Geylon 
sullen becomen, die met malcanderen niet anders soecken te be- 
wercken, als ons den caneel te ontsetten ende in oncosten te doen 
consumeren, opdat Geylon soo van selffs mochten comen te ver- 
laten, gelijcq reede onderleyt hebben, ende ons van Raya Singa een 
quaden tour is gespeelt, als UEd. int vervolch vernemen. Buyten 
voorsz. quantiteyt caneel weten, noch en cunnen UEd. geen andere 
middelen aenwijsen, waeimyt de sware lasten te vinden sijn, alsoo 
den areecq ende de vordere incompsten deser landen niet boven de 
60 duysent guldens jaerlijcx cunnen opbrengen, ende wanneer daerbij 
geen groote quantiteyt caneel becomen, is Geylon voor ons onnut, soo- 
dat wij wegen de Gomp«. wel wensten, van des Goninghs debit voldaen 
waren, ende Geylon noyt gesien hadden, off mosten daer alleen meester 
van sijn, wanneer die conqueste vorderlijcq soude wesen, anders sien van 
daer meer lasten als profifijten te gemoet, want soolange wij ende de 
Portugesen op Geylon te samen resideren, salt nimmermeer welgaen 
ende sal Raya Singa de lage landen niet alleen gedurich infesteren, 
het caneelschillen verhinderen, maer sich met de Portugesen soecken 
te conjungeren om ons (als die voor de stercqste hout) eerst, ende 
daarnaar de Portugesen selffs mede van cant te helpen, dewijle wel 
siet, tegen twee soo machtige handen te gelijcq niet can bestaan, 
sijnde de  Portugesen  oock  te  seer verbittert om de sake met ons 

7 


98 

ten goeden aen te leggen, maer sollen bij alle bedecte middelen door 
behulp van Raya Siaga onse devalisaiie mede trachten te bewercken 
om 800 mettertijt weder alleen meester van Geylon te worden, dat 
ons wel verseeckeren mogen ende waerinne b^t^ts dienen te voor- 
sien, op welcq wichttch poinct UEd. ad vijs ende ordre metten eersten 
sullen inwachten. *t Is oock seecker, dat de Portugesen bij de naeder 
confederatie ofte het contract van wapenen, met de Heer Maetsuycker 
in Gale gemaeckt, goede occasie hebben becomen om Raya Singa 
totten oorlogh tegen ons op te hitsen, ende cunnen nu uyt het ge- 
volch oocq niet anders bemercken off hebben sulcx daardoor geob- 
tineert, ende de Heer Maetsuycker daarin vercloect, dat beter waere 
geexcuseert, de wij Ie ijdereen sijne landen van de struycqroovers op 
den naem van Raya Singa wel hadde cunnen bevrijden, sonder 
daervan een publycq contract te maecken, te meer sijn E. 
wel conde con^dereeren, dat Raya Singa 't selve ter ooren 
coraen, ende ab een doortrapten flincq onse intentie wel be- 
grijpen soude, ende soo 't waere aaergebleven, den gouverneur 
Jan Thijsz. soude oock noyt den oorlooge tegen Raya-Stnga hebben 
goproclameert, daerin buyien eenige malitie ende soo meent ten 
besten vait de Gomp«. gehandelt heeft, gelijcq UEd. bij sijn 
nevensgaende relaes ende verantwoordinge int breede cunnen sien, 
daeraen ons om redicten t'excuseren gedragen. Ende alsoo gedaene 
saecken geen keer nemen, maer oock oordeelen, dat buyten voorsz. 
oorloghsproclamatie Raya Singa echter door ophitsinge van de Portu- 
gesen den oorloge tegens ons soude hebben aengenomen, soo blijft 
HJjn E. van vorder correctie geexcuseert, ende is den 3 November 
passato pr. 't schip Banda als gouverneur naer Malacca vertrocken 
om den  president Arnold de Vlamingh te vervangen, die herwaerts 

ontboden hebben, om sich te verantwoorden 

Uit d'advysen van den E. Maetsuycker, p^. voornoemde jachten 
on t fangen, gedateert 23 Mey ende 6 July voorleden, die onder andere 
pampieren in copie hier nevensgaende, sullen UE. tot haer leet- 
wesen sien, hoe den Gonincq Raya Singa den oorloge tegen de 
Corop^ heeft aengenomen, ende dat den commandeur Adriaen van 
der  Stel,  die  met  143  coppen  van  Negombo  naer  Panare  was 


99 

fertrockea om sich bij ons leger, dat daer 280 coppen stercq 
lagh, te conjungeren ende des te machtiger buyten attacque van 
des GoBinghs armé, die in ruym 8000 coppen bestont, metten 
anderen in goede verseeckeringe naer Nogombo te retireren, den 
selven onvoorsiens ende eer hij bij ons leger quam heeft doen 
overvallen, ende met al het volcq laten massacreren, daerop oock 
gevolcht is, dat gemelte ons leger van 280 coppen ' nevens noch 
60 soldaten, die in Ghilao kagen, haar alle buyten eenige noot ofte 
gebrecq van vivres, sonder slagh ofte stoot in des Gonincx handen 
hebben opgegeven, ende syn soo gesamentlijck naer boven int ge- 
bercbte vervoert, invoogen met de troupe van gemelte van der Stel 
in Negombo's district over de 480 coppen comen te missen, met 
weynich apparentie dat de vervoerde wederom sullen crijgen, dat 
een swaren ende onverdraeghlijcken slagh is, daerin de Portugiesen 
dapper glorieren, ende hebben Raya Singa tot de incorporatie van 
Negombo seer geanimeert, maer heeft daerop niet durven attenteren, 
alsoo d'onse spoedich van Gale wierden gesecondeert. Ende hoewel 
den E. Maetsuycker bij verscheyde missiven aen Raya Singa heeft 
versocht om metten selven weder in alianti ende vnintschap te 
comen, soo is daarop tot dato niets gevolcht, ende nae wij uyt sijn 
antwoorde cunnen afifmeten, soo hebben niet anders als een conti- 
nuele oorloge metten selve te verwachten, hoewel den E. Maetsuycker 
het contrarie noch verhoopt, dat den tijt sal leeren ende met ver- 
langen sullen te gemoet sien. Bij continuatie van oorloge slaat Sijn E. 
voor, Trincquemale ende Batacalo weder te besetten, om Raya Singa 
den toevoer van sout ende andere nootwendigheden te beletten, dat 
tot naerder uytval van saecken ende UEd. ordre noch sullen uyt- 
stellen; ende dewijle onse lascarijns als caneelschelders ontrent Gale 
voor Raya Singa*s invasie mede seer bevreest waren ende alle de 
vlucht meenden te nemen, soo heeft sijn E. deselve met vrouwen 
ende kinderen, sijnde tsamen 716 sielen, binnen de fortresse Gale 
versekert, ende sijn de mannen, stercq 320 coppen, uytgegaen om 
den caneel te innen, die metten anderen gehouden sijn dit jaer 700 
bhaaren aen de Gomp^ te leveren, dat veel is, ende sullen ons den 
coop  bedancken,  soo  deselve becomen,  maer van Negombo hebben 


100 

vooreerst  niet te verwachten, 't Vorder gepasseerde vernemen UEd. 
uyt vooraengetogen advysen, daer toe ons gedragen. — 

De generale ongelden op't eylant Geylon, gevallen 't sedert primo 
Meert 1645 tot ultimo Febmary 1646, bedragen 
in alles f 194708, 2,15 

Daerjegens  monteren  d'advancen, tollen ende 
incompsten niet meer als ,   55515, 5,16 

Sulcx op Geylon in dit jaer ten achteren comen  f 139192,16,15 
Dat bij continuatie van oorloge noch te vergrooten staet. (rodgeve 
buyten onse opinie anders mach uytvallen! 

Op 't voorverhaelde onverwacht disaister ende versoecq van secours 
hebben op ultimo Augustj .... niet meer dan 100 soldaten cunnen 
afifsteecken, .... daerop mette compste van de vaderlantsche schepen 
den 3 November passado noch 300 soldaten naer Gale hebben geson- 
den .... viraarmede op Geylon weder ruym 1200 coppen stercq 
sullen wesen ende bastante macht is, om tegen Raya Singa ende 
't quaet voornemen der Portugesen te cunnen bestaen, waervoor 
oocq wel op hoede sijn, soodat met Godes hulpe eer een goede 
revengie, als naerder swaricheyt tegemoet sien 


STELLINGEN. 


STELLINGEN. 


I. 

Onjuist is de voorstelling van Danvers (The Portuguese ia 
India, II, pg. 289 vlg.), als zonde de grensscheiding tusschen 
de Portugeesche en de Nederlandsche bezittingen op Ceilon 
volgens het traktaat van den Haag van 27 Maart 1645 ge- 
regeld zgn. 

II- 

Zeer terecht wgt Pieter de la Court (Aanwgsingh der heil- 
same politike Gronden en Maximen etc., I, cap. XXVI) de 
geringe ontwikkeling der Nederlandsche koloniën aan de 
oktrooien der groote Eompagniën. 

IIL 

De door Gromwell b^ den vrede van Weetminster gestelde 
eisch tot vergoeding der schade, welke de Nederlanders den 
Engelschen in Indië hadden toegebracht, was volkomen bill^k. 


STELLINGEN. 


IV. 


De redenen, waarmede de Bewindhebbers der Oost-Indische 
Kompagnie de Staten-Generaal in 1641 trachtten te overtui- 
gen, dat een vrede met Portugal hoogst nadeelig voor die 
Kompagnie zou z^n (vgl. hunne Deduktie aan de S. G. 
van Mei 1641 bg Baldaeus, Malabar ende Ghoromandel, 
pg. 81 ylg., en de Resolutiën Holland 1641), waren onzuiver. 


V. 


Ten onrechte neemt Van den Bergh in zgn Oorkondenboek 
van Holland voor de charters der graven uit het Hollandsche 
huis steeds den Paaschstgl aan. 


VI. 


Het oordeel van Lefèvre Pontalis (Jean de Witt, pg. 36) 
over Oldenbarneveld, Maurits en Frederik Hendrik berust op 
hoogst onvoldoende gegevens. 


VH. 


De houding van Maximiliaan van Beieren tgdens de West- 
faalsche vredesonderhandelingen wordt ten onrechte door 
Von Raümer (Geschichte Europas seit dem Ende des fünf- 
zehnten Jahrhunderts, lU, pg. 632 vlg.) veroordeeld. 


STELLINGEN. 


VUL 


De politiek van Jan de Witt tegenoTer de Duitsche naba- 
ren der Republiek is niet te prgzen. 

IX. 

Oorkonden-boek van Holland van Van den Bergh, II, 
N*. 829, staat: Raseram (?) ad promulgacionem et appella- 
tioneni datum ut supra. 

Lees met het HS. (Stads- Archief te Leiden): Rasuram et 
ad promulgacionem iuris approbamus. Datum ut supra. 


X. 


Ferguut (uitgave Dr. E. Verwgs). 

1323  Si hebben kier gesocht den horen, 
Diere haer le^en omme verloren. 
Lees:  dier. 


XI. 

Ferguut (uitgave Dr. E. Verwfls). 

2254 Hl foUeerdene lange ende weder, 

2255 Ende stacken so ende heft teblouwen, 
Dat heme mach «ga leven rouwen. 
Dat bloet woet hem ten oren uut, 

So dat die ridder hoerde tgeluut. 
Hi wart op, gram ende verbeten: 


STELLINGEN. 

Lees: 

2257  Dat bloei woet hem ten oren nut. 
So dat die ridder hoerde tgelaut, 
m wart op, gram ende verbeten: 

xn. 

Reinaert (uitgave E. Martin). 

II, VS. 7660. staat: in sgn baen is al die rol. 

lees:  in sgn baan is al die sol. 

xm. 

Het is niet onmogelijk, dat Jan Vos zijn Aran en Titus recht- 
streeks aan de Titas Andronicus van Shakespeare heeft 
ontleend. 

XIV. 

Evenals de zucht naar het komische en het didaktische is 
die om telkens over stoffelgk genot te spreken een zuiver 
Nederlandsche karaktertrek, welke zich in onze letterkunde 
afspiegelt. 

XV. 

Het ware te wenschen, dat het doktoraat in de geschiede- 
nis voortaan werd afgescheiden van dat in de Nederlandsche 
taal- en letterkunde. 


S 


VERBETERINGEN. 


Blz.  11 reg.  3 y. b. staat: hunnen lees: hare. 
„    31   ,   10 V. o.   „    over zou kunnen leveren^ lees : zou 

kunnen overleveren. 
„    S6  n   5 V. b.   ,    den, lees: de. 
„    36  „    6 V. b.   „    gemeenschappelijken^   lees:   ge- 
meenschappelijke. 
^    51   „   15 V. b.   „    bewindhebbers^ lees: Beunndlieb- 

bers. 
armades^ lees: armaden. 
lamien^ lees: larinen. 
omniêy lees: omnes. 
PhiUppo de Mascarenhas^ lees: 
Philippo Mascarenhas. 
100  „   12 V. b.   j,    de Mascarenhaa^ lees: Mascaren- 

has. 
104  ,   13 V. o.   ,    redenenen^ lees: redenen. 
117   »   14 V. b.   ,    regenm>ou88on^ lees iregenmoesson. 
125  „    2 V. o.   „    deze^ lees: dezen. 


77 

62 

,   11 V. b. 

n 

n 

72 

,   3 V. 0. 

n 

1» 

96 

,    5 V. 0. 

n 

« 

98 

,   14 r. b. 

9 

!t 


i 


,^ 


.    I 


i 


HET VERDRAG VAN 1766 

TUSSCHEN DE O. I. COMPAGNIE 

EN DEN VORST VAN KANDI 


HET VERDRAG VAN 1766 

TUSSGHEN DE O. L GOMPAGNIE 

EN DEN VORST VAN KANDI 


ACADEMISCH PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING 
VAN DEN GRAAD VAN DOCTOR IN DE LETTEREN 
EN WIJSBEGEERTE AAN DE UNIVERSITEIT VAN 
AMSTERDAM. OP GEZAG VAN DEN RECTOR MAG- 
NIFICUS Dr H. BRUGMANS, HOOGLEERAAR IN DE 
FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE, 
IN HET OPENBAAR TE VERDEDIGEN OP VRIJDAG 
8 JULI 1937 DES NAMIDDAGS TE 3 UUR 

DOOR 

WILLEM JgWnSR 

GEBOREN TE AOSTERDAM 


H. J. PARIS 
AMSTERDAM MCMXXVII 


AAN 
MIJN OUDERS 


Bij het beëindigen mijner academische studiën is het mij een 
diep gevoelde behoefte, allen, die tot mijn academische vorming 
hebben medegewerkt, mijn oprechten dank te betuigen. 

In het bijzonder ben ik U, Hooggeleerde Brugmans, Zeer Geachte 
Promotor, grooten dank verschuldigd voor Uw interessante collies 
en besprekingen, die mij dikwijls meer gaven dan wetenschappelijke 
vorming alleen. De vriendelijke belangstelling, die U mij hebt be- 
toond, heeft recht op mijn bijzondere erkentehjkheid. 

Tenslotte mag ik niet nalaten met dankbaarheid melding te 
maken van de welwillendheid, waarmede Mr. Bijlsma en andere 
ambtenaren van het Rijksarchief mij het onderzoek hebben ver- 
gemakkelijkt. 


INHOUD 


Bis. 

Inleiding i 

Hoofdstuk   I — Overzicht van den toestand op Ceilon en 

de verhouding tusschen den Maharadja 

van Kandi en de Nederlanders tot 1760 6 

Hoofdstuk  II — De krijgsgebeurtenissen van 1760 tot 1763 44 

Hoofdstuk UI — De Veldtocht van 1764 55 

Hoofdstuk IV — De Veldtocht van 1765 en de daarop ge- 
volgde vredesonderhanddii^[en  .... 55 

Bijlage ^ . 88 


INLEIDING 

Als bronnen voor deze studie zijn gebruikt de verzamelingen van 
het Algemeen Rijksarchief. Zij bevatten rapporten, journalen, brie- 
ven, missiven en instructies door de r^eering te Colombo verzon- 
den aan de factorijen op Ceilon, aan haar militaire bevelhebbers, 
aan de Hooge Regeering te Batavia en aan Heeren XVII of van 
deze autoriteiten ontvangen. 

Het eerste hoofdstuk bedoelt allerminst te geven een volledig 
overzicht van de geschiedenis van de Compagnie op Ceilon vóór 
1760, maar is geschreven om den lezer vertrouwd te maken met de 
toestanden en problemen op Ceilon, in zooverre deze in verband 
staan met het vredestractaat van 1766. Als bron hiervoor is gebruikt 
„Beknopte Historie van de voornaamste gebeurtenissen op Ceilon, 
zedert de komste van de eerste Nederlanders aldaar, in den Jaare 
1602 en vervolgens van het Etablissement der Edele Maatschappije 
ten zelven Eilande tot den Jaare 1757", voorkomende in de: 
„Overgekomen brieven en papieren van Ceilon", van het jaar 1762 
III. Fol. 1508 — 1649. Het eerste gedeelte van dit hoofdstuk is aan- 
gevuld met enkele bijzonderheden uit W. van Geer: „De opkomst 
van het Nederlandsch gezag over Ceilon", terwijl voor het overige 
gedeelte gebruik is gemaakt van: Ceylon and the Hollanders by 
P. E. Pieris, Vice-President, Royal Asiatic Society (Ceylon). 

Wat de spelling van de eigennamen en geographische namen 
betreft, zij opgemerkt, dat in de archiefstukken hieromtrent de 
grootste willekeur heerscht. Bij vergeUjking van de zich op het 
Algemeen Rijksarchief bevindende kaarten van Ceilon bUjkt, dat 
deze onderling sterk verschillen. De gouverneur van Ceilon, van 
Eek, verklaart in een van zijn missiven, dat de hem bekende 
kaarten zeer onvolledig en onnauwkeurig zijn en in een beschrij- 
ving van Batticaloa (Bijdr. Taal- Land- en Volkenkunde van 
N. I. deel 75 bladz. 621) wordt gezegd: „zijnde de kaarten van 
Ceilon, die men met distinctie der provintien vind meede maar uyt 


„de mondelingen berigten der inwoonders opgemaakt, en van seer 
„weynig credit om daar op staat te kimnen maaken". Voor de beide 
kaartjes is, behalve van de gegevens in de missiven vermeld, ge- 
bruik gemaakt van de zich op het Rijksarchief bevindende: „Kaart 
„van het Eyland Ceylon, verbetert, zoo veel de bezittingen, van 
„de Edele Nederlandsche Compagnie aangaat, en inzonderheid 
zoo veel aangaat de aan Haar Edele bij de Vrede van 1766 af- 
gestane stranden enz." Schaal van 4 Duitsche mijlen: 145 streep. 
Groot 0,46 — 0,73 El, negen bladen, 1789 door Duperron. En 
verder van: „Insula Ceilon olim Taprobana" groot 46 — 56 cM. 
Schaal i : i :iii.ooo. koperdmk. Dressée sur les observations de 
Messieurs de 1' Academie Royale des sciences par Ie Sr. de l'Isle; 
A Amsterdam chez Jean Covens et Comeille Mortier. i8de eeuw. 

Voor de verklaring der vreemde termen is gebruik gemaakt van : 
„Verklaring der inheemsche termen in de beschrijving van het 
Ceilonsch volksrecht door van Ronkel. Bijdr. T. L. en V. van N. I. 
75 bladz. 277 en een in hetzelfde deel op bladz. 481 voorkomend 
artikel van A. K. A. Gijsberti Hodenpijl: Gustaaf Willem Baron 
van Imhoff als gouverneur van Ceylon 1736 — 1740. 

Voor de maten, gewichten, enz. wordt verwezen naar: Memorie 
van sodanige maaten, gewigten en mimten als ten desen Eilande 
in gebruik zijn gereduceerd naar 's Nederlands Gewigt, Waarde 
en Prijs. Brieven van Ceilon 1767. I. Fol. 384. 

Hoewel de tekst van het verdrag al gepubliceerd is o.a. in Bijdr. 
T. L. en V. van N. I. 4de reeks X. bladz. 158 en het Recueil van 
Martens (III. 223) is gemakshalve voor den lezer hier de tekst 
afgedrukt, zooals deze voorkomt in de Brieven en Papieren van 
Ceilon van 1767. I. Fol. 205. 

Een origineel, door partijen onderteekend, exemplaar bevindt 
zich niet op het algemeen Rijksarchief. 

De naam Kandi kan aanleiding geven tot verwarring, daar hij 
zoowel voor de stad, als voor het rijk wordt gebruikt. De stad 
heette oorspronkelijk Senkadagala Sriwardhana Pura en het rijk 
Kanda Uda Rata. De Portugeezen gaven aan beide den naam Candia 
en deze heeft langzamerhand burgerrecht gekregen. 


I — OVERZICHT VAN DEN TOESTAND OP CEILON EN DE 
VERHOUDING TUSSCHEN DEN MAHARADJA VAN KANDI 

EN DE NEDERLANDERS TOT 1760 

Door een toevallige omstandigheid waren de Portugeezen onder 
Lorenzo d'Almeida in 1505 op het eiland Ceilon aangekomen. 
Het lag nog niet in hmi bedoeling zich daar blijvend te vestigen. 
Pas in 1518, als zij ten tweede male een bezoek aan het eiland 
brengen, wijzen hmi plannen in deze richting. Zij vonden er een 
bevolking in hoofdzaak bestaande uit Singaleezen en in het Noor- 
den Malabaren, van het Voor-Indische schiereiland overgekomen. 
Vele vorsten en vorst j es regeerden er, die onderling een heftigen 
strijd voerden, waaruit de Radja van Kandi als overwinnaar te 
voorschijn kwam. 

Er werd handel gedreven in edelgesteenten, wat peper, olifan- 
ten, zeer in trek bij de Radja's van Voor-Indië, olifantstanden en 
areek. Het hoofdproduct was kaneel, van een qualiteit, die 
verre overtrof de kaneel van China, Cochin-China, Timor en 
de kust van Malabar. Het was juist dit product, dat vooral de 
aandacht trok van de Portugeezen. Zij vestigden zich dan ook 
het eerst in de kaneellanden, die zich uitstrekten langs een gedeelte 
van de Zuid- en Westkust. Him gebied breidde zich uit langs de 
Noord-, West-, en Zuidkust, waarvan zij de voornaamste havens 
bezetten. De rotsachtige Oostkust, met haar beide havens Batticaloa 
en Trinconomale, lieten zij vrij. 

Juist langs dezen weg werden de relaties aangeknoopt met de 
Nederlanders. Joris van Spilbergen verscheen in 1602 voor Batti- 
caloa. Hij stelde zich in verbinding met den, tot het Kathohcisme 
overgeganen vorst van Kandi, Don Juan, die hem toestond een 
vesting te stichten. Spilbergen echter moest met het oog op den 
moesson vertrekken ^) . 

Zijn opvolger was minder gelukkig in zijn betrekkingen met 

*) Brieven van Ceilon 1762. III. Fol. 1522. 


den vorst. 29 November 1602 verscheen Sebald de Weert voor 
Batticaloa. Ook hij stelde zich in verbinding met den vorst van 
Kandi, die van zijn diensten gebruik wilde maken om op de Zuid- 
kust de Portugeesche vesting Gale aan te tasten. De Weert achtte 
zijn macht daartoe te gering, maar nam vier Portugeesche schepen, 
waarvan hij de bemanning vrij liet. Dit was zeer tegen den zin 
van den Radja. Hij het de Weert vermoorden en zijn opvolger 
in het commando, Comelisz. Pietersz., verliet daarop  Ceilon ^). 

De Hollanders werden aangetrokken door den voordeeligen 
kaneelhandel en zij bleven in relatie met den Maharadja. Het 
ontbrak de Compagnie, die haar vollen aandacht had bij de vesti- 
ging in den Maleischen Archipel, aan de gelegenheid om de zaken 
op Ceilon flink aan te pakken. Een dreigende wapenstilstand in 
Europa zou haar misschien de gelegenheid ontnemen t^en de 
Portugeezen op te treden. Bij voorbaat verzekerde zij zich van de 
vrijheid van handelen ten opzichte van haar mededingers. De 
verdragen van 13 April 1610 en 11 Mei 1612 met den Maharadja 
gaven de Hollanders het recht zich, met uitsluiting van andere 
naties, op Ceilon te vestigen, waarvoor zij dan den Maharadja 
zouden bijstaan in zijn strijd tegen de Portugeezen *). 

Een oogenblik leek het of Ceilon voor de verdere geschiedenis 
van de Compagnie van overw^end belang zou zijn. Pieter Both, 
in 1610 uitgezeild om een centraal pimt voor het Compagnie's 
gezag te zoeken, weifelde tusschen Djohore, Bantam, en Jacatra. 
De Maharadja bood Ceilon aan, in ruil voor de verdrijving van 
de Portugeezen. De geographische ligging besliste. Het lag te veel 
uit het centrum en Both koos Jacatra •). 

Een Hollander, rijk aan initiatief, Marcelis de Boschhouwer, 
die eenige jaren op Ceilon tegen de Portugeezen had gevochten, 
vertrok van Ceilon als gezant van den Maharadja Henar Pandar 
en kwam in Bantam. Daar verwees men hem naar de bewind- 
hebbers in patria. Heeren XVII zagen vreemd op van dezen die- 
naar van de Compagnie, die zich als gezant aandiende. Zij meenden 
geen krachten ter beschikking te kunnen stellen. Teleurgesteld 
vertrok hij naar Denemarken. De Deensche Oost-Indische Com- 

») Brieven van Ceilon 1762. III. Fol. 1523; van Geer 16 vlg. 
*) Brieven van Ceilon 1762. III. Fol. 1523; van Geer 22 vlg. 
*) Colenbrander,  Koloniale Geschiedenis II, 98. 


pagnie zond hem in 1618 met een vloot naar Ceilon. Voor zijn aan- 
komst was hij reeds overleden en de vloot keerde onverrichterzake 
terug ^). De Nederlandsche Compagnie was aan een gevaar ont- 
snapt. De Portugeezen vonden er aanleiding in om Batticaloa en 
Trinconomale te bezetten. 

Henar Pandar overleed in 1632. Zijn opvolger Radja Singha 
richtte zich in 1636 schriftelijk tot Karel Reiniersz., gouverneur 
van Paleakatte. Hij ontwikkelde in zijn brief een krijgsplan, de 
Compagnie zou de havens van de zeezijde aanvallen, hijzelf van 
de landzijde. 

De Compagnie had plannen tot verovering van Malabar en van 
Diemen achtte vijandeUjkheden op Ceilon niet ongeschikt om de 
Portugeezen daar bezig te houden. Adam Westerwolt, door de 
Indische r^eering naar Goa gezonden, om deze haven te blokkeeren, 
zou op den terugw^ van Goa de havens van Ceilon aanvallen 
en wel Batticaloa, zooals de Maharadja had verzocht aan Karel 
Reiniersz. *) De Portugeezen kregen er de lucht van. Zij wilden den 
vijand vóór zijn en plimderden in Maart 1638 Kandi, een onder- 
neming, die hen slecht bekwam. Op den terugweg vielen zij in 
een hinderlaag en werden in de pan gehakt. 14 Mei gaf Batticaloa 
zich over. De Radja was uitermate tevreden. Hij was bereid een 
contract aan te gaan, dat men als den grondslag kan beschouwen 
van het gezag van de Compagnie op Ceilon, in wezen weinig ver- 
schiUend van het contract, dat Boschhouwer had gesloten. In een 
twintigtal artikelen geeft het de Compagnie in ruil voor de ver- 
dere verjaging van de Portugeezen een kostenvergoeding in kaneel. 
De Maharadja zou met geen andere Europeesche natie handel 
drijven. De Compagnie zou tolvrijheid genieten over het geheele 
eiland en de forten bezetten. „Wanneer Z. M. het noodig oor- 
deelt", stond er in het Portugeesche exemplaar, dat Radja Singha 
ter hand werd gesteld, een clausule, die in de Nederlandsche 
tekst ontbrak, zooals later bij een geschil zou bUjken. Een ver- 
gissing van een ondergeschikt ambtenaar, verontschuldigden zich 
de Hooge Heeren te Batavia. 

4 Juni vertrok Westerwolt naar Batavia en liet den Vice-Admi- 
raal Coster achter met een honderd man in het fort Batticaloa. 

*) Brieven van Ceilon 1762. III. Fol. 1524. 

•) Brieven van Ceilon 1762. III. Fol. 1525, 1527; van Geer 33 vlg. 


Na het weer vrijkomen van Goa stuurden de Portugeezen ver- 
sterking naar Colombo. Een schipbreuk en een daardoor gemak- 
keUjke overwinning van den vorst van Kandi vernietigde deze 
hulptroepen. 

Het was de Portugeezen niet voor den wind gegaan. Gouverneur- 
Generaal en Raden achtten den tijd dan ook rijp voor een ver- 
drijving van de Portugeezen. Antonie Caen, i8 Juli 1638 uitgezon- 
den om Goa voor de derde maal te blokkeeren, werd met deze 
taak belast. Coster en Radja Singha zouden hem nader inlichten, 
maar G. G. en Raden adviseerden om met Gale te beginnen en dan 
Colombo, de hoofdplaats te nemen. Radja Singha zette zijn zinnen 
op Colombo en zoo verscheen Caen 12 Maart op deze reede. Toen 
op 24 Maart nog geen Singaleesche troepen waren bespeurd, besloot 
Caen Colombo te verlaten. Aan Gale kon nu niet meer gedacht 
worden. Trinconomale leek hem zonder hulp van een landleger 
wel te veroveren en werkelijk hield hij op 2 Mei na een korte be- 
schieting zijn intocht in deze vesting ^). Met den vorst ontstond ge- 
schil over de bezetting. G. G. en Raden zullen minder prettig ge- 
stemd zijn geweest bij het opmaken van de rekening. Noch Co- 
lombo noch Gale en dus ook niets van de zoozeer begeerde kaneel- 
landen waren in hun bezit. Alleen aan de onbruikbare Oostkust 
bezaten de Hollanders nu twee havenplaatsen en als compensatie 
voor al. hun onkosten hadden ze van den Maharadja waardelooze 
kaneel ontvangen. In den toekomst zouden ze meer op eigen 
krachten moeten vertrouwen. 

Op 24 September 1639 verliet dan ook een grootere vloot onder 
Philips Lukasz. Batavia. Nogmaals was de hulp van Radja Singha 
ingeroepen. Voor Colombo gekomen wachtte ook hij vergeefs op 
de troepen van de Singaleezen. Die tijd was niet geheel verloren. 
Een nadere kennismaking met de Ceilonsche toestanden leerde 
hem, dat de Maharadja geen kaneel kon leveren, tenzij de Hol- 
landers door verdrijving van de Portugeezen hem daartoe in staat 
stelden. Het doel was nu Negombo en Febr. 1640 landden Neder- 
landsche troepen even ten Noorden van deze plaats. Deze onder- 
neming leidde tot de rechtvaardiging van het wegbUjven van 
Radja Singha bij vorige gelegenheden. De Portugeezen hadden de 


') Brieven van Ceilon 1762. III.  1528. 


bergpassen bezet en hem zoodoende in het centrum van het eiland 
vastgehouden. Nu deze laatsten Negombo te hulp kwamen, kreeg 
hij vrijheid van beweging en 9 Februari werd Negombo door de 
vereenigde macht van Hollanders en Singaleezen stormenderhand 
genomen. Ook nu weer geschil over de bezetting. En het was bij 
deze gelegenheid, dat de vergissing met het contract van 1638 
aan het licht kwam. Door ziekte gedwongen legde Lukasz het bevel 
neer, aan Coster overlatend om met Radja Singha, die in ver- 
bolgenheid alle betrekkingen met de Nederlanders dreigde af te 
breken, de zaken weer in het rechte spoor te brengen. En werkeUjk 
kwam een nieuw contract tot stand. Als de Portugeezen verdreven 
zijn en Radja Singha heeft de kosten vergoed, zullen de Neder- 
landers één vesting mogen behouden. De vorst keurde deze be- 
paling goed en wilde dan zijn medewerking verleenen tot ver- 
overing van Gale, dat na eenigen strijd op 13 Maart 1640 in onze 
handen viel. 

Voor het volgende jaar wilde de Maharadja geen stetm van de 
Compagnie. Hij wilde het zwaard laten rusten en zijn schuld af- 
betalen, waartoe hij nu door verovering van een deel van de kaneel- 
landen in staat was. 

Het leek of de Compagnie de vruchten zou plukken van haar 
arbeid. De kaneellevering, voorloopig nog wel als afbetaling van 
schuld, zou beginnen en de vestiging van de Hollanders op Ceilon 
was een voldongen feit. Maakte Radja Singha zich over dit laatste 
ongerust? Begon hij te begrijpen, dat hij door de hulp van de 
Hollanders te aanvaarden, het paard van Troje had binnenge- 
haald? Hoe het zij, hij kwam zijn verplichtingen niet na en Coster, 
om opheldering naar Kandi gereisd, werd Augustus 1640 op den 
terugweg verraderüjk vermoord i). Een ernstige slag voor de 
Compagnie, te meer waar de Portugeezen uit Goa versterking kre- 
gen. Negombo hernamen zij dan ook, maar Gale bleef voor de 
Compagnie behouden. 

De gewijzigde politieke toestand in Europa in 1640 kon een staken 
van alle vijandelijkheden ten gevolge hebben. 14 Febr. 1642 kreeg 
de regeering te Batavia bericht van het bestand, dat 1641 in den 
Haag was gesloten tusschen Portugal en de Republiek. Beide par- 


^) Brieven van Ceilon 1762. III. 1529; van Geer 63. 


8 

tgen zouden in het bezit blijven van hetgeen zij hadden en een 
jaar na de ratificatie zouden de vijandelijkheden gestaakt worden. 
2 October 1642 kreeg de Hooge Regeering te Batavia bericht van 
de ratificatie en 7 October kondigde zij het verdrag af. Voor Ceilon 
beteekende dat, Negombo voor de Portugeezen, Gale voor ons. 
Aan de vesting Gale alleen hadden wij niets, de kaneellanden er 
omheen, die in handen van de Portugeezen waren geraakt, waren 
juist het belangrijkste. De Hooge Regeering te Batavia achtte het 
dan ook aan twijfel onderhevig of deze landen zonder meer voort- 
aan Portugeesch zouden zijn. Pieter Boreel werd naar Goa gezon- 
den, maar keerde met een weigering van de Portugeezen terug. De 
vijandelijkheden werden daarop hervat en het gelukte ons 4 Januari 
1644 Negombo te hernemen. Het succes van onze wapenen maakte 
de regeering te Goa handelbaarder en Maetsuycker sloot 10 Novem- 
ber een verdrag te Goa, waarin bepaald werd, dat Gale en N^ombo 
Nederlandsch zouden büjven, terwijl een regeling werd getroffen 
voor de kaneellanden. Alles onder beding, dat in Europa deze 
regeling zou worden goedgekeurd. 

Intusschen had men daar ook niet stil gezeten. Portugal en de 
Republiek hadden hun Indische geschillen geroeid bq het Haagsch 
tractaat van 27 Maart 1645. De kaneellanden zouden aan Portugal 
blgven, dat daarvoor kaneel zou leveren aan de Compagnie. Was 
echter het een en ander in Indië door de autoriteiten geroeid, dan 
zou deze laatste regeling van kracht bUjven. Portugal vorderde 
nu teruggave van Negombo. Batavia weigerde zoolang geen be- 
vel uit Europa was gekomen en dat bevel heeft voor inuner op 
zich laten wachten. In Nederland begreep men, dat het verdrag 
van Goa voordeeliger was en de Republiek gebruikte het niet 
uitvoeren van het bestand door Portugal in Brazilië als motief *). 

De verhouding tot den Maharadja was een geheel andere ge- 
worden. Het verloop der gebeurtenissen was anders dan hij zich 
had voorgesteld. Duidelijk was gebleken, dat het niet in zijn be- 
doeling had gelegen, om de Nederlanders de volle vrijheid te laten, 
zich te vestigen waar zij wilden en dat was van zijn standpunt 
volkomen begrijpeUjk. De Compagnie had zich aan dezen wensch 
niet gestoord en veel reden tot klagen over het niet nakomen van 


*) Van Geer 74 vlg. 


het contract van 1638 had zij dan ook na de zonderlinge vergis- 
sing en haar optreden niet. Het contract van 1638 was feitelqk een 
doode letter geworden. 

Zoolang de Portugeezen nog op het eiland waren werden beide 
partijen naar elkaar toegedreven door het gemeenschappeUjk be- 
lang, verdrijving van de Portugeezen. Maar hoe zou de verhouding 
zijn wanneer dezen het eiland ontruimd hadden? De Maharadja 
zou dan niet langer afhankeUjk zijn van Nederlandsche hulp. Hij 
zou het niet noodig oordeelen de Nederlanders de gewenschte ar- 
tikelen te bUjven leveren, want zij konden toch niet meer ver- 
wachten, dat hij dat uit dankbaarheid of gen^enheid zou doen. 
Wilde de Compagnie de gemaakte onkosten vergoed krijgen en in 
het bezit geraken van de kaneel,zij zou zich die dan zelf moeten 
verschaffen. Het eenige middel daartoe was de kaneellanden te 
bezetten en de inlanders zooveel mogelqk in dienst van de Com- 
pagnie te doen treden. De Maharadja zond nu telkens kleine benden 
om het oogsten van kaneel te belemmeren, zoo niet omnogelijk te 
maken. De Compagnie veinsde dit niet te b^[rijpen en trad t^en 
de bend^i op om de kaneellanden van den Maharadja te bescher- 
men en, naar zij vooigaf, door orde en rust te scheppen, hem in 
staat te stellen zijn schuld aan haar af te doen. Om van de zijde 
der Portugeezen geen moeilijkheden te ondervinden, had zij met 
hen in 1646 te Gale een overeenkomst gesloten, dat geen van beide 
partijen bij den vorst van Kandi iets tegen de andere zou beramen. 
Deze laatste had, geprikkeld door een groote onhandigheid van 
den Gouverneur Thyssen, eenige invallen gedaan in het gebied 
om Negombo en niet zonder succes. De Hooge R^eering te Ba- 
tavia zond Maetsuycker om deze netelige kwestie tot een goed 
einde te brengen. 

Het verdrag van 13 Juni 1641 was voor tien jaar aangegaan. 25 
April 1652 ontving men te Batavia bericht uit patria, dat de 
oorlog tegen de Portugeezen moest worden hervat. En nadat de 
kaneeloogst binnen was, werden in October de vijandeHjkheden 
geopend. Tot 1655 werd de krijg slap gevoerd, vooral door gebrek 
aan troepen. Na 1655, nadat er een aanzienUjke versterking was 
gekomen, werd het beleg geslagen voor Colombo, waarbij de vloot 
aan de zeezijde meewerkte. Op 12 Mei 1656 gaf de stad zich over. 
Er restte nu nog de verdrijving van de Portugeezen uit Jafnapatnam 


10 

en het eiland Manaar, terwijl het tevens noodzakeUjk was voor de 
vrije vaart om hun Tuticoryn en Negapatnam op den overwal te 
ontnemen. Rijklof van Goens heeft dit voor de Compagnie vol- 
bracht. 22 Juni 1658 viel het kasteel van Jafnapatnam en was de 
Compagnie meester van het „costelyck eylant Ceilon". De vrede 
met Portugal werd 6 Augustus 1661 in den Haag geteekend. 

De Compagnie spande nu al haar krachten in om er van te 
makéh, wat er van te maken was. Door de krijgsgebeurtenissen 
waren de landen ontvolkt en waar vroeger dorpen geweest waren, 
groeide nu dicht woud. Wilde olifanten kwamen er in groote getale 
voor. Een groot getal slaven werd uit Zuid-Indië overgebracht. 
Irrigatiewerken werdai hersteld en rijstvelden aangelegd. Hier en 
daar had men in 't wild indigo aangetroffen en kweekte het nu aan. 
Katoenverbouw wordt geprobeerd. Het bestuur werd geregeld en 
maatregelen voor de rechtspraak werden getroffen. Met de in- 
voering van het christendom haastte de Compagnie zich niet ^). 

In het Noorden in het district Wannië had de Compagnie weinig 
gezag. De Portugeezen hadden zich er mee tevreden gesteld, wan- 
neer er een schatting betaald werd in olifanten en de Compagnie 
Het het daarbij en waakte er voor,dat geen maatr^elen werden 
genomen, die de bewoners in de armen van den koning zouden 
drijven. Tavalamdrijvers *) doorkruisten het gebied en onderhiel- 
den handelsbetrekkingen voor den vorst met het Noorden. Zij dien- 
den ook wel als spionnen in 's konings land. 

De Compagnie beschikte in dezen tijd over een leger van 2000 
man. Toch was vóór alles haar eerste zorg den vrede te bewaren. 
De onberekenbare factor was Radja Singha^ Hij was wel dankbaar 
voor de verdrijving van de Portugeezen en schreef dan ook No- 
vember 1658 een waardeerenden brief aan van Goens, maar hij 
was de behandeling door de Nederlanders nog niet vergeten •). Nog 
steeds wilde hij geen handel drijven met de Compagnie en zijn 
volk was dan ook doodarm. Onder zijn volk heerschte bijgevolg 
groote ontevredenheid en een juist bijtijds ontdekt complot om 
hem te vergiftigen werd gruweUjk gestraft. Hijzelf werd achter- 
dochtig en zag in ieder in zijn omgeving een moordenaar. Hij zat 

») Pieris 3. 

*) Tavalam is een rund, dat als lastdier wordt gebruikt. 

") Brieven van Ceilon 1762. III. Fol. 1551; Pieris 7. 


II 

als in een kooi opgesloten, de eenige uitweg was naar de havens 
van Putulang en Kottiar. En zijn positie werd nog penibler toen 
de Nederlanders om die verbinding met Putulang te controleeren, 
Mei 1659 een bezetting l^den in de oude Portugeesche kerk te 
KslpitiydL ^). De verbinding met het binnenland was zeer moeilijk. 
De verkeerswegen waren haast uitsluitend smalle voetpaden, die, 
als ze eenigen tijd niet gebruikt waren ,in het tropische woud 
geheel dichtgroeiden. Aan de grenzen van 's Konings gebied 
konden ze worden afgesloten door doomheggen, kadawatu geheeten. 

De Hollanders probeerden den vorst in een goed hiuneur te 
houden. Zij sloofden zich uit in het bijeenbrengen van rariteiten, 
waarvan zij wisten, dat ze hem welkom waren. Zij stuurden hem 
plechtige gezantschappen om deze kostbaarheden over te zenden. 
Het ambt van gezant was niet zonder gevaar door een eigenaar- 
dige liefhebberij van den koning. Hij verzamelde n.1. typen van 
de Europeesche rassen, die zijn eiland bezochten en menig ge- 
zant was in deze koninklijke verzameling terecht gekomen. Hij 
had een collectie aangelegd van Hollanders, Engelschen en Por- 
tugeezen. Een van hen had zijn gedwongen verbUjf in de vor- 
stelijke residentie nuttig besteed. Een zekere Robert Knox, in 
1660 gevangen genomen, heeft een beschrijving gegeven van het 
leven der Singaleezen *). 

De Hollanders hadden reden tot ongerustheid. Het was nog 
al eens voortgekomen, dat Engelschen en Portugeezen in de haven 
van Kottiar verschenen. Ze werden er welwillend ontvangen door 
de bevolking en reisden wel naar Kandi. Een Engelsch officier 
moet de Britsche O.I.C. geadviseerd hebben te Kalpitiya een fac- 
torij op te richten. Het kon de Nederlanders ook niet verborgen 
bhjven, dat bij gel^enheid van het huwehjk van Karel H met 
een Portugeesche Infanta in Jimi 1661 een afspraak was gemaakt 
voor het geval een van beide naties in het bezit van Ceilon zou 
raken. Colombo zou dan aan de Portugeezen, Gale aan de Engel- 
schen komen. Radja Singha had een Engelsch gezantschap ont- 
vangen en stond niet onwelwillend t^enover een verzoek tot 
het oprichten van een factorij. Zou hij met de Hollanders doen. 


>) Brieven van Ceilon 1762. III. Fol. 1554; Pieris 8. 

') Een Nederlandsche vertaling verscheen in 1692 te Utrecht. 


12 

wat hij met de Portugeezen had gedaan? ^) De Compagnie liet 
Kottiar bezetten, maar een ziekte onder de troepen dwong haar 
zich terug te trekken. Maatregelen werden genomen om in het 
Noorden Pmito Pedroe te bezetten. 

Er deed zich een gelegenheid voor, die de Hollanders aangrepen 
om zich verdienstelijk te maken jegens den koning. Engelschen 
en Hollanders waren druk doende om htm gevangenen te ver- 
lossen uit 's konings verzameling. In 1664 zonden zij een gezant- 
schap, dat op een ongelukkig oogenblik aankwam. De ontevreden- 
heid onder de onderdanen van den Maharadja was weer eens tot 
uitbarsting gekomen. Op 21 Dec. 1664 werd een aanval gedaan op 
het koninkUjk paleis, maar de koning ontsnapte naar een vesting, 
die 15 mijl verder lag, n.1. Galanda, achter Hangeranketti. Ver- 
deeldheid onder de opstandelingen en hulp van de Hollanders 
bracht hem weer op den troon •). De vorst had hun hulp ingeroepen. 
Zq bezetten een deel van het district Sabaragamuwa en de Drie 
en Vier Korles'). Forten werden gebouwd. 

Weer dreigde Engelsch gevaar. In Europa was de tweede 
Engelsche oorlog uitgebroken en haastig bezetten de Hollanders 
Trinconomale, toen hun een gerucht ter oore kwam, dat de 
Engelschen het oog hadden op deze haven. De aandacht van de 
Engelschen werd echter afgeleid door eigen moeilijkheid te Madras. 

De Hollanders trachtten Arandora te bezetten, maar de koning 
weerstond hen en joeg hen zelfs voor een deel uit een zoo juist 
door hen bezet gedeelte. Tevens kre^ hij bericht van Carron, 
bestuurder van de Fransche O. I. C, dat een edelman op weg 
was naat hem met geschenken. De Hollanders vermeden liefst 
vijandeUjkheden, zij waren in moeieUjkheden gewikkeld in het 
Zuiden van Voor-Indië en Madoera. Des te gevaarlijker, omdat 
de vrouw van den Radja Singha, een prinses van Madoere was. 
De voorzichtige en weinig agressieve politiek van de Compagnie 
ipaakte den Radja arrogant en Oct. 1670 verdreef hij de Neder- 
landers weer uit Arandora en maakte het garnizoen krijsgevan- 
gen. De Hollanders beantwoordden dit met de afsnijding van den 


') Pieris 9. 

») Pieris 10, 11. 

*) Korle: Provincie, district. 


13 

toevoer tot 's konings land, door sluiting van de havens van 
Batticaloa, Kottiar en Kalpitiya ^). 

21 Februari 1671 werd de Nederlandsche gezant, Hendrik 
Bijstervelt, door den koning ontvangen. Deze was juist in een 
welwillende stemming ten opzichte van de Compagnie, want 
voor de zooveelste maal was een complot tegen hem ontdekt. 
De Maharadja putte zich uit in vriendeUjkheden en overlaadde 
den gezant met geschenken, maar maakte toch aanmerking op 
de sluiting van de havens. Bijstervelt antwoordde, dat dit was 
geschied in het belang van het koninkrijk zelf, om het beter te 
kunnen beschermen. Gedurende al het ingewikkelde hofceremo- 
nieel van dit Oostersche hof had hij ruimschoots de gelegenheid 
op te merken, dat de rijksgrooten onverzoenlijke vijanden van 
de Compagnie waren. De gezant kon zich een oogenblik niet be- 
heerschen en zijn zending eindigde met een koel afscheid. 

Intusschen was in Europa de groote oorlog van 1672 uitgebro- 
ken en de Compagnie moest daarvan den terugslag ondervinden. 
In Maart 1672 verscheen een Fransche vloot voor Trinconomale 
onder de la Haye. De Franschen bezetten een eiland in de baai 
en vaardigden een gezantschap onder leiding van Graaf de Lana- 
rolle naar Radja Singha af, die him de geheele baai aanbood. 
De Franschen bezetten het, door de Nederlanders ontruimde 
Kottiar. Graaf de Lanarolle zondigde echter tegen de Singa- 
leesche hofetiquette en werd daarom gevangen gezet. Toen hij 
zijn vrijheid terugkreeg, was de Fransche vloot geweken voor 
een Nederlandsche. Een garnizoen, door de la Haye achterge- 
laten, moest zich nu overgeven. De Lanarolle huwde met een 
Singaleesche vrouw en zijn nakomelingen werden in 1765 door 
den Luit.-Kol. Feber nog in Kandi aangetroffen *). 

Een geheimzinnig persoon, Ambauwela Rala geheeten, was 
op Ceilon verschenen; een priester, die predikend rondtrok. Noch 
de Compagnie, noch de Radja besteedden veel aandacht aan 
hem. Pas toen het gerucht zich verbreidde dat hij een zoon was 
van den overleden broeder, Wijayapala, van den Maharadja, 
trok hij beider belangstelling. Hij begaf zich naar Colombo en de 

») Brieven van Ceilon 1762. III. Fol. 1557. Pieris 17. 
«) Brieven van Ceilon 1762. III. Fol. 1559; 1766. FoL II, 427; 1766.  III. 
Fol. 1087. 


14 

Compagnie stelde zich veel voor van zijn aanwezigheid op 
het eiland, m verband met de ontevredenheid onder de Singa- 
leezen ten opzichte van dea Maharadja. Zij bleek zich echter 
hierin vergist te hebben en de geheimzinnige prediker raakte 
ten slotte in handen van den Maharadja, die hem liet terecht 
stellen. 

De Compagnie had met al haar gezantschappen weinig succes 
gehad. Nog vele Hollanders waren in krijgsgevangenschap en scher- 
mutselingen, met als gevolg grensverplaatsingen, waren aan de 
orde van den dag. De nieuwe gouverneur Laurens Pijl, die in 
1679 was opgetreden, wilde het met groote vriendeüjkheid pro- 
beeren. Hij gaf toe, dat de Compagnie in haar optreden niet in 
alle opzichten gelukkig was geweest, dat het eiland aan den koning 
behoorde en hij verklaarde de aanwezigheid van de Compagnie 
alleen maar uit haar wil om 's konings landen te beschermen. 
Welwillend duidde hij zichzelf aan met den titel van den trouwen 
en onderdanigen gouverneur van den koning. Een gezantschap 
van 's konings wege berichtte de vrijlating van een aantal gevan- 
genen en in Mei kwamen deze aan ^). 

Op 10 December 1687 kwam per speciaal gezantschap het 
bericht, dat de Maharadja was overleden en de regeering te 
Colombo liet als blijk van haar medeleven op 23 December een 
groote rouwplechtigheid plaats hebben •). Het volgend jaar in 
Juli werd bericht, dat de nieuwe vorst onder den naam Wimala 
Daham Surya Maha Raja den troon beklommen had, tevens 
werden een aantal gevangenen in vrijheid gesteld. De troonswisse- 
ling was voor de Compagnie geen voordeel, de rijksgrooten kr^en 
meer invloed •). Zij hielden vast aan de openstelling van de havens 
en teruggave van het grondgebied, dat na 1665 in bezit was ge- 
nomen. Ook de Compagnie had haar wenschen. Van het verdrag 
van 1638 was weinig overgebleven. Zij wilde een nieuwe over- 
eenkomst, waarin vooral geregeld zou worden: het handels- 
monopolie, het recht tegen vergoeding kaneel te schillen in 's 
konings land en de erkenning van het bezit van haar landen. 


*) Brieven van Ceilon 1762. III. Fol. 1569. 
") Brieven van Ceilon 1762. III. Fol. 1574. 
") Brieven van Ceilon 1762. III. Fol. 1578. 


15 

Kandi wilde het kaneelschillen toestaan ^) en de Compagnie 
schikte zich in het zenden van een j aarlij ksch gezantschap om de 
vergoeding over te brengen. Het kaneelschillen bleek een voor- 
deelige zaak, al waren er jaren van tegenspoed, dat er niet ge- 
schild kon worden, zooals bijv. 1690. Geschil met de kaneelschil- 
lers was meestal de oorzaak. Htm werkzaamheden waren niet 
zonder gevaar in de bosschen, waar de wilde olifanten in grooten 
getale voorkwamen. Zij beklaagden zich over knevelarijen van 
den kant van de Compagnie en van de Inlandsche hoofden. En 
maar al te vaak begaven zij zich naar Kandi om htm ernstig 
beklag te doen. De koning zelf was gelukkig afkeerig van oorlog 
en op den overgang van de zeventiende naar de achttiende eeuw 
waren er dan ook weinig strubbelingen. 

In 1696 had de Compagnie de havens Kalpitiya en Kottiar 
opengesteld, onder voorwaarde, dat schepen van Europeesche 
naties deze havens alleen mochten aandoen om voedsel of water 
in te nemen ■) . De koning was met deze regeling zeer ingenomen. 
Hij ondervond ook in een ander opzicht medewerking van de 
Compagnie. Hij was een devoot Boeddhist en bevorderde den 
wel wat in verval geraakten godsdienst zooveel mogehjk. Het 
ontbrak vooral aan goed geschoolde priesters en het was wensche- 
üjk, dat dezen van tijd tot tijd uit Achter-Indië kwamen. Niet 
alleen nu, maar ook later heeft de Compagnie schepen ter beschik- 
king gesteld voor dit doel. Nieuwe strubbelingen heeft de vorst 
niet meer beleefd, op 4 Jimi 1607 stierf hij •). 

In Etiropa was de Spaansche Successie-oorlog uitgebroken en 
de Franschen waren bereid zich tot onthouding van vijandehjk- 
heden te verbinden. In Nederland gelastte men voor zekerheid 
de sluiting der havens. De in 1707 opgetreden Gouverneur Hen- 
drick Becker ging in hetzelfde jaar over tot uitvoering van dit 
besluit, dat al vijf jaar geleden genomen was. Een heftige op- 
positie werd van Kandi verwacht, maar verwonderüjk genoeg 
nam men er daar weinig nota van *). 

De nieuwe koning Sri Wira Narendra Sinha had ook wel reden 

*) Brieven van Ceilon 1762. III. Fol. 1607. 

■) Pieris 43. 

") Brieven van Ceilon 1762. III. Fol. 1609. 

«) Brieven van Ceilon 1762. III. Fol. 161 4. 


i6 

om persoonlijk niet op te gespannen voet met de Compagnie 
te staan. Hij scheen niet populair. Een deel van de aanzienlijken 
kwamen in opstand en alleen een overhaaste vlucht van den 
bijtijds gewaarschuwden koning redde deze van den dood. Een 
deel van het volk koos partij voor den koning en de samenzweer- 
ders dolven het onderspit. De verhouding tot de Compagnie bleef 
een harteUjk karakter dragen, niett^enstaande het onhebbelijk 
optreden van een Nederlandsch gezant, Kapitein de Bevere 
genaamd, kwam hierin geen verandering '). 

De Gouverneur Becker kwam, als zoovele gouverneurs, voort 
uit de Compagnie's administratie. Hij kende van nabij de mis- 
bruiken, die in bestuur en administratie waren geslopen. En de 
periode van rust werd door hem benut voor een reorganisatie 
van dat bestuur. 

Een andere zorg voor de Compagnie bleef nog steeds een uit- 
gebreide smokkelhandel, een natuurUjk gevolg van haar politiek 
van isoleering van het rijk van Kandi. Juist deze politiek werd 
weer het struikelblok. Formeel werd gevraagd om de opening 
van de haven van Putulang. De nieuwe Gouverneur Rmnpf •) 
kon zich verschuilen achter de instructie uit Europa en weigerde 
dan ook. De koning verhinderde wel niet zijn onderdanen om hun 
voorraad aan de Compagnie te verkoopen, maar de levering van 
areek werd toch geheel stopgezet. Er waren nauwe relaties tus- 
schen het hof en de kust van Malabar. Dat maakte het tegengaan 
van den smokkelhandel moeiUjk en militair machtsvertoon was 
soms noodzakelijk. Een poging om, ten bate van den koning, parels 
te visschen, moest met geweld worden verijdeld. Toch kon Rumpf 
in 1761 bogen op de hoogste opbrengst van Ceilon sinds de ver- 
overing van Gale (1640) •). 

Het jaar 1723 leverde echter geen kaneel. Opstand van de 
kaneelschillers was de oorzaak. Zij deden nu eens tevergeefs een 
beroep op het hof. En zoo was het voor hen een verloren zaak. 

Eenige jaren later nam de onrust weer toe. De Compagnie kon 
daar weinig prestige tegenover stellen. In September 1726 had 


») Pieris, 53. 

*) Brieven van Ceilon 1762. III. Fol. 1616. 

») Pieris, 55. 


17 

Petrus Vuj^t ^) het bestuur aanvaard. Hij was een wreed en bloed- 
dorstig man. De Hooge Indische regeering stuurde Stephanus. 
Versluj^ om hem te vervangen. Vuyst stond terecht en werd 
ter dood veroordeeld. Versluys kon echter de rust niet herstellen. 
Bij het eene ongeluk kwam het andere. Een overstrooming in 
1726 verwoestte Jaffna en honger was het gevolg, juist in een 
tijd, dat de rijst bijzonder duur was. Versluj^ werd teruggeroepen. 
Na eenige moeiUjkheden met de bestuurswisseling aanvaardde 
Pielat het gouverneurschap (1732). Het hof bleef klagen over 
sluiting van de havens, de Compagnie over het gesloten houden 
van de wegen van 's konings land naar de Compagnie's landen. 
En toen Pielat in Januari 1734 een Singaleesch gezant te Colombo 
daarover aansprak, was het antwoord, dat openstelling kon ge- 
schieden, indien de haven van Putulang werd opengesteld. 

Het misnoegen sloeg over op de Singaleezen in de landen van 
de Compagnie. PlaatseUjke onrust groeide tot opstandjes en mili- 
tair ingrijpen was noodzakeUjk. De gezindheid van het hof bleek 
uit de vriendehjke ontvangst, die het de gevluchte rebellen be- 
reidde. Juist toen de smeulende ontevredenheid tot uitbarsting 
kwam, had er een bestuurswisseling plaats. In 1734 nam Diderik 
van Domburg het bestuur over '). Een staking brak uit onder de 
kaneelschillers, die naar het gebied van de Zeven Korles werden 
gestuurd, een sympathie-staking in dat der Drie Korles volgde. 
Een beroep op den Maharadja en het ontslag van een Compag- 
nie's ambtenaar, waartegen de bevolking vele grieven had, mocht 
niet baten. De staking breidde zich ook uit over het Zuidelijk 
deel van het eiland. Knevelarijen van Compagnie's ambtenaren 
en Inlandsche hoofden speelden er een rol bij. Op 24 Januari 1736 
meldde van Domburg den opstand aan Batavia. Koffie-aanplan- 
tingen van de Compagnie werden verwoest, plundering van haar 
magazijnen volgde. Van kaneelschillen kon onder deze omstandig- 
heden geen sprake zijn, en de schepen vertrokken met onvoldoende 
lading naar patria. Een slechte aanbeveling voor een gouverneur 
bij Heeren XVII. Men had geen vertrouwen meer in van Dom- 
burg en hij werd naar Batavia ontboden. Hier op aarde zou hij 


O Brieven van Ceilon 1762. III. Fol. 1618; Pieris, 56. 
■) Brieven van Ceilon 1762. III. Fol. 1620. 


i8 

echter geen verantwoording meer van zijn daden afleggen, op 
7 Juni stierf hij. 

Zijn opvolger, Willem Baron van Imhoff, kwam 23 Juli 1736 
ter reede van Colombo ^). De onrust nam af, men wachtte op de 
daden van den nieuwen gouverneur. Hij was een man van grooten 
tact en de staking verliep dan ook. Hij begreep, dat vóór alles 
noodig was, een goede verstandhouding met het hof te Kandi. 

In November 1736 stuurde hij een gezantschap naar Kandi •), 
Kapitein Daniël Agreen, Dessave van Colombo •), en Arent van 
Broyel, lid van den Politieken Raad te Colombo, waren de ge- 
zanten. Zij brachten een brief over, waarin de grieven van de 
Compagnie opgesomd waren en 's konings hulp werd ingeroepen 
bij de demping van het oproer. De brief ging vergezeld van vele 
geschenk^i ter waarde van ongeveer / 12.000. — . De Ujst van ge- 
schenken was lang, van Imhoff had er ook enkele uit eigen beurs 
bijgedaan, o. m. kwamen er bij voor een paar paarden en „twee 
extra groote en kloeke, fraaye honden met cierüjke, zilvere hals- 
banden en kettingen, opgeschikt tot vermaak van Zijne Majes- 
teit". Eén van de honden kwam „door extra-ordinaire vermoeit- 
heyt te verrekken". 

Met groote plechtigheid werd het gezantschap 23 December in 
gehoor ontvangen. Na een tweede audiëntie op 30 December ant- 
woordde de Maharadja, dat de schuld van de onlusten niet bij 
de rijksgrooten te zoeken was, maar bij de Compagnie zelf en 
hare dienaren. Hij twijfelde echter niet of de nieuwe gouverneur 
zou beter slagen in den omgang met de bevolking dan zijn voor- 
ganger en de plechtige ontvangst van het gezantschap door den 
vorst moest indruk maken op de bevolking. Het kaneelschillen 
in 's konigs land zou ook het volgende jaar worden toegestaan. 
Aan beide gezanten werden geschenken vereerd en hun werd ver- 
lof gegeven te vertrekken. De rijksgrooten bespraken nogmaals 
de sluiting van de havens en zoo openstelling niet mogelijk was, 

*) Brieven van Ceilon 1762. III. Fol. 1631. Zie: Gijsberti Hodenpijl, 
Van Imhoff als Gouverneur van Ceilon. Bijdr. T. L. en V. van N.-I. deel 

75 (1919) pag. 481 vlg. 

*) A. K. A. Gijsberti Hodenpijl, Het buitengewone gezantschap naar 
het hof van Kandia te Ceylon in Nov. 1736. Indische Gids XLI (1918), I, 
48 vlg. 

*) Dessave: districtshoofd. 


19 

verzochten zij de gezanten bij den gouverneur aan te dringen, 
den vorst op een andere wijze te voldoen. 6 Januari 1637 kwamen 
zg weer behouden te Colombo. 

Met den dood van den koning in 1739 stierf de Singaleesche 
dynastie uit. Reeds vroeger had er nauwe relatie tusschen het 
vorstenhuis in het Zuiden van Indië en de vorsteUjke familie 
te Ceilon bestaan. Ook deze Maharadja was gehuwd geweest 
met een dochter van den vorst van Madoere. Nog twee dochters 
uit dat vorstengeslacht had hij gehuwd en deze huweUjken waren 
kinderloos gebleven. Een broer van de drie wees hij als opvolger 
aan, die als Sri Wijaya Raja Sinha op den troon kwam. Een on- 
wettige vorstenzoon Unambuwe Bandara had aan het hof een 
grooten aanhang en de erfopvolging bleef een brandende questie 
gedurende een jaar. In der minne zal het geschikt zijn, want 
toen zijn mededinger den troon beklom, bleef Unambuwe onge- 
hinderd aan het hof. De nieuwe Radja huwde met een dochter 
van Narenappa Nayaker van Madoere. Zij bracht haren vader 
mede en een groot gevolg. 

Deze dynastieke verandering was voor de Compagnie van 
beteekenis, aan de eene zijde een nadeel, waar toch in den toe- 
komst een voordeel tegenover stond. Aan het hof ontstonden 
twee partijen, de Singaleesche rijksgrooten en de familie en aan- 
hang van de nieuwe dynastie. De Compagnie had nog een mach- 
tigen vriend in Lewke Rala uit het district der Vier Korles. Toch 
moest er terdege rekening gehouden worden met de familie- 
relaties van de nieuwe dynastie. Vooral de bovengenoemde Nare- 
nappa Nayaker was een stokebrand. Allerlei onaangenaamheden 
volgden. De oude Singaleesche dynastie bepaalde zich dikwijls 
tot sluiting van hare grenzen voor het verkeer met de Compagnie 
als protest tegen haar onwelgevallige maatregelen. De nieuwe 
dynastie trad agressief op. Invallen in het gebied van de Com- 
pagnie, verwoestingen, staking van kaneelschillers, een uitgebreide 
smokkelhandel met den vasten wal, waartegen de Compagnie 
met haar gewapende vaartiiigen weinig deed, waren de middelen. 
De gouverneur kreeg een kansje om het hof wat milder te stemmen. 
Er was nog altijd behoefte aan priesters uit Siam. De Compagnie 
stelde in 1747 een schip ter beschikking. Het hof was er dank- 
baar voor en beloonde den gouverneur met geschenken. In Aug. 


20 

1750 en in Oct. 1755 werd nogmaals van de bemiddeling van 
de Compagnie gebruik gemaakt. 

De koning hertrouwde en de regeering te Colombo haastte 
zich een gezantschap ter felicitatie te zenden. Terwijl de gezant 
nog aan het hof vertoefde, kwam de koning kinderloos te over- 
Ujden ^). Zijn schoonvader uit het eerste huweUjk had twee zoons 
medebracht en de oudste daarvan werd als opvolger aangewezen. 
In 1749 zocht ook hij een vrouw op den vasten wal en 175 1 be- 
klom hij als Kirti Sri Raja Sinha den troon. 

Slag op slag trof de Compagnie. In 175 1 stierf plotseling Lewke 
Rale. Een op het eiland uitgebroken pest eischte heel wat slacht- 
offers en in Mei 1755 richtte een cycloon groote schade aan. Het 
hof eischte een aandeel in den olifantshandel en openstelling van 
de haven Putulang. 

Onder deze moeiUjke omstandigheden aanvaardde in 1757 
Jan Schreuder van Hamburg, die als militair carrière had ge- 
maakt bij de Compagnie, het gouverneurschap. De Malabaarsche 
partij aan het hof groeide met den dag in macht en aanzien. De 
Singaleesche rijksgrooten werden angstvallig gadegeslagen, of 
er niets te bespeuren viel van eenige samenzweering onder hen. 
Met koortsachtige haast probeerde men de 10.000 balen kaneel, 
waar Heeren XVII het bestuur naar beoordeelden, zonder incident 
binnen te halen. Een wenk van het hof en de kaneelschillers waren 
in de bosschen verdwenen. De schepen konden maar met ge- 
deeltelijke lading vertrekken. De Compagnie, die geen andere op- 
lossing wist, dan het zenden van gezantschappen en geschenk^i, 
ondermijnde door deze geringe uiting van kracht haar prestige. 

De Hollanders hadden behoefte aan tinunerhout, de bosschen 
bij Baticaloa in 's konings land bevatten uitstekend hout. Ter 
illustratie van de moeiüjkheden, waarmede de Compagnie te kam- 
pen had, diene het volgende. Er werd vergunning gevraagd om 
in 's konings land boomen te mogen vellen en deze werd verkregen. 
Zijne Majesteit was deze keer bijzonder critisch en wenschte zijn 
toestemming letterUjk opgevat te zien. Toen de houthakkers aan 
de grenzen kwamen, volgden nieuwe strubbelingen. Een verlof 
hield nog niet in, dat er houthakkers over de grens kwamen. 


*) Brieven van Ceilon 1762. III. Fol. 1633. 


21 

Weer werd vergunning gevraagd en deze werd verkregen. De 
boomen lagen geveld en zouden vervoerd worden. Het bleek, 
dat dit zonder koninklijke bewilliging niet mogeUjk was. Men 
bedenke hierbij, dat een brief van Colombo naar Baticaloa onge- 
veer een maand onderweg bleef. 

De Singaleesche onderdanen van de Compagnie huldigden 
een opvatting, die de Compagnie niet welgevallig was. Zij be- 
schouwden den koning als htm eigenlijken heerscher, en zij dien- 
den de Compagnie met zijn toestemming. Trok hij deze in, dan 
waren ze tot niets meer verplicht. Zij waren ontevreden over de 
maatregelen van de Compagnie. Vroeger was er al eens belasting 
geheven van de kokospalmen, die de Compagnie minder interes- 
seerden dan de kaneel. Maar nu werden ze omgehakt om voor 
de kaneel plaats te maken. Men moet daarbij niet uit het oog 
verliezen, dat de kokosnoot als volksvoedsel een belangrijke rol 
speelde. Enkele streken waren ontvolkt, waar de bevolking op 
bevel van Raja Sinha het gebied van de Compagnie had verlaten. 
Onder deze kritieke omstandigheden naderde men het jaar 1760, 
waarin het ten slotte tot het een uitbarsting kwam. 


II — DE  KRIJSGEBEURTENISSEN  VAN  1760 TOT  1763 

Oogenschijiüijk is de positie van de Compagnie nog zoo kwaad 
niet. Zij beheerscht een groot deel van de kust, heeft de voor- 
naamste kaneellanden in bezit en heeft zich, tegen een, in verhou- 
ding tot de opbrengst, zeer matige betaling in den vorm van 
geschenken, het recht verschaft om kaneel te schillen in 's konings 
land. Concurrentie van Kandi is uitgesloten door het isolement, 
waarin de Compagnie dat rijk voortdurend houdt en aan den ande- 
ren kant is datzelfde rijk afhankelijk van haar, omdat zij den 
toevoer van zout, karwaat en Hjnwaad, zoo noodig voor de bevol- 
king, in handen heeft. Aan het hof zelf heerscht verdeeldheid. 
Een steeds in macht groeiende partij, gevormd uit de familie- 
leden en aanhangers van de nieuwe dynastie, die in 1739 haar 
intrede heeft gedaan in Kandi, en de afstammelingen van de 
Singaleesche rijksgrooten intrigeeren voortdurend tegen elkaar. 
Verder dan deze oppervlakkige kennis van de verhoudingen aan 
het hof komt men niet. Het is moeilijk zich een juist denkbeeld 
te vormen van wat zich daar heeft afgespeeld. Er is geen andere 
mogeUjkheid dan deze zaken door den bril van de Compagnie te 
bekijken, omdat zij alleen daarvan, voor zoover het haar betrof, 
aanteekening heeft gehouden. Van deze verdeeldheid tracht de 
gouverneur te Colombo gebruik te maken. We lezen van tijd tot 
tijd van een pretendent voor den troon van Kandi, die, zoolang 
zijn vermeende aanspraken maar eenigszins indruk op de bevol- 
king kunnen maken, zich in de belangstelling van de Compagnie 
mag verheugen. 

En toch klaagt de Compagnie, Heeren XVII, de Hooge Regee- 
ring te Batavia, de gouverneur te Colombo, zij allen zien den 
toekomst duister in. De bovengenoemde voordeelen hebben 
alleen waarde als de Compagnie in het rustig bezit daarvan kan 
blijven. Maar dit is nu juist allerminst het geval. Zij draagt zelf 
schuld aan de onrust, die er heerscht. De vorst van Kandi is met 


23 

zijn onderdanen in een onmogelijke positie geplaatst. Nergens is 
voor hem een uitweg om zijn handelswaar kwijt te raken. Hij zit 
in een kooi opgesloten. Wel kmmen hij en zijn volk hun waren 
verkoopen aan de Compagnie, maar deze kan, gebruik makend van 
de isoleering, eiken prijs bedingen, dien zij wil. De bewoners kla- 
gen, dat de ontvangsten nauwelijks de transportkosten dekken. 
De waardevolle kaneel schilt de Compagnie in 's konings land 
en geeft in ruil daarvoor een jaarüjksch gezantschap met veel 
ceremonieel en geschenken tot een waarde van lo k 12.000 gld., 
waar de gouverneur van Colombo soms uit eigen beurs wat bij 
doet. Gouverneurs als Imhoff en Schreuder beseffen volkomen, 
dat te ver gedreven hebzucht van de Compagnie haar parten 
speelt. Zij betoogen, dat men beider belang, van vorst en Com- 
pagnie, moet laten samen gaan. Hunne meening is „Laat het 
kaneelschillen vrij en geef er een behoorUjken prijs voor, dan 
zal de bevolking gauw genoeg inzien, dat ha^ eigen welvaart samen- 
gaat met den bloei van de Compagnie. De Nederlanders kunnen 
immers door andere Europeesche naties te weren het monopolie 
behouden". 

Welke verweermiddelen staan den koning ten dienste? Den 
drukkenden last van het isolement kan hij ten deele verUchten 
door een uitgebreiden smokkelhandel. Het met zwaar gebergte 
bezet en met dichte bosschen begroeide eiland leent er zich uit- 
stekend voor. Vooral de Westkust, die zoo dicht bij den vasten 
wal ligt, waar Kandi tal van connecties heeft, is het tooneel van 
den voortdiwenden strijd tusschen kruisende Compagnie's vaar- 
tuigen en smokkelaars. 

In stilte aangeknoopte connecties tusschen Kandi en de En- 
gelschen vorderen de voortdurende aandacht van de Compagnie. 
En tot hun schrik ontdekken de autoriteiten te Colombo, dat er 
een Engdsch gezant in Kandi is geweest. Juist Engeland is hier 
de bron van voortdiwende zorg. De in 1756 ingezette strijd om 
het koloniaal bezit tusschen Frankrijk en Engeland raakt ten 
nauwste de zaken, van Ceilon. Zoowel in patria als te Batavia 
voelt men de noodzakeüjkheid, de moeiUjkheid met Kandi tot 
een definitief einde te moeten brengen, vóór Engeland uit dezen 
strijd als overwinnaar te voorschijn komt. 

In 1760 breekt op Ceilon een opstand uit, die onvermij deüjk 


24 

voert tot een oorlog met den Maharadja. Tot 1763 wordt deze 
met onvoldoende middelen door de Compagnie gevoerd, en draagt 
het karakter van een guerilla-oorlog. Maar juist in dat jaar 1763 
wordt de vrede van Parijs geteekend en nu maakt de Compagnie 
haast de zaken te beslissen, voordat Engeland van de overwin- 
ning profiteerend, ook een rol wil gaan spelen in het stuk, dat op 
Ceilon speelt. De jaren 1764 en 1765 kenmerken zich dan ook door 
groote militaire bedrijvigheid. 

Het derde middel, dat de vorst der beschikking heeft is het be- 
lenuneren van den kaneeloogst. De Compagnie, die nooit de poli- 
tiek van koloniseeren heeft gevolgd, is voor haar werkkrachten 
aangewezen op de Singaleesche bevolking. Deze nu, ook al woont 
ze op het gebied van de Compagnie, blijft den vorst als haar wet- 
gen heer huldigen. Kuiperijen van den kant van Kandi hebben 
menigmaal de autoriteiten gesteld voor een fait accompli, zoodat 
de schepen gedeeltelgk geladen of zonder lading moesten ver- 
trekken. Hier is de zwakke plek van de Compagnie, zij is voor 
de rust onder hare werkkrachten voor een groot deel afhankehjk 
van de welwillendheid van den vorst, waar zij feitehjk moeilijk 
een beroep op kan doen. Zoolang de Compagnie de consequentie 
om oorlog te voeren niet wil aanvaarden, tracht zij door schipperen 
en het zenden van gezantschappen, die zich heel wat moeten ge- 
troosten, zoo goed en zoo kwaad het gaat den vrede te handhaven. 
Een verhouding, die het toch al aanmatigende hof nog arrc^anter 
maakt en de gouverneurs met verbeten woede verdragen. Gouver- 
neur van Eek laat zich een enkele maal in zijn missiven aan Heeren 
XVII en G. G. en Raden verleiden tot een uitdrukking als „het 
Candiaansche gespuis". 

Moeilijkheden met het hof leidden tot langdurige onderhande- 
lingen. Het was ditmaal de handel in olifanten, die een punt van 
bespreking uitmaakte. De vorsten hadden vroeger veel geld in 
dezen handel verdiend. Maar de Compagnie had ook hiervan het 
monopolie aan zich getrokken en de vorst kon zijn olifanten niet 
meer kwijt. De Nederlanders voerden hun olifanten met toestem- 
ming van den Maharadja door zijn gebied naar Jaffanapatnam. 
De vorst stelde nu voor, dat de olifanten, die uit zijn gebied ver- 
dwaalden naar de bezittingen van de Compagnie, door deze ge- 
deeltelijk ten zijnen behoeve verkocht zouden worden. De Com- 


25 

pagnie wenschte echter niet afhankelijk te zijn, wat haar voorraad 
oUf anten betrof, van het verdwalen van de koninkUjke olifanten 
en wees het verzoek dan ook van de hand. Andere pimten van be- 
spreking vormden de uitleveringen van vluchtelingen van beide 
zijden. Singaleezen, wien het in Kandi te gevaarUjk werd, vlucht- 
ten naar het territorium van de Compagnie en omgekeerd her- 
bergde Kandi heel wat rebellen en deserteurs uit de landen van 
de Compagnie. Terwijl deze onderhandelingen gevoerd werden, 
was de ontevredenheid van de bevolking voortdiwend gestegen. 
Het regende klachten over drukkende lasten op de eerste levensbe- 
hoeften, over het uitroeien van kokosboomen, over knevelarijen 
en gewelddaden van de dienaren van de Compagnie. EindeUjk 
in 1760 brak in het Zuiden de opstand uit onder de bevolking op 
het grondgebied van de Compagnie. Snel breidde hij zich uit en 
overal werden gewelddaden gepleegd ^). Voorraden van de Com- 
pagnie gingen in vlammen op, de kaneelschillers vluchtten naar 
het gebied van Kandi, na eerst den oogst vernield te hebben. 
Lascorijns *) sloten zich bij de opstandelingen aan en het huis 
van den landraad te Gale werd vernield. Het hof begon zich te 
roeren. Nederlandsche onderdanen in het rijk van Kandi werden 
lastig gevallen, het schillen van kaneel werd verboden en de reeds 
geschilde kaneel werd in beslag genomen. Gelukkig had het hof 
zelf moeiUjkheden. Een samenzwering, die ten doel had den vorst 
in een hinderlaag te lokken en te dooden, om een zoogenaamd 
lid van de koninkUjke familie, dat in Siam tot priester was ge- 
wijd, op den troon te brengen, werd ontdekt. Al te lang reeds had 
men gewacht met krachtig optreden. Eindelijk besloot Gouver- 
neur Schreuder in te grijpen. De Eerste Luitenant Fedder met een 
honderdtal naar Ceilon gekomen Javanen kwam ten Noorden van 
Negombo op 2 Januari 1761 te staan tegenover een groote over- 
macht van Singaleezen. Hij gaf bevel te vuren en kon zich zoo 
ruim baan maken. De inderhaast gevluchte Singaleezen sneden 
hem echter later den terugweg naar Negombo af. Te vergeefs 


^) Zie een zeer omslachtig verhaal in: Historie van de door de Candianen 
op den uytgang van het jaar 1760 onder een gefabriceerd Pretext in Com- 
pagnies Landen verwekte Revoltes en de daaruyt geresulteerde bedrijven. 
Brieven van Ceilon 1762. III. Fol. 1097 — ^507- 

*) Inlandsche soldaten. 


26 

wendde de gouverneur zich tot het hof. Het nam niet eens de 
moeite zijn brieven te beantwoorden. De Maharadja werd door 
zijn bloedverwanten aangemoedigd om openUjk partij te kiezen. 
Zij rekenden op hulp uit Tansjour (Tanjore) in het zuiden van 
Voor-Indië. De komst ter reede van Trinconomale van 20 Engd- 
sche schepen was blijkbaar voor het hof geen verrassing. Het jaar 
1761 zette al heel ongelukkig in. De opstandelingen nu openUjk 
door Kandi gesteund, sloten de Hollanders in hun vestingen in. 
Mature, Negombo, Kalpetty, Batticaloa en Hangwelle werden 
ingesloten en belegerd. De bezetting van Hangwelle gaf zich 
over op voorwaarde van vrijen aftocht, maar werd des ondanks 
vermoord. Mature werd ontruimd en de bezetting werd over zee 
naar Colombo gebracht. Batticaloa, dat aan de Oostkust vrij geïso- 
leerd lag, werd prijsgegeven. Bij Negombo keerde de kans voor 
de Compagnie. De bezetting, die een paar uitvallen deed, zag 
kans, door het vernielen van bdegeringswerken, den vijand tot 
het opbreken van het beleg te noodzaken. 

Intusschen was er een zekere Galgideawe Hamdroe, dienaar van 
den Siameeschen opperpriester Wallewitte Sanga Raay Tieroenanse 
met een brief voor den gouvemeiu* aangekomen ^). Te Colombo 
vertrouwde men de zaak niet en stuurde dezen boodschapper met 
het schip de Snoek naar Batavia. De brief diende om de Hollan- 
ders op de ontevredenheid van de Singaleesche grooten, die zich 
achtergestdd vodden bij hun Malabaarschen collega's, attent te 
maken en verder te waarschuwen voor geheime betrekkingen 
tusschen Kandi en den Engelschen gouvemeiu* Piegot te Madras. 
De Maharadja had een brief geschreven en de Engelschen ver- 
zocht om Ceilon van de zeezijde af te sluiten, hij zou dan van de 
landzijde allen toevoer afsnijden en zoo zou men de Hollanders 
dwingen het eiland te verlaten. De gouvemeiu was daar eerst niet 
op ingegaan, maar nadat de koning een gezant gezonden had, 
schreef hij een brief, waarin de komst van een Engelsch gezant 
Pybus werd aangekondigd *). Deze Pybus was te Koetiaar (Kot- 
tiar) aan land gegaan en 10 Juni 1762 als gezant ontvangen. Ved 

') Brieven van Ceilon 1762. III. Fol. 1380. 

■) Deze brief is later bij de verovering van Kandi gevonden, zie: Secreete 
Brief van het Geheim Commitee aan G. G. en Raden in dato 6 Maart 1765, 
Brieven van Ceilon 1766. II. Fol. 464. 


27 

uitwerking had de zending niet gehad. Toen men te Colombo na 
onderzoek meende voldoende zekerheid te hebben verkregen, 
werd er bericht van deze Engelsche intriges naar Heeren XVII. 
gezonden. In antwoord daarop zonden Heeren XVII. aan G. G. 
en Raden *) een missive, waarin meegedeeld werd, dat men de 
Staten-Generaal ervan in kennis gesteld had, die door bemiddeling 
van onzen gezant hmi beklag bij de Engelsche regeering hadden 
gedaan. De directeuren van de Engelsche O.I.C. verklaarden 
daarop, dat zij bevel gegeven hadden om van verdere onder- 
handelingen met den vorst af te zien. Heeren XVII. drongen er 
ernstig op aan, dat men nauwkeurig zou bhjven toezien en bij 
het minste geringste een uitvoerig rapport zou uitbrengen, zoo 
mogelijk van bewijsmateriaal voorzien, opdat zij dan de noodige 
stappen zouden kunnen doen. 

Ten duidehjkste blijkt hieruit, wat te wachten stond, wanneer 
de Engelschen, na het eindigen van den kolonialen oorlog met 
Frankrijk, de handen vrij hadden. Men wilde daarom de zaken met 
Kandi regelen en opende de onderhandelingen. De gouverneur 
betoogde, dat het hem niet duideUjk was, waarom de koning vijan- 
dig tegen de Compagnie optrad, want zoover men wist had de Com- 
pagnie zich aan de verdragen gehouden. De koning Uet op het 
oogenblik de kwestie van het handelsmonopolie rusten, maar wees 
op de onderdrukking, die zijn landgenooten, die hij toch moest 
beschermen, van de Compagnie hadden te verduren. Deze laatste 
deed haar best den koning zoo gunstig mogeUjk te stemmen. Op 
5 October kwam het schip Sparenrijk *) voor Colombo, met aan 
boord een brief van den G. G. van der Parra voor den vorst van 
Kandi. Met groote statie werd deze brief van boord gehaald. Op 8 
October kwamen drie voorname dienaren van de Compagnie 
aan boord om den brief in ontvangst te nemen. Alle schepen ter 
reede waren gepavoiseerd en toen de dienaren het schip verlieten, 
dreunden 19 kanonschoten en joelde het scheepsvolk driemaal in 
het want. De weg naar het Gouvemementshuis, waar de brief 
voorloopig geborgen zou worden, was met eerebogen versierd en 
door een dubbele rij soldaten afgezet. In plechtigen optocht werd 

*) Extract uit de missive door Heeren XVII aan G.-G. en Raden, Brieven 
van Ceilon 1766. III. Fol. 1037. 

*) Brieven van Ceilon  1762.  III. FoL  1095. 


28 

de brief overgebracht. Afdeelingen militairen openden en sloten 
den stoet. Onder een baldakijn liep de opperkoopman, die op een 
zilver blad, overdekt met goudlaken, op zijn hoofd den brief droeg 
en overal waar hij passeerde werden de wapens gepresenteerd. 
Eindelijk op het gouvemementshuis aangekomen werd de brief 
op een tafel gelegd, brandende kaarsen er omheen geplaatst en 
een militaire wacht bewaakte hem dag en nacht. Afgezanten 
kwamen ten slotte met den brief en geschenken ten hove, en daar 
kre^ men in ruil voor al deze plechtigheden een serie klachten te 
hooren. De gezanten kregen spoedig verlof te vertrekken en de 
zending bleef zonder resultaten. Nog gaf men den moed niet op 
den koning gunstig te stemmen, twee vooruitgeschoven posten in 
's konings land in de buiut van Negombo werden, op gevaar af 
de positie van deze vesting ernstig te bedreigen, ontruimd. 

De nederlaag, die de Singaleezen vroeger bij deze vesting had- 
den geleden, had een goede uitwerking gehad. Verscheidene dorpen 
tusschen Colombo en Gale onderwierpen zich ondanks de heftige 
agitatie van de rebellen, die de bewoners met den dood dreigden 
zoo zij weder tot de Compagnie terugkeerden. De vredelievende 
politiek van Colombo maakte de Singaleezen nog overmoediger en 
speciaal Negombo werd door hen bedreigd. De Rijksadigaar ^) 
liet werken aanleggen, die het fort bedreigden en de commandant 
van Negombo, Drosdowsky, zich niet langer storende aan de voor- 
zichtige poütiek van Colombo, Het een aanval doen en versloeg 
den vijand. Een tweede aanval leverde hem nog een drietal andere 
werken in handen en Negombo was wederom bevrijd. 

In November verschenen vier Engelsche oorlogsschepen en een 
proviandschip op de reede van Colombo, zonder echter tot vijande- 
Ujkheden over tegaan. 

In 1762 nam Lubbert Jan Baron van Eek het bestum* van 
Schreuder over. Hij trad doortastender op en de Compagnie kon 
eenige successen boeken. In het Zuiden werd Mature met het daar- 
omheen liggende district weer veroverd. Van Trinconomale uit 
werden met succes eenige expedities uitgezonden, die veroveringen 
maakten, het district Wamblegam kwam onder de heerschappij 
van de Compagnie. Het eindigen van den oorlog tusschen Engeland 


*) Adigaar: rijksbestuurder. 


29 

en Frankrijk leverde voor de Compagnie tenminste dit voordeel, 
dat zij nu uit Coromandel en Maissoiu* Franschen en vooral ook 
Duitschers in dienst kon nemen om haar troepenmacht te ver- 
sterken. Het hof van Kandi was bereid tot vredesonderhande- 
lingen. Op 25 Februari 1763 kwamen eenige gezanten van Kandi 
zoogenaamd ter verwelkoming van den nieuwen gouvemem*, te 
Colombo aan ^). In hun gezelschap waren een aantal Nederland- 
sche krijgsgevangenen en eenige deserteurs. Van beide zijden 
werden de onderhandelingen gerekt om eens te polsen, aan den 
eenen kant welke eischen de Compagnie wel zou stellen, aan den 
anderen kant hoever het hof wilde gaan. Feitehjk diende dit ge- 
zantschap om een ander aan te kondigen en de gouverneur be- 
paalde zich dan ook tot het dringende verzoek, dat gezanten van 
Kandi voorzien zouden zijn van geloofsbrieven en verder ver- 
zocht hij vrijlating van de door den vorst in beslag genomen ka- 
neel. Het uitleveren van deserteurs en eenige van de Compagnie 
afgevallen hoofden maakte nog een punt van bespreking uit, 
terwijl de gelegenheid tevens te baat werd genomen om in vage 
termen er op te zinspelen, dat men te Colombo een nieuw contract 
op prijs zou stellen, „hetwelk de Compagnie in deze tijd niet meer 
so seer mogte bloots stellen voor de ligtveerdigheid en ontrouwe 
van het Candiaanse hof". Na het vertrek van de gezanten ont- 
ving de gouverneur een brief, waarin beloofd werd een gezant- 
schap te sturen voorzien van geloofsbrieven en waarin er tevens op 
aangedrongen werd de vijandeUjkheden te staken, waartoe de 
gouverneur zich bereid verklaarde onder voorwaarde, dat de ge- 
zanten inderdaad kwamen. 

Op 16 April kwamen de gezanten met een brief van de geza- 
menUjke hofgrooten. Uit den inhoud van dezen brief en het onder- 
houd met de gezanten, bleek ,dat men zich te Kandi voorstelde de 
zaken weer op den ouden voet te herstellen. Van een schadever- 
goeding of afstand van gebied werd met geen enkel woord gerept, 
terwijl tevens de mogehjkheid, dat Kandi zich met andere Eiuro- 
peesche naties in verbinding stelde, bleef bestaan. Van Eek ant- 
woordde hierop, dat hij de Hooge Regeering te Batavia van het 

^) Secreete missive van den goevemeur van Eek en den secreeten Raad 
aan de vergadering van lyen in dato 12 Nov. 1763. Brieven van Ceilon 
1764. I. Fol. 24 — 30. 


30 

voorgestelde in kennis zou stellen en het antwoord zoo vlug moge- 
lijk zou medededen, tevens beloovende de vijandelijkheden te 
staken, mits het hof van zijn kant evenzoo deed. Tot dit antwoord 
zag men zich wel genoodzaakt, omdat de kwade moesson naderde 
en de troepen sterk door ziekte geteisterd, versterking hard van 
noode hadden. Men wilde ook het hof door een botte weigering 
niet in het nauw drijven, „om het zelve in die verlegentheid Haare 
toevlugt niet ergens elders te doen nemen". Er ontstond een cor- 
respondentie van beide zijden over het niet nakomen van belof- 
ten. De gouvemem* deed, „om het hof in den dut te houden" het 
voorkomen of een schip uit Batavia gearriveerd was met een 
missive, waarin de Hooge Regeering verklaarde het met Kandi 
eens te zijn, wat betreft de wenscheUjkheid om met elkaar in vrede 
te leven. Het hof gaf daarop de kaneel vrij en liet zelfs het schil- 
len van kaneel toe op plaatsen, waar dit vroeger nooit gebeurd 
was. Een klacht over het niet terugtrekken van de troepen uit 
'skonings land werd beantwoord met de mededeeling, dat daar 
de toestemming van Batavia voor noodig was, die nog steeds 
niet afgekomen was. Op het bericht, dat te Kandi hard gewerkt 
werd aan nieuwe krijgstoerustingen, schreef van Eek lo September 
aan Kandi om inlichtingen, waarop leukweg geantwoord werd, 
dat het goed zou zijn den oorlog bij te leggen en in tegendeel niet 
goed was over oorlogstoerustingen te spreken. Uit alles blijkt 
dat men te Kandi wel geneigd was de geschillen bij te leggen, 
maar dat men van een nieuw contract of eenigerlei voorwaarde 
niet wilde hooren. Er restte dus niets anders dan geweld en te 
Colombo zette men zich aan het uitwerken van een krijgsplan, 
dat in het begin van 1764 in de periode van den drogen moesson 
zou worden uitgevoerd. In het algemeen was de toestand gunstig 
en men kon zich in de veroverde landen tot nu toe handhaven. 
Op den overwal werden plannen beraamd om het eiland Manaar 
te overrompelen, ten einde dit tegen Putulang te ruilen. Maat- 
regelen waren echter genomen dit te verhinderen en voor alle 
zekerheid werd het garnizoen te Putulang nog versterkt. 

De Engelschen waren niet gesticht over de onverwachte wending 
van zaken, dat er onderhandelingen gaande waren tusschen het 
hof en de regeering te Colombo. Het was een streep door him 
rekening en uit een brief d.d. 20 Jimi van den gouvemem* van 


31 

Coromandel, van Teylingen, bleek, dat de Engelsche Admiraal 
Comish bezig was troepen in te schepen met onbekende bestemming 
misschien wel een of andere haven op Ceilon, bijv. Trinconomale ^). 
Men verbood de Engelschen nu in Trinconomale aan land te gaan. 
Dit lokte een heftig protest van Comish uit d.d. 14 Juni 1763. 
De waarschuwing, door van Eek gestuurd, werd door hem hoog 
opgenomen en hij waarschuwde op zijn bemt van Eek, wel te 
willen overwegen, dat één schot op een Engelsch schip, dat Trin- 
conomale naderde, gelost, de noodlottigste gevolgen na zich kon 
sleepen. „Ik sta verlegen of ik den voorrang zal geven aan U. E. 
insolentie dan wel aan U. E. dwaasheid, alzo U. E. bewust moetende 
zijn van kragtdoosheid en ijdelheid van U. E. dreygementen het 
so verbaasende is, dat U. E. zodanige orders aan U. E. opperhoofd 
te Trinconomale zoud' geven, daar U. E. moest overtuigd zijn van 
de zwakke gesteldheid dier plaatse en dat, zo hij in de uytvoering 
derzelve mogt volherden, zulks eyndigen moest met hare ver- 
nieling." Op hoogen toon infonneerde hij op welken grond of 
steunend op welk tractaat de gouvemem* den to^ang tot de 
haven van Trinconomale verbood. Fransche schepen werden 
wel toegelaten en hij kon dat alleen verklaren uit een zucht tot 
partijdigheid. Nu de oorlog met Frankrijk geëindigd was, had 
hij de gelegenheid om het gedrag te onderzoeken van de onder- 
danen van een natie „dewelke tot hier toe ongestraft de onderdanen 
van Groot Brittanien hebben g'insulteert en gemolesteerd". Hij 
vroeg „inmiediaate en publicque satisfactie" voor het feit, dat 
de commandant van Trinconomale in April 1762 had doen schieten 
op het voor de Engelsche vloot bestemde proviandschip" de Swa- 
luwe". En wat het feit betrof, dat er een Engelsch gezant naar 
Kandi was geweest, daarvan was hij alleen rekenschap verschul- 
digd aan den Engelschen koning en niemand anders. Een dreige- 
ment, dat van Eek de vriendschap van den Britschen souverein 
voor ons in gevaar bracht, besluit den brief. 

Op 16 Juli 1763 antwoordde van Eek, na den admiraal eerst een 
lesje in de wellevendheid te hebben gegeven, dat hem niet be- 
kend was, dat hij verantwoording moest afleggen aan Comish 
van de maatregelen, die hij nuttig en oorbaar achtte voor de ver- 

*) Secrete Resolutien genomen in den Secreten Raad sedert 5 Oct. 1762 
tot 4 Nov. 1763. Brieven van Ceilon 1764. I. Fol. 31 — 219. 


32 

dediging van Ceilon. Het was hem niet duidelijk, dat de Engelsche 
admiraal zoo beleedigd kon zijn. Hoe brachten Gouverneur en 
Raden van Madras het zenden van een gezant naar Kandi in over- 
eenstemming met de verdragen van Westminster en Breda? Men 
kon er zich dan ook niet over verwonderen, dat wij voorloopig 
Uever geen Engelsche schepen in de havens van Ceilon zagen. De 
maatregel overigens, waar de gouverneur zich zoo over opwond, 
was reeds lang, in verband met den gewijzigden toestand, inge- 
trokken. De niet to^elaten Britsche schepen waren voor een 
deel door Engelschen prijsverklaarde Fransche schepen, die men, 
met het oog op Frankrijk, geen schuilplaats kon bieden in onze 
havens. Het Fransche schip, dat toegelaten was, had averij bekomen 
en was in noodtoestand de haven binnengdoopen. Van Eek 
kende geen verdrag, waarmede dit strijdig zou zijn. Het schip 
„de Swaluwe" was zonder verlof de binnenbaai van Trinconomale 
ingevaren. Op een protest van den Nederlandschen commandant 
werd bruusk geantwoord, dat het schip binnen moest komen. 
De kapitein was daarop driemaal gesonuneerd en pas na een los 
schot was er met scherp geschoten. De kapitein had daarna een 
verzoek ingediend in de baai te mogen bUjven, wat to^estaan 
was. Het was nu eenmaal gewoonte to^;ang te vragen. Comish 
had daar op i Mei j.1. nog zelf een voorbeeld van gegeven. Hij 
had toen geen woord gerept over het incident en zelfs zijn excuus 
laten maken, dat hij zonder afscheid te nemen moest vertrekken. 
Het kwam van Eek voor, dat de in Europa gesloten vrede oor- 
zaak was van de tegenwoordige houding van Comish. Van Eek 
was zich niet anders bewust, of hij had zijn best gedaan, de vriend- 
schap tusschen beide rijken te behouden. 

Ondertusschen trof men op Ceilon maatregelen voor een groote 
expeditie. De bezwaren, daaraan verbonden, waren niet gering. 
Op Ceilon zelf beschikte men niet over voldoende troepen en de 
Compagnie haalde ze dan ook overal uit den archipel, waar ze 
maar eenigszins gemist konden worden. Reinier de Klerk, Raad 
van Indië, schreef 25 Oct. 1764: „de extraordinaire expeditie 
naar Ceylon had de landmacht zoo sober gemaakt, dat ik daar- 
toe het  sUentium doe^)".  Hendrik van  Staveren,  gouverneur 

») Bijdr. Taal-, Land- en Volkenkunde van N.-L, volgreeks 4, deel X 
bladz. 148. 


33 

ter Sumatra's Westkust berichtte 15 Sept. 1764, dat alleen uit 
Padang vijf schepen naar Ceilon waren gestuurd*). Terwijl de 
Gouverneur-Generaal van der Parra 10 Januari 1766 schreef: 
„dat de ruime uitzending van militairen voor Ceylon een groot 
voordeel mag geweest zijn, dan hier (Batavia) en gansch Indiê 
„ver keertmen in een vrij groot gebrek om militairen". Het eindigen 
van den oorlog tusschen Frankrijk en Engeland in Voor-Indië, 
waardoor het gevaar van den kant van Engeland juist zoo groot 
werd, had tenminste deze goede zijde, dat er troepen vrijkwamen, 
die voor een deel door de Compagnie in dienst werden genomen. 
Een Fransche compagnie en veel Duitschers gingen naar Ceilon 
over. Ook het vaderland leverde troepen. Hiermede was men 
niet altijd even gelukkig. Schrikbarend groot was de sterfte. Het 
volgende overzicht moge daarvan eenig denkbeeld geven *). 

Het schip „de Liefde" verliet 17 Dec. 1763 de reede van Texel 
en had onderweg naar de Kaap 28 dooden. Op de verdere reis 
nog drie. Het schip „Oude Karspel" was gelukkiger, 11 Jan. 1764 
uitgezeild, bereikte het 24 Mei de Kaap en had maar 7 sterke- 
vallen gehad. Op 6 Juli vertrok het weer en had dan nog 13 sterf- 
gevallen. 

De schepen „Giezenburg" en „Lekkerland" kwamen 20 en 23 
Sept. aan de Kaap met 253 zieken, terwijl er onderweg 126 waren 
gestorven. De bemanning van den „Giezenburg" werd weer vol- 
tallig gemaakt en bij aankomst te Colombo op 4 Januari waren 
er toch nog 14 dooden. 

Het schip „Lekkerland" vertrok 31 Oct. 1763 van de Kaap met 
401 koppen bemand en arriveerde 3 Febr. 1764 op de reede van 
Gale met 108 zieken, terwijl onderweg 34 man gestorven waren. 
Deze bodem had op de geheele reis niet minder dan 108 man 
verloren. 

Het schip „Duinenbiurg" verliet 20 Juni 1763 het vaderland en 
kwam 9 April 1764 te Colombo. Het had een bemanning van 
285 mihtairen en 114 zeevarenden, totaal dus 399 koppen, hier- 
van waren er 112 gestorven en 237 ziek. 

*) Bijdr. Taal-, Land- en Volkenkunde van N.-I., volgreeks 4, deel X 
bladz. 148. 

*) Missive van den gouv. van Eek en den Raad aan de verg. van lyen in 
dato 13 Nov. 1764. Brieven van Ceilon 1765. I. Fol. 3 — 35. 


34 

De „Gouverneur Generaal" had op een reis van 23 Juli 1763 
tot 8 Mei 49 dooden. 

Het schip „Schaegen", 23 Januari 1764 van de Kaap vertrok- 
ken, had een verlies van 80 dooden en telde bij aakomst 116 zie- 
ken onder de bemanning. 

De schepen „Kattendijke", „Amerongen" en „IJsselmonde" 
verlieten het vaderland met 910 man en kwamen met 650 man 
aan. Ook in de hospitalen was de sterfte groot. Een bericht uit 
Batavia van 16 Januari 1765 spreekt van 1755 ster^evallen *) 
en een bericht van 20 Oct. 1765 meldt, dat er gestorven waren 
in de maand Juli 194, Augustus 260, en Sept. 192, terwijl er nog 
ongeveer 1600 man in de hospitalen verpleegd werden. 

Voor een deel werd de oorzaak gezocht in het slechte jaarge- 
tgde, wat vooral gold voor de reis van de Kaap naar Ceilon. Een 
enkele maal was er een bijzondere oorzaak, zooals voor het schip 
„Duinenburg", waar ^e opperstuurman Hermanus Govertsz. 
de Zwet en de oppermeester Jacobus de Bruin de bemanning 
slecht hadden behandeld en bij aankomst aan den fiskaal ter 
gerechtelijk onderzoek werden overgeleverd. 

De gouvemeiu* en zijn raad waren dankbaar voor het zenden 
van het krijgsvolk, maar zij betreurden, dat een groot deel „van 
het kosteUjk volk" was omgekomen. Zij gaven dan ook in over- 
weging, de troepen voor Ceilon bestemd, eenigen tijd aan de 
Kaap te houden; zij konden daar dan wat op hun verhaal komen 
en tevens een gunstiger jaargetijde afwachten voor de verdere 
reis. 

Velen bleken bij aankomst ongeschikt en moesten dan ook 
weer repatriêeren, anderen hadden nog nooit een wapen in han- 
den gehad en moesten eerst eenige maanden geoefend worden. 

Ook de uitrusting van de troepen was slecht '). De Compagnie 
bUjkt menigmaal voor veel geld slechte waar te ontvangen. Er 
waren zendingen uniformen van zoodanige slechte quaUteit, dat 
ze onbruikbaar waren. De voor nieuw gekochte geweren bleken 
bij onderzoek uitgesleten loopen te hebben en er waren er zelfs 
bij, die geheel verkeerd gemonteerd waren. 

*) Bijdr. Taal-, Land- en Volkenkunde van N.-I., volgreeks 4, deel X, 
blz. 152. 

■) Brieven van Ceilon 1766.  I. Fol. 4 — 42. 


35 

Het leger, eenmaal op marsch naar de binnenlanden, onder- 
vond nog tal van bezwaren. Van afstand tot afstand moesten op- 
slagplaatsen worden ingericht en deze dienden weer bewaakt 
te worden. Zoo werden er heel wat manschappen onttrokken aan 
de eigenüjke legermacht. Groote voorraden moesten worden 
me^enomen en, daar de wegen zeer slecht en voor voertuigen 
onbruikbaar waren, moest alles gedragen worden. Een leger van 
koelies en lastdieren was daarvoor noodig en hieraan was groot 
gebrek. Het zou blijken, dat juist het koelie-vraagstuk één van 
de moeilijkst op te lossen problemen was. De mislukking van 
de eerste expeditie werd voor een groot deel toegeschreven aan 
het gebrek aan koelies. Wel had de Hooge Indische Regeering 
te Batavia, na de ondervinding op de eerste expeditie opgedaan, 
in dit euvel trachten te voorzien door het zenden van koelies, 
maar meer dan de helft van deze zending bleek onbruikbaar. 

De wegen op Ceilon waren meestal niet veel meer dan voet- 
paden, die door de weeldrige, tropische plantengroei snel dicht- 
groeiden. Het leger kon maar langzaam vooruit komen en dik- 
wijls moesten de soldaten, met het kapmes in de hand, zich een weg 
banen. Het steile en hooge gebergte noodzaakte de bevelhebbers 
soms om groote omwegen te maken en bood de troepen van den 
Maharadja de gelegenheid zich overal te verschansen. De artillerie 
stond dan ook dikwijls voor onoverkomeUjke moeilijkheden en 
moest tenslotte beperkt worden tot enkele stukjes licht geschut. 
De moeilijkheid, een dergeUjk terrein door te trekken, werd nog 
aanzienüjk verhoogd door de gebrekkige kennis van het binnen- 
land. Van Eek klaagt in zijn dagregisters en missiven over de 
onjuistheid en onvolledigheid van de kaarten ^). Duiurgekochte 
spionnen moesten tenslotte het leger den weg wijzen naar Kandi. 
En alles moest in een korten tijd volbracht zijn, want van begin 
Mei tot eind December, met soms een kleine onderbreking in 
Augustus, heerscht op Ceilon de regenmoesson. Vier maanden 
restten dus voor de krijgsondememing. 

Hoeveel gemakkehjker was het voor de Kandianen. Het terrein 
kenden zij op hun duimpje en het bood hun gelegenheid te over 
om zich verdekt op te stellen. Hun taktiek bestond in hoofdzaak 


*) Brieven van Ceilon 1765. IV. Fol. 426. 


36 

in het mijden van de open vlakte en het overvallen uit hinder- 
lagen. Zij bewogen zich snel, want hun bagage was tot het mini- 
mum beperkt. Hunne tenten maakten zij van taUpat-bladen *). 
Deze bladen waren zoo groot, dat drie of vier aaneengehecht, een 
tent vormden voor ongeveer tien man, terwijl één man zoo'n tent 
gemakkeUjk kon dragen. Zij leefden voor een groot deel van wat 
zij in de bosschen vonden, „kokers of klapperzum-zakken, wortels 
uit de grond, die omtrent de smaak hebben als aardappelen" •). 

Hun bewapening bestond uit een soort kanon, springhaan ge- 
noemd door de Hollanders. Het had een lengte van 4 tot 6 voet 
en droeg ongeveer 1000 schreden, terwijl de kogels van J tot i 
pond zwaar waren. Door twee man werd het bediend en het werd 
op een soort van driepoot opgesteld. Op vier è. vijf honderd man 
werden acht tot tien springhanen ingedeeld. Hunne geweren 
hadden een langeren loop en drogen verder dan de onze. Kruit 
hadden zij in overvloed en zij konden het bovendien zelf maken. 
Er waren goede schutters onder hen, maar in het algemeen sloegen 
zij snel op de vlucht. 

Oneenigheid onder de ambtenaren van de Compagnie belem- 
merde de goede voortgang van zaken nog al eens. Van Eek beklaagt 
zich, dat, terwijl hij met het leger op marsch was, de te Colombo 
achtergebleven ambtenaren, allerlei praatjes rondstrooiden, waar- 
door dikwijls de moed en het uithoudingsvermogen werden onder- 
mijnd. Voor de behartiging van de oorlogszaken was te Colombo 
opgericht een „Secreete Raad". Zelfs de leden hiervan gingen 
de perken te buiten. Een opperkoopman, A. J. de Ly, maakte 
het zoo bont, dat van Eek hem aanklaagde bij de regeering te 
Batavia wegens het verraden van geheime zaken in den Secreeten 
Raad besproken. 

Het plan tot een krijgstocht was te Colombo beraamd en Heeren 
XVII gaven, evenals de Hooge Regeering te Batavia toestemming 
om tot de uitvoering over te gaan, eenvoudig omdat men geen 
anderen uitweg zag. Heeren XVII, die het verst af waren en dus 
het minst  beïnvloed werden door plaatseUjke omstandigheden 

^) Talipat is de IndiBche naam van den Gebangpalm. Bijdr. T., L. en V. 
van N.-I. IV. Deel X, blz. 144. 

■) Brief van Feber dd. 25 Januari 1766. Bijdr. T., L. en V. van N.-I. 
IV,  deel X, blz.  143. 


37 

en stemmingen op Ceilon, waren niet zoo enthousiast over den 
oorlog. Zij schreven, op een tijdstip, dat de ongelukkige afloop 
van de eerste expeditie hun nog niet bekend kon zijn, aan G.-G. 
en Raden, dat het gevaarUjk was het land te diep in te trekken 
en het eenige doel van de krijgsoperaties moest zijn de stranden 
en landen, die de Compagnie behoord hadden, weer terug te 
krijgen*). Zij hielden hun voor oogen „wat een verderfelijk quaed 
den alvemielenden oorlog is en hoe seer 's Komps belangen de 
herstelling van de vreede vereischen". Er ligt een groote waar- 
heid in de woorden van Heeren XVII. Als na een moeizamen 
tocht Kandi is ingenomen en bezet, zal de vorst dan makkelijker 
tot vrede te bewegen zijn? De vorst zal de bergen in vluchten 
en ontzagUjke bezwaren zullen verbonden zijn aan het bezet 
houden van Kandi. Hij zal begrijpen, dat deze toestand niet 
eeuwig kan duren en hij zal rustig de komende dingen afwachten. 
De Compagnie moet ondertusschen enorme uitgaven doen en 
de oorlogstoestand zal niet bevorderUjk zijn voor den kaneel- 
oogst. Het wordt een strijd tusschen het uithoudingsvermogen 
van den vorst met zijn volk en dat van de Compagnie. Inderdaad 
is het zoo g^aan ; en het is aan een samenloop van omstandig- 
heden en het feit, dat vorst en volk eerder uitgeput waren dan 
de Compagnie, die haar moeilijken toestand verborgen wist te 
houden, te danken, dat men er eindelijk na veel moeite in geslaagd 
is den vrede, overeenkomstig de wenschen van de Compagnie, 
tot stand te brengen. 


») Missive van Heeren XVII. AanG. G. en R. dd. loOct. 1764. Brieven 
van Ceilon 1766 III, Fel. 1037. 


III — DE VELDTOCHT VAN 1764 

Het oproer in de landen van de Compagnie was weer gedempt 
en men kon nu met ernst er over denken den koning van Kandi 
door een expeditie tot vrede te dwingen, een vrede, die vooral 
ten doel had de erkenning van de volledige souvereiniteit van 
de Compagnie over haar gebieden, het handelsmonopolie en het 
bezit van de kusten. 

Met het weer trof het leger het niet. In strijd met den gewonen 
gang van zaken bleef, ook nog gediu'ende de gèheele maand Januari 
van het jaar 1764, de regen aamhouden. Pas 10 Februari kon men 
opbreken en zich in het veld begeven ^). Men had het vorige jaar 
besloten *), Kandi van verschillende kanten aan te vallen en de 
opmarschen waren als volgt geregeld: 

1. Van het westen, van den kant van Negombo het hoofdleger 

onder den gouverneur zelf. Het zou door de Vier Kories 
marcheeren 

2. Van den kant van Hangwelle, in de Vier Kories, met een 

detachement onder den Majoor Bisschof. 

3. Van den kant van Pittigelle (boven Kalitiu-e), in de Drie 

Kories, met een detachement onder Luitenant Bartels. 

4. Van den kant van Mattwe met een detachement onder bevel 
van Kapitein Medeler. 

5. Van den kant van Trinconomale, door het land der Wad- 
da's, met een detachement onder den Kapitein Erlebach. 

6. Uit het Noord-Westen van den kant van Aripo met een de- 
tachement onder den Luitenant von Stroebel. 

De tocht van het hoofdleger was verreweg de belangrijkste. 
Het succes daarvan was beslissend voor de overige detachemen- 

^) Secrete missive van den gouv. van Eek en de Secreete Raad aan de 
verg. van ijen in dato 13 Nov. 1764. Brieven van Ceilon 1765. I. Fol. 
80—102. 

•) Resolutie van 14 Oct. 1763. 


39 

ten, die slechts als aanvullingen dienden en waarvan men zich 
voorstelde, dat zij ongeveer gelijktijdig in het centrum van het 
eiland zouden aankomen. Dit hoofdl^er was samengetrokken 
te Gonawile en op Zaterdag 4 Februari vertrok van Eek uit G>- 
lombo om zich bij het l^er te voegen ^). Hij was vergezeld van 
Kapitein-Ingenieur Gilles Bore, den Kapitein-Militair Frederik 
Willem Baron van Thosz en den secretaris van Angelbeek, die het 
dag-register zou bijhouden. Na het overtrekken van de rivier van 
Colombo, werd de reis voortgezet naar Dandoegam. Onderweg 
voegde zich de Ujfwacht van den gouverneur, gevormd door een 
afdeeling dragonders, onder commando van den Ritmeester 
Ignatius von Scheinhouber, bij den stoet. Zij trokken de rivier 
bij Dandoegam over en kwamen ongeveer half vijf te Negombo aan. 
2k>ndag en Maandag, 5 en 6 Februari bleef men te Negombo. 
Dit was noodzakeUjk om de paarden, na den moeiUjken tocht 
van den vorigen dag, wat rust te gunnen. Ook kon de legertrein 
met de zware bagage zoo vlug niet volgen en moesten er nog 
eenige maatregelen getroffen worden. Te Negombo verleende 
van Eek audiëntie aan den Singaleeschen priester Jinnekoon, die 
in zijn jeugd katholiek opgevoed, den naam Joannes droeg. Hij 
kwam als afgezant van een aanzienUjk en vermogend man in 
de Vi^ Korles, Leupke Bandaer. Deze was een zoon van den 
overleden dessave van de Drie en Vier Korles en, als aanzienlijk 
Singalees, ontstemd over de bevoorrechting van den Malabaar- 
schen aanhang van den vorst. Jinnekoon kwam nu de onder- 
werping van dezen Bandaer aanbieden en een sauve-garde ver- 
zoeken. Op 6 Febr. 1764 verleende van Eek deze en stelt den 
Majoor Bisschof, die in de Drie en Vier Korles de krijgs-operaties 
leidden hiervan op de hoogte. Op denzelfden dag ontving van 
Eek het relaas, gedaan door den spion Nicolaas Sandiogo, die aan- 
wijzingen gaf omtrent de opstelling van den vijand. De verschil- 
lende wegen rondom Kandi waren bezet en de rijksadigaar stond 
met de hoofdmacht te Komegale. Dit bericht werd nader beves- 
tigd door den luitenant te Chilauw, die definitief het gerucht, als 
zou de rijksadigaar in de buurt van Mature zijn, tegensprak. 
Toch achtte van Eek Mature niet veilig; het was niet onmogeHjk, 

^) Dagregister van de oorlc^^s-expeditie tegen het hof van Kandia. Brie- 
ven van Ceilon 1765. IV. Fol. 1380 — 1587. 


J. 


40 

dat de dessave van Oewe op weg was naar Mature. Hij stelde dan 
ook het Geheim Comité te Colombo op de hoogte van zijn ver- 
onderstelling. 

Dinsdagmorgen 7 urn* vertrok van Eek uit Negombo. De weg 
was van te voren verbreed en na een flinken dagmarsch kwam 
hij onder een hevig onweder omstreeks 5 uur te Gonawile. Dit 
kantonnement lag aan de rivier de Kaimdle in de Pittigal Korle, 
één van de Zeven Korles. Hier werd het bericht bevestigd, dat 
de rijks-adigaar een groote dagreis verder stond bij het vervallen 
koningspaleis Komegale. Te Gonawile was een legermacht samen- 
gesteld uit 909 European^i, 791 Oosterlingen, 105 Sipayen, totaal 
dus 1805 man. Om de sterkte en de juiste opstelling van den 
vijand te weten te komen zond van Eek een kleine verkennings- 
troep uit.  Ondertusschen kwamen er allerlei berichten binnen 
omtrent de positie van den vijand en vele dorpshoofden uit den 
omtrek kwamen hem onderwerping aanbieden. De  gouvemeiu' 
werd nog al te veel in beslag genomen door r^eeringszaken. Alle 
brieven, onverschillig over welke zaken, werden steeds aan hem 
geridit. Hij berichtte nu de autoriteiten, dat alle stukken naar 
Colombo moesten gestuurd worden, met uitzondering van die- 
genen, die rechtstreeks van belang konden zijn voor de krijgs- 
operaties. Dinsdag 14 Februari kwam de verkenningstroep terug 
met het bericht, dat de rijksadigaar inderdaad te Kom^ale stond 
met naar schatting 12000 man. Van de bewoners in den omtrek 
had men vernomen, dat er een gerucht Uep onder de Singaleesche 
troepen, als zou zich onder de Nederlandsche troepen een zekere 
Siameesche prins bevinden,  die voor troonopvolger te  Kandi 
bestemd was. Ook vertelde men, dat van Eek het zwaard van 
één van hun vroegere, wettige koningen liet vooruit dragen. Dit 
laatste was in zooverre juist, dat van Eek het zwaard van den 
vroeger  door  de Portugeezen tot het Christendom bekeerden 
koning Don Juan, had medegenomen. Deze koning was indertijd 
bijgezet in de kasteelkerk te Colombo en zijn zwaard maakte 
deel uit van de wapenverzameling in datzelfde kasteel. Het ge- 
rucht over den Siameeschen prins kan als volgt verklaard wor- 
den.  De  regeering  te  Batavia  had indertijd verbannen den 
Javaanschen prins Pangarang Maas, die zich nu als volontair bij 
het l^er bevond. Dat men hem juist voor een Siameeschen prins 


41 

aanzag, verklaarde van Eek hieruit, dat de zaak van den Sia- 
meeschen troonopvolger^) op een of andere wijze moest zijn 
uitgelekt. Was dit misschi^i een staaltje van de reeds besproken 
onbetrouwbaarheid van sommige leden van het Geheim Comité? 

De bezwaren, verbonden aan het vervoeren van de zware 
bagage door het moeiUjke terrein, deden zich reeds geducht gel- 
den, vooral ook omdat onder de koeUes groote sterfte heerschte. 
Van £ck schreef dan ook naar Colombo om toezending van éenige 
honderden koelies. Te Wissenawe bevonden zich volgens inUch- 
tingen groote rijstmagazijnen van den koning. Wanneer men 
zich daarvan meester zou kunnen maken, zou een gedeelte van 
de bagage kunnen worden achteiigelaten. De kapiteins Toumaye, 
etters, en Bojat werden hiermede belast. Van Eek nam, in af- 
wachting van het slagen van deze onderneming de streek eens 
op. De grond bleek zeer geschikt voor cultures, een bezwaar was 
het dichte tropische woud en de schaarsche bevolking. De rivier, 
de KaimeUe, kon met kleine inlandsche scheepjes tot hier toe 
bevaren worden; verder op begonnen de stroomversnellingen en 
was de diepte ook te gering. In den regentijd echter zou door 
sterke was de rivier verder bevaarbaar zijn. De vele krokodillen- 
eieren wezen er op, dat een tocht langs de rivier niet zonder 
gevaar was. Over zijn inspectietocht was van Eek zoo tevreden, 
dat hij den Dessave Bauert gelastte de noodige maatregelen te 
nemen om de streek voor cultures voor te bereiden, w^en aan 
te leggen, enz. 

Van Eek had met het Geheim Comité gecorrespondeerd over 
een extra gratificatie voor de soldaten, die te velde stonden. Deze 
zou ongeveer / loo.ooo bedragen. Hij ontving nu bericht, dat 
het Comité hiermede imstemde, maar hij besloot de mededeeling 
uit te stellen, totdat men de grenzen van het rijk van Kandi had 
bereikt, omdat hij er dan de grootste uitwerking van verwachtte. 

Intusschen kwamen twee gezanten van den rijksadigaar in het 
kampement met een Singaleesche ola '). Zij deelden niets nieuws 
mede. Het hof was geneigd om op den ouden voet vrede te sluiten, 
maar wilde van een nieuw contract niets weten. Zij werden zonder 

*) Zie voor de zaak van den Siameeschen prins het einde van dit hoofd- 
stuk. 

*) Ola: een geschreven order, oorspronkelijk een beschreven palmblad. 


42 

meer verwezen naar den brief van ii Dec. 1763, waarin de Des- 
save Bauert de wenschen van de Compagnie kenbaar had gemaakt. 
Van Eek achtte het nuttig om met wat meer kracht op te treden 
tegenover de gezanten dan men tot nu toe gewoon was. Kort en 
bondig deelde hij hun mede, dat de koning binnen 14 dagen moest 
beslissen» want dat hij hem anders in persoon te Kandi zou komen 
opzoeken. 

Van Eek begaf zich nu op weg naar Ettambi. Daarvoor had 
men een brug moeten leggen over de Kaimelle en den weg ten 
deele moeten effenen. Na groote moeiUjkheden bereikte het leger 
om half tien Ettambi. Eenige dorpshoofden kwamen hun onder- 
werping aanbieden en verklaarden zich bereid hulp te bieden 
bij het kappen van wegen en door het leveren van runderen. De 
streek om Ettambi was zeer goed, leverde echter geen kaneel, 
maar veel rijst en had betere weiden dan Colombo. Hier b^on 
ook het gebergte, wat het gebrek aan koelies nog meer deed ge- 
voelen. Het tekort aan koelies werd, ondanks alle moeite om op 
een of andere wijze aanvulling te krijgen, zoo groot, dat de toe- 
voer van het allemoodzakeUjkste gevaar b^on te loopen Verder 
was gebleken, dat de bestaande landkaarten zeer onvoldoende 
en onnauwkeurig waren. Van Eek liet daarom den a^elegd^i 
weg door twee landmeters in kaart brengen. 

2k>ndag 19 Februari brak het l^er om zeven uur 's avonds 
op en marcheerde, met achterlating van veertien zieken, naar 
Ettampole, waar het om half elf aankwam. De uitgezonden kapi- 
teins hadden zich van Wisenawe en de rijstmagazijnen meester 
gemaakt, zoodat de voedselnood niet meer zoo nijpend was. Door 
middel van spionnen was men te weten gekomen, dat op het 
bericht van de nadering van de Nederlandsche troepen in het 
koninkUjk leger alles in rep en roer was, terwijl het verhaal van 
den Siameeschen prins nog altijd de ronde deed. Onder de Singa- 
leesche rijksgrooten zou een neiging bestaan zich bij de Com- 
pagnie aan te sluiten, omdat zij de heerschappij van den Mala- 
baarschen vorst moede waren. Minder gunstige berichten kreeg 
van Eek van Mature. De Dessave de Ly, die daar het conunando 
voerde, berichtte hem, dat het met de troepen in dat district 
allertreiuigst gesteld was, en dat zij door ziekte absoluut niet 
in staat waren om naar Kandi op te rukken. Van Eek toonde 


43 

zich hierover zeer gebelgd. Hij schreef het toe aan verregaande 
nonchalance, zoo niet aan opzettelijken onwil om tot het wel- 
slagen van de expeditie mede te werken, dat de dessave nu pas 
met dat bericht kwam. Die ziekte zou toch wel niet zoo plotseling 
zijn uitgebroken. Bovendien bleek, dat de dessave verzuimd had 
om de noodige maatregelen te treffen. Van Eek schreef nu aan den 
conunandant van Gale om een deel van de daar juist uit het vad^- 
land aangekomen troepen, naar Mature door te zenden. 

Onderwijl had de bevolking om Ettampole op bevel alle vuur- 
wapens ingeleverd en van Eek deelde deze na reparatie uit aan 
Singaleesche vrijwilligers. 

Woensdag, 22 Februari b^;af het leger zich nu op marsch naar 
Wisenawe. De opmarsch ging door beiigachtig terrein en was 
lang niet zonder gevaar. Overal deden zich prachtige gelegenheden 
voor om hinderlagen te leggen. Zoo o. a. bij het dorpje Lienje- 
watte, waar de weg zich slingert tusschen twee bergen, van welker 
kammen men een doortrekkenden vijand gemakkeUjk onder vuur 
kon nemen. Daarna kwam men in een vlakte, voor het grootste 
gedeelte door rijstvelden ingenomen. De bevolking uit Wisenawe 
had zich hier langs den weg geschaard om van Eek te verwel- 
komen. Bij zonsondeiigang kwam het leger te Wisenawe aan. 

De rijksadigaar had het plan gehad hier het Nederlandsche 
leger af te wachten en had zich daar een woning laten bouwen. 
Van Eek vestigde daar zijn hoofdkwartier. Hij Uet er een tweede 
magazijn aanleggen (het eerste lag te Gonawille). De koninkUjke 
rijstmagazijnen bestonden uit zeven groote pakhuizen, door een 
stevigen muur omgeven. De rijst moest nog worden gestampt. 
Van Eek vorderde daarvoor 500 man op. De Inlandsche hoof- 
den, die hun onderwerping aanboden, verklaarden echter, dat 
er onder de inwoners niet zooveel waren van een lage kaste om 
dit werk te verrichten. De meeste bewoners behoorden tot de 
kaste der lascorijns. Zij konden derhalve maar 130 rijststampers 
leveren. Van Eek informeerde tevens naar den weg naar Kandi. 
De naaste w^ ging recht Oostwaarts, drie mijl ten Zuiden va^ 
het koninkUjk paleis Komegale. De geheele afstand bedroeg 5^^ 
mijl, maar de w^ was ongebaand en leverde voor een voetganger 
al groote bezwaren op, laat staan voor een leger met artillerie en 
bagage. Het was daarom beter naar Komegale te gaan, waar de 


44 

groote weg van Putulang naar Kandi langs liep. Om te Kome- 
gale te komen, moet men eerst Noordwest en dan Oostwaarts gaan, 
wat een omweg beteekent van drie uur. De Vaandrig Leydenrijk 
werd op verkenning uitgezonden, ^ijn berichten waren niet be- 
moedigend. Het eerste gedeelte van den weg was door groote 
bergen en dichte bosschen voor de artillerie en cavalerie onbegaan- 
baar, verder op ging het wel. 

Het werk van de r^ststampers schoot niet op en het zou te 
lang duren, eer men een voldoenden voorraad had, om verder 
te trekken. Van Eek stuurde daarom een patrouille terug naar 
Gonawile om daar rijst vandaan te halen en deze te vervoeren 
op de lastdieren, die men van Putulang verwachtte. De Inland- 
sche militairen zouden voortaan mely (ongepelde rijst) krijgen, 
inplaats van rijst, die zij dan zelf moesten stampen. 

Vrijdag, 24 Februari maakte men een begin met het kappen 
van den w^ naar Komegale. Den tijd, dien dit vorderde, maakte 
men zich ten nutte om te Wisenawe een soort hospitaal te bouwen. 
Tot nog toe was het droog gebleven en had men niet over veel 
zieken te klagen. Wisenawe werd versterkt, als een soort hoofd- 
magazijn ingericht en er zou een groote wacht achterbUjven. 

De dorpshoofden waren in gebreke gebleven vee te leveren. 
Van Eek had er toen eenige soldaten op uitgestuurd om het vee, 
zonder meer neer te schieten en zonder vergoeding in beslag te 
nemen. Bij een daarop gevolgd onderhoud met de hoofden bleek, 
dat er niet aan kwaadwilligheid moest worden gedacht, maar 
hun godsdienst verbood hun vee te slachten. Zij stelden nu voor, 
dat de soldaten zelf het vee zouden dooden en de eigenaren dan 
vergoeding zouden krijgen. De gouverneur ging hiermede accoord, 
„niet zonder merkeüjke vreugde van de verzoekers over deze 
„gelukkige uitvinding van een behendig middel om hunne goden 
„tot geld te kunnen maeken zonder aan heiligschennis schuldig 
„te schijnen." 

Van de luitenants Bartels en Merci kreeg men een brief d.d. 19 
Februari 1764, dat hun detachement niet sterk genoeg was om de 
Drie Korles binnen te dringen, terwijl de majoor Bisschof de opera- 
ties in de Vier Korles beter zou kunnen voortzetten, indien hem nog 
een 150 k 200 man zouden worden verstrekt. Op 24 Februari zegde 
van Eek hem deze versterking toe en drukte hem nog eens op het 


45 

hart toch vooral voort te rukken, daar van het welslagen van deze 
onderneming veel afhing. 

Het werk aan den weg vorderde langzaam. Er moesten gedeelten 
vlak worden gemaakt. Een verkenningstocht leerde, dat na het ge- 
beide weer een vlakte kwam, die met zaaivelden bedekt was. Daar 
achter lag een groot bosch. Van Komegale naar Kandi liep de weg 
ook wel over gebergten, maar deze waren gemakkeüjker over te 
trekken, immers de groote Putulangsche weg üep er over, die dage- 
lij ks met karren bereden werd. 

Om zich op de hoogte te stellen, wat er in het vijandeUjk kamp 
gaande was, dacht van Eek het volgende uit. Eenige vertrouwde 
personen zouden zich met een brief, die quasi als antwoord op 
de laatste Singaleesche ola moest dienen, naar den rijksadigaar 
begeven. Zij moesten him oogen dan geducht den kost geven. 
Zaterdag, 25 Februari vertrokken deze gezanten en 's avonds om 9 
uur kwamen zij weer terug. Hun zending was maar ten deele gelukt. 
Onderweg hadden zij van tijd tot tijd Singaleesche posten ontmoet, 
maar te Magoeroepe lag een sterk detachement. Hier werden 
zij tegengehouden. Na mededeeling van hun opdracht werd hun 
medegedeeld, dat de rijks adigaar te Komegale was en dat men hem 
op de hoogte zou stellen. Intusschen bonden zij een gesprek aan 
met de te Magoeroepe geposteerde Singaleezen. Deze lieten door- 
schemeren, dat zij het verhaal van den Siameeschen prins niet 
geloofden. De gezanten verklaarden daarop, dat het ook niet juist 
was, maar dat de prins toch wel eens diditerbij kon zijn, dan zij 
vermoedden. Verder gaven zij hoog op van het Nederlandsche lego". 
De macht, die te Wisenawe stond, was maar een klein gedeelte. 
De rest stond te Gonawile en Ettambi en hoeveel duizenden dat 
wel waren, kon men moeiüjk zeggen. 

Intusschen kwamen de boodschappers van den adigaar terug. 
Met de mededeeling, dat het hem onmogelijk was om hen op het 
oogenblik te ontvangen. Zij moesten den brief maar meegeven. 
Nu het onmogeUjk bleek persoonlijk in contact inet den adigaar 
te komen, gaven zij den brief over. Zij hadden zich dus niet van 
het leger op de hoogte kunnen stellen, al konden zij wel vast- 
stellen, dat de voorstelling, die de Singaleezen daarvan gaven, 
sterk overdreven was. 

Op 2k>ndag, 26 Februari b^af de kapitein Toumaye zich met een 


46 

detachement op weg om een vooruitgeschoven stelling te Wan- 
deroegale, vier urn* verder gelden, in te nemen. Eenige m"en na 
zijn vertrek hoorde men hevig schieten. Van Eek stuurde verster- 
king en het bleek, dat Toumaye met zijn detachement in de buurt 
van Magoeroepe uit een hinderlaag zoo hevig werd beschoten, 
dat hij terug moest trekken. Opnieuw werd versterking gestuurd. 
De eerste gewonden kwamen aan en werden in het veld-hospitaal 
te Wisenawe opgenomen. De koelies, die ingedeeld waren bij het 
detachement van Toumaye, hadden in 't begin van het gevecht 
met de lastdieren de vlucht genomen, met medeneming van twee 
vaten patronen. Om acht uur keerde Toumaye met zijn detache- 
ment terug. Zeven man waren er gesneuveld, één werd vermist 
en 19 waren gewond, waaronder 4 levensgevaarUjk, 31 koelies 
waren gevlucht en 45 waren buiten staat eenig werk meer te ver- 
richten. De nederlaag miste haar uitwerking op de bevolking 
niet. Hoewel bij trommelslag opgeroepen, bleven de dorpshoofden 
en de arbeiders nu uit het kamp weg. De rijksadigaar het ijverig 
allerlei ola's onder de bevolking verspreiden, waarbij een ieder 
bedreigd werd, die zich aan de Compagnie onderwierp. Het gevaar 
was ook lang niet denkbeeldig, dat de bevolking in den rug van 
onze troepen door dreigementen tot opstand zou worden gebracht, 
waardoor de verbindingen en transporten gevaar hepen. Er was 
juist een transport van 398 lastdieren met rijst onder weg. Om dit 
te beveiligen werd een detachement gezonden en tevens versterking 
verzocht uit Negombo. Eenige onzer spionnen waren in handen 
van den vijand gevallen. Er bestond dan ook weinig animo voor 
spionnage. Van Eek wist toch nog een spion te bewegen om de 
positie van den vijand te verkennen. Hij kwam terug met het 
bericht, dat de rijksadigaar zijn troepen had opgesteld op de 
hoogten, die de onzen moesten passeeren. Met eenige moeite kon 
dezelfde spion er toe bewogen worden er nogmaals op uit te gaan 
ten einde een weg te zoeken om den vijand om te trekken en in 
den rug aan te vallen. Bovendien ontbood men uit Chilauw een 
vertrouwd man, Kati Pali, die in deze streken goed thuis was. 
Bij de mislukte onderneming van kapitein Toumaye was ge- 
bleken, dat er gebrek was aan kader. Van Eek deed daarom aan het 
comité te Colombo eenige voorstellen voor bevordering. Het gebrek 
aan koeUes werd steeds nijpender en dreigde de geheele onder- 


47 

neming te doen mislukken, ook al liet men de zware bagage achter. 
Verder besloot men den volgenden morgen den rijksadigaar in 
zijn versterkte positie aan te tasten. Maar een hevig onweder 
was losgebarsten en het kamp was voor een groot deel ondeiige- 
loopen. Het was dus niet mogelijk op marsch te gaan. Maar de hevige 
regen hield aan. Het aantal zieken nam nu schrikbarend toe. 
Reeds had men een transport zieken naar Gonawile teruggezonden, 
maar er kwamen steeds nieuwe bij. Het verloop onder de koelies 
was ook zeer groot geworden en de kans op verder voortrukken 
was nu verkeken. De aanwerving van koelies te Colombo ging zoo 
langzaam, dat, vóór dezen in voldoenden getale te Wisenawe konden 
zijn, het geschikte jaargetijde voorbij zou zijn. Op i Maart beidde 
van Eek een krijgsraad, waarin de stand van zaken van alle kanten 
werd bekeken. Met algemeene stemmen werd tot den terugtocht 
besloten. Dit besluit werd op schrift gesteld en door alle kapiteins 
onderteekend. Men besloot verder de troepen nog niets mede te 
deelen en hen den volgenden morgen vroeg te laten aantreden, 
alsof het tegen den vijand zou gaan. Het Geheim-Comité en de 
bevelhebbers .van de andere detachementen werden op de hoogte 
gesteld, de zieken werden vast op transport gesteld naar Gonawile. 
Benige uren na hun vertrek hoorde men uit de richting van Et- 
tampole geweervuur. De koelies keerden met de zieken terug 
en deelden mede, dat de vijand op den weg verschillende hoogten 
had bezet. De Kandianen hadden (natuurUjk nog onkundig van 
het besluit van den krijgsraad) besloten, de transporten af te snijden 
en hadden daarom op den weg naar Gonawile de nauwe doorgangen 
bij Lienjewatte bezet. Van Eek stuurde er nu een Europeesch deta- 
chement op af, om zoo mogelijk den vijand te verdrijven en de door- 
gangen bezet te houden, totdat het hoofdlc^er op zijn terugmarsch 
daar gepasseerd zou zijn. 's Avonds nog kwam er bericht, dat deze 
onderneming geslaagd was. 

Den 2 Maart 's morgens om vier uur was alles in de weer voor 
den terugtocht. De zware bagage werd vernietigd en om acht 
uur was men zoo ver, dat de voorhoede den terugweg aanvaardde. 
De vijand had bUjkbaar lont geroken, want nauweUjks was men op 
weg, of links en rechts werd uit de bosschen een hevig vuur geopend. 
Eenige schoten uit de kleine veldstukken verjoegen den vijand 
Deze bleef echter het voortrukkende leger op een afstand verge- 


48 

zeilen. Men zond nu kleine patrouilles de bosschen in. Op plaatsen 
waar het gebergte den weg dicht naderde, werd er dan weer hevig 
geschoten. Gelukkig waren de Singaleezen slechte schutters en 
deugden hun geweren en kruit niet ^). Bovendien vertoonden de 
Kandianen zich niet op de open gedeelten. Zij schoten altijd vanuit 
het bosch, waardoor het schootsveld beperkt was. Tusschen het 
gebergte lag een lange, smalle vlakte. Hier werd het terugtrekkende 
leger hevig onder vuur genomen. De lastdieren schrokken en som- 
migen renden weg. Men kon nu niet meer alle munitie medenemen 
en moest een gedeelte vernietigen. EindeHjk bereikte men de 
engten te Lienjewatte, waar de luitenant GaUiot zoo'n gunstige 
stelling had ingenomen, dat het leger nu rustig verder kon trekken 
naar Ettampole, dat omstreeks één uur bereikt werd. Mati gunde 
de vermoeide troepen eenige uren rust. Dan werd weer opgebroken, 
kapitein Dijkman zou dit punt bUjven bezetten tot de achter- 
hoede ook gepasseerd was. 's Avonds om half negen kwam men 
te Ettambi aan. Het groote rijst-magazijn te Ettampole ging in 
vlammen op bij dezen terugtocht. 

Zaterdag, 3 Maart brak het leger weer op en bereikte om half 
elf Gonawile. Van hieruit beval van Eek de bevelhebbers van de 
andere detachementen den opmarsch te staken. Een oogenblik 
had men er over gedacht om Ettambi bezet te houden. Het lag 
echter in een moerassige vlakte en was bijgevolg in den regentijd 
onbereikbaar, d.w.z. dat het ongeveer 7 maanden van alle com- 
municatie verstoken was. De tijd was bovendien te kort om de 
wegen te verbeteren of om te leggen. Gonawile wilde van Eek 
echter beslist behouden. Deze plaats was van veel belang, niet al- 
leen als men de expeditie door de Zeven Korles wilde hervatten, 
maar ook voor het behoud van de belangrijke kaneeUanden Pittigal 
en de Aloetkoer korle en de landen tusschen Gonawile en Negombo. 
Deze streken waren zeer vruchtbaar en daar werd juist de fijne 
kaneel aangetroffen. Met het oog op den regentijd werd het kan- 
tonnement naar de nabij gelden hoogte verplaatst. Een bezetting 
van 691 man, bestaande uit 366 Europeanen en 325 Inlandsche 
soldaten, werd er achtergelaten. De Dessave Bauert, die zich 
erg ziek voelde, zou het conunando voeren, tot van Eek te Colombo 

*) Dit is volkomen in strijd met wat de bevelhebber van de expeditie 
van 1765, de Luitenant-Kolonel Feber, verklaart. 


49 

gekomen, een bekwaam officier als commandant zou  aanwijzen. 

Zondag, 4 Maart ging van Eek over Tammerawile naar Negombo, 
waar hij 's avonds om 7 urn* aankwam. Den volgenden Maandag, 
5 Maart werd krijgsraad gehouden om maatregelen te beramen 
ter verdediging van de beide zeeplaatsen Putulang en Chilauw. 
Beide plaatsen waren van veel belang voor het bèheerschen van 
de kust. De Kandianen hadden vroeger uit Putulang eenleven- 
digen smokkelhandel gedreven en hadden via deze plaats contact 
gehouden met de volken op den overwal en Europeesche naties. 
Zij betrokken van Putulang het benoodigde zout en gedroogde 
visch. Mochten zij nu van zins zijn om het leveren van waren uit 
's konings land aan de Compagnie te verbieden, dan konden wij 
hun dat betaald zetten door allen invoer stop te zetten. De kapitein 
Toumaye, de vroegere conmiandant van Putulang, werd weer 
met het conmiando over deze plaats belast, terwijl hem tevens 
versterking werd gestuurd. De luitenant Bodenschatz werd be- 
last met het commando over Chilauw. Het detachement, dat 
uit Jafnapatnam was gekomen, werd weer teruggestuurd, wat wel 
noodig was, omdat deze plaats toch al niet teveel bezetting had. 
De kapitein van den Bome werd met het commando van Gonawile 
belast ter aflossing van Bauert. Woensdag 7 Maart, 's morgens 10 
uur begaf van Eek zich scheep en zeilde naar Colombo, waar hij 
's avonds om 6 uur door tal van autoriteiten aan het Groote Pas 
verwelkomd werd. 

De overige detachementen volbrachten, hoewel door den vijand 
op de hielen gevolgd, den terugtocht gelukkig, behalve dat van 
Pittigelle, dat 's nachts bij het overtrekken van een rivier den weg 
kwijt raakte, waardoor 150 man, waaronder 56 Europeanen in 
handen der Kandianen vielen. Eenigen daarvan wisten te ont- 
vluchten, de overigen, die in handen van de Kandianen bleven, 
werden niet, zooals vromer gebruikeUjk was, mishandeld. 

Hoewel het volk en ook het hof wel den oorlog moede waren, 
behoefde men toch niet op een voor ons voordeeligen vrede te re- 
kenen. Vooral de Malabaarsche partij was sterk \egen elke con- 
cessie aan de Compagnie. Van een nieuw contract, van erkenning 
van de souvereiniteit van de Compagnie over haar landen, van een 
handels-monopolie, van dat alles wilde men te Kandi niets hooren. 
En dit laatste was juist zoo gewenscht, omdat de Engelschen maar 

4 


50 

al te geneigd waren, een contract met den vorst van Kandi te 
sluiten. De gouverneur van Madras had in een brief d.d. 7 Augus- 
tus 1762 ons voorgehouden, dat de vorst van Kandi volkomen 
gerechtigd was met een andere natie een verdrag aan te gaan 
en dat hem geen dokument bekend was, waaruit het tegendeel 
zou bUjken. 

Met het oog op dit dreigend gevaar en de lastige positie, waarin 
men gekomen was door de mislukking van den veldtocht, werd 
er te Colombo op 5 April een vergadering belegd. Het bleek, dat 
niet alle leden het eens waren met de tot nu toe gevolgde tak- 
tiek en vooral de opperkoopman Andreas Jacobus de Ly gedro^ 
zich op een wijze die veel op obstructie leek. Bij meerderheid 
van stemmen werd dan besloten, om, zoo gauw de regentijd voor- 
bij was, opnieuw een expeditie uit te rusten. Daarvoor zou dan 
op de kust van Coromandel een bataillon sipahis en 1200 kaleros ^) 
en op de kust van Malabar een tweede bataillon sipahis worden 
aangeworven. De bewoners van Ceilon hadd^i getoond als koelie 
niet te deugen, daarom zouden op den overwal nog 600 koelies 
geworven worden, terwijl de regeering te Batavia verzocht zou 
worden 500 Chineezen te sturen. Gezien de dringende omstandig- 
heden besloot men om reeds tot uitvoering van deze plannen 
over te gaan in afwachting van de goedkeuring van Batavia. 
Het aanvalsplan werd gewijzigd. In plaats van langs verschillende 
wegen op te rukken, zou men nu den vijand van één kant aanval- 
len. De opmarsch zou geschieden in twee colonnes, één onder 
bevel van den gouverneur zelf door de Zeven Kories, een tweede 
onder bevel van den Majoor Medeier langs den grooten weg van 
Putulang. De beide colonnes zouden zich te Kom^ale vereenigen. 
Men had vernomen, dat de Kandianen deze plaats, die den toe- 
gang tot hun rijken in de binnenlanden Kandi en Oewe afsloot» 
met allerlei werken versterkt hadden. De plaats was toch al door 
haar ligging in het gebergte van nature zeer sterk en men kon 
deze moeilijkheid niet vermijden, want alleen langs dezen kant 
kon men het gebergte overtrekken om in Kandi te komen. Men 
hoopte nu met het hoofdleger ten Zuiden van deze sterkte te kun- 
nen komen en met het detachement onder Medeier ten Noorden 


>) Kaleros: lichte inlandsche troepen. 


51 

en zoo van beide zijden te kunnen aanvallen. Van dezen aanval 
hing de gehede verdere onderneming af. Komegale vormde „de 
Thermopylen, die de grootste vastigheid en zekerheid van het 
,,gansche rijk nitmaeken." 

De Kandianen hadden intusschen niet stil gezeten. Zij deden 
verwoede aanvallen op Gonawile, het versterkte kamp, dat van 
Eek had achtergelaten en dat de sleutel was van de Pittigal korle 
en als dekking diende voor Chilauw en Putulang. Himne moeite 
was echter te vergeefsch en zij trokken zich dan ook uit de beneden- 
landen terug. Om zoo min mogeUjk schade te Ujden door den oorlog 
liet van Eek in de nieuw veroverde gebieden onder militaire dekking 
kanedschillen. De rijksadigaar trachtte dit te belemmeren, maar 
werd door de onzen verslagen. Een groot deel van de bewoners van 
de Kina en Kapittigam korle was na het staken van de expeditie 
naar de zijde van Kandi overgeloopen, ook in de Aloetkoer korle 
dreigde zulks te gebeuren. Men besloot op 27 Juni tot een straf- 
expeditie om een voorbeeld te stellen. Te vuur en te zwaard werd 
alles verwoest. Over het resultaat kon men tevreden zijn. De 
overige korles waren alle de Compagnie trouw gebleven en de 
bewoners van de Aloetkoer korle waren om genade komen smeeken. 

Het hof zag zich teleurgesteld in zijn verwachtingen. Het had 
gemeend van de mislukking van onze onderneming meer profijt 
te kunnen trekken. Het was bereid opnieuw onderhandelingen 
aan te knoopen, mits het verzoek daartoe van ons uitging. De 
dessave der Drie en Vier Korles zond quasi op eigen initiatief, 
maar zonder twijfel op last van het hof, enkele boodschappers 
naar den Dessave Bauert. Deze brachten een mondelinge bood- 
schap over. De dessave zag als vriend van de Hollanders graag 
den vrede hersteld en hij bood daartoe zijn bemiddeling aan, in- 
dien wij een brief wilden schrijven aan den koning of de rijks- 
grooten. Te Colombo had men nog geen bericht, hoe de regeering 
te Batavia over een nieuwe expeditie dacht en als het mogehjk 
was, om zonder verder oorlogsgeweld den vrede tot stand te bren- 
gen, mocht men die gelegenheid niet verzuimen. Het was echter 
niet raadzaam openhjk schrifteUjk tot Kandi een verzoek tot ope- 
ning van de onderhandelingen te doen. Er werd besloten aan den 
Dessave Bauert bevel te geven om een mondelinge boodschap 
naar den dessave der Drie en Vier korles te zenden, met de mede- 


52 

deeling, dat wij nog steeds geen antwoord hadden ontvangen op 
onzen brief van ii Februari 1763, waarin onze voornaamste eischen 
waren meegedeeld. Indien het hof dezen brief pimt voor pimt 
beantwoordde, dan zou Bauert de zaak te G>lombo aanhangig 
maken. Na nog wat heen en weer gepraat besloot Kandi dan 
maar het eerste te schrijven. De correspondentie ging voorioopig 
nog via de beide dessaves. De dessave der Drie en Vier Korles 
schreef nu, dat de brief van 11 Februari 1763 al heel ongeschikt 
was om aan het hof voor te leggen. Hij zou echter zijn best doen 
de gerezen geschillen bij te leggen, mits Bauert van zijn kant ook 
medewerkte ^). Op 20 September 1764 antwoordde Bauert •), 
dat het hof zich toch dankbaar moest toonen, dat wij de Portu- 
geezen hadden verdreven en zooveel jaren Kandi beschermd 
hadden. Men behoorde de vriendschap van de G>mpagnie op 
hoogen prijs te stellen. En in plaats van dank te ontvangen, on- 
dervonden wij ,allerlei onaangenaamheden. Het was billijk, dat wij 
schadevergoeding kregen. Onze eischen kende het hof, ten over- 
vloede werden zij nog eens opgesomd. Wilde men niet tot een 
nieuw contract overgaan, dan restte ons niets anders dan oorlog 
en uit de voorbereidingen, die wij troffen kon men zien, dat het 
ons bittere ernst was. Dit schrijven blerf niet zonder uitwerking 
en het hof berichtte, dat er spoedig eenige gezanten zouden ge- 
zonden worden om in onderling overleg een nieuw contract voor 
te bereiden. 

Op de vergadering van 5 April had de opperkoopman Andreas 
Jacobus de Lij nogal oppositie gevoerd. Van Eek stuurde over 
deze aangelegenheid een persoonUjk schrijven van 14 November 
aan Heeren XVII. De Ly had in het algemeen weinig gevoeld voor 
een gewelddadig optreden tegen Kandi en schoorvoetend had hij 
medegewerkt tot het besluit van 14 October 1763. Dat was zijn 
recht en hij had ook zeer correct nooit buiten de vergadering 
eenig bUjk van zijn afwijkende meening gegeven. Maar na de 
mislukking van den veldtocht van 1764 begon hij zijn misnoegen 
duideUjk te demonstreeren. Op de vergadering van 5 April gaf 
dat aanleiding tot een wrijving tusschen hem en den gouverneur. 
Gevraagd zijn meening te z^gen, weigerde hij en verzocht op 

») Brieven van Ceilon 1766. II. Fol. 587. 
•) Brieven van Ceilon 1765. I. Fol. 120. 


53 

de volgende vergadering een schriftelijke toelichting te mogen 
geven van zijn standpunt. De gouverneur moest hem dit* wd 
toestaan, daar hij hardnekkig bleef weigeren. LeeUjker was, dat, 
de geheimen besproken in den „Secreeten Raed", speciaal voor 
den oorlog ingesteld, niet geheim bleven. Van Eek sprak op een 
goeden dag een Franschman La Baume, die hem vroeg of het 
waar was, dat Leupke Bandaer, een aanzienUjk Singalees uit 
de Drie en Vier Korles zich verbonden had om, zoodra de Hollan- 
ders Komegale bezet hadden, de zijde van de G)mpagnie te kie- 
zen. Op de wedervraag van Van Eek, hoe hij dat wist, antwoordde 
hij zonder aarzelen: „van den opperkoopman de Ly". Er bleek 
uit het verdere gesprek, dat La Baume ook nog tal van andere 
zaken wist, die strikt geheim hadden moeten bhjven. De zaak 
was heel ernstig, want ook de koning was achter het geheim ge- 
komen en had Leupke en zijn broeder EUepatoe naar Kandi ont- 
boden. Gezien hunne machtige positie waren zij wel niet terecht- 
gesteld, maar werden nu toch in Kandi gevangen gehouden, 
waardoor deze zaak voor de Compagnie dus mislukt was. De re- 
geering te Batavia machtigde van Eek, de Ly uit den „Secreeten 
Raed" te zetten en zij ontbood de Ly en den majoor Bischoff, 
waar van Eek weinig hulp van had gehad, naar Batavia. De gou- 
verneur dankte God, dat hij „van dit voor 's Komp.'s belangens 
schadeUjk en teffens weerbarstig subject ontslaegen was." Het was 
natuurUjk moeiUjk zoodanige bewijzen te krijgen, dat daarop 
recht gedaan zou kunnen worden, maar van Eek zou zijn best doen, 
want het was noodig, dat in oorlogstijd een voorbeeld werd gesteld. 
Zoo waren de in de vergadering van 20 April besproken zaken geen 
24 uur geheim gebleven. Een met groote omzichtigheid ingesteld 
onderzoek had wel niets positiefs opgeleverd, maar van Eek meen- 
de, dat de Ly ook hierin de schuldige was. In een missive van 5 Jimi 
drong de regeering te Batavia nogmaals op overzending van be- 
wijzen aan en schreef, dat de Ly te goeder naam en faam bekend 
stond. Wel eenigszins in strijd met het voorgaande antwoordde 
van Eek 10 Januari 1765 *), dat het hem niet mogelijk was bewijzen 
te verzamelen, zóó dat de zaak voor de rechtbank behandeld 

*) Brieven van Ceilon 1765. I. Fol. 103 vlg.; vergelijk tevens 1765. IV. 
1328, 1329, 1331. 
•) Brieven van Ceilon 1765. IV. Fol. 1319, 1327. 


54 

kon worden, maar dat dit ook nooit zijn bedoeling was geweest. 
De Ly was een querulant en de regeering moest zelf maar oor- 
deelen over de bijgevoegde correspondentie van de Ly met den 
„Dispensier op Cochim", waarin hij schreef, dat de expeditie van 
1764 met de uiterste schande was teruggekeerd en dat, dat ook wel 
te voorzien was geweest. Het ging met ons als met de Portugeezen 
eertijds en de zaken gingen hoe langer hoe slechter. Over het gun- 
stig oordeel van de regeering over de Ly was van Eek verwon- 
derd, want ook anderen hadden over hem geklaagd en de regeering 
zelf had 8 November 1751 een onderzoek naar denzelfden de Ly 
laten doen en over een overplaatsing gedacht. Nogmaals betuigde 
hij zijn groote vreugde, dat hij hem kwijt was. „Ik ben blijde geno^ 
van dat pemisieus en quaetaerdig subject ontslagen te zijn. Ik 
danke den goeden God en Uw hoog Edelens dat ik van dat ge- 
vaarlijk instrument verlost ben." 

Het was duideUjk, dat men de allerbelangrijkste zaken nu 
niet meer in den Secreeten Raad kon brengen. Van Eek besliste 
dan ook maar zelf, alleen nam hij den secretaris van Angelbeek 
in vertrouwen. Van Eek meende, dat men niets ongedaan moest 
laten om den Kandiaanschen vorst te bestrijden en zoo kwam 
hij met het voorstel om een kroonpretendent tegen den koning 
uit te spelen. In 1762 was er eens een Siameesche prins in pries- 
tergewaad op Ceilon geweest. De Singaleesche grooten hadden 
toen het plan gehad hem op den troon te plaatsen inplaats van 
den Malabaarschen vorst. De toeleg was ontdekt en de prins was 
op een schip van de G>mpagnie via Batavia naar Siam gebracht. 
Deze prins kon ons nu uitstekende diensten bewijzen. Vroeger 
reeds op 21 Jimi 1762 had van Eek aan den Gouverneur-Generaal 
voorgeslagen, gezanten naar Siam te zenden en den prins uit te 
noodigen naar Ceilon over te komen. De Indische regeering had 
toen een ambassade gezonden, echter zonder succes^). In den 
loop van de maand Mei 1764 had van Eek toevallig, door toedoen 
van een monnik Fre Manuel St. Joachim, eenige inlichting om- 
trent de verblijfplaats van dien prins gekregen en het leek hem, 
dat er nog eens een poging gedaan moest worden. Op den veld- 
tocht inmiers was duidelijk gebleken hoe het bericht alleen van 


^) Secreete Resolutie van Batavia. 18 April 1763. 


f» 


55 

de tegenwoordigheid van den prins in het leger indruk had ge- 
maakt te Kandi. De prins bevond zich te Mergi, een haven van 
Siam en van Eek belastte nu den ,,konunissaris bij den areek" 
van Damast Limberger, om hem daar te gaan halen, hem tevens 
een brief, aan den prins gericht, me^evend *). Van Eek ver- 
wachtte hier veel van. De tegenwoordige vorst toch was feiteUjk 
de speelbal van de Malabaarsche hofgrooten, die, bijzonder gesteld 
op den vrijen handel in 's lands producten, hem opzetten tegen 
de Compagnie. Werd de Siameesche prins koning, dan zouden de 
verhoudingen eenigszins anders zijn. Hij had inmiers zijn troon 
aan ons te danken en zou „dus het kontrakt met zijn weldoeners 
uit een goed hart onderhouden, behalven, dat men hem de vler- 
ken bevorens zoo kort kon fnuiken, dat al wilde hij ondankbaar 
worden, de macht hem ontbreken zoude, ons te schaeden". Van 
Eek voelde wel, dat hij voor de uitvoering van dat plan toch in 
ieder geval de medewerking van een groot deel van de Singalee- 
zen noodig had. Hij had hoop, dat als de prins maar eenmaal 
op het eiland was, deze omwenteling wel tot stand te brengen 
zou zijn. Volgens hem waren vele rijksgrooten en de priesterschap, 
die hier vrij veel invloed had, den prins toegedaan. De fout van 
den huidigen vorst was nameUjk, dat hij zijn Malabaarsche vrien- 
den voortrok en dat leidde tot ontstemming '). 

De geneigdheid van het hof om tot vredesonderhandelingen 
over te gaan, bracht van Eek wel eenigszins in verlegenheid. Ge- 
durende die onderhandelingen, al had hij niet de minste illusie, 
dat daar iets van terecht kwam, kon hij moeilijk zijn plan uit- 
voeren. Bovendien had hij nog geen zekerheid, dat de prins 
werkehjk zou komen en daarom leek het hem het beste de onder- 
handelingen voorloopig maar gaande te houden. Lastig was dat 
hij nu bij zulke moeihjke questies geen steun meer kon hebben 
van den Secreeten Raad. 


^) Brieven van Ceilon 1765. I. FoL 239. 
*) Secreete missive van 25 Sept. 1762. 


IV — DE VELDTOCHT VAN 1765 EN DE DAAROP GEVOLG- 
DE ONDERHANDELINGEN 

De op het einde van het vorige hoofdstuk besproken vredes- 
onderhandelingen waren door de Kandianen niet ernstig bedoeld ^). 
Zij onttrokken zich onder allerlei voorwendsels aan ernstige onder- 
handelingen. Zij wilden nergens anders dan te G>lombo onder- 
handden, voorgevende, dat onderhandelingen op een andere 
plaats gevoerd, door hen niet beschouwd konden worden als ernstig 
bedoeld. En toen van Eek door bemiddeling van den dessave 
der Drie en Vier Korles hun Colombo als plaats van onderiian- 
delingen voorstelde, antwoordden zij in het geheel niet. BHjkbaar 
waren zij nog niet voldoende afgeschrikt en voelden zij nog geen 
neiging om met de Compagnie een nieuw contract aan te gaan. 
Het is niet onmogeUjk, dat zij gedacht hebben, schreef van Eek 
aan Gouverneur-Generaal en Raden, ons door him zoogenaamde 
vredesonderhandelingen zoo ver te brengen, dat wij, verdere 
militaire actie overbodig achtend, onze troepen naar huis zouden 
zenden, waarna zij dan weer met allerlei chicanes zouden begon- 
nen zijn. Dat zij inderdaad niet ernstig aan vrede gedacht hadden, 
bUjkt wel hieruit, dat zij allerlei maatraden genomen hadden 
met het oog op een nieuwe krijgsondememing. Alle vrouwen en 
kinderen waren weggevoerd uit streken, die volgens hun meening 
door onze troep«i zouden worden bezet of door getrokken. Verder 
had men inlichtingen gekregen, dat de Kandianen in het gebergte 
allerlei versterkingen aanlegden. 

Er restte ons dus niets anders dan een nieuwe veldtocht. Men 
rekende daar ook zoo vast op, dat ondanks de onderhandelingen 
de voorbereidingen geen oogenblik werden stopgezet. Van Eek moest 
tot zijn leedwezen de regeering te Batavia melden, dat de 510 
koelies, die zij gezonden had, om de weggeloopen koelies te ver- 

^) Missive van van Eek aan Gouverneur-Generaal en Raden dd. 10 Jan. 
1765. Brieven van Ceilon 1765. IV. Fol. 1319 — 1327. 


57 

vangen, voor het grootste deel onbruikbaar waren. De meeste 
leden aan tering, borstkwalen, vallende ziekte, breuken, enz., 
131 waren ér onderw^ gestorven en 141 werden er in de hospi- 
talen verple^d, zoodat er tenslotte 238 koelies overbleven, en 
daaronder was eigenlijk geen behoorhjk bruikbare man te vinden 

De zaak van den Siameeschen troonopvolger had niet het 
gewenschte verloop. Er was een bericht dd. 21 November 1764 
van Willem van Damast limbeiger binnengekomen, dat er niet 
hoopvol uitzag ^). Op 6 September kwam van Damast in Mergim. 
De prins bleek zich daar niet meer te bevinden, maar vertoefde 
te Tannasserim, de residentie van den Siameeschen onderkoning, 
waar hij zoo streng bewaakt werd, dat niemand toegang tot hem 
kon krijgen. De priester Fre Manuel, die indertijd te goeder trouw 
zijn bemiddeling had aangeboden, had deze zwarigheid niet voor- 
zien. Hij hield van Damast nu door allerlei gefantaseerde mede- 
deelingen aan de hjn, in den hoop toch nog op een of andere wijze 
een oplossing te vinden. Toen het hem echter duidehjk werd, dat 
hij niet zou slagen en hij geen uitw^ meer zag, is hij gevlucht 
naar een Portugeesch kapitein. Van Damast heeft het toen nog 
eens zelf geprobeerd. Hij wendde zich tot den onderkoning, die 
toevallig te Mergim was, met verzoek tot den prins te worden 
to^elaten. Hem werd geantwoord, dat hij de redenen van zijn 
bezoek moest opgeven. Van Damast richtte zich nu tot den keizer 
van Siam en verzocht hem toe te staan, dat de prins of een van 
zijn zonen of een ander lid van het keizerhjk huis naar Ceilon 
zou mogen vertrekken ten einde den troon van Kandi te aanvaar- 
den. Heel veel hoop op het welslagen van deze pogingen had hij 
echter niet. 

Het Nederlandsche leger is intusschen te Gonawüe samenge- 
trokken en aan het hoofd daarvan stond de Luitenant-Kolonel 
Feber. Deze was 24 Jimi 1719 in het Graafschap Lingen geboren 
en geen vermogend man zijnde, was hij in zijn jeugd naar Indië 
getrokken om te trachten daar carrière te maken. Op 15-jarigen 


*) Secreete Brief van van Eek aan Gouverneur-Generaal en Raden dd. 
12 Jan. 1765. Brieven van Ceilon 1765. IV. Fol. 1837 — 1846. 

Rax>port van den Boekhouder Willem van Damast betreffende desselfs 
secreete Commissie naar Mergim in Siam. Brieven van Ceilon 1766. II. Fol. 
594—624. 


f» 
tf 
ft 


58 

leeftijd kwam hij als licht-matroos bij de Oost-Indische Compag- 
nie in dienst en voer met het schip „Meermond" voor de kamer 
Amsterdam naar Indië, waar hij in 1734 met het schip „Wikken- 
burg" arriveerde. Hij ging in militairen dienst en bracht het door 
ijver en plichtsbetrachting tot Majoor. 5 Jmii 1764 werd hij bij 
keuze tot Luitenant-Kolonel bevorderd en als conmiandant van 
de troepen op Ceilon aangesteld, i Augustus vertrok hij van 
Batavia, waar hij zijn vrouw en beide dochters achterliet en 
kwam 5 Oct. 1764 te Colombo, vanwaar hij i Januari 1765 naar 
Gonawile vertrok. Zijn bevordering bij keuze had hem versterkt 
in den hoop, dat hij nog eens het hoofd van de geheele militie in 
Indiê zou worden, „opdat ik dus door den tijd in staat mag ge- 
raaken om mijne familie zoowel hier als in 't vaderland inzonder 
heid mijne lieve en arme moeder de noodige bijstand te bieden 
en voor mijnen dood nog eenmaal het lieve vaderland te aan- 
schouwen". Dit laatste heeft hij niet mogen beleven, op 22 Maart 
1771 is hij te Batavia overleden. Zijne vrouw Comelia Verbis, 
met wie hij 25 April 1755 gehuwd was, overleed i Februari 1770. 
Feber, te Gonawile aangekomen, begon oogenbUkkeUjk met 
de noodige maatregelen te treffen om den rijksadigaar, die bezijden 
Ettambi stond, uit zijn sterke stellingen te verjagen. Hij besloot 
den aanval van twee kanten te doen plaats hebben, door den 
majoor Baron Rheder en het Jager-corps *). Na een hevigen aan- 
val werd de vijand verjaagd en op de vlucht gedreven. Het was 
niet onmogeUjk, dat de rijksadigaar bij deze gelegenheid was 
gewond. Deze overwinning heeft veel bijgedragen tot onze verdere 
successen, zij gaf de onzen moed, terwijl het voor den vijand een 
grootete genslag was. Na dit succes voegde de Gouverneur van 
£ck zich bij het leger *). De Majoor van Wezel, die 16 Januari 
opgerukt was om Wisenawe te veroveren, was, na den vijand 
uit vijf batterijen verdreven te hebben, in deze onderneming 
geslaagd. Dag en nacht waren 1800 koelies en 500 draagbeesten 


») Brief van Feber dd. Batavia 25 April 1760. Bijdr. T., L. en V. van 
N.-I. 4de volgreeks deel X, bk. 140 vlg. 

•) Van Eek aan G.-G. en R. 12 Januari 1765. Brieven van Ceilon 1765. 
IV. Fol. 1839— 1846. I 

*) Secreete brief van de Leeden van het Geheim Committé aan G.-G. 
en R. in dato 6 Maart 1765. Brieven van Ceilon 1766. II. Fol. 417 — ^490. 


59 

in de weer om de bagage van Gonawüe naar Wisenawe te bren- 
gen. Om de transportmoeilijkheden tot een minimmn terug te 
brengen, besloten de aanvoerders de dagelij ksche rantsoenen, wat 
de uitkeering in natura betrof, te beperken tot rijst, zout en peper 
en voor het overige geld te geven, waarvoor de soldaten zich 
dan zelf maar het noodige moesten verschaffen. Het transport 
daalde hierdoor tot op de helft, toch was het nog een zware taak 
om een leger van 5000 man voor minstens drie maanden van 
levensmiddelen te voorzien. De koninkUjke magazijnen, die men 
onderweg aantrof, waren alle ledig, daar stond tegenover, dat 
men bij de bewoners in de dorpen groote voorraden vond en 
ook de te velde staande rijst nog een behoorlijke hoeveelheid was. 
Deze rijst kocht het legerbestuur op en verzamelde den voor- 
raad in magazijnen. Te Wisenawe kocht men niet minder dan 
53 last tegen i8f rijksdaalder den last. Toen van Eek te Gona- 
wüe was, had hij daar bezoek ontvangen van een opperpriester 
als gezant van den rijksadigaar. Op 27 Januari kwam deze zelfde 
priester te Wisenawe van Eek nog eens opzoeken met een brief 
van den Modliaar van het paleis ^), waarin de wenscheUjkheid 
werd uitgesproken, dat we onze troepen naar Colombo terugtrok- 
ken en een gezant stuurden om vredesvoorstellen te doen. Ge- 
noemde priester werd zonder antwoord weggestuurd. 

Men had nu langzamerhand in Wisenawe een grooten voor- 
raad opgestapeld, zoodat het verantwoord was verder te trekken. 
Men had vernomen, dat over AUauw (een oud Portugeesch fort) 
ongeveer 2 mijlen ten Zuiden van Ettampole een weg liep naar 
Wewede, zonder dat men Komegale behoefde te passeeren. Er 
werd nu besloten den Kapitein-Luitenant Maurer door de Kapit- 
tigam korle te laten oprukken naar AUauw en vandaar naar 
Wewede om, als het hoofdleger den vijand uit Komegale verdreef, 
dezen den terugweg af te snijden. 

Alles was nu in Wisenawe in gereedheid voor den opmarsch. 
In rechte Ujn was de afstand van Wisenawe naar Kandi maar 
4i mijl, maar er lag tusschen deze plaatsen een zeer zwaar ge- 
bergte, dat samengesteld was uit drie ketens. Van West naar 

1) Modliaar: kapitein, hoofd van 3^4 randjes krijgslieden. Een randje: 
24 man. Zie over dit woord Ronkel: Termen van het Ceilonsch volksrecht, 
Bijdr. T., L. en V. van N.-I., deel 75, blz. 277 vlg. 


6o 

Oost kwam men achtereenvolgens tegen het gebergte Ketta, 
het gebergte Wewede en het gebergte Ballane ^). Om dit voorge- 
bergte om te trekken moest men eerst van Wisenawe Oostwaarts 
marcheeren tot een plaatsje Tilliagone i mijl boven Komegale, 
dan boog de weg weer naar het Zuiden en liep tusschen de berg- 
ketens door een dal, dat van Eek het dal van Wewede noemde. 
Dit was een omweg van ongeveer tien urn*. Van het gebergte Ketta 
strekte zich een half urn* ten Noorden van Wisenawe een dwars- 
keten uit in de richting Oost-West, Meweewe Kandy of Vijver- 
berg genaamd. Dit gebergte moest men overtrekken of een om- 
weg maken van vijf uur. De overgang over dit gebergte werd 
„de steenen trap" genoemd, w^ens de trapsgewijze opgestapelde 
rotsblokken. Achter dit gebergte lag een dorpje Oehoemy, waar 
de vijand post gevat had. Na verkenning van het terrein, besloot 
men den vijand van twee kanten te laten aantasten. Majoor van 
Wezel zou met ongeveer 800 man het gebergte overtrekken en 
den vijand van voren aanvallen, de Kapitein Frankema, die zich 
reeds te middernacht op weg zou begeven met 530 man, zou langs 
een omweg trachten den vijand in den rug te komen. Door het 
duister van den nacht misleid kwam Frankema ten slotte naast 
van Wezel te staan. De vijand had zich opgesteld op een mely- 
veld *), van voren gedekt door een van 12 tot 15 voet breede en 
diepe rivier, waarover geen brug was. Onder een hevig vijandelijk 
vuur gelukte het aan het jager korps de rivier over te trekken en 
den vijand op de vlucht te drijven met een verlies van 500 man. 
Bij Oehoemy was echter geen geschikte plaats voor een legerkamp. 
Onder Majoor van Wezel rukte men nu verder naar Pedroewelle, 
dat ongeveer op de plaats lag, waar de voorhoede onder Kapi- 
tein Toumaye het vorige jaar slaags was geraakt met den vijand. 
Met smart wachtte men bericht van het detachement, dat van 
Putulang opmarcheerde. Dit detachement had gedurende zijn 
opmarsch den vijand verslagen en stond nu te Tillewelle ongeveer 
anderhalf uur van Komegale. Feber besloot om in samenwerking 
met dit detachement den vijand te Komegale aan te vallen. Hij 
zelf rukte met 1300 man op. De vijand bleek echter den aanval van 

^) Deze gebergten komen op de kaart niet voor volgens van Eek. Brie- 
ven van Ceilon 1766. II. Fol. 421. 
•) Mely: rijst in den bolster, padi. 


6i 

twee zijden niet afgewacht te hebben en had zich achter het ge- 
bergte van Komegale op een rijstveld opgesteld. Na eenige scher- 
mutselingen weken de Kandianen en trokken door het dal Wewede 
naar het gebergte Perikondemale, dat genoemd dal dwars door- 
sneed. De vijand had hierop een versterking aangelegd, maar 
Feber gmide hem geen oogenblik rust en liet nog denzelfden mid- 
dag een aanval doen. Op dezen onverhoedschen aanval niet be- 
dacht, trokken de Kandianen terug, hun versterking en een oud 
Portugeesch fort, dat daar lag, in den steek latend. Twee Singa- 
leesche overloopers brachten het bericht, dat de koning met een 
groot leger op 4 Februari post gevat had te Maddewalla in het 
gebergte van Ballane. Dwars door het dal van Wewede liep nog 
een tweede bergketen, waarop de vijand ook versterkingen had 
aangelegd. Terwijl Feber zijn manschappen voor den aanval 
verzamelde, kwam er een Arabier, die zich als gezant aandiende 
en den gouverneur wenschte te spreken. Voor Feber en Angel- 
beek gebracht, dischte hij een wonderlijk verhaal op van het 
groote aanzien, waarin hij bij den koning stond, van zijn ver- 
mogen om van giftige planten te kunnen leven, enz. Het stond 
voor hem vast, dat de Hollanders zouden overwinnen en hij drong 
er nadrukkeUjk op aan, den gouverneur alleen te spreken, om hem 
den weg naar Kandi te wijzen. Deze wensch, den gouverneur 
onder vier oogen te spreken, kwam Feber verdacht voor en deze 
argwaan werd nog versterkt door enkele mededeelingen van een 
Arabier, die zich in het Nederlandsche leger bevond en het ver- 
leden van genoemden gezant kende. Feber liet den gezant nu 
geeselen en üi verzekerde bewaring houden, waaruit hij echter 
wist te ontvluchten. 

Op 10 Februari 's morgens deed Feber een aanval op de tweede 
versterking van den vijand en na een hevig vuur werd deze ver- 
jaagd. Feber bleef met zijn troepen den vijand op de hielen vol- 
gen, en him stelling na stelling ontnemend, bereikte men Wewede. 
Hier werd halt gehouden, want men stond nu voor het steile en 
hooge gebergte, dat als een natuurUjke vestingmuur het rijk van 
Kandi beschermt. Hadden de Kandianen van deze natuurUjke 
sterkte het juiste gebruik gemaakt, dan zou de onderneming 
misschien nog mislukt zijn. Feber liet te Wewede een schans 
aanleggen, die als operatie-basis dienst kon doen en waarin men 


62 

desnoods zou kunnen overwinteren. Daags daarop werd een 
patrouille uitgezonden om een rivier, de Diekaar, te verkennen. 
Bij dezen tocht raakte de patrouille slaags met den vijand, en 
verjo^ deze uit een zestal stellingen. Van deze gelegenheid maakte 
Feber gebruik en hij liet oogenblikkelijk met een groote macht 
aanvallen. Het geluk diende de Hollanders, versterking na ver- 
sterking viel en men slaagde er zelfs in één van de groote forten, 
die de Kandianen daar gebouwd hadden, te vermeesteren. De 
vijand zag zich genoodzaakt een kruitmagazijn in de lucht te 
doen vliegen en moest heel wat wapens in onze handen laten. 
Door deze overwinning was het mogelijk verder op te rukken 
naar Kandi. Het was voorwaar geen gemakkehjke taak geweest. 
Door de bedding van een bergstroompje was het leger naar boven 
geklommen en dat onder voortdurend vijandeUjk vuur. Bij zoo- 
veel geluk kwam ook een ongeluk. Door toevoeging van het deta- 
chement uit Putulang was het leger nu aangegroeid tot ongeveer 
7000 man, de koelies medegerekend. Onder deze koelies heersch- 
ten de kinderpokken, met als gevolg veel zieken en dooden en 
daar zij bijzonder bevreesd waren voor deze ziekte, ook tal van 
deserteurs. Aanvulling van koelies was noodig, echter moest men 
er voor waken, dat geen krachten aan het kaneelschillen ont- 
trokken werden. 

Op 13 Februari werden vijf gezanten van den rijksadigaar door 
Feber en Angelbeek in gehoor ontvangen. Na een verklaring, 
dat de huidige toestand voor geen van beide partijen eenig nut 
kon afwerpen en een betuiging, dat de oorzaak van al de onaange- 
naamheden te zoeken was in slechte raadgevers aan beide kanten, 
kwamen de gezanten met het voorstel de Zeven Korles af te staan 
tot Wanderoegale, een gebergte op kleinen afstand van Kome- 
gale. Het hof verkeerde büjkbaar in den waan, dat wij den oorlog 
maar noode konden voortzetten, hoe was anders te verklaren, 
dat zij na zooveel verliezen zoo weinig dorsten aanbieden. Van 
Eek liet antwoorden, dat de koning, die zich niet ontzag de rebel- 
len tegen de Compagnie te steunen, zelf schuld droeg aan den 
oorlog, dat onze eischen nu genoegzaam aan het hof bekend waren, 
en dat de successen van onze wapens ons veroorloofden hooge 
eischen te stellen, maar dat wij de voorkeur gaven aan een vrede 
door onderling overig. Maar wij zouden uitsluitend onderhande- 


63 

len met gezanten van den koning voorzien van een door hem 
geteekende en gezegelde volmacht. Op het uitgeput raken van 
de krachten van de Compagnie hoefde de koning niet te rekenen. 
De oorlog had wel is waar tot nu toe ongeveer tien millioen ge- 
kost, maar de Compagnie kon het nog wel twintig jaar volhou- 
den en bovendien zou een van de voorwaarden zijn, terugbetalen 
van de oorlogskosten door den koning. De gezanten antwoordden, 
dat het zeer wel mogelijk was, dat de Compagnie geen schuld had 
aan den oorlog en dat zij ook niet twijfelden, of de koning zou in 
de gestelde voorwaarden toestemmen, maar men moest het hof 
eenigen tijd laten om te beraadslagen. Dit was al te doorzichtig 
en van Eek antwoordde dan ook, dat de gezanten acht dagen 
tijd kregen, maar dat van staken der krijgs-operaties geen sprake 
was. De heeren behoefden zich niet te haasten, hij zou zorgen 
over acht dagen in Kandi te zijn. 

Eén sterke vesting belemmerde nog het binnenrukken in het 
eigenlijke rijk van KandL Het was de vesting Giriagamme, van 
steile wallen voorzien en op een hoogen, steilen, moeilijk te be- 
klimmen berg gelegen. Den volgenden dag reeds begon de aanval 
en de schrik had den vqand zoo te pakken, dat hij op de nadering 
van onze troepen de vlucht nam en de vesting reeds om negen 
uur in onze handen was. 

Opnieuw meldden zich gezanten aan, voorzien van een brief 
van den dessave der Drie en Vier Korles. De onderteekening was 
echter onleesbaar en vermoedeUjk valsch, zoodat zij onverrich- 
ter zake terugkeerden. 

15 Februari rukte Feber met zijn troepen het eigenUjke rijk 
van Kandi binnen. Op een kale vlakte bg een rivier, de Mahavile 
ganga hield hij halt. Eenige Kandianen trachtten gehoor te krij- 
gen bij den gouverneur, maar zij werden teruggestuurd met de 
mededeeling, dat alleen gevolmachtigde gezanten to^elaten 
zouden worden. Den volgenden dag verschenen inderdaad eenige 
grootwaardigheidsbekleeders, die een audiëntie bij den gouver- 
neur wenschten. Van Eek liet antwoorden, dat hij hen om 4 uur 
zou ontvangen. De ontvangst maakte men zoo indrukwekkend 
mogeUjk, het heele leger was onder de wapens, in de tent van 
den gouverneur zaten achter een met rood laken overdekte tafel, 
van Eek, Feber, van Angelbeek, Majoor van Wezel en eenige 


64 

leden van het Geheim Comité. Het gezantschap was samengesteld 
uit den Eersten Rijksadigaar, voorafgegaan door twee Kandia- 
nen, die met zilver gemonteerde zweepen droegen en daarmee 
klapten om zijn komst aan te kondigen, vervolgens uit den Adi- 
gaar bevelhebber van het leger, de dessaves van Oewe, Oedepalatte 
en Matate, den eersten secretaris van den koning en den Mohan- 
diram, den bevelhebber van 's konings lijfwacht. Na heel ved 
plichtplegingen en een grooten omhaal van woorden, gaven zij 
toe, dat de koning door te luisteren naar slechte raadgevers, mede 
schuldig was aan den oorlog. Zij waren overtuigd, en waren dat 
ook reeds vroeger, dat de Hollanders het voortreffeUjkste volk 
waren, waarom zij indertijd op het eiland waren toegelaten, en zq 
verklaarden in naam van den koning bijzonder gesteld te zijn 
op vrede en verzochten eerbiedig onze eischen te mogen vernemen. 
Van Eek deed in zijn antwoord voor hen niet onder in hoogdra- 
vende woorden. Hoog gaf hij op van de macht van de G>mpagnie, 
maar verklaarde, dat, nu zij vrede verzochten, de G>mpagnie 
wel zoo welwillend zou zijn op dat verzoek in te gaan op voor- 
waarden, die de heeren nu toch langzamerhand wel bekend zou- 
den zijn, en dat, als zij hun volmacht toonden, hij bereid was 
met hen in discussie te treden. De rijksadigaar verzocht ter be- 
spoediging de voornaamste voorwaarden te mogen vernemen. 
Het gezantschap zou deze dan aan den koning voorleggen en 
met het antwoord van den Koning terugkeeren, voorzien van 
geloofsbrieven. Van Eek deelde daarop de acht hoofdpimten 
mee*): 

1. De koning erkent de souvereiniteit van de Staten-Generaal 
en van de G)mpagnie over de Nederlandsche bezittingen op 
Ceilon en doet afstand van al zijn aanspraken op deze landen. 

2. Alle gevangenen, deserteurs, rebellen, gevluchte kaneel- 
schillers en het veroverde geschut zullen door den koning 
worden uitgeleverd. 

3. De koning staat alle stranden, die de Compagnie tot nog 
toe niet in bezit had, aan haar af. Verder de landen om 
Chilauw en Putulang, de Zeven Korles, de Vier Korles, 

*) Brieven van Ceilon 1766. II. 446 vlg.; 628 — 633. 
') Eisch van den Compagnie gedaen van den Coning van Candia be- 
staende in 8 verdrag Poincten. Brieven van Ceilon 1766. V. 1982 — 1983. 


65 

de dessavonije Saffergam en de Wannia Nogeere. De koning 
zal het kaneelschillen door de Compagnie in zijn land toe- 
staan. 

4. De Compagnie is gerechtigd deze landen naar eigen goed- 
dimken te regeeren, daar forten te bouwen, garnizoenen te 
l^;gen, enz. Alle tombo's ^) en administratieve bescheiden 
zullen uitgeleverd worden. 

5. Wederzijdsche onderdanen zullen handel mogen drijven en 
deserteurs en boosdoeners van beide zijden zullen worden 
uitgeleverd en gestraft. 

6. De door de Compagnie gemaakte onkosten zal de koning 
vergoeden. 

7. Beide mogendheden zullen een nauwe vriendschap onder- 
houden en de Compagnie verbindt zich den koning en zijn 
rijk te beschermen tegen geweld van buiten onder voor- 
waarde, dat de koning daarbij steun verleent. 

8. De koning zal met geen andere natie eenig contract aan- 
gaan. 

De rijksadigaar antwoordde hierop, dat vele krijgsgevangenen 
reeds overleden waren, dat de Compagnie een landbezit opeischte, 
zooals de Portugeezen zelfs nooit bezeten hadden en dat de koning 
onvermogend was en dus onmogeUjk aan artikel 6 kon voldoen. 
Van Eek maakte er hem opmerkzaam op, dat hij, daar het ge- 
zantschap geen volmacht had, niet met hen in discussie kon 
treden over deze punten. Nadat him een Singaleesche vertaling 
ter hand was gesteld, vertrokken zij met de belofte den volgenden 
dag met een positief antwoord terug te zullen komen. Van Eek 
verzekerde hun daarop, dat, zoo zij niet den volgenden dag met 
volmachten terugkeerden, hij hen in het paleis des konings te 
Kandi zou te woord staan. 

Den volgenden morgen verscheen alleen de dessave van Oede- 
palate, die voorgaf buiten voorkennis van het hof te komen. Hij 
deelde aan van Angelbeek, die )iem te woord stond, mede, dat het 
onmogelijk was voor de gezanten om nog heden met een volmacht 
te komen, want de koning was gisteren uit Kandi vertrokken en 
het duurde wel twee dagen voor men hem bereiken kon. Van 


*) Tombo:  inventaris,  schetskaart,  een soort kadaster. 


66 

Angelbeek antwoordde.dat het allen schijn had, of men de zaak 
op de lange baan wilde schuiven en het toch waarUjk niet nood- 
zakeUjk was voor een koning, die ernstig over vrede dacht, uit 
Kandi te vluchten. De dessave verklaarde hem echter, dat de 
koning uit schaamte, zich zoo'n voortreffeUjke natie tot vijand 
te hebben gemaakt, was gevlucht. Hij vroeg verder of de G>m- 
pagnie werkeUjk op de inwilliging van deze acht punten stond 
en betuigde zijn leedwezen, dat hij geen volmacht bezat, maar 
verklaarde dit uit de onwetendheid van het hof, hoe een dei^ge- 
Ujk stuk in te richten. Hij zou het zeer op prijs stellen, wanneer 
hij tot den gouverneur werd to^elaten. Van Angelbeek meende, 
gezien het ontbreken van een volmacht, over de punten niet te 
kunnen spreken, maar zou aan zijn laatste verzoek voldoen. Van 
Eek, die niets ongedaan wilde laten, wat den vrede zou kunnen 
bevorderen, ontving hem in bijzijn van twee leden van het Ge- 
heim Comité *). Na het onderhoud met van Angelbeek leverde 
deze audiëntie weinig nieuws. Van Eek antwoordde, dat het den 
koning toch weinig ernst moest zijn met den vrede, anders had 
hij wel een volmacht medegegeven en hij constateerde, dat, daar 
de gezanten gisteren beloofd hadden in een volmacht te zullen 
voorzien, hunne woorden dus onbetrouwbaar waren en dat het 
weinig zin had met onbetrouwbare gezanten te onderhandelen. 
Het begon den gouverneur te vervelen en hij deelde den dessave 
mede morgen zijn opmarsch naar Kandi te zullen voortzetten. 
De dessave betoogde nogmaals, dat het ontbreken van een vol- 
macht geen onwil was, maar onwetendheid. Men had zooiets nog 
nooit bij de hand gehad. Van Eek liet hem daarop een model 
geven, waarna hij vertrok. 

Den volgenden middag, i8 Februari, om 5 uur, kwam de des- 
save terug, nu in gezelschap van den dessave van Oewe. Zij waren 
nog niet in het bezit van een volmacht, maar die zou hun ach- 
terna gestuurd worden. Veel nieuws hadden zij niet te vertellen 
en van Angelbeek, die hen te woord stond, verklaarde op een 
vraag van de gezanten, dat het bezit van de stranden noodzake- 
lijk was, want door de onderhandelingen met den Engelschen gou- 

^) Aanteekeningen bij de audiëntie door den gouverneur van Eek ver- 
leent aan den dessave van Oedepalate. Brieven van Ceilon 1766. II. Fol. 

034—^39. 


67 

vemeur te Madras had het hof zijn onbetrouwbaarheid getoond 
De gouverneur, die hen niet wenschte te ontvangen, liet hun mede- 
deelen, dat hij hen te Kandi in het paleis van den koning te woord 
zou staan, zoo zij hem nog iets te verzoeken hadden. 

Vroeg in den morgen van den igen Februari 1766 brak het 
leger op en trok de Mahavile Ganga over. Zonder eenigen tegen- 
stand te ondervinden, bereikte men Kandi. De stad bleek verlaten. 
Een Nederlandsch soldaat, Johannes Bruin, vroeger door de 
Kandianen gevangen genomen en nu van de verwarring gebruik 
makend om te ontsnappen, kwam in het leger en verklaarde het 
volgende. Na het gevecht bij Oehoemi, waar de vijand ongeveer 
500 man verloren had, was de koning op aanraden van de priesters 
met 7000 man naar het leger getrokken. Onderweg had hij van 
de groote successen van den Hollanders gehoord en had toen rechts- 
omkeert gemaakt. Het leger had zich toen verspreid en men was 
begonnen alle schatten uit Kandi in het gebergte in veiligheid te 
brengen. Een dag of tien had men daarvoor noodig gehad en de 
langgerekte onderhandelingen van de Kandianen zullen geen 
andere bedoeling gehad hebben, dan het winnen van tijd. Bruin 
fungeerde gedurende zijn gevangenschap als heelmeester en de 
koning had hem opgedragen eenige rijksgrooten, die in de laatste 
gevechten gewond waren, te verbinden en hen vervolgens naar 
Oewe te brengen. Hij had zich weten te verschuilen en was zoo 
aan het terugtrekkende leger ontsnapt. Hij deelde verder nog 
mede, dat de Kandiaansche lijfwacht aan het plimderen was ge- 
slagen voor haar aftocht. 

Voor den aanval op Kandi had van Eek uitdrukkelijk het plim- 
deren verboden, maar nauwelijks .was het leger in de hoofdstad 
aangekomen, of iedere poging dit te beletten, mislukte ^). De 
kostbaarheden bestonden in hoofdzaak uit kostbaar lijnwaad, 
fraaie meubels, allerlei rariteiten, gemimt en ongemimt zilver. 

^) A. Rapport van den majoor Frankema en Duflo. Brieven van Ceilon 
1766. II. Fol. 381—387. 

B. Een berigt van den Colonel Feber over de Plondering van Kandia. 
Brieven van Ceilon 1766. II. Fol. 396 — 397. 

C. Een berigt van den secretaris van Angelbeek over het selfde geval 
Brieven van Ceilon 1766. II. Fol. 377 — 399. 

D. Copia berigt van de Candiasche raritijten die in de groote kas over 
gebragt zijn. Brieven van Ceilon 1766. II. Fol. 875. 


68 

Met groote moeite was van Eek er in geslaagd in beslag te nemen : 
„een groote zilvere en zwaer vergulde machine", die eenigszins 
leek op een groote klok, waarvan het bovenste gedeelte kon wor- 
den afgenomen. Het geheel woog 210 pond en had gediend om 
een goud met edelsteenen versierd kistje te bewaren, dat een 
tand van Boeddha bevatte. Het kistje zelf had de vorst mede- 
genomen, maar de klok was te zwaar en de Kandianen hadden 
haar daarom achter het paleis begraven. De klok werd door van 
Eek bestemd om aan het leger geschonken te worden inplaats 
van de beloofde gratificatie van / 100.000. — . De klok is echter 
later weer aan den vorst gegeven en de soldaten hebben de waarde 
in geld uitbetaald gekregen *). De tand van Boeddha was niet 
het oorspronkehjke heiligdom ■). Dit was verloren gegaan bij de 
verwoesting van Kandi door de Portugeezen in 1560. Verder had 
van Eek voor den cadet Driesen in bewaring genomen een gouden 
koker met gouden ola '). Bij de plundering van Kandi scheen 
nog al het een en ander zoek geraakt te zijn en er liepen geruchten, 
dat een zekere La Baume, een vriend van van Eek, daar meer van 
wist. Een later ingesteld onderzoek weerlegde deze beschuldiging 
en La Baiune bleek niet meer geplunderd te hebben, dan bij zulke 
gelegenheden gebruikeUjk was *). Een gedeelte van het koninkUjk 
archief werd ook gevonden en daarin bevond zich de brief van 
den Engelschen gouverneur van Madras, waarin hij beloofde een 
gezant te zullen zenden. 

Van Eek zou nog eenige dagen te Kandi bUjven om de zaken 
te regelen en dan weer naar Colombo terugkeeren. Hij bevorderde 
den Luitenant-Kolonel Feber tot kolonel, den Kapitein Frankema tot 
majoor en den secretaris van Angelbeek tot opperkoopman. 

Reeds overwoog hij de mogehjkheid het geheele rijk van Kandi 
in bezit te nemen en zelfs de koninkUjke macht op zijde te schui- 


^) Missive van Falck aan den Radja dd. 28 Jan. 1767. Brieven van Cei- 
lon. 1767. III. Fol. 1043 vlg. 

■) Mitton: The lost Cities of Ceylon, pag. 82 — 83. 

•) Getuygschrift van den CoUonel Feber en den Secretaris Angelbeek 
wegens de in den Boedel van den gouverneur van Eek zaliger gevondene 
goude koker met goude ola. Brieven van Ceilon 1766. II. Fol. 380. 

*) Missive van Falck aan Gouverneur-Generaal en Raden. 10 Nov. 1765. 

Brieven van Ceilon 1766. II. Fol. 363 — ^378. 


69 

ven *). In ieder geval, hoe de zaken ook liepen, een bezetten van 
Kandi zou noodzakelijk zijn. De omstandigheden waren niet on- 
gunstig, het klimaat was gezond, levensmiddelen vond men er 
in overvloed, kanonnen had men er in grooten getale aangetroffen 
en er was gelegenheid te over in de verlaten stad de troepen onder 
dak te brengen. De keuze van den bevelhebber was niet gemak- 
keUjk. Hij moest een bekwaam miUtair zijn en tevens een handig 
diplomaat. De keuze viel op den opperkoopman Marten Rein, 
die tot commandeur bevorderd werd. Een proclamatie *) werd 
uitgevaardigd, gericht aan de priesters, hooge en lage ambtenaren 
en het volk, waarbij zij aangemaand werden in het paleis te komen 
om de Compagnie te huldigen als souverein op straffe alles te 
verliezen en tot de laagste kaste gedegradeerd te worden. 

Intusschen spaarde men geen geld om door spionnen te weten 
te komen, waar het hof zich bevond. Het bleek naar Hangeran- 
ketti in Oewe gevlucht te zijn, terwijl de koninkUjke famiüe zich 
te Mandemanoere ophield. Om den koning en zijn rijksgrooten 
tot vrede te dwingen, werden er twee expedities uitgezonden. 
24 Februari ging de Kolonel van Wezel met 700 man naar Hange- 
ranketti en de Luitenant Hoemolts met 360 man naar Mandemanoere. 
Den volgenden morgen om 9 uur trof van Wezel den vijand op 
een rijstveld en na een kort en hevig gevecht bezetten de Neder- 
landers Hangeranketti. De soldaten sloegen aan het plunderen 
en luisterden naar geen appèl. Om de plunderaars uit het koninklijk 
paleis te verjagen het van Wezel het aan vier zijden in brand 
steken en na een moeiUjken marsch kwam men 26 Februari 's avonds 
in Kandi terug. Het tweede detachement had geen tegenstand 
ondervonden en keerde, na plundering en vernieling van het paleis 
te Mandemanoere, behouden in Kandi terug. Terwijl van Eek 
met smart wachtte op eenig bericht van Rein of hij de benoeming 
zou aanvaarden, Uet hij op 2 Maart de Majoor Frankema een 
inval doen om den vijand, die pogingen deed om zich in de buurt 
van Kandi te nestelen, te verjagen, wat met succes bekroond 
werd. Intusschen was men begonnen Kandi te versterken, waarbij 

^) Secreete missive van het Geheim Committe aan Gouverneur-Generaal 
en Raden in dato 7 Maart 1765. 

Brieven van Ceilon 1766. II. Fol. 411 — ^413. 
•) Brieven van Ceilon 1766. II. Fol. 590—591. 


L 


70 

de „Roomsche Christenen" onder leiding van hunne priesters 
Petrus Mahl, een Duitscher, en Michiel Francisco, een Portugees, 
goede diensten bewezen. Bericht was binnen gekomen, dat Rein 
de benoeming aanvaardde en van Eek maakte nu aanstalten 
Kandi te verlaten. Eerst richtte hij zich nog met een missive tot 
het hof, waarin hij mededeelde, dat de G)mpagnie uit Hefde tot 
den vrede bereid was afstand te doen van de Wannia Nogeere 
en de schadevergoeding, terwijl zij ook wel iets wilde laten vallen 
van hare eischen aangaande de binnenlanden. Gevolmachtigden 
konden zich wenden tot Rein of van Eek *). De Kolonel Feber zou 
het bevel zoolang op zich nemen tot Rein was aangekomen en 
na eerst nog een instructie voor Rein in gereedheid te hebben 
gebracht ■), waarin hij hem aanbeval de compagnie Fransche 
vrijwilligers in vasten dienst te nemen en hun commandant den 
Kapitein Pierre Duflo, tot majoor te bevorderen, vertrok hij. 
Tevens deelde hij Rein mede, dat hij het plan had, om, als er in 
Augustus een kleine onderbreking van den regentijd was, met 
een nieuwe expeditie door de Drie en Vier Korles op te rukken. 
Zonder eenige incidenten bereikte van Eek lo Maart Colombo. 
Op 13 Maart werd te Colombo beraadslaagd en de stand van 
zaken besproken. Van Eek was intusschen ziek geworden en niet 
meer in staat de vergaderingen bij te wonen. Op 26 Maart kon hij 
nog de kracht vinden in een missive aan den raad zijn meening 
uiteen te zetten *), waarover de raad op 27 Maart beraadslaagde. 
De regeering te Kandi was zeer verward. De koning, vadsig van 
aard en als vreemdeling nooit opgeleid voor de regeering, Het 
zich geheel beheerschen door zijn Malabaarsche bloedverwanten. 
Zij zagen wel in, welke groote voordeelen het hof zou kimnen 
genieten van den handel in de producten van Ceilon, vandaar him 
vijandige stenuning jegens de Compagnie. Aan afstand van grond- 
gebied aan de Compagnie dachten zij alleen daarom al niet, omdat 

^) Copia Translaat Ola van den gouverneur van Eek aan de gesamentlijke 
Hofsgroten voor zijn vertrek uyt Candia. Brieven van Ceilon 1766. II. 

Fol. 592—593. 

') Instructie van den gouverneur van Eek bij zijn vertrek uit Candia 
den commandeur Rein tot narigt nagelaten. Brieven van Ceilon 1766. II. 
Fol. 923 — 930. 

•) Propositie van den Gouverneur van Eek in den Secreeten raad overge- 
legt in dato 26 Maart 1765. Brieven van Ceilon 1766. II. Fol. 582 — 586. 


71 

adj de bestuurders van de verschillende korles waren. Het feit, 
dat men ons vroeger de Zeven Korles had aangeboden moest dan 
ook alleen hieruit verklaard worden, dat de tweede rijksadigaar, 
die daar het bestuur over voerde, in ongenade was gevallen. De 
vorst zelf verlangde naar vrede, maar wat voor zin had het om 
met een vorst, die zoo de speelbal was van de verschillende partijen, 
vrede te sluiten. Dit kon immers geen bestendigen toestand op- 
leveren en de vrede was afhankeüjk van de grilligheid van de 
rijksgrooten. Was het daarom niet beter het koninklijk gezag op 
het eiland te doen verdwijnen, of in ieder geval dezen vorst te 
vervangen door een, die zelfstandiger kon staan tegenover zijn 
omgeving? De omstandigheden waren nu gunstiger om dit plan 
ten uitvoer te brengen. Om het komnkUjk gezag te vernietigen 
moest men nu den oorlog met kracht voortzetten, men kon dan 
nog dit jaar, als in Augustus en September de regen een weinig 
ophield', beginnen met de Vier Korles of een ander benedenland 
te bezetten. Het volgend jaar moest de koning dan uit zijn schuil- 
hoeken verjaagd worden door een expeditie van Batticaloa uit 
te laten oprukken. Het leger diende dan nog versterkt te worden 
met I200 Maleiers en looo koelies. 

Wilde men niet tot dezen uitersten maatregel overgaan, maar 
liever een ander vorst op den troon verheffen, dan zou het nus- 
schien aanbeveling verdienen, daarvoor een Siameeschen prins 
te bestemmen. Men kon hem dan de bovenlanden in leen, of zoo 
noodig in souverein bezit geven. De Compagnie moest dan voor 
zich opeischen het souverein bezit van de benedenlanden en vooral 
de Drie en Vier Korles, de dessavonije Saffergam of tenminste 
een gedeelte daarvan, de Zeven Korles van het gebergte Ketta 
af tot aan zee en noordwaarts tot de rivier van Chilauw en verder 
alle aan zee gelegen landen. De vernietiging van de vorst eUjke 
macht verdiende de voorkeur. Men kon de binnenlanden aan de 
geschiktste rijksgrooten geven, die dankbaar zouden zijn, dat de 
Compagnie hen tot zelfstandige vorstjes had gemaakt. Zorgde 
men voor eenige verdeeldheid onder deze heeren, dan zou er niet 
opnieuw een éénhoofdig gezag ontstaan. 

28 Maart verUet Feber Kandi. Hij liet een bezetting van 1695 
man achter en op den terugweg werden alle veldposten tusschen 
Kandi en Wisenawe gehcht. Te Wisenawe zelf bleef een bezet- 


t9 

>i 

9» 


72 

ting van 566 man en te Katt^ampelle 402 man. Op 6 April kwam 
hij te Colombo en trof van Eek niet meer onder de levenden aan. 
Op I April 's morgens te drie uur was de gouverneur overleden, 
„gevolgd op een quynende ziekte, die door de fatigues in de Jong- 
ste expeditie veroorzaakt zijnde, ons nog hem gevaarUjk toe- 
scheen, voordat zich, Zondagavond den 31 Maart, Jongstl. bij 
het groot geval van krachten eene brandende koorts voegde, 
die noch in die selfde nacht, van zijn roenuiichtig leven, zulk 
een ontijdig einde maakte" *). Het gezag werd zoolang gevoerd 
door den raad, terwijl de gouverneur van Jafanapatnam, Moyaart, 
tijdeUjk het voorzitterschap waarnam. 

Op den overwal intrigeerde men hard tegen de Compagnie, 
vooral een zekere Oemoer Gatta, in 1760 wegens smokkelhandel 
op Ceilon gevangen genomen, maar ontsnapt, onderscheidde zich 
daarbij '). Er bevond zich daar ook een zekere Moetoe Soeper 
Nare Singa Andewer, een pretendent voor den troon te Kandi, 
die beweerde van den laatsten koning uit de Singaleesche dynastie 
af te stanunen. Hij was bereid naar Ceilon over te komen. De 
raad besloot in haar vergadering van 30 Mei deze overkomst te 
bevorderen, want het kon aanleiding geven tot verdeeldheid onder 
de Kandianen. Het hof zag bhjkbaar de zaak ook zoo in, want met 
geld hadden de koninkUjke gezanten gedaan gekregen, dat men 
aan den overwal den pretendent vasthield*). Later lukte hetV 
hem te ontsnappen en 6 Augustus kwam hij op Ceilon met een 
gevolg van 38 personen. De autoriteiten ontvingen hem met 
gepaste eerbewijzen en daar zij het noodzakeUjk achtten hem een 
zekeren staat te laten voeren, werd hem een toelage gegeven, 
waarvan hij rekening en verantwoording moest afleggen aan de 
Compagnie. Te Colombo twijfelde men aan zijn afkomst, maar 

>) Secreete brief van de Leeden van het Geheim Committe aan Gou- 
verneur-Generaal en Raden in dato 13 April 1765. dieven van Ceilon 1766 
II. 491—495. 

•) Missive van 17 Mei 1765. &ieven van Ceilon 1766. II. 495 — 511. 

*) Zie voor de geschiedenis van dezen pretendent de missiven. Brieven 
van Ceilon 1766. II. Fol. 512 — ^525; 540 — ^547. 

Rapport van van Angelbeek en Adriaan Moens behelsende hun weder- 
varen bij den pretendent tot den Candiaanschen throon. Brieven van Cei- 
lon 1766. II. Fol. 890—897; dito van van Angelbeek, Fol. 89S— 902; schrif- 
telijke opgave door den pretendent wegens zijn afkomst, Fol. 903— 904- 


73 

hij hield vol wel degeUjk een afstammeling van de Singaleesche 
dynastie te zijn. Volgens zijn zeggen was hij in zijn jeugd met 
zijn moeder door een bijzit van den koning verdreven en naar de 
kust van Coromandel gegaan. Bij informatie kre^ men 12 Juli 
bericht, dat op den overwal van een dergeüjk persoon niets bekend 
was, ook de naam, dien hij nu droeg, was daar onbekend. Wd 
had vroeger te Naganapatnam een broer van de moeder van den 
tegenwoordigen koning geleefd, die nu ongeveer 40 jaar moest zijn 
en vroeger eens een poging had gedaan, zich van den troon van Kandi 
meester te maken. Men meende dan ook, dat de pretendent wd 
dezelfde persoon zou zijn. Enkde Singaleesche rijksgrooten en 
een priester, die den pretendent opgezocht hadden, verklaarden, 
dat wat hij omtrent famiUe- en huiselijke omstandigheden ver- 
tdde, wel juist was, maar dat zij van zijn geschiedenis zelf nooit 
gehoord hadden en dat zoover zij wisten iets dergeUjks nooit 
plaats had gehad. 

In Kandi zelf verliepen de zaken niet naar wensch. De Kandia- 
nen concentreerden zich na den eersten schrik weer om de hoofd- 
stad en de Majoors Duflo en Frankema deden eenige uitvaUen. 
De commandant Rein lag ziek, tengevolge van oververmoeidheid 
en slecht drinkwater. Daar de regentijd begonnen was, zat men 
te Kandi zonder eenige commimicatie. Het had oorspronkelijk 
in de bedoeling gdegen een bezetting van 1200 man achter te 
laten, maar ten slotte bleven er 1696. Terwijl Feber er nog het 
bevd voerde, had men een grooten voorraad rijst opgeslagen, 
naar een deskundige schatting wd 29948 parra's ^). Toen men den 
voorraad begon te gebruiken, bleek al gauw, dat deze raming 
ved te hoog was en tenslotte bleek de voorraad maar 13000 
parra's te bedragen. ') In Kandi zelf waren hed wat zieken, onder 
de inlanders heerschten kinderpokken, buikloop en koortsen. 
Het gebrek aan levensmiddden deed zich meer en meer gevoden. 
Door vermindering van de rantsoenen en door jagen in de om- 


^ )Parra: 40 pond. 

■) Brieven van Ceilon 1766. II. 535 vlg.; Verantwoording van den Collo- 
nel Feber nopens het voorgevallene bij zijn vertrek uyt Kandia, Brieven 
van Ceilon 1766. II. 388, 390. Korte sterkte van de Candiasche bezetting. 
Daar agter een restant lijst van de Proviand onder 28 Maart in Candia in 
wesen geweest. Brieven van Ceilon 1766. II. 879. 


74 

geving trachtte men het nog zoolang mogeUjk te rekken. Men 
voorzag echter, dat in de maand Juli de voorraad verbruikt zou 
zijn. Hulp was dan ook dringend noodig. De conmiandant Rein 
was gestorven en de Majoors Frankema en Duflo zonden een 
briefje in Latijn met Grieksche letters naar Colombo *). 

Het had in de bedoeling gelegen eind Augustus of begin Sep- 
tember een hulp-expeditie naar Kandi te sturen. Na dit alarmee- 
rende bericht besloot de Geheime Raad op 29 Jimi zoo vlug moge- 
lijk door de Vier Korles een klein leger te sturen. Nog in de maand 
Juli trok een kleine macht van ongeveer 800 man met zoo weinig 
mogeUjk bagage en enkele lichte mortieren naar KandL Men be- 
sloot alleen in Sitavaka een kleine wacht achter te laten. Op 9 
Augustus had te Roeanella, vier uur boven Sitavaka, het eerste 
treffen met den vijand plaats. De Majoor Medeier *) voerde het 
bevel over deze expeditie. Het voortrukken ging maar zeer lang- 
zaam, daar de hevige regen de dalen deed onderloopen en de 
koelies onder deze omstandigheden de voorkeur gaven aan deser- 
tie. EindeUjk bereikte het legertje 14 September de Mahavile 
Ganga en was dan ongeveer een uur van Kandi. Daar vernam 
men, dat de bezetting door honger gedreven de hoofdstad had 
verlaten. Medeier aanvaardde nu den terugtocht*). 

De bezetting te Kandi had zoo lang mogehjk gewacht, maar 
in Juli en Augustus begon er hongersnood te komen. Het was 
onverantwoordelijk langer te blijven en men besloot voor de herfet- 
regens de stad te verlaten*). 31 Augustus 's avonds negen uur 
verheten de Hollanders, na de stad in brand gestoken te hebben, 
KandL Alles wat maar eenigszins gemist kon worden lieten de 
beide majoors achter en vernielden het, het geschut werd ver- 
nageld. Voedsel voor de troepen was er niet en men hoopte onder- 

^) Translaat latijnsche brief door de Majoors Frankema en Duflo uit 
Candia aen den gouv. van Ceilon in dato 8 Juny 1765. Brieven van Ceüon 
1766. II. 664. 

') Soms ook Middeler genoemd. 

*) Missive van 8 Oct. 1765. Brieven van Ceilon 1766. II. 529 — 581; Dag- 
verhael van den Majoor Jan Hendrik Middeler dd. 31 Deo. 1765. Brieven 
van Ceilon  1766. V.  1989 — ^2030. 

*) Dagregister nopens het voorgevallene in Candia tot het verlaaten 
van gemelde stad en de terugkomst der bezetting op 't kasteel zedert 10 
Maart — 20 Sept. 1765. Brieven van Ceilon 1766. II. Fol. 674 — 814. 


75 

weg nog wel iets te vinden. Vooral het transport van de zieken 
baarde zorgen en drie dagen duurde dan ook het overtrekk^i 
van de Mahavile Ganga. Ze namen den bij de instructie aan Rein 
voorgeschreven weg door de Vier Korles. De vijand had overal 
de wegen bezet en de overtochtsplaatsen over het gebergte ver- 
sterkt. Te Wallewagodde verbleven de troepen twee dagen, scho- 
ten werden gelost om te onderzoeken of aan de andere zijde van 
het gebergte Ballane misschien ook ontzet opdaagde» maar ze 
bleven onbeantwoord. Het gebergte was zóó door de Kandianen ver- 
sterkt, dat men den overtocht niet aandurfde. Een Singalees wees 
hun een tot nu toe onbekenden weg, noordeUjk over den rug van 
het gebergte, die achter Wewede uitkwam. Uit dankbaarheid 
werd hem later een gouden keten geschonken. Na groote moeiUjk- 
heden bereikte het leger eindeUjke Wisenawe, i8 man waren 
onderweg gestorven, 14 gesneuveld, 4 verdronken en 15 had 
men moeten achterlaten. 12 September kwam te Colombo de 
tijding van den terugtocht, waarop bevel gegeven werd aan Majoor 
Medeier zijn onderneming te staken en zoo mogeUjk ergens in het 
gebergte Ballane stand te houden. Het terugtrekken van onze 
troepen zou de Kandianen overmoedig maken en het werd dan 
ook noodzakeUjk geacht verschillende plaatsen van een verster- 
king te voorzien. 16 September kwam te Wisenawe het bericht, 
dat de Kandianen uit de bovenlanden begonnen af te zakken. 
Het weer was bijzonder slecht, aanhoudende regen belenunerde 
de krijgsoperaties, De grenzen van de Drie en Vier Korles werden 
bezet en men probeerde onder militaire dekking in dit gebied 
kaneel te schillen. Dit mislukte echter, deels door de vreesachtig- 
heid van de schillers, deels doordat de transporten te veel troe- 
pen veilde. Tenslotte trok men de troepen uit de Vier Korles 
terug. In de overige deelen van het eiland bleef het rustig. Voor- 
uitgeschoven posten over de Waluwe dienden om de zoutpannen 
ten Oosten van deze rivier te beheerschen. Eveneens werden de 
zoutpannen bij Putulang en Chilauw bezet. De Compagnie had 
zoodoende den zouttoevoer naar Kandi in handen. Na de auto- 
riteiten te Manaar en Jafanapatnam op de hoogte gebracht te 
hebben, sloot de regeering te Colombo de grenzen voor allen 
toevoer naar Kandi. De bewoners van Putulang, een district, dat 
nu aan de Compagnie behoorde, leefden echter van dezen handel 


76 

in zout. Om hen niet in moeilijkheden te brengen, kocht de Com- 
pagnie dit artikel van hen en gaf daarvoor in ruil rijst. 

Het is moeiUjk zich een denkbeeld te vormen in welken toe- 
stand de Kandianen zich bevonden. Ongetwijfeld moest er groot 
gebrek onder hen heerschen. Groote deelen van het land waren 
door den strijd verwoest en de bewoners uit deze streken waren 
gevlucht naar het overige gebied. Er moest daar dus ophooping 
van bevolking zijn, wat een goede bebouwing van de velden in 
den weg stond, juist nu er meer voedsel noodig was, bovendien 
had de Compagnie den toevoer stopgezet. Zou de vijand hierdoor 
tot vrede gedwongen worden? Er was reden om er aan te twijfelen. 
De commandeur Moyaart had buiten den Geheimen Raad om 
den 24en Mei een brief *) geschreven aan den koning en het ant- 
woord *) stemde niet hoopvol : Men kon het eiland gerust tot één 
groot bloedbad maken, het hof dacht niet over vrede. Ook was 
er nog steeds geen antwoord gekomen op den brief van den gou- 
verneur van Eek. Allerlei ola's werden onder de bevolking ver- 
spreid om deze op te zetten tegen de Compagnie en hierin werd 
zelfs gezinspeeld op een verdrijving van de Hollanders uit hunne 
versterkte plaatsen. Het hof deed ook nog steeds moeite om ver- 
sterking te krijgen van den overwal. Van Nagapatnam werd per 
brief dd. 3 September bericht, dat er ges^nten aangehouden 
waren, die op weg waren van Kandi naar Tansjour. Ook van Tuti- 
corijn kreeg men dergeUjke berichten. De regeering te Colombo 
vond er aanleiding in om per circulaire de conunandanten van 
de voornaamste faavenplaatsen te waarschuwen en er werd een 
premie uitgeloofd voor het arresteeren van gezanten van Kandi. 
Ten overvloede waarschuwde men bij missive van 2 October 
nogmaals den commandant van Manaar, terwijl „het opperhoofd 
„van de overwalsche Etablissementen" de Vos ook terdege op 
zijn hoede zou zijn. 

De nieuwe gouverneur. Mr. Iman Willem Falck •), was in 1736 
op Ceilon geboren. Zijn opvoeding had hij genoten ten huize van 

^) Brief van den Jafnas Commandeur A. Mooyaert aan den Koning 
Kiertje Srie in dato 24 May 1765. Brieven van Ceilon 1766. II. 919 — 290. 

•) In dato 14 Juni 1765. Brieven van Ceilon 1766. II. Fol. 921 — 922. 

*) Colenbrander: Gedenkschriften van Aflton Reinhard Falck, pag. i, 2, 
328, 329. 


77 

zijne grootmoeder, Constantia Maria Meinertzhagen te Utrecht. 
In 1756 ging hij na zijn promotie naar Indië, waar hij snel car- 
rière maakte in den dienst van de Compagnie. In 1759 werd hij 
benoemd tot geheimschrijver van den Gouverneur-Generaal Mossel, 
in 1761 bevorderd tot koopman, nam hij met ingang van 1763 
het secretariaat van de Hooge Regeering waar. In 1765 werd hij 
benoemd tot Gouvemem" van Ceilon, welk ambt hij bleef beklee- 
den tot 1783. Nadat hij in 1767 tot Raad Extra ordinaris en in 
1776 tot Raad ordinaris van Indiê benoemd was, bood men hem 
in 1781 de fmictie van Directeur-Generaal aan, maar daar hij 
geen zin had den Augias-stal te Batavia te reinigen, bedankte hij . 
In 1785 tenslotte is hij, na twee jaar als ambteloos biurger geleefd 
te hebben, te Colombo overleden. 

Falck dan kwam 28 Juli 1765 met het ''schip „BUjswijk" te 
Gale aan, vanwaar hij de reis over land maakte naar Colombo, 
waar hij 9 Augustus arriveerde. In opdracht van Heeren XVII 
schreef hij reeds den volgenden dag een missive aan het hof *), 
waarin de Compagnie zich bereid verklaarde vrede te sluiten, 
mits het hof binnen een maand antwoord had gezonden en be- 
hoorlijk gevolmachtigde gezanten wilde zenden *). Het antwoord 
liet lang op zich wachten en men begon reeds het ergste te vree- 
zen. EindeUjk kwam er een missive van den dessave van Saffer- 
gam aan den dessave de Coste, waarin de komst van een konink- 
Ujk gezantschap ter verwelkoming van den nieuwen gouverneur 
werd aangekondigd. VermoedeHjk was dit een voorwendsel om over 
den vrede te spreken en in zijn vergadering van 3 December be- 
sloot de Raad om, als zulks inderdaad bleek, op deze onderhande- 
lingen in te gaan, hoewel het antwoord twee maanden over tijd 
was. 12 December 1765 kwam het gezantschap aan. Het bleek, 
dat zij geen volmacht hadden en ondanks dit verzuim besloot de 
Raad 15 December toch met deze gezanten van gedachten te 
wisselen. Zij hadden nl. laten doorschemeren, dat zij wel mon- 
deling opdracht hadden gekregen en dat zij wel konden mede- 


*) Missive van Falck. Brieven van Ceilon 1766. II. Fol. 672 — 673. 

*) Secreete brief van den gouverneur Falck en 't geheim Committe aan de 
vergaderüig van XVII, in dato 27 Jan. 1766. Brieven van Ceilon. 1766. V. 
Fol. 1643 — 1657. 


78 

deden, welke eischen de koning zou kunnen inwilligen ^). Veel 
verwachting had Falck niet van deze conferentie, maar een mede- 
deeling van onze eischen kon niet schaden en hij dacht er geen 
oog^blik over de voorbereiding van de nieuwe militaire expeditie 
stop te zetten. Daar deze zaken zich niet leenden voor een open- 
baar gehoor, werden van Angelbeek en de Coster met de onder- 
handelingen belast. UitdrukkeUjk werd als voorwaarde gesteld, 
niet af te wijken van de reeds meegedeelde acht punten. Alleen 
van de oorlogsschatting mochten zij afzien als zij daarvoor in 
de plaats eenige streken in de binnenlanden konden krijgen, die 
de Compagnie vroeger had bezeten. Desnoods konden zij voor- 
spiegelen een teruggave van hetgeen in de laatste veldtochten 
in de Zeven Korles veroverd was en het gebied om Chilauw. 
Vooral moesten zij nog eens aandringen op het halen van een 
volmacht. i6 December 's avonds had het eerste onderhoud 
plaats. Na een heftige discussie bereikten van Angelbeek en de 
Coste de erkenning van de souvereiniteit van de Compagnie over 
hare landen en den afstand van de aanspraken van den koning. 
Eveneens stemden de gezanten toe in de uitlevering van alle 
gevangenen, deserteurs en rebellen. Over den afstand van de 
stranden konden zij zich niet uitlaten, maar zij zouden het den 
koning voorslaan, hoewel zij vreesden, dat er bezwaren zouden 
zijn. Zij hadden natuurUjk daarbij aan de zoutpannen gedacht. 
Afstand van gebied in de binnenlanden weigerden zij hardnekkig. 

In de vergadering van den Raad op 17 December besloot men 
den eisch van den afstand van de stranden wat te verzachten. 
De Kandianen zouden het recht behouden, zout uit de zoutpan- 
nen te halen en de breedte van het afgestane gebied zou niet 
meer bedragen dan enkele mijlen. Om den afstand van de bin- 
nenlanden wat aantrekkeUjker te maken, werd machtiging gegeven 
den koning een deel van de winst in den olifantshandel toe te 
zeggen. De tweede conferentie met de gezanten leverde geen 
resultaat. Hardnekkig bleven zij gebiedsafstand in het binnenland 
weigeren en zij verklaarden dan liever den oorlog voort te zetten. 

In de vergadering van 18 December droeg men van Angelbeek 

>) Relaasen van den Mahomadhaar Johan Alvis en Don Joan Hanga- 
kon in daüs 13 en 14 en 15 December 1765. Brieven van Ceilon 1766. V. 
Fol. 1909 — 1919. 


ft 


79 

en de Coste op nog een poging te wagen. Bleven  de gezanten 

echter weigeren, dan moest verklaard worden, dat op dezen voet 

geen vrede te sluiten was en de kroonpretendent moest tegen hen 

uitgespeeld worden. Het verloop moest echter zoo zijn, dat de 

onderhandelingen niet werden afgebroken. 
De gezanten bleven echter weigeren en omtrent den pretendent 

verklaarden zij, dat hij onmogeUjk een afstanmieling kon zijn 

van den laatsten Singaleeschen koning. 

Op 19 December vergaderd, besloot de Raad nu van de bin- 
nenlanden af te zien onder uitdrukkelijke voorwaarde, dat de 

G>mpagnie het recht zou hebben „in die en de verdere kaneel- 
gevende landen eens vooral en zonder nadere aanvrage kaneel 
te mogen schillen" en de koning zich verbond „de Kompagnie 
voortaen  ninmier  eenige  kostbaere  of  onereuse  diensten  te 

vergen" *). 
Het geheel werd nu samengevat in veertien punten  en  de 

gezanten beloofden hun best te zullen doen, dat de koning de 

voorwaarden aannam. 

Art. I. De koning zal een nieuw contract teekenen, dat duren 
zal „zoo lange als zon en maene schijnen". 

Art. 2. De koning zal daartoe gezanten sturen van voldoende 
volmacht voorzien. 

Art. 3. Alle krijgsgevangenen, deserteurs en rebellen zullen 
worden uitgeleverd en het veroverde geschut terug- 
gegeven. 

Art. 4. De koning erkent de Staten-Generaal en de Compagnie 
„voor wettige souverainen en eenigste opperste Heeren" 
van alle landen, die de G>mpagnie tot dus verre bezeten 
heeft en doet afstand van zijn aanspraken. 

Art. 5. De Compagnie zal alle, door haar in dezen oorlog veroverde 
landen teruggeven, met uitzondering van de stranden van 
Putulang en Chilauw van de Kaimelle tot Jafnapatnam. 

Art. 6. De koning staat af alle stranden rondom het eiland, één 
Singaleesche mijl landinwaarts. 

Art.  7. De onderdanen van den koning zullen zout mogen halen 

^) Vier commissoriale rapporten van dessave de Koste en secretaris 
Angelbeek in datis 16, 17, 18 en 19 Dec. 1765. &ieven van Ceilon 1766. 
V. Fol. 1920 — 1981. 


8o 

in de zoutpannen van Putulang en Chilauw, als ook op 

de Oostkust, zonder daartoe eerst pennissie te vragen. 

Art.  8. De Compagnie zal de vrijheid hebben overal in het land 

van den koning kaneel te schillen, zonder permissie te 

vragen. 

Art.  9. De Compagnie mag alle maatregelen nemen, die zij noodig 

acht tot bescherming van haar kaneelschillers, zonder 

dat dit als een onvriendelijke daad mag worden uitgelegd. 

Art. 10. Wederzijdsche onderdanen zullen handel mog^i drijven; 

misdadigers en deserteurs zullen worden uitgeleverd. 
Art. II. Tusschen beide mogendheden zal een nauwe vriendschap 
worden onderhouden en de Compagnie zal den koning 
beschermen tegen geweld van buiten, mits de koning 
belooft zijn steim daarbij te verleenen. 
Art. 12. De koning zal met geen andere natie een contract aangaan. 
Art. 13. De Compagnie geeft vruchtbare landen aan den koning 
terug en krijgt  daar niets  dan  dorre  stranden  voor, 
welker bescherming haar lasten nog maar vermeerderd. 
De koning zal zich dan ook verbinden: „der Kompagnie 
,ninmier, onder wat voorwendsel 't ook zij, eenige kost- 
,bare of andersints bezwaerüjke instantien te zullen doen." 
Art. 14. Wanneer binnen 15 dagen op deze voorstellen geen ant- 
woord komt, beschouwt de Compagnie ze als niet gedaan. 
Op 20 December had de afscheids-conferentie plaats, waarop 
de gezanten betoogden dat een termijn van 15 dagen te kort was. 
De Compagnie kon geen langeren termijn toestaan, daar anders 
de droge tijd en dus de gelegenheid voor krijgsondememingen 
voorbij ging. 22 December vertrokken zij. 6 Januari 1766 kwam 
er een missive van den dessave van Saffergam met de mededeeUng, 
dat er gezanten naar Colombo zouden vertrekken. Falck ant- 
woordde, dat zij zich moesten haasten, want dat de termijn ver- 
streken was en de vijandeUjkheden dus hervat werden. 25 Januari 
kwam er bericht, dat zij te Roeanelle aangekomen waren en den 
26sten te Sitavaka zouden zijn, waarop gecommitteerden ver- 
trokken om hen te ontvangen. 

Op 13 Januari had men in den Raad besloten de krijgs-operaties 
voortgang te laten hebben. Majoor Duflo kreeg nu last met 1000 
man naar Wisenawe op te rukken en den 25sten Januari het land 


8i 

van den koning binnen te vallen. Feber zou met 2000 man van 
Sitavaka uit de Drie Kories en Saffergam binnentrekken. Gebrek 
aan koelies verhinderde hem op 't oogenbUk op te rukken. 

De kansen van den pretendent stegen. Er bleken lieden te zijn, 
die zich de toedracht van de zaak herinnerden en de dessave van 
de Zeven Kories en de rijksadigaar hadden zich met hem in ver- 
binding gesteld, de eerste had zéifs zijn trouw en aanhankeUjk- 
heid betuigd. Een van de ambassadeurs op de derde conferentie 
had aan van Angelbeek verzekerd, dat men openUjk het verhaal 
van den pretendent wel ontkende, maar het toch juist was. Rij- 
dende naar de afscheids-audiëntie, had deze gezant den koop- 
man Moens, met wien hij in één karos zat, een briefje in de hand 
gestopt, luidende: „Een prins, zoon van Nareendre Singa, is in 
zijn jonge jaeren absent geraeckt'\ Met dat al had men nog geen 
zekerheid omtrent  de persoon van den prins ^). 

De koninklijke gezanten bleken als antwoord op onze eischen 
een brief mede te brengen, die niet door den koning geteekend 
was, ook waren zij niet in het bezit van een volmacht '). Na be- 
raadslaging besloot men toch maar onderhandelingen te voeren, 
de beide leden van den Raad de Coste en van Angelbeek werden 
daarmede weer belast. Wat de volmacht betrof, na twee conferenties 
bracht men het zoover, dat de gezanten plechtig verklaarden, dat, 
hetgeen zij overeenkwamen, door den koning zou worden ge- 
ratificeerd. Het antwoord van Zijne Majesteit luidde puntsgewijze : 
Art.  I en 2 kan worden to^estaan, aUeen alle voordeden en 
landen, die het hof vóór den oorlog had, bUjven aan 
het hof. 
Art.  3  wordt toegestemd. Er wordt aan herinnerd, dat wij ook 
krijgs-gevangenen hebben gemaakt.  Hunne uitlevering 
wordt  echter niet verzocht.  Waar het te  Hangwelle 
veroverde geschut feitelijk is, weet de koning niet en 


^) Rapport van den secretaris van Angelbeek in dato 22 Dec. 1765. 
Brieven van Ceilon 1766. V^ Fol. 1984 — 1988. 

■) Missive van den Gouverneur en Raad aan Heeren XVII dd. 12 Nov. 
1766. Brieven van Ceilon 1767. I. Fol. 5 — 62. 

Secreete brief van Gouverneur en Geheim Committe aan Gouverneur- 
Generaal en Raden dd. 6 Febr. 1766. Brieven van Ceilon 1767. I. Fol. 
146 — 163. 

6 


/ 


] 


82 

hij meent zich te herinneren, dat het later weer in onze 
handen gevallen is. 
Art.  4  wordt toegestaai^, mits de daarin zich bevindende offer- 

plaatsen ongehinderd kmmen worden bezocht. 
Art.  5  kan Zijne Majesteit niet als een vriaidschapsdaad be- 
schouwen. 
Art.  6 en 7 worden beslist geweigerd. Liever vecht men door, 

dan dit toe te staan. 
Art.  8. Toestemming wordt gegeven kaneel te schillen in de 
Zeven Korles, bij Putulang, in de Vier KotIcs, de Drie 
Korles, in Boelatgamme, in de benedenlanden en Saf- 
feigam, ook op plaatsen, waar dat vroeger door de Com- 
pagnie niet werd gedaan. Maar de koning staat op het 
zenden van een jaarUjksch gezantschap met geschenken. 
Verder mag de Compagnie het hout hakken, dat zij 
noodig heeft en de olifanten zullen ongehinderd door- 
gelaten worden naar Ja&iapatnam. 
Art.  9. De Compagnie moet het als een voldoenden waarborg 
beschouwen, dat de koning zqn toestemming geeft. Bij 
misdraging zal de koning straffen. 
Art. 10  wordt toegestaan. 
Art. II en 12 worden toegestaan* 

Art. 13. Daar van den koning verwacht wordt, dat hq met geen 
vreemde naties een contract aangaat, is het billijk, dat 
de Compagnie dan ook zoigt voor de waren, die Kandi 
uit deze lauiden noodig heeft 
De Raad besloot hierop te laten antwoorden, dat de voorstellen 
geheel onvoldoende waren en dat wij van onze eischen niets kon- 
den laten vallen. Voor het kaneelschillen in 's konings land wilde 
men wel permissie vragen, mits omgekeod de koning verlof vroeg 
voor het zout halen en onze gezanten mrt dezelfde earbewqzen 
werden ontvangen als koninklgke gezanten en dus niet meer 
voor Zgne Majesteit bdioefden te knielai. Nog denzeUden mor- 
gen had er een conferentie met de gezanten plaats. Deze bleven 
echter hardnekkig c^ hun standpunt staan, ook toen men hun 
mededeelde, dat de Majoor Duflo met 1000 man onder weg was 
naar Matule, een gebied ten Noorden ea Noord-Oostoi van KandL 
Vtfgeefech waren ook de pogingoi <Hn de voorwaarden in wat 


83 

zachteren vorm te stellen. Onze onderhandelaars verklaarden 
daarop, dat de onderhandelingen werden afgebroken. De gezanten 
werden den volgenden dag in af scheids-audiëntie verwacht en zouden 
tot de grens toe uitgeleide gedaan worden. Bij het wegrijden 
drongen de gezanten bij de tolken aan op een mogelijke verzach- 
ting van de voorwaarden, maar deze verklaarden zeer beslist, 
dat zij daar niet op behoefden te rekenen. Ook een poging, om die 
gedeelten van de stranden te behouden, die de zoutpannen be- 
vatten, slaagde niet. De gezanten verklaarden nu geen machti- 
ging te hebben in den afstand van de stranden toe te stemmen, 
maar zij verzochten een wapenstilstand van twaalf dagen om met 
Kandi in schrifteUjke overleg te treden. 

Op de zitting van 31 Januari bekeek de Raad de zaken nog 
eens van alle kanten en besloot den wapenstilstand toe te staan, 
mits de Kandianen het leger van Duflo, dat in het rijk van Matule 
stond, van levensmiddelen voorzagen. De redenen voor deze toe- 
gevendheid waren de volgende: Bij de conferenties was gebleken, 
dat de Kandianen in een neerslachtige stenuning waren en dat zij 
naar vrede verlangden. Zij toonden dat door een ongewone be- 
leefdheid van de gezanten en de vertrouwelijkheid, waarmede de 
gemeene man de soldaten van onze veldposten tegemoet trad. 
De toestand van de Compagnie zelf was lang niet rooskleurig. De 
oorlogskosten waren zeer hoog, onze eigen landen raakten uitgeput, 
de ontevredenheid onder de bewoners nam met den dag toe. Het 
werd steeds moeiUjker koelies te krijgen, vooral daar door de 
zware diensten van het vorige jaar een ernstige ziekte het aantal 
dienstbaren sterk was achter uitgegaan. Door dwangmiddelen 
moesten de koeUes geprest, maar zij werden aan de gewone dien- 
sten onttrokken, waardoor de opbrengst van de producten dreigde 
te verminderen. Tot nu toe waren de Hollanders nog de over- 
winnende partij en dat was voor de Kandianen de voornaamste 
reden om tot vredesonderhandelingen te komen. Zou dat echter 
zoo bhjven? Ziekte en sterfte namen onder de troepen hand over 
hand toe. Al onze moeite om de Singaleesche rijksgrooten aan 
onze zijde te krijgen, had tot nog toe weinig opgeleverd en aanne- 
mende, dat de overwalsche kroonpretendent inderdaad een af- 
stanmieling van den laatsten Singaleeschen koning was, zou het 
dan lukken, hem op den troon te plaatsen? En ook zelfs als dat 


84 

lukte, waren wij er niet veel op verbeterd, de pretendent was in 
alle opzichten een Malabaar. Men moest voorzichtig zijn niet 
door al te groote verwoestingen den vijand te verbitteren, het 
einde was immers toch, dat wij met hem in vrede moesten leven. 

Op den overwal gingen de zaken voor de Compagnie ook niet 
al te best, de Engelschen legden het er op aan Tansjour te ver- 
meesteren. Alles moest dus in het werk gesteld worden, zoo vlug 
mogeUjk vrede te sluiten en daar het de Kandianen nu ernst 
scheen te zijn, moest men de gelegenheid aangrijpen. 

I Februari 's morgens werd de gezanten het besluit medegedeeld 
en reeds 7 Februari kwam 's avonds het antwoord van het hof. 
Per abuis brachten de boodschappers den brief aan den gouver- 
neur, die hem ongeveer een uur in zijn bezit hield om er kennis 
van te nemen *). De gezanten werd opgedragen eerst tot het uiterste 
te' trachten de zoutpannen nog voor het hof te behouden, lukte dat 
niet, dan vrede te sluiten. 

8 Februari werden de onderhandelingen voortgezet. Tot 's avonds 
II uur duurde de conferentie. De gezanten betoogden, dat de ko- 
ning geen afstand kon doen van de jaarUjksche geschenken, omdat 
zij voor een groot deel zijn inkomen vormden, voor het kaneel- 
schillen in 'skonings land moest verlof gevraagd, en tenslotte 
spraken zij den wensch uit, dat 's konings naam in het contract 
het eerste genoemd zou worden. Uit de missiven bUjkt niet, dat zg 
nog een poging gedaan hebben de zoutpannen te behouden, waar- 
schijnlijk zagen zij het vruchtelooze daarvan in. De Compagnie 
wilde dan wel jaarUjksche geschenken geven, onder uitdrukkelijke 
voorwaarde, dat de gezanten hoffeUjk ontvangen werden. In het 
tegenovergestelde geval werd het zenden van het gezantschap 
onherroepelijk ingetrokken. Stond de koning op een verzoek om 
kaneel te schillen, dan ook een verzoek van 's konings wege voor 
het halen van zout. Wat de voorrang van den koninkUjken naam 
betrof, werd to^estaan, dat in het exemplaar van het verdrag, 
dat de koning kreeg, zulks zou geschieden. Het tractaat werd 
daarop in sierlijke letters geschreven en een Singaleesche vertaling 
er van gemaakt. 

*) Secreete brief van Gouverneur en Geheim Committe aan Gouverneur- 
Generaal en Raden dd. 30 Maart 1766. Brieven van Ceilon 1767. I. Pol. 
164 — 178. 


85 

Op 14 Februari 1766 had een plechtige zitting plaats van den 
voltalligen Raad en werden de gezanten ontvangen. Op hun 
verzoek werd het geheele verdrag voorgelezen. Opnieuw opperden 
zij bezwaren, maar toen hun werd meegedeeld, dat alle bij de 
verovering van Kandi buitgemaakte heiligdommen zouden wor- 
den teruggegeven, teekenden zij 's avonds half acht het verdrag. 
Den volgenden dag begaven de dessave de Coste en de koopman 
Schmidt zich naar het hof te Hangeranketti (Kandi was nog niet 
herbouwd). De koning teekende en z^elde vier exemplaren, één 
vo<m: Heeren XVII, één voor Batavia, één voor Colombo en één 
voor hemzelf. 

Onbewimpeld deelde een van de gezanten mee, dat de pretendent 
geen zoon was van den laatsten Singaleeschen koning, maar ver- 
moedeUjk van diens zuster. Aan het hof was wel een partij, die 
hem zou willen erkennen en voordeel zou willen halen uit een 
troonswisseling. Grif gaf hij toe, dat de nood in Kandi hoog was 
gestegen. Ingevolge het bevel van Batavia dd. 6 Augustus, werd 
de pretendent naar deze plaats gezonden. 

Moeilijkheden deden zich nog voor bij het uitvoeren van de 
bepalingen van het tractaat. Half Mei zond de koning nogmaals 
een gezantschap om overleg te plegen. Vooral het afmeten van 
de strook land langs de kusten gaf aanleiding tot geschil. Ten slotte 
werd overeengekomen, dat de Singaleesche mijl, die deze strook 
breed zou zijn, op drie duizend Rijnlandsche voeten bepaald zou 
worden. 

Met spanning had men te Batavia het verloop van den strijd 
op Ceilon gevolgd. Na den val van Kandi was op 16 October 
1765 te Batavia een boet-, bede- en dankdag gehouden, waarvan 
de uitschrijvingsbrief gedateerd was 8 October*). Nooit was er 
zooveel behoefte geweest aan een boet- en dankdag als thans, 
„want wie onder ons is er, die niet weet hoezeer de Nederlandsche 
Oost-Indische Maatschappij, wel eer een der voornaamste ze- 
nuwen van den Vereenigden Nederlandschen Staat door een 
„bloeyenden koophandel en gelukkige overwinsten, thans in 
„zorgeUjke omstandigheden gedompeld is? hoe als men zijn 


^) Maandelijkse Nederiandsche Mercurius voor de maand May, I, stuk 
1766, blz. 152. 


ft 


9» 


86 

oog vervolgens naar de West van Indien wend, het toneel daar 
treurig is veranderd, zoo nopens den inzaameling van 'sLands 
„producten en verkoop van onze Handel-waaren, als dat de Ne- 
derlandsche naam, bevoorens er zoo praalende niet weinige van 
zijn agting verloren heeft? Behalve dat de landen er ook zeer 
geruïneerd worden door de oorlogen der Inlandsche vorsten 
onder den anderen, en met Europeesche magten; ja om niet 
meer te zeggen, wie merkt ook niet op, wat een uitteerend kwaad 
voor de maatschappij de zeer kostbare oorlog is, dien zij tegens 
„Candia's koning nu al jaaren heeft moeten voeren? en hoe laat- 
„stelijk over deze stad Batavia donkere wolken hangen, zoo door 
„een algemeene neringloosheid, waardoor alles geno^zaam tot 
„verval dreigd, als dat zich ook zedert eenigen tijd zeer veel ziek- 
„tens ontdekken; en dat bijzonder van den gemeenen man veele 
„ten grave dalen." 

Op 24 Maart ontving men te Batavia met het schip Renswoude 
de tijding, dat de vrede gesloten was. Nog denzelfden dag werd 
het verbUjdend nieuws aan de burgerij meegedeeld onder het 
lossen van schoten van kasteel en stadswallen. Vrijdag 28 Maart 
werd in alle kerken te Batavia een dankdag gehouden. 

Zoo had de Compagnie dan eindeUjk na veel inspanning de 
overwinning behaald, en „Recht tijdig 1 Wijl onze militaire magt, 
„door alle die marsen en contramarsen soodanig was gedeminueerd 
„dat we zonder een ontzachgeUjk ontset uit Europa, soo van 
„volk als geld, naauwUjks meer als defensie soude hebben kunnen 
„ageren" *). Het allereerste voordeel is een overvloedige kaneel- 
oogst en volgens Falck kan men dit jaar op vgf retourschepen 
rekenen. Zal de Compagnie echter rustig van deze voordeden 
kunnen blijven genieten? Men kon toch met reden bevreesd zijn, 
dat de vorst zich bij een vrede, dien hij noodgedwongen geteekend 
had en die zulke groote voordeelen bood aan de Compagnie, op 
den duur niet zou neerl^;gen. 

Langzamerhand had de Compagnie, en daarmede de Republiek, 
van haar vooraanstaande plaats als koloniale mogendheid moeten 
wijken, en die moeten afstaan aan een nieuwen machthebber, 


*) Brief van de Klerk dd. Batavia 10 April 1766. Bijdr. T., L. en V. van 
N.-I. ifde reeks, deel X, blz. 151. 


87 

Engeland. In de tweede helft van de i8de eeuw was zij niet meer 
in staat met succes een kolonialen oorlog met een andere Europee- 
sche mogendheid te voeren, maar de vrede van 1766 bewees, dat, 
al was het met inspanning van alle krachten geweest, zij een 
Inlandsch vorst nog kon staan. 


BIJLAGE 

VERDRAG MET  DEN  VORST  VAN  KANDI.  GESLOTEN  OP 

14 FEBRUARI 1766 

Kennelijk ^j aan een iegelijk dat hunne Hoog Mogenden de Doorluchtige 
Heeren Staeten Generael der vrije vereenigde Nederlanden en de door- 
luchtige en machtige Nederlandsche Oost-Indische Kompanie aan de 
eene zijde en zijn keijserlijke majesteit de doorluchtige en machtige vorst 
en Heere Kirti Srie Raja Singa Kaiser en Koning van Kandia mitsgaeders 
de Rijcx Edelen en Hofsgroten van zijne K. M. aen d'andere zijde met 
den anderen over een gekomen zijn om den Oorlogh die tusschen beide 
Mogendheeden ontstaen is te eijndigen en den Vreede en de Vriendschap op 
't nieuw met eikanderen te sluiten en zulcx op de ondervolgende Artikelen, 
die tot een onbeweeglijk Fundament van den nieuwe Vreede en een on- 
verbreekelijke Vriendschap tot wederzijdsch genoegen beraemd zijn, en bij 
deezen vastgesteld worden, door de wederzijdsche daer toe gerechtigde 
Persoonen, te weeten van de zijde der Doorluchtige en Machtige Kompanie 
op den hoogen naeme van hunne Hoog-Mpgenden, de Doorluchtige Heeren 
Staeten Generael der vrije vereenigde Nederlanden, door den Wel-Edelen 
Groot- Achtbaeren Heere Gouverneur en Directeur Mr: Iman Willem Falck, 
benevens de Heeren Leeden in den Raad van Ceilon, en van de zijde zijner 
Kaizerlijke Majesteit den Doorluchtigen Groot-Machtigen Koning van 
Kandia, door de daer toe Expres gekomene Heeren Ambassadeurs de 
HoogaenzieneUjke Heeren Rijx-Edelen en Hofs-Grooten Doembere Raleha- 
mij, Groot-Dessave van Matele, Pilime Talauwele Ralehamij, Groot-Dessave 
van Saffergam en de drie Korles, Angammonne Ralehamij, Groot-Dessave 
van Oedepallate, Miewattere Ralehamij groot-Secretaris van den Koning 
en Morganmie Mohanderam Ralehamij. 

Art. I 

Tusschen den Koning van Kandia, zijne Hofs-Grooten en verdere in- 
gezeetenen aen d'eene, en de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der 
vrije vereenigde Nederlanden en de Machtige Nederlandsche Kompanie 
en derzelver Ingezeetenen aan d'andere zijde zal van nu af aen eene nimmer 
verbreekeUjke  Vrindschap gehouden worden. 

Art. II 
Z. K. M. de Kaizer van Kandia en Z. M. Hofs-Grooten erkennen de 


89 

Doorluchtige Groot Machtige Heeren Staeten Generael der vereenigde 
Nederlanden en de Machtige Nederlandsche Kompanie voor wettige Sou- 
verainen en eenigste opperste Heeren van alle de Landen, die de Komp. 
voor het begin van den tans eindigenden Oorlpgh op dit Eiland bezeeten 
heeft; te weten: het Koningrijk Jaffanapatnam met desself s onderhoorige 
Landen en WanniasChe Provinciën, het Eiland Mannaer, met de daar- 
onder gehoorende Provinciën, tot daar de provincie Putolang begind, Kal- 
petty met het daaronder gehoorende Gebied; de Kolombosche Dessavonij; 
het District van Galé, de Dessavonij van Mature; Batikaloa en Trinkonomale 
met de Landen, die van ouds onder die plaetzen gehoord hebben, en Z.K.M* 
en de Heeren Hofe-Grooten doen afstand van het recht en de pretensie 
welke het Hof eertijds op de voorschreeve Landen gehad ofte hebben ge- 
pretendeert heeft. 

Art. III 

De Koning en zijne Hofs-Grooten staen daer en booven aan de Hoog 
voormelde Kompanie in souverainen en vollen eigendom af, alle de Zee- 
stranden rondom het Eiland, in zo verre de Kompanie dezelven, voor 
den tans eindigenden Oorlpgh niet reets bezeeten heeft, te weeten, aan 
de Westkant van Kaimelle af, tot het Jafemasche Gebied, toe en aen de Oost, 
van daer, het Gebied van Jafnapatnam eindigd tot de Rivier de Waluwe 
toe, en worden deeze stranden in voegen voorschreeven a^estaen ter breedte 
van eene Singeleesche Mijl Land waert in, min of meer, naer maete zich 
zulx naer de strekking van Bergen of Rivieren best zal schikken. 

Art. IV 

Om de Grenzen van deeze afgestaene Landen naeder te bepaelen zullen 
van beide zyden Kommissarissen benoemd worden en zal men de mee- 
ting beginnen van 't hooge Strand van 't vaste Land af, zonder daer onder 
te reekenen, het a^gebrooken Land of de Eilandjes, als Navikare, Kariandiva 
Poliandivo en zoo voort; En alzoo het der Kompanie niet te doen is, om 
zich tot nadeel van zijn M. inkomsten te verrijken, zoo beloofd ze bij deezen 
Jaerlijx te zullen uitkeeren, zoo veel Zijne Majestyts Inkomsten van deeze 
tans aen haer afgestaene Stranden bedraegen hebben, tot welk einde de 
voormelde Kommissarissen, die de Limiten reguleeren, ook aengaende de 
Inkomsten de noodige schikking maeken zullen. 

Art. V 

De Doorluchtige Kompanie erkend daer en teegen den Koning voor 
Souverainen Vorst en Heer van de overige Landen van dit Eiland. 

Art. VI 
De Doorluchtige Kompanie zal uit liefde voor den Vreede,  en zuivere 


90 

genegenheid, aen den Koning wederom geeven, alle de Landen, die in 
deezen Oorlogh docx" haere Waepenen veroverd zijn, doch hier van blijven 
uitgezonderd de gezaementlijke Zeestranden en het Land en de Flaetsen, 
binnen het bestek van twee uuren gaens aen de Zee leggende, als zijnde 
reets bij het derde artikel voor de Kompanie bedongen. 

Art. VII 

Alle 'sKonings Bediendens, hooge en laege Onderdaenen, zullen vrij- 
heid erlangen, om, zoo uit de Lewaijs en verdere Zoutpannen om d'Oost, 
als van Silauw en Putulang, om de West, zoo veel zout te haelen als hen 
behaegd, zonder iets aen de Kompanie of iemand van haerentweegen te 
betaelen. 

Art. VIII 

Op dezelve wijze zal de Kompanie vrijheid hebben, in de beneden Lan- 
den van den Koning, te weeten, de Dessavony van Saffergam, de Drie 
en vier Korles en de seven Korles, tot aen het gebergte Ballane toe Kan- 
neel te schillen. 

Art. IX 

De Koning zal de Kanneel, die in de boven Landen, dat is beoosten 't ge- 
bergte Ballane groeid, docx" zijne onderdaenen laeten schillen en aUeen 
aen de Kompanie op Gale, Kolombo of Mature teegen betaeling leeveren, 
mitsgaders voor iedere Bael goede en fijne Kanneel vijf P^ooden ^) ont- 
vangen ieder Bael moet 88 Pond we^;en. 

Art. X 

Elpenbeen, Peeper Kardamon, Koffij, Areek, Wax, zal de Komp., met 
uitsluiting van alle anderen, almeede tegen betaeling ontfemgen, voor de 
volgende prijzen, voor een pond Peeper met vijf per Cento overwigt, voor 
de indrooging vier stuiv: of een vier en twintigste pagood. Voor een pond 
koffy met vijf per cento overwigt twee stuiv : of een agt en veertigste pogood. 

Voor een Ammonam *) goede gedroogde Areek van ses en twintig duizend 
Noten, die van wegen den Koning geleeverd word, drie rijxds: of een en 
een halve pagood. 

Voor honderd ponden wel gezuiverd Wax vijf en twintig rijxds: of twaalf 
en een halve pagood. 

') Pagood: in de boeken van de Comp. /4.10. In den gewonen handel 
echter meestal twee rijksdaalders of /4.16. 
*) Ammonam areek, kleine maat: 24000 stuks. 
Ammonam areek, groote maat: 26000 stuks. 


91 

Art. XI 

Dewijl de Komp: hier noit in Elpenbeen handel gedieeven heeft en men 
dus de prijzen daer van niet weet, zal dit Artikel in vervolg van tijd ge- 
schikt worden. 

Art. XII 

En zoo wanneer de Komp: in der tijd eenige andere Producten uit 's Ko- 
nings land mogte nodig hebben, zullen de prijzen naer billijkheid worden 
bepaald. 

Art. XIII 

Ook zullen weederzijds onderdaenen met eikanderen allerlij geoorloofden 
Handel mogen drijven tot dat einde zullen de Kandiaenen, vrijenonver- 
hinderd te Kolombo, Gale en op alle andere kantooren mogen komen, 
en koopen en verkoopen, met diezelfde voorrechten en vrijheeden, als de 
Onderdaenen van de Komp: en in zelver voegen zullen 's Kompanies In- 
gezeetenen in 's Konings Land negocieeren, zoo dat beide naatsien voort- 
aen voor eene gehouden zuUen wcxden, zonder dat d'eene eenig vorrecht 
boven de andere hebbe. 

Art. XIV 

Vermits nu het belang van weederzijden in de behartiging van den teeld 
der Produkten van 't land en in 'tteegengaen van Sluiker3ren gelegen 
legd, verlnnd zich de Koning, zoo wel als de Komp: tot beiden met be- 
lofte van wederzeidsche Assistensie, en zal het aengèhaelde in 's Konings 
gebied, al behoorde het ook aen een onderdaen van de Komp: zonder oog- 
luiking ten behoeve van Zijn Majesteits schat-kamer verbeurd blijven; 
gelijk daer en teegen aen de Komp. verbeurd zal worden, al wat binnen 
haer Gebied w(xd achterhaeld, al waere het aen een van 's konings onder- 
danen toebehorende. 

Art. XV 

Wanneer de Koning eenige goederen van buiten's lands benoodigen 
mogte, zal de Kompanie dezelven zoo ze te bekomen zijn, voor zijn Ma- 
jesteit bezorgen naer de Monsters. 

Art. XVI 

Daer en teegen verbinden zich ook de Koning en Hofe-Grooten, om op 
Battikaloa en Trinkonomaele aen de Komp: zoodanige Houtwerken te 
leeveren, als de Komp: benodigd zal zijn. 


/ 


92 

Art. XVII 

Alle gevangenen, zoo Europeers als Maleijers en Sipahis, alle Deserteurs 
en overloopers, zoo van de Europeesche als Inlandsche Milide, aUe Rebel- 
len uit 's Komp: land overgeloopen, zullen ten eersten uitgeleeverd, en het 
bij Hangwelle en elders veroverde Kanon van de Komp:, zal aen haer 
wederom gegeven worden. 

XVIII 

Ook zullen in den aenstaende wederzeidsche overloopers en weggeloo- 
pene Slaaven ten eersten opgevat en uitgeleverd worden, voor ieder slaaf 
zal de Lijfheer tien rijxds: betaalen tot een premie aan dengeenen, die 
hem opvat en te huis bezorgd. 

Art. XIX 

Indien een Onderdaen van de Komp: in's Koningsland eenigen moedwil 
pleegen, of zelvs wel lyfetraffeüjke misdaeden begaen mogte, zoo zal dezelve 
van zijn Majesteits volk opgevat en met de bewijzen van zijn misdrijf aen 
de Kompanie overgeleevert worden, die den zulken als dan behoorlijk straf- 
fen en aen de beleedigde partij satisfaksie bezorgen zal. 

Inzelvervoegen zal de Kompanie handelen, indien een onderdaen van den 
Koning in 's Komp: Territoir eenige moedwil of misdaeden plegen mogte. 

Art. XX 

Op die wijze zal tusschen bijde Mogendheeden eene nauwe Vrindschap on- 
derhouden worden en de Machtige Kompanie neemd aen, zijn K. M. en 't 
heele Rijk te beschermen tegen allerly geweld van buiten, en zijn Majesteit 
en de Heeren Rijx-Grooten belooven in zulken gevalle de Kcnnpanie te zullen 
assisteeren met alle vermoogens, 't zij waepens, krijgsvolk, dra^^olk, 
enz: en daer meede te kontinueeren, tot de totaele verdreiving van den 
vijand van dit Eiland. 

Art. XXI 

Dus zullen zijn K. M. of zijn Majesteits Heeren Hofs-Grooten ook met 
geene andere Europische naetie, als met de Heeren Hollanders aUeen, 
eenige korrespondentie houden, veel min kontrakten sluiten, en verbin- 
den zich om alle vreemde Europeers, die in 't Land mogten insluipen, aen 
de Kompanie over te geeven, ook met de Inlandsche Vorsten geen kon- 
trakten of korrespondentie in nadeele van de Machtige Kompanie aentegaen. 

Art. XXII 

Daer en tegen verbind zich ook de Doorluchtige Kompanie, om nimmer 
eenig Traktaet met een andere Mogendheid teegens den Koning van Kandia 
of tot nadeel van zijn K. M. te sluiten. 


93 

Art. XXIII 

Tot onderhouding van de onderlinge Vrindschap, zullen van beide zijden 
Ambassadeurs gezonden worden, die teffens noopens het haelen van zout 
en karwaet en noopens het schillen van kanneel, het nodige voorstellen 
kunnen; en zullen wederzijdsche Ambassadeurs met alzulke Eerbewijzingen 
ontvangen worden, als onder nauwe Vrinden en Bondgenooten betaemd, 
en zal het Ceremoniel aen beide kanten volkoomen gelijk zijn. 

Art. XXIV 

Deeze Vreedens artikelen zullen van weers zijden heilig en zorgvuldig on- 
derhouden en naergekoomen worden, doch bij aldien het teegen hoope en 
verwachting gebeurde, dat van de eene partij iets gedaen wierd, dat teegens 
een dezer beding punten strijdig is, of iets nagelaeten, 't welk bij dit Trak- 
taet bedongen word, zoo zal daer door nochtans de Vreede en de Vrind- 
schap niet gebrooken zijn, maar de beleedigde partij daerover klachtig 
vallen en reparaetsie verzoeken, die dan ook binnen ses weeken bezorgd 
zal worden. 

Art. XXV 

Doch bij aldien in 't een of ander geval binnen ses weeken, na dat de aen- 
maninge daer toe zal weezen gedaen, geene Satisfaksie mogte volgen, of 
dat dezelve geweigerd wierde, zoo zal de partij, die invoegen voorschreeven 
in gebreeken blijft, gehouden worden, het Traktaet overtreeden te hebben, 
en de beleedigte partij zal het recht hebben, haer daer over met te waepens 
aantespreeken. 

Kolombo den 14den February Anno 1766. 

Nota onder het exemplaar, dat op Pergament, aan de eene zijde in 't Ne- 
derduitsch en aan de andere kant in 't Singaleesch geschreeven is, was 
geteekent 

In 't Hollands. 
Iman Willem Falck, J : J : Feber, D : Buruat, Godf : Leonh : de Coste, A : de Ly, 
J: G: van Angelbeek, P: L: Schmidt, A: Moens en J: H: Borwater, (in 
margine stond) 's Kompagnies Zegel in rood lak gedrukt en daar omme ge- 
steld. Ter Ordonnansie van den Wel-Edelen-Groot-Achtbaaren Heer en Mr: 
Iman Willen Falck, Gouverneur en Direkteur van het Eiland Ceilon met 
dies onderhorigheden en den Raad (was geteekent) J. G: van Angelbeek, 
Sekretaris. 

In 't Singaleesch. 

Was gesteld Sirilanka Dieswerre Srikirti Sri Radja Zinga, zijnde 's Kai- 
zers Naeme, (in margine stond) 's Rijks Zegel in roodt lak gdrukt. 


STELUNGEN 


P. E. Pieris heeft in zijn ,,Ceylon and the Hollanders" bij de 
beoordeeling van het bestuur van de Gouverneurs niet voldoende 
rekening gehouden met de omstandigheden, waaronder zij dik- 
wijls moesten optreden. 

II 

De opvatting van Guizot (Abailard et Hélolse IX), als zou 
Abélard niet de oudste zoon van Bérenger zijn» steunt niet op 
voldoende bewijsgronden. 

III 

De in de Verslagen en Mededeelingen van de Vereeniging tot 
Uitgaaf der bronnen van het Oud-Vaderlandsche recht, zevende 
deel No. 4, gepubUceerde rechtsbronnen van Amsterdam, voor- 
komende in een handschrift van Keuren van Harderwijk, leeren 
ons niets omtrent verloren gegane keuren van Amsterdam. 

IV 

Bij het psychologisch onderzoek van den moord op de gebroeders 
de Witt heeft Dr. Zwanenburg in zijn openbare les, gehouden aan 
de Rijks-Universiteit te Utrecht op 17 Mei 1926, niet voldoende 
den nadruk gelegd op het feit, dat de onderzoeker in de eerste 
plaats historicus moet zijn. 


De verklaring van Shngelandt bij zijn ambtsaanvaarding als 


Raadpensionaris geeischt, dat hij geen verandering in den be- 
staanden regeeringsvorm zou trachten te brengen, is niet uit- 
sluitend terug te voeren op vrees voor zijn stadhoudersgezindheid. 

VI 

De opheffing van de gedwongen suikercultuur heeft aan den 
Inlander de gehoopte vrijheid van contracteeren niet direct gebracht 
en heeft voor hem in velerlei opzicht ongunstige gevolgen gehad. 

VII 

De houding, die Mevr. Van Anuners — Kuiler in haar roman 
„De Opstandigen" Beets laat aannemen tegenover de emancipatie 
der vrouw is historisch minder juist. 

VIII 

Het is gewenscht, dat in de vierde klas van gjnnnasium en 
lyceum naast de Oude Geschiedenis één uur Nieuwe Geschiedenis 
wordt gegeven. 


DE VESTIGING VAN DE NEDERLANDERS AAN DE 

KUST VAN KOROMANDEL. 


lïIW m BE IfiilMliS MI 


PROEFSCHRIFT 


* 


TER VERKRIJGING VAN DEN GRAAD VAN 


DOCTOR IN DE NEDERLANDSCHE LETTERKUNDE 


AAN DE RIJKS-UNIVERSITEIT Tf GRONINGEN, 


OP GEZAG VAN DEN RECTOR MAGNIFICUS 


Dr. R. A. REDDINGIUS, 

HOOOLBBRAAR  IN   DB  FACULTEIT  DER  GENEESKUNDE, 

TEGEN DE BEDENKINGEN VAN DE FACULTEIT IN HET 

OPENBAAR TE VERDEDIGEN 


op Dinsdag 4  Juli 19 II,  des namiddags 2 uur 


DOOR 


HEERT  TERPSTRA, 

geboren te Stiens. 


M. DE WAAL. — 1911. — GRONINGEN. 


AAN MIJN OUDERS 

EN 

AAN MIJN MEISJE. 


Aan Uy Hoogleraren in de fakulteit van de Letteren en Wysbe- 
geerte, en ook aan U, Zeergeleerde Schoenoen, breng ik bij dezen 
myn  dank voor de leiding, die Gij aan mijn studie gegeven hebt. 

Hoewel slechts korte ti/d Uw leerling, houd ik toch steeds Uw 
lessen, Hooggeleerde Bussemaker , in dankbare herinnering, 

In de eerste plaats intussen geldt mijn dank U, Hooggeleerde 
HuiziNOA, Hooggeachte Promotor, Gij hebt bij my de liefde voor 
Uw vak steeds aangewakkerd en leiding gegeven aan mijn groeiende 
belangstelling. De wijze verder, waarop Gij getoond hebty U in 
de gevoelens van Uw studenten te kunnen verplaatsen, heb ik steeds 
hoog gewaardeerd j en Gij kunt U overtuigd houden, dat ik hierin 
niet alleen sta. Vooral bij het bewerken van dit proefschrift heb 
ik Uw leiding en hulp bij de vaak zo tijdrovende schriftelike 
onderhandelingen op hoge prijs gesteld. 

Ook aan Professor Heeres te Leiden, die mij op zo welwillende 
wijze ontving en herhaaldelik zijn hulp verleende, wil ik hier mijn 
hartelike erkentelikheid betuigen. 

De vriendelikheid, waarmee ik op het Rijks archief in Den Haag 
bij het onderzoek van de dokumenten ter zijde werd gestaan, zal 
ik niet licht vergeten. Gij vooral, Hooggeachte^ Zeergeleerde 
De Hullu, hebt mij de in Y begin zo lastige taak niet weinig ver- 
licht. Gij hebt mij georiënteerd in de stofy de bronnen aangewezen, 
waaruit ik kon putten, en by voortduring Uw tijd beschikbaar ge- 
steld, wanneer ik Uw hulp of inlichtingen nodig had. 

Ten slotte ook aan Mejuffrouw Welcker een woord van dank 
voor de dienstvaardigheid, waarmee zij my wees op 7 bestaan van 
sommige archivalia onder haar tijdelik beheer, die voor mijn 
onderwerp van groot belang waren. 


INHOUD. 


Eerste Hoofdstuk.  Inleiding 1 

Het belang van Koromandel voor de O. I. C. Aard van het 
land. Voornaamste litteratuur en dokumenten over het onder- 
werp. De ontwikkeling van de zuidelike voor-indiese rijken 
tot de komst van de Hollanders aan de kust. Toestand aldaar 
in deze tijd. Portugal in Voor-Indië. Koromandel als portugees 
kolonisatie-gebied. Het begin van de engelse, franse en deense 
kolonisatie aldaar. 


Tweede Hoofdstuk.  De reizen van het jacht Delft .  .   27 

De vloot van 1603 onder Steven van der Hagen. Bestem- 
ming en bemanning van de Delft. Invloedssfeer van de Com- 
pagnie in Indië tijdens de komst van Van der Hagen voor 
Calicut. Kontrakt met de samoryn van Calicut gesloten in 
1604. De eerste tocht van de Delft naar Koromandel, in 1605. 
Vestiging in Masulipatam. Tweede tocht, in 1606. Onder- 
handelingen met Assalan in Atjeh. Aankomst van het jacht 
voor St. Thomé. Mislukte onderhandelingen te Paliacatta. 
Vestiging van de Hollanders in Petapoelie. Reis van Masuli- 
patam uit naar het hof van Golconda ondernomen. Kontrakt 
met de koning van dit land. Vertrek van het jacht en aan- 
komst voor Bantam in Desember 1606. Schriftelike aanwij- 
zingen van Paulus van Soldt over de kusthandel. Nadelen, 
aan zijn werk verbonden. 


Derde Hoofdstuk.  Onze kantoren in het rijk Golconda 
gedurende de eerste tijd van hun bestaan 45 

De inlandse goeverneurs en sabandars. In hoever twee 
kantoren noodzakelik waren. Toestanden tot de komst van de 
Groote Sonne. Bemanning en bestemming van dit schip. Tocht 
van Matelief s vloot. Aankomst van de Groote Sonne te Peta- 
poelie in April 1607. Veranderingen, door de Groote Sonne 
teweeggebracht. Moeilikheden te Masulipatam met goeverneur 
en sabandar over het aangebrachte cargasoen. Betere toestanden 
in Petapoelie. Inkoop in de beide faktorijen van 2 Junie 1607 
tot 1 Junie 1608. Tocht naar Arrakan, door Pieter Willemsz. 
ondernomen. Komst van de Eendracht aan de kust in het 
begin van 1608. Moeilikheden over het cargasoen. Verande- 
ringen, door de Eendracht teweeggebracht Vertrek van dit 
schip, en aankomst in Oktober te Bantam. Kleedjesverkoop 
aan de Engelsen. Pieter Ysaacx Eyloff en Jan van Wesick. 
De rol van Godia Soheyder voor de hollandse handel. Enkele 
opmerkingen over het lijnwaadbedrijf. Het Portugezen-gevaar. 
Toestanden na het vertrek van de Eendracht. Tocht van Ver- 
hoef! en instrukties omtrent Koromandel. Komst van de Arent 
en Valck aan de kust in het laatst van 1608. Aanbiedingen 
in Tegenapatam en Conimor. De beide jachten in Petapoelie 
en Masulipatam. Vertrek naar het Zuiden. Aankomst op de 
rede van Tegenapatam, 19 November 1608. 

Vierde Hoofdstuk.  De stichting van het kantoor Tege- 
napatam 85 

Kontrakt aangaande Tegenapatam, in 1608 in Gingier verkregen. 
Leggers en cargasoen in Tegenapatam achtergelaten. Vertrek van 
Arent en Valck. Sluikhandel in kleedjes. Handelsgelegenheid 
in Tegenapatam. Verhuizing uit Tegenapatam naar Tierepope- 
lier, begin 1609. Onaangenaamheden in verband hiermee. 
Wangedrag van Comelis Jacobs c.s. Pogingen van de Portu- 
gezen tot verdrijving van de Hollanders. Gunstige afloop 
voor de laatsten. Betrekkingen van Tierepopelier uit met Kan- 
dia, Jafnapatam, Cochin, Tandzjoer en St. Thomé. Kleedjes- 
handel in Tierepopelier. Verhouding van deze loge tot Noord- 


X] 


Koromandel. Betrekkingen van Ceilon met Noord-Koromandel. 
Oproeping naar het hof van Golconda in 1609 en reis van 
Van Wesick daarheen. Weinig bevredigend resultaat van deze 
reis. Tocht van de Cleyne Sonne, de Eendracht en Cieyn Middel- 
borgh naar Koromandel en Ceilon. Kontrakt, in April 1610 met 
de keizer van Ceilon gesloten. Kontrakt met „Tiere Winge- 
laye'* in Maart 1610 aangaande Tierepopelier, Tegenapatam en 
Porto Novo.  Hofreis van Arend Maertssen naar Gingier. 

Vijfde Hoofdstuk.  De stichting van het kantoor Palia- 
catta.  Koromandel onder één algemeen hoofd .   .   .   120 

Gunstige handelsgelegenheid in Paliacatta. Kontrakt met de 
koning van Camatica aangaande Paliacatta, April 1610. Hofreis 
van Arend Maertssen naar Vellor. Leggers en cargasoen in 
Paliacatta achtergelaten. Ongeregeldheden in Paliacatta. Oli- 
fanten, van Ceilon gezonden. Hofreis van Hans Marcelis naar 
Vellor. Gunstig resultaat hiervan. Onderhandelingen met Obbe 
Radzja. Reis van Jacob Simonssen Steyl naar Gingier. Afkeu- 
renswaardige gedragingen van Hans Marcelis als legger. Willem 
Janssen stelt orde op zaken in Paliacatta. Dood van Pieter 
Ysaacx Eyloff. Voordelen van Masulipatam. Bloeiende handel 
in Paliacatta en Tierepopelier. Minder gunstige toestanden in 
Noord-Koromandel. Aankomst van de Cleyne Sonne en het 
veroverde schip Temate in Bantam, September en Oktober 1610. 
Lading van deze schepen. Sluikhandel. Moeilikheden met de 
koning van Bantam. Kontrakt met Jacatra in November 1610. 
Betrekkingen van Tierepopelier uit met Tandzjoer. Tocht uit 
Tierepopelier naar de samoryn van Calicut. Kontrakt, in 1610 
met deze gesloten. Betrekkingen met Ceilon en Arrakan. De 
Portugezen. Beraadslagingen in Bantam over het bestuur aan 
de kust. Jan van Wesick gekozen als algemeen hoofd. Palia- 
catta wordt hoofdplaats. Instrukties, brieven en cargasoen, met 
de Hasewindt naar Koromandel gezonden. 

Zesde Hoofdstuk.  Leven en bedrijf aan de kust .  .   .   159 

Verhouding tot inlanders en Portugezen. De lijnwaadhandel 
en  het  lijnwaadbedrijf.   Enkele  soorten.   Specialisering van 


XII 


Noord- en Zuid-Koromandel ten opzichte van de lijnwaadhandel. 
Waar de lijnwaden gevraagd werden. Over de wenselikheid 
van partikuliere handel. Kontakt van de Hollanders met de 
lijnwaadgebieden van Bengalen en Guzeratte. Konkurentie van 
de Chinezen. Ander export van de kust dan kleedjes. Wat 
de Nederlanders op Koromandel invoerden. Steun, die de 
faktorijen elkaar verleenden. Verdeling van werkzaamheden 
in de kantoren. Verdedigingsmiddelen en waakdienst. Schepen, 
die aan de kust gebruikt werden. Brievenverkeer. Reizen. 
Tijdkorting.  Ziekten.  Brandgevaar.  Mierenplaag. 

Aanhangsel. Naamlijst van de verschillende soorten van 

kleedjes 194 

Register van geraadpleegde werken 198 

Register van persoons-, plaats- en scheepsnamen .   .  . 203 


EERSTE HOOFDSTUK. 


INLEIDING. 


„De Guste van Coromandel (is) den slincken arm van de 
Molucos ende omliggende eylanden, gemerckt sonder doecken, 
van daer comende, de negotie doot is in de Molucos." 

Het is Hendrik Brouwer, de latere goeverneur-generaal, die 
in 1612 aldus over onze nederzettingen aan de kust oordeelt. ^) 
Moeilik had hij in een juister en aardiger beeld het belang 
van Koromandel in 't licht kunnen stellen, de verhouding 
kunnen uitdrukken, waarin de vestigingen der Compagnie aldaar 
stonden tot het geheel van handelskantoren en forten, waarop 
haar handel en haar macht in Indië steunden. 

Vooral om de specerijen van de Molukken was het onze 
voorouders te doen; deze met grote winsten in Europa te ver- 
kopen, was het begin en het eind van alle streven van de 
bewindhebbers. Men moest de specerijen daarom zo goedkoop 
mogelik zien machtig te worden. En dit trachtten de Hol- 
landers te bereiken door middel van hun vestiging aan de 
zuid-oostkust van Voor-Indië. Hier kon men lijnwaadprodukten 
verkrijgen, die in de Molukken als kleding zeer gewild waren , 
evenals trouwens ook in andere delen van Indië. Tegen de 
koromandelse kleedjes konden de specerijen ingeruild worden. 
Ook  aan  de  andere  kant profiteerde  men, namelik door de 


1)  Zie Heeres, p. 154. 


specerijen van de Molukken wederom in te voeren aan de kust. 
Men dreef dus een tussenhandel in Oost-Indië, die vooral ten 
behoeve van de Molukken ondernomen werd, en die voor- 
kwam, dat men onnodig kostbare „cargasoenen" aan geld op 
de gevaarUke tochten uit Holland zou moeten meenemen. 
Zeer terecht wordt dus de kust van Koromandel de „slincken 
arm", de dienaar, genoemd van de Molukken. 

In het verre Oosten zou de strijd om het bezit van de 
specerij-eilanden gestreden worden; de daden, déér verricht, 
werden in geheel Europa met aandacht gevolgd; als 't ware in 
de schaduw van deze gebeurtenissen gingen onze „leggers** op 
Koromandel volhardend hun gang met het uitbreiden van het 
lijnwaadbedrijf, om steeds weer de handel op de Molukken te 
kunnen voeden. 

Het is dan ook geen wonder, dat de geschiedenis van de 
Molukken in deze tijd zo veel beter bekend is, dan die van 
de kust van Koromandel. Afgezien nog van het meer direkte 
belang, dat het verre Oosten voor ons had, moesten ook de 
krijgsdaden tegen Portugezen en Spanjaarden, en de opkomende 
konkurentie van Engeland onfeilbaar ieders ogen naar deze 
streken richten. Onbekend is echter voor het grootste deel 
het langzaam en moeizaam uitbreiden van onze handelsbetrek- 
kingen aan de kust, die de bewindhebbers in staat moesten 
stellen, uit de specerijhandel de ruime baten te genieten, die 
ze zich beloofden. 

Hoe onze voorouders op Koromandel vaste voet gekregen 
hebben, en welke de omstandigheden waren, waaronder ze in 
dienst van de Compagnie moesten werken, dat is het onder- 
werp van de volgende bladzijden. Ons bestek liet niet toe, 
de volledige geschiedenis van de Nederlanders aan deze kust 
te beschrijven; zelfs  kon  daarbij  niet de gehele opkomst en 


groei van de kolonie worden behandeld. Als grens is daarom 
dét tijdstip gekozen, waarop onze betrekkingen aan de kust 
een zodanig belang en een zodanige uitbreiding gekregen 
hadden, dat er één algemeen hoofd over moest worden aan- 
gesteld, in het laatst van 1610. 
De eigenlike stichtingsgeschiedenis dus. 

Koromandel is het laagland ten Oosten van de Oost-Ghats, 
en vormt het rijkste gedeelte van de Madras Presidency. De 
regenval is, met het zeer ontwikkelde irrigatiesysteem, in staat, 
om aan deze streken met hun heet klimaat ^en bijna onuit- 
puttelike vruchtbaarheid te geven. Palmen en rijst behoren er 
tot de voornaamste produkten. Prachtige overblijfselen van 
oude bouwkunst, tempels en andere monumenten van het 
Hindoe-geloof, staan door het land verstrooid. Inlandse kuituur 
en industrie hebben tegenwoordig het aanzijn gegeven aan tal 
van drukke centra ^). 

Welke zijn de bronnen, waaruit de vroegste geschiedenis 
van onze vestigingen is op te maken? We willen hier in 
hoofdzaak de aard ervan aanduiden. Beschouwen we eerst de 
bestaande litteratuur over het onderwerp. 

Er bestaat een uitvoerig verhaal over een reis van het jacht 
Delft naar de kust, van Bantam uit, in het najaar van 1605 
ondernomen. Het is het „Verhael ende journael van de voyagie 
gedaen van Bantam naar de custe van Choromandel ende 
andere quartieren van Indien , door den opper-coopman Paulus 
van Soldt," voorkomende in het tweede deel van „Begin 
ende Voortgangh" ^). 


1)  F. H. HoLDiCH in de Imperial Gazetteer I, p. 41. 
^  Vgl. de opgave van geraadpleegde werken. 

1* 


op deze tocht werd in 1606 onze tweede faktorij gesticht. 
Jammer is het echter, dat we in „Begin ende Voortgangh" 
juist géén beschrijving aantreffen van de reis van het zelfde 
jacht naar de kust in 1605, waarbij ons éérste kantoor gesticht 
werd, en daarmee de grond gelegd voor onze invloed. 

In 1672 verscheen de „Beschrijving der Oost-Indische kusten 
Malabar en Choromandel, Der selver aangrenzende Ryken, 
En het machtige Eyland Ceylon", door Philippus Baldaeus, 
„Dienaar des Godlijken Woords; Eertijdts op Ceylon, en nu 
tot Geervliet". Baldaeus ^) is als predikant, behalve te Jafna- 
patam op Ceilon, ook aan de kust werkzaam geweest, waar 
hij in 1660 te Negapatam zijn eerste predikatie hield. 

Zo heeft hij ook over de kust geschreven, en kon dit doen 
op grond van eigen aanschouwing. Over Koromandel geeft 
Baldaeus echter heel weinig: slechts een klein gedeelte van 
de eerste afdeling van het boek, die de beide kusten behan- 
delt, loopt over onze nederzettingen ^). Koromandel wordt 
daarin ook nog meer beschreven, en dat wel zeer in *t kort, 
dan dat er de geschiedenis van gegeven wordt. 

In 1693 wordt een boek in 't licht gezonden, dat meer 
direkt op ons onderwerp betrekking heeft, namelik de „Op- 
en ondergang van Cormandel*' door Daniel Havart (Med. 
Doet.). Havart is aan de kust geweest van 1672 tot 1685, 
en heeft alle toenmalige handelskantoren van de Nederlanders 
beschreven. Hij geeft vooral veel persoonsbeschrijvingen, somt 
de opper- en onderkooplieden van de loge*s op, geeft zeer 
duidelike plattegronden van sommige van de loge's, en spreekt 


*)  Zie over Baldaeus: P. J. Veth: Ontdekkers en onderzoekers, p. 1 v. 
VAN Troostenburo DE Bruyn: Biographisch woordenboek p. 19 v. 
2)  p. 154—162. 


ook met grote uitvoerigheid over de koningen van Golconda. 
We krijgen bij hem de indruk van grote nauwkeurigheid en 
volledigheid. Alleen: is het te verwonderen, dat Havart, die 
67 jaren na het begin van onze vestigingen aan de kust kwam, 
over de eerste tijden, waarvan natuurlik ook aan de kust zelf 
weinig dokumenten waren overgebleven, niet heel veel licht 
verspreidt ^)? Hoe dankbaar zouden we mogen zijn voor zo 
levendige en uitvoerige persoonsbeschrijvingen van onze éérste 
nleggers'' aan de kust, als die, welke Havart gegeven heeft 
over degenen, die hij zelf persoonlik kende, en die hem 
daarom interesseerden! Wat de titel van zijn werk betreft, 
deze is wel heel pessimisties. Moge Havart de toekomst van 
onze handelsplaatsen aan de kust ook donker inzien, de vol- 
gende tijden hebben hem geen gelijk gegeven: Van 1683 tot 
1754 is Koromandel een van de meest winstgevende koloniën 
voor de Compagnie geweest, en heeft bijna jaar op jaar voor- 
deel opgeleverd, en wel meest honderdduizenden guldens ^). 
In het begin van de achttiende eeuw werd een werk vol- 
tooid, dat jaren lange arbeid gekost had, en waarin al onze 
indiese bezittingen van die tijd werden beschreven met de 
voornaamste punten uit de geschiedenis ervan. Het is het 
werk van Pieter van Dam, advocaat van de O. I. C.,: „Be- 
schrijvingh van de Constitutie, Regieringh en Handel van de 
Compagnie,"  dat  in  manuscript  aanwezig  is  op  het  Rijks 


*) Alleen iemand, die niet goed op de hoogte was van de stichtingsge- 
schiedenis, kon spreken over Paulus van Soest i. p. v. Paulus van Soldt, zoals 
Havart doet in dl. II, p. 100. 

Vgl. over Van Soldt hoofdstuk II. 

2) Jaarlikse winsten of verliezen in Indie, van 1683— ±1750, Koloniale 
Aanwinsten. 


archief, en reeds te lang op uitgave wacht. Pieter van Dam ^), 
die in 1652 benoemd werd tot bewindhebber van de O. I. C. 
ter kamer van Amsterdam, en nog in hetzelfde jaar tot advo- 
caat van de Compagnie, bleef dit laatste ambt bekleden tot 
zijn dood in 1706. Hij wijdde zich met ijver aan de belangen 
van zijn meesters, en zo konden deze zeer profiteren van de 
rijke ervaring, welke Van Dam heeft neergelegd in zijn groot 
werk, dat hij in 't laatst van zijn leven geschreven heeft, en 
dat in 1701 door hem kon worden ingeleverd, nadat hij er 
bijna acht jaren aan gewerkt had. Het tweede deel, en wel 
het tweede boek daarvan ^), behandelt de kust van Koromandel. 
Hoewel zeer uitvoerig bewerkt, en met veel bijlagen voorzien, 
moet ons dit deel evenwel, wat de vroegste tijden van de 
kolonie betreft, wederom teleurstellen. Het was natuurtik de 
Compagnie meer te doen om een overzichtelik, goed te 
gebruiken werk aangaande de sténd van onze overzeese bezit- 
tingen dan om een geschiedenis daarvan. Over de stichtings- 
periode schijnt Van Dam heel slecht ingelicht te zijn ^). 

Nog moeten we spreken van een ander samenvattend werk 
over onze Oost-Indiese bezittingen, ik bedoel het grote werk 
van de predikant Valentyn *): Oud- en Nieuw Oost-Indiën ^. 
Hierin vinden we gegevens genoeg over de stichtingsjaren, 
maar de bronnen, die Valentyn gebruikt heeft, moeten wel 


1) Vgl. over hem: W. E. van Dam van Isselt: Mr. Pieter van Dam 
(1621 — 1706), Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde 4e 
reeks dl. V, p. 275 v. 

»)  fol. 624 V. 

3) Van Dam beweert op fol. 624, dat Paliacatta vanouds de hoofdplaats 
van onze bezittingen op de kust geweest is.  Vgl. echter hoofdstuk V. 

*) Vgl. over Valentyn: Van Troostenburo de Bruyn: Biografisch 
woordenboek p. 435 v. 

5)  5e deel, Ie stuk 1726, p. 1 v. 


hoogst onnauwkeurig geweest zijn, of door hem geheel verkeerd 
geïnterpreteerd. Moesten we uit Valentyn's werk onze kennis 
opdoen omtrent de eerste Nederlanders, die aan de kust het 
bestuur over de vestigingen gevoerd hebben, we zouden een in 
veel opzichten onjuist beeld krijgen ^). 

In de 19e eeuw is over onze vestigingen op Koromandel meer 
licht verspreid door Mr. L. C. D. van Dijk en Jhr. Mr. J. K. 
J. DE Jonge. De eerste beschrijft ons de toestand aan de kust 
tijdens het tweede algemene hoofd van de fakto rijen, Wemmer 
VAN Berchem, die in 1612 dit ambt aanvaardde, en wel in: 
nZes jaren uit het leven van Wemmer van Berchem" ^, enz. 

Zoals men ziet: het begin, het ontstaan van de eerste vesti- 
gingen wordt ook hier niet beschreven. 

Dit is nu eindelik volgens gegevens uit het Oud-koloniaal 
archief ten dele gedaan door De Jonge *). In het derde deel 
van zijn „Opkomst van het Nederlandsch Gezag in Oost-lndië** 
(1865) heeft hij de eigenlike vestiging behandeld. En iemand, 
die het te doen is om de Hoofdfeiten van ons onderwerp, kan 
hier stellig voldoende worden ingelicht. Intussen, de gegevens 
omtrent Koromandel komen hier niet als een aaneengeschakeld 
geheel voor; ze worden telkens in een ander verband gegeven. 
Tevens is ook wat De Jonge te zamen over deze kolonie geeft, 
zo beknopt, dat voor een goed begrip over ons onderwerp 
stellig  een  uitvoeriger  verhaal  nodig is.  Ten slotte is ook 


1) Val. p. 26: Van Wesick was in 1609 opperhoofd van Masulipatam. 
Vgl. echter hoofdstuk V; Val. p. 60: 1610 vertrok Pieter Ysaacx van de 
kust , met het t)ericht , dat de zaken daar nog wel stonden. Vgl. echter hoofd- 
stuk V. In hoofdstuk III, IV en V zullen we nog meer onjuistheden van 
Valentyn opmerken. 

2) Amsterdam, 1858. 

^  Deze heeft reeds nagenoeg alle gegevens van het Kol. archief gekend. 


8 


De Jonge niet altijd juist met zijn opgaven over de eerste 
„leggers*' aan de kust ^). 

Ook de moderne buitenlandse litteratuur kan ons niet aan 
een juist en enigszins uitvoerig overzicht van ons onderwerp 
helpen. Danvers, die de geschiedenis van de Portugezen in 
Indië heeft beschreven *), en zich daarbij meest tot taak gesteld 
heeft, van de kleinste bizonderheden in chronologiese volgorde 
een opsomming te geven, spreekt met geen woord van de 
opkomst van de hollandse faktorijen. Het kontakt tussen de 
Portugezen en ons volk in Voor-Indië wordt hier als volgt 
ingeleid*): „The Dutch, who at first confined their trade to 
Java and the more eastern islands, were not long before they 
turned their attention to the Portuguese possessions in India. 
Their first point of attack was Meliapore, which place they 
blockaded (wanneer?), and took all the vessels going thence. 
This, once the wealthiest city in India, was now reduced both 
in population and commerce'*, waarop dan dadelik van een 
samentreffen tussen portugese en hollandse schepen in 1635 
gesproken wordt. 

HuNTER, in zijn werk over de geschiedenis van Brits Indië *), 
is beter ingelicht dan Danvers; hij spreekt reeds over de eerste 
vestigingen van de Hollanders op Koromandel, maar onjuist, 
evenals ook de Imperial Gazetteer ^). 

Henry Weber slaat wel zeer ver de plank mis in zijn werk: 


*) Ten onrechte plaatst De Jonoe Ravesteyn onder de leggers in Masulipatam 
in 1610 (p. 399); verder mag men Willem Janssen niet bij de leggers van 
PaliacaUa rekenen, zoals De Jonoe doet op p. 399. Verdere onjuistheden 
worden vermeld in hoofdstuk II en IV. 

*)  Danvers: The Portuguese in India. 

8)  dl. II, p. 257. 

*)  Hunter: A History of British India II, p. 70.  Vgl. ook hoofdstuk V. 

5)  Imperial Gazetteer II, p. 452.  Vgl. ook hoofdstuk V. 


„La compagnie fran^aise des Indes (1604 — 1875)'* ^), wanneer 
hij schrijft ^), dat het nemen van Colombo ons in staat stelde, 
ons op de kust van Koromandel met Negapatam en St. Thomé 
te vestigen! 

Brengen wij ten slotte nog onder de aandacht, dat DeLannoy 
in zijn werk over de kolonisatie van Portugal ^) niet schijnt te 
weten, dat de Hollanders in 1641 reeds vestigingen aan de 
kust van Koromandel bezaten *). 

Zo kon dus uit de litteratuur voor ons onderwerp weinig 
geput worden, en was ik voor verreweg het grootste gedeelte 
aangewezen op bronnenonderzoek. Van de dokumenten nu, 
die uit de tijd zelf tot ons zijn gekomen , was slechts een klein 
deel in druk verschenen. De voornaamste bronnenpublikaties, 
die me ten dienste stonden, waren de „Onuitgegeven stukken", 
door De Jonge afgedrukt in het derde deel van zijn „Opkomst 
van het Nederlandsch Gezag in Oost-Indië", en het „Corpus 
Diplomaticum Neerlando-Indicum'' door Mr. J. E. Heeres ^), 
waarin alle verdragen, ten behoeve van onze handel aan de 
kust met ifilandse machthebbers gesloten, de z.g. kontrakten, 
in chronologiese volgorde te vinden zijn, voorzien van toe- 
lichtende inleidingen en verklarende noten. 

Verder moest ik me dus wenden tot de onuitgegeven bronnen, 
die zich in het Algemeen Rijksarchief in Den Haag bevonden. 
In de afdeling Koloniaal archief berust een verzameling over- 
gezonden brieven en papieren uit Indië, uit de eerste tijd van 


O  Paris 1904. 
2)  p. 21. 

*)  Zie de opgave van geraadpleegde werken. 
*)  p. 76 V. 

^  dl. I: Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch- 
Indië, zevende volgreeks, derde deel, 's Gravenhage 1907. 


10 


de O. I. C. Daaronder waren natuurlik vooral die uit Koro- 
mandel van belang. Hier had ik, deels in originali, deels in 
kopie, een rijke schat van gegevens voor ons onderwerp. 
Vooral van belang is hierin een overgebleven kopieboek van 
brieven uit het kantoor Petapoelie. In dit boek ^), lopende 
van 2 Mei 1608 tot 24 Maart 1610, vinden we in hoofdzaak 
brieven, geschreven uit Petapoelie naar Masulipatam. Als 
zodanig is het voor ons een zeer gewichtige bron voor het 
meer intieme leven op de loge's aan de kust, en daaronder 
natuuriik vooral voor de handelszaken. Mogen we het be- 
treuren, dat er niet van de toentertijd voornaamste plaats aan 
de kust, Masulipatam, een dergelijk kopieboek is overgebleven, 
we vernemen door de brieven uit Petapoelie, welke die uit 
Masulipatam weer beantwoorden, soms ook zoveel bizonder- 
heden over dit léétste kantoor, dat het gemis hierdoor enigszins 
vergoed wordt. 

Zeer merkwaardig zijn ook de in dit kopieboek voorkomende 
brieven, geschreven op een hofreis naar Golconda, die in 1609 
door Jan van Wesick ondernomen werd ^), alsmede die, welke 
door de leggers van de jonge vestiging te Tierepopelier ^) 
naar de oudere faktorijen in het Noorden werden gezonden. 

Ook de overgezonden brieven en papieren uit Bantam, het 
centrale kantoor, zijn natuurlik van belang: hierin is ook vaak 
sprake van onze vestigingen aan de kust. 

Behalve de genoemde bronnen zijn vooral door mij geraad- 
pleegd de resolutiën van de kamer van XVII, die in verschillende 
afschriften in het Koloniaal archief voorkomen. 


^)  het begin ontbreekt. 

2) Vgl. hoofdstuk IV. 

3) Vgl. hoofdstuk IV. 


11 


Hebben we hiermee al de voornaamste bronnen genoemd, 
het Rijksarchief bevat nog vele andere archivalia, die welkome 
bijdragen bevatten. Ik vond het echter niet nodig, deze alle 
op te sommen, waar toch het citeren in de noten voldoende 
over de aard van de gebruikte archiefstukken inlicht. 

Alvorens te kunnen overgaan tot de vestigingsgeschiedenis 
van de Nederlanders aan de kust van Koromandel, moeten 
we ons eerst voor de geest brengen, hoe de zaken vóór hun 
komst in dit land stonden ; wie er regeerden , en wie vóór hen 
getracht hadden, er hun voordeel te doen. Daarvoor is het 
dus nodig, eerst een kort overzicht te geven van de ontwik- 
keling van de inlandse staten tot op het tijdstip, dat de Hol- 
landers hun intrede aan de kust zullen doen; vervolgens, 
eveneens in hoofdtrekken, na te gaan, welke de positie was, 
die „de custe*' bekleedde ten opzichte van PortugaFs gezag in 
Voor-Indië, en of ook reeds andere europese volken daar 
gevestigd waren. ^) De inlandse namen , in dit overzicht voor- 
komende, heb ik zoveel doenlik op zijn hollands gespeld '^), 
terwijl in de volgende hoofdstukken doorgaans öf de gebruikelike 
aardrijkskundige vormen, öf bij minder bekende plaatsen en 
namen, de vormen gegeven zijn, zoals de bronnen die bieden. 

De tijd van de mohammedaanse overheersing in Voor-Indië 
begint in het laatst van de 10e eeuw na Christus. De afghaanse 
Turken begonnen toen onder Mahmoed van Ghazna, die in 997 


*) Voor het volgende overzicht over de geschiedenis van de staten aan 
de kust is vooral gebruik gemaakt van J. D. B. Gribble: A History of the 
Deccan.  Vol. I, London 1896. 

2) Het was mij niet mogelik, voor alle gevallen te onderzoeken, in hoe- 
vene de engelse spelling, die ik in mijn bronnen vond, de indiese vormen 
juist weergeeft. Men moge fouten en inkonsekwenties , in dit opzicht begaan , 
verontschuldigen. 


12 


aan de regering kwam, hun plundertochten in het Noorden 
van het schiereiland, en maakten vele volken cijnsplichtig, of 
stelden ze onder stedehouders. Ongeveer twee eeuwen later 
volgde het stamhuis van de Ghoeri's op dat van de Ghaznaviden, 
en de stad Delhi werd van die tijd af de zetel van het mohamme- 
daans bestuur in Indië. Onder het stamhuis van de Childzji's, 
hetwelk op dat van de Ghoeri's volgde in 1288, werden de 
eerste tochten naar het Zuiden van het schiereiland ondernomen. 

Daar bevonden zich vele Hindoe-koninkrijken, waarvan de 
oorsprong en de geschiedenis niet meer met zekerheid na te 
gaan zijn. De twee noordelikste hieronder hadden als hoofd- 
steden Dewagiri, spoedig daarna Daulatabad genoemd, ^) en 
Warangal. Het eerste strekte zich uit tot de westkust en tevens 
zeer ver naar het Zuiden; het laatste omvatte Orissa en waar- 
schijnlik het gehele Teloegoe-taalgebied van Haiderabad en 
Madras. 

De fantastiese verhalen over de grote schatten, die de 
Hindoe's hadden weten te verzamelen, maakten de hebzucht 
gaande van Ala-oed-Din, neef en schoonzoon van de sultan 
van Delhi. Godsdienstijver als voorwendsel gebruikende, onder- 
nam deze van 1294 — 1311 grote rooftochten naar Dekkhan. 
Het rijk van Dewagiri moest nu spoedig zijn zelfstandigheid 
opgeven, evenals ook dat van Warangal. De stad Warangal 
werd in 1323 ingenomen, en de radzja naar Delhi gezonden. 
Toen aldus het laatste van de twee grote Hindoe-rijken ten 
onder ging, regeerden de Childzji*s reeds niet meer in Delhi, 
maar het huis van de Toeghlakiden. 

In het verre Zuiden kon op den duur het rijk van Delhi 
moeilik zijn gezag staande houden. Het hielp niet, of Mohammed 


^)  Zoals het tegenwoordig ook heet. 


13 


Toeghlak Sjah al, om des te beter het oog op deze be- 
zittingen te kunnen houden, als hoofdplaats van zijn rijk de 
stad Daulatabad koos; in 1347 stichtte Ala-oed-Din Hasan 
Kangoh, zich aan het hoofd van de ontevredenen stellende, 
het rijk van Kalbarga, en werd hiervan de eerste sultan. Het 
omvatte vooral het oude gebied van Daulatabad; en ook het 
rijk Telingana of Warangal, met de stad Qolconda, dat zijn 
zelfstandigheid enige jaren na 1323 weer herkregen had, stelde 
zich onder de bescherming van het rijk van Kalbarga, en 
schijnt er later geheel bij te zijn ingelijfd. 

Ondertussen had de vestiging van de mohammedaanse macht 
in Dekkhan ten gevolge gehad, dat in het Zuiden van het 
schiereiland een groot en sterk koninkrijk ontstond, dat be- 
stemd was, meer dan 200 jaren het bolwerk te zijn van de 
Hindoe's tegen verdere invasie. We bedoelen het rijk van 
Bidzjnagar ^). Hoewel de plééts reeds bestond in de 14e eeuw, 
kreeg hij toch pas toen zijn grote betekenis. Een geheel 
nieuwe stad werd gesticht, naar men gewoonlik aanneemt, van 
1336 — 1343. De Hindoe-vorsten van het Zuiden van Voor-Indië 
schijnen, daar ze Bidzjnagar beschouwden als hun enige toe- 
vlucht tegen de Mohammedanen, zich spoedig onder de suze- 
reiniteit ervan gesteld te hebben ^), 

We hebben dus nu voornamelik rekening te houden met 
twee rijken: het Hindoe-rijk Bidzjnagar, dat zich van de Toen- 
gabhadra uitbreidde naar het Zuiden van het schiereiland, en 
ten Noorden  ervan  het mohammedaanse  rijk van  Kalbarga. 

Dit laatste moet zich onder .Ahmed Sjah (1422 — 1434) reeds 


^) Sankrit: Vijayanagaram , aan de zuidoever van de Toengabhadra , een 
zijrivier van de Krisjna. 

2) Vgl. over het voorgaande ooit De Jonge II, p. 22 v. en P. A. Tiele: 
Het Oosten vóór de komst der Portugeezen.  Gids 1874, III, p. 193 v. 


14 


zo ver uitgestrekt hebben, dat het ten Noorden grensde aan 
Malwa, ten Noord- Westen aan Guzeratte en zuidwaarts bijna 
aan Goa, terwijl het in oostelijke richting reikte tot Masulipatam 
en de kust van Koromandel. Ahmed Sjah maakte Ahmedabad 
Bidar ^), welke plaats door hem zelf was gesticht, tot zijn 
hoofdstad. 

Maar nog slechts een halve eeuw na hem zou de macht van 
het rijk van Kalbarga duren; na de dood van Mohammed II 
in 1482 viel het feitelik uiteen. Verschillende goeverneurs 
in de provincieën maakten zich onafhankelik. Daaronder 
werd Joesoef Adil Sjah in Bidzjapoer de machtigste. Toen 
deze zich tot onafhankelik heerser gemaakt had, volgde Malek 
Ahmed, de goeverneur van Daulatabad, spoedig zijn voor- 
beeld, en stichtte de hoofdstad Ahmednagar en de dynastie 
van de Nizam Sjah sultans. In Berar werd Imad-oel-Moelk 
eveneens onafhankelik in zijn gebied, met de hoofdstad 
Boerhanpoer. Ook Koetb-oel-Moelk , goeverneur van Golconda, 
verklaarde zich in 't begin van de 16e eeuw tot sultan van 
Golconda en het Telinga'se land. Hij was de eerste van een 
dynastie, die naar hem genoemd werd. Zelfs in Bidar, de 
hoofdstad van het oude rijk van Kalbarga, kon de sultan 
niet meer dan een schijnbestaan voeren: alle macht was in 
handen van de minister Kasim Berid. Ondanks een poging 
van de sultan, zich van dit lastige juk te bevrijden, moest 
deze wel aanzien, dat Kasim Berid inderdaad alle macht in 
handen  hield.  Zo  stichtte deze de  Berid-dynastie in Bidar. 

Van al deze rijken was nu het koninkrijk Bidzjapoer het 
belangrijkste. Omstreeks 1520 strekte het zich uit oostwaarts 
van een kustlijn , die begrensd wordt door Chaul en Goa , tot 


^)  Ten N. O. van Koelbarga. 


15 


aan de samenvloeiing van Krisjna en Toengabhadra. Ten 
Noorden ervan bevond zich het rijk van Ahmednagar, en ten 
Noord-Oosten Golconda. Tussen beide laatstgenoemde lag 
Bidar, het gebied van de Berid-dynastie. Berar eindelik strekte 
zich noordwaarts uit van Ahmednagar tot aan Centraal Indië ^). 

Deze verbrokkeling van het rijk van Kalbarga kwam ten 
goede aan Bidzjnagar. Door de zwakheid van de verschil- 
lende mohammedaanse staten wist het Hindoe-rijk ten Zuiden 
daarvan zijn macht gedurende de eerste helft van de 16e eeuw 
zeer uit te breiden. Narasimha of Narsinga was hier omstreeks 
1480 de stichter van een nieuwe dynastie. In korte tijd heeft 
hij zijn gebied uitgebreid over bijna het gehele Zuiden van 
Voor-Indië. Hij regeerde, toen de Portugezen in Indië land- 
den, en aan hen is het dan ook te danken, dat de naam 
Narsinga voorkomt voor het deel van Voor-Indië, dat zuidelik 
van de Krisjna ligt. Narsinga hebben we dus te identificeren 
met Bidzjnagar ^). 

Vooral de koning van Bidzjapoer, Joesoef Adil Sjah, aan 
wie Goa toebehoorde, kreeg met de Portugezen te strijden. 
Onder zijn opvolger, Ismael Adil Sjah, werd de macht van 
de Portugezen over Goa bevestigd, en tussen hen en Bidzjapoer 
een verdrag gesloten. 

Alle lotswisselingen na te gaan van de mohammedaanse 
rijkjes van Dekkhan , heeft geen zin voor ons doel. We zullen 
alleen de hoofdzaken noemen, en komen allereerst tot het 
rijk, dat later voor de Nederianders van zo groot belang gewor- 
den is : dat van Golconda.  De stichter van dit nieuwe konink- 


1) Vgl. Gribble, kaart II. 

2) Vgl. ook P. A. Tiele: De Vestiging der Portugeezen in Indië, 1498- 
1506.  Gids 1875 III, p. 220. 


16 


rijk, Barra Malek Koeli Koetb-oel-Moelk , een Pers van afkomst, 
werd in 1543 vermoord. Zijn zoon Dzjemsjid Koeli volgde 
hem op, en regeerde tot 1550. Daarna kwam Ibrahim aan 
het bewind (1550 — 1581), onder wiens regering het aan de 
verenigde mohammedaanse rijken gelukte, de macht van 
Bidzjnagar te fnuiken. 

Ongeveer 1560 was dit Hindoe- rijk tot het toppunt van zijn 
macht gestegen. Het schijnt het hele Zuiden van Voor-Indië 
omvat te hebben , behalve een deel van de kust van Malabar ^). 
Het gehele gebied was verdeeld onder verschillende radzja's en 
hoofden, die alle tribuut betaalden, en in leenverhouding 
stonden tot het koninkrijk Bidzjnagar. Het was een zeer rijk 
land: de bergen in Maisoer en het Zuid- Westen van het 
schiereiland waren met uitgestrekte wouden bedekt, die tot 
woonplaats strekten aan tal van olifanten; de rijke en vrucht- 
bare dalen verder, het goud, dat in de grond verborgen was, 
moesten wel ieders afgunst gaande maken. Een uitgebreid 
irrigatiesysteem diende tot bevloeiing van de rijstvelden, waar 
rivierdalen niet voldoende voor de vruchtbaarheid van de 
bodem zorgden. Na de val van het rijk van Kalbarga was 
de Doab tussen Krisjna en Toengabhadra feitelik ingelijfd bij 
het grote Hindoe-rijk, hoezeer ook de koningen van Bidzjapoer 
zich daartegen mochten verzetten. 

Geen wonder, dat de mohammedaanse vorsten beducht 
werden voor hun zuidelike nabuur, en begrepen, dat het hier 
gold, eendrachtig samen te werken tegen de gemeenschappelike 
vijand.  AH Adil Sjah van Bidzjapoer verbond zich met Ibrahim 


1) Vgl. ook Hunter: A History of British India I, p. 94; Tiele: De Por- 
tugeezen in het Oosten, Gids 1877 IV, p. 73; Tiele: Nuno da Cunha in het 
Oosten, Gids 1879 III, p. 246 v. 


17 


Koetb Sjah van Golconda, Hoesain Nizam Sjah van Ahmednagar 
en Ibrahim Berid Sjah van Bidar tot een „heilig verbond" 
tegen Rama Radzja van Bidzjnagar. De sultan van Berar 
maakte niet deel uit van het verbond. 

De vier vorsten, aldus verenigd, trokken te velde tegen 
Rama Radzja, die in een geweldige slag bij Talikot, aan de 
noordelike oever van de Krisjna, werd verslagen, gevangen 
genomen en daarna onthoofd. 

De vertegenwoordigers van de regerende familie trokken zich 
eerst terug naar Pennakonda, later naar Tsjandragiri en Vellor, 
waar ze nog een schijn van hun vroegere grootheid wisten te 
bewaren. Onder hen stonden de kleinere inlandse hoofden of 
naïks in de buurt van Madras ^). 

Het gevolg van de ondergang van Bidzjnagar was, dat de 
mohammedaanse sultans, nu ze niet meer tegen de grote ge- 
meenschappelike vijand te strijden hadden, elkander onderling 
gingen verzwakken , hetgeen later voor de groot-mogol de taak 
gemakkelik maakte, in hun gebied zijn invloed te doen gelden. 

In 1526 had Baber, een afstammeling van Timoerlenk, een 
einde gemaakt aan het verzwakte en verbrokkelde rijk van de 
Afghanen, Delhi genomen, en het rijk van de zogenaamde 
groot-mogols gesticht. In 1572 zien we reeds, dat Akbar ^) 
zich met de Dekkhan'se aangelegenheden bemoeit. Toen 
annexeerde namelik Moertaza Nizam Sjah van Ahmednagar het 
rijk Berar, hoewel Akbar hem dit verboden had. De groot- 
mogol, die zich hierdoor beledigd achtte, trok in 1576 op naar 


1)  Vgl.  ook  Heeres p. 83, en Hunter: A History of British India II, 
p. 76, noot 4. 
*)   1556-1605.  Op hem volgt zijn zoon Dzjahangir, 1605—1627. 

2 


18 


het Zuiden; hij is evenwel weer teruggekeerd, vóór hij over 
't Vindhya-gebergte gekomen was. 

In 1580 stierf Ibrahim Koetb Sjah van Golconda, en zijn op- 
volger, Mohammed Koèli, zou tot 1611 aan de regering blijven. 

De groot-mogol maakte steeds groter vorderingen in Dekkhan. 
In 1596 belegerde prins Moerad, Akbar's zoon , vruchteloos de 
stad Ahmednagar. Toch kreeg Akbar bij het vredesverdrag 
Berar, wat voor de keizers van Delhi een uitgangspunt was 
voor verdere veroveringen. In 1599 viel ook Ahmednagar in 
handen van de groot-mogol. 

We willen nu nog in 't kort nagaan, hoe het met de indiese 
rijken aan de kust van Koromandel gesteld was in de tijd, 
toen de Hollanders daar hun eerste pogingen tot vestiging 
zouden aanwenden, in de aanvang van de 17e eeuw ^). 

De groot-mogol had aan de oostkust van Voor-Indië gaande- 
weg zijn macht uitgebreid: in 1576 was Bengalen door Akbar 
ten onder gebracht; in 1592 werd Orissa bij het keizerrijk 
ingelijfd. Zo was dit reeds een bedreiging voor Golconda ^. 
Koning van dit rijk was, zoals we gezien hebben, Mohammed 
Koeli. Hij was de stichter van de stad Bhagnagar, later 
Haiderabad genoemd. De nieuwe stad lag in de nabijheid van 
het fort Golconda. Het bestuur over de landen van Golconda 
werd uitgeoefend door goeverneurs, die het bewind over een 
bepaalde streek pachtten ^). 

Ten Zuiden van Golconda lag Carnatica, het gebied, dat 
onder de nakomelingen van het vorstengeslacht van Bidzjnagar 


1) Vgl. het schetskaartje. 

2) Vgl. Hunter: A History of British India, II, p. 85 v.; Imperia! Gazetteer 
XIX, p. 250. 

^ Uit een brief van Jan van Wesick aan Pieter Ysaacx, (Febr. 1609, Kopie- 


19 


stond. De vorst van dit land, de koning van Vellor, komt 
in onze hollandse bronnen ook voor als „den groten coninck", 
misschien een herinnering aan de vroegere grootheid van zijn 
geslacht. Onder hem stonden de naïks van St. Thomé, 
Gingier en Tandzjoer ^) , welke hem schatting moesten op- 
brengen ^). 

De vraag, in hoever zich tijdens de komst van de Neder- 
landers aan de kust van Koromandel reeds andere Europeanen 
gevestigd hadden, noopt ons, allereerst te spreken over de 
Portugezen *). 

Het kleine Portugal, in de 15e eeuw het zeevarende en 
ontdekkende land bij uitnemendheid, had in Voor-Indië het 
begin van zijn roem beleefd, toen Vasco da Gama in Mei 1498 
voor Calicut geankerd was. In het eerste begin nog afhankelik 
van de kustvorsten van Malabar voor het drijven van handel 
in de specerijen, hadden de Portugezen al spoedig aan de 
westkust van het schiereiland op enkele punten bepaaldelik 
hun mécht weten te vestigen , vooral door de daden van mannen 


boek van Petapoelie) krijgen we de indruk, alsof soms over enige goever- 
neurs weer een ander werd aangesteld van hogere rang. De plaats is echter 
niet volkomen duidelik. 

1) Vgl. het schetskaartje. 

2) Vgl. de brief van Bourgonje aan Pieter Ysaacx, Tierepopel ier , 6 Febr. 
1609, kopieboek van Petapoelie. 

^ Vgl. omtrent de vestigingsgeschiedenis van de Portugezen in Voor-Indië : 
de artikelen van P. A. Tiele in de Gids 1873 III, p. 177 v.; 1874 III, p. 
193 V.; 1875 III, p. 177 v.; 1876 III, p. 377 v.; 1877 IV, p. 35 v.; 1879 III, 
p. 236 V.; Zimmermann: Die Kolonialpolitik Portugals und Spaniens; De 
Lannoy en Vander Linden: Histoire de l'Expansion coloniale des Peuples 
eüropéens. Portugal et Espagne; Danvers: The Portuguese in India; Saal- 
feld: Geschichte des portugiesischen kolonialwesens in Ostindien; De Jonge: 
De Opkomst van het Nederlandsch Gezag in Oost-Indië dl. II. 

2* 


20 


als Francisco de Almeida en Affonso d'Alboquerque. Het aantal 
van deze machtspunten breidde zich, onder een krachtig 
koninklik gezag, voortdurend uit, vooral aan de kust van 
Malabar, en Goa, de hoofdplaats van de portugese neder- 
zettingen, groeide op tot een machtige stad. Zelden zeker 
heeft een zo klein volk in korte tijd op zulk een afstand een 
zo grote machtsontwikkeling ten toon gespreid ^). Hun macht 
bleef niet beperkt tot het vasteland van Voor-Indië; ook op 
Ceilon kregen ze in 1517 vaste voet, door ïich in een sterkte 
te Colombo te vestigen. Ja, tot in Bengalen breidde zich hun 
invloed nog in de aanvang van de 16e eeuw uit. 

De Moslims, die vóór hun komst de handelaars van het 
Oosten geweest waren, moesten al spoedig ondervinden, dat 
de nieuwgekomenen hun handel zo veel ze konden zouden 
trachten te fnuiken, om die zelf aan zich te trekken. De 
handel van de Portugezen in Voor-Indië ontwikkelde zich 
inderdaad tot zulk een trap, dat ze zelfs aan de inlanders 
konden verbieden, in de zeeën, die door hen werden beheerst, 
zonder hun verlof handel te drijven. De koningen van Portugal, 
die immers ook het initiatief van de eerste tochten * hadden 
genomen, kregen, zoals zich laat denken, een belangrijk aan- 
deel in de handel op Voor-Indië. De meest winstgevende 
produkten werden door hen gemonopoliseerd, voor zichzelf of 
voor hun ambtenaren. 

Koopmanschappen werden weinig uit Portugal naar Indië 
gezonden; de produkten, die men vandaar wilde betrekken, 
werden meest met portugees geld betaald, of met ongemunt 


^) ,The swift audacity of the little hero-nation forms an epic, compared 
with which our own early labours in India are plain prose." (Hunter: A 
history of British India, dl. I, p. 3.) 


21 


goud, dat men uit Zuid-Oost- Afrika kreeg. Om dat goud te 
bekomen, werden weer katoenstoffen uit Indië naar Afrika 
gezonden. We horen, dat de katoenen stoffen van Guzeratte 
van Sofala tot aan de Molukken een gewild handelsartikel 
waren. 

De Portugezen kwamen niet alleen in Voor-Indië, om er 
voordelig handel te drijven; ze troffen er de Islam aan, en 
namen de gelegenheid onmiddellik te baat, de aartsvijand van 
het Christendom .<e bestrijden, zo veel ze konden. In de aan- 
vang namen daardoor hunne ondernemingen reeds enigszins 
het karakter aan van kruistochten tegen de ongelovigen. Ook 
waren bij -de twede expeditie, die in Maart 1500 onder Cabral 
uitzeilde, de nodige geesteliken meegezonden voor het be- 
keringswerk. 

De Oost-Indiese bezittingen van het streng katholieke kleine 
land kregen een vaste kerkelike organisatie, aan het hoofd 
waarvan de aartsbisschop van Goa stond, als primaat van 
Indië. Men kan zich denken, dat het vooral de Jezuïeten 
waren, die hier een vruchtbaar terrein vonden voor hun geloofs- 
ijver. In 1542 kwam Franciscus Xaverius in Voor-Indië, om 
zich aan het missiewerk te wijden; enige jaren later werd de 
inquisitie ingevoerd. Tot een zo grote mate van zelfstandig- 
heid kwamen de Jezuïeten, dat ze in het Zuiden van het 
schiereiland een paar staatjes wisten te stichten, die geheel 
zelfstandig waren ten opzichte van Portugal. 

De heroïese periode van het begin van de portugese kolo- 
nisatie in Indië was van betrekkelik korte duur, en evenzo de 
grote voordelen, welke uit de overzeese gewesten getrokken 
werden. Allerlei misbruiken slopen gaandeweg in, en de korte 
bewindsperiode, aan de onderkoningen en goeverneurs toege- 
staan, heeft dit zeer in de hand gewerkt.  Een slecht teken 


22 


mag het reeds genoemd worden, dat de vloot, die in 1538 
uit Portugal te Goa aankwam, gevangenen had meegenomen, 
om het aantal soldaten te versterken. Van het begin van de 
regering van koning Sebastiaan af (1557 — 1578) bleven de uit 
Indië getrokken baten steeds beneden de uitgaven. 

Spoedig na hem kwam Portugal onder het bewind van 
Filips II van Spanje, die in 1581 aan de portugese cortes 
beloofde, dat de onderkoning of goeverneur altijd een Portugees 
zou zijn , tenzij iemand uit de koninklike familie met dit ambt 
bekleed zou worden, en verder, dat de handel op Afrika, 
Perzië en Indië voor de Portugezen gereserveerd zou worden, 
en met hun schepen alleen gevoerd. 

Met hulp van het krachtige Spanje zou Portugal nog lange 
tijd zijn koloniaal bezit ongeschonden hebben kunnen bewaren , 
hadden niet de spaanse koningen ter wille van hun europese 
politiek het beste deel van de portugese schepen in gebruik 
genomen. Overigens schijnen de koningen van Spanje in hun 
bemoeiingen voor de portugese kolonieën meer beleid te 
hebben getoond dan hun voorgangers. 

Welke plaats nu nam de kust van Koromandel voor Por- 
tugal in? 

„Their three objects were conquest, commerce and conver- 
sion'*, zegt Hunter ^). We willen de vestiging van de Portugezen 
aan de kust van Koromandel uit deze drie gezichtspunten 
nagaan, en beginnen met de vraag, in hoever hun mécht zich 
daar uitstrekte. 

Een verandering, in 1751 in de bestuurswijze van portugees 
Indië ingevoerd, is kenschetsend voor de positie van Koromandel. 


1)  A History of British India, I, p. 95. 


23 


De bezittingen worden in drie goevernementen verdeeld: dat 
van Monomotapa, hetwelk de afrikaanse bezittingen van kaap 
Corrientes tot kaap Guardafui omvatte, dat van Indië in engere 
zin, van kaap Guardafui tot kaap Comorin, Ceilon hierbij 
inbegrepen, en ten derde dat van Malakka, zich uitstrekkende 
van Pegu tot China. Men ziet: Koromandel en de hele verdere 
oostkust van  Voor-Indië zijn niet in deze indeling begrepen! 

Inderdaad schijnt Koromandel door de Portugezen altijd als 
bijzaak beschouwd te zijn. St. Thomé en Meliapoer waren de 
voornaamste steunpunten van hun invloed aldaar, al waren ze 
ook wel in andere plaatsen aan de kust gevestigd. Daar 
konden ze zich echter niet in die mate doen gelden als in de 
beide eerstgenoemde, en waren er in hoger mate afhankelik 
van de gunst der inlandse vorsten. Waar Portugezen gevestigd 
waren , vinden we hen , die 't gezag over hen voerden , meest 
als n kapiteins" aangeduid. 

De landen aan de bocht van Bengalen, namelik Bengalen 
en Arrakan, schijnen meer nog dan de kust van Koromandel 
buiten het eigenlike portugese bestuur gestaan te hebben; dit 
gebied was een geschikt terrein voor moedige avonturiers en 
ondernemende handelaars; ook vernemen we, dat vrij wat 
Portugezen, die iets op hun kerfstok hadden, hun toevlucht 
zochten in het rijke Bengalen. Vanhier werden vele eetwaren 
verhandeld op Cochin en Negapatam ^). 

Gelijk de Malabaren van Koromandel uit voorzien werden 
van rijst, hun onmisbaar voedsel, zo betrokken ook de Por- 
tugezen, al tijdens het begin van hun vestiging aan de kust 
van Malabar, levensmiddelen van Koromandel. Bovendien was 
dit land van  belang door zijn katoenen geweven stoffen, die 


1)  Van Wesick naar Bantam, Masulipatam , 15 Juni 1610, KoU arch. 


24 


de Portugezen zowel in Achter-Indië als ook in de maleise 
archipel wisten te verhandelen. 

Aan de inlandse vorsten van de kust leverden ze paarden 
en olifanten. In de oorlog waren voor deze vorsten de paarden 
een onmisbaar artikel, daar de ruiterij doorgaans in het gevecht 
de beslissing gaf, terwijl ook olifanten in de krijg een grote 
rol speelden. De paarden, die de Portugezen betrokken uit 
Ormoes, en de olifanten uil^ Ceilon en Arrakan wisten ze tot 
hoge prijs te verkopen, zowel aan de naïks van Tandzjoer en 
Gingier, als aan de koning van Vellor, gelijk ook aan die van 
Golconda, „die seerre blijde sijn, als men haer ollyfandten ofte 
schoonne peerden brynghdt te coopen" ^). 

Wat nu betreft de stand van het katholicisme aan de kust 
van Koromandel: St. Thomé of Meliapoer, sedert 1606 de zetel 
van een bisschop, ^) was het centrum ervan. Deze stad is 
bekend als de plaats, waar volgens de overlevering de apostel 
Thomas de marteldood zou hebben gevonden. De Christenen , 
die zich reeds vóór de komst van de Portugezen in Voor-lndië 
bevonden, noemden zich naar Thomas, die in Indië het Chris- 
tendom verkondigd zou hebben, Thomaschristenen. Waar- 
schijnlik echter dateert het Christendom aldaar uit veel later 
tijd, toen de Perzen de Nestoriaanse leer in het schiereiland 
verbreidden. Deze Thomaschristenen stonden in het Zuiden 
in groot aanzien. In 1442 treffen we er een aan als eerste 
minister van de koning van Bidzjnagar. 

De Portugezen konden echter van hun standpunt het voort- 
bestaan van deze dwaalleer niet gedogen.  Ze rustten niet, vóór 


*)  Marcelis aan de bewindhebbers van de kamer te Amsterdam , Paliacatta , 
31 Mei 1610, Kol. arch. 
*)  Vgl. Wetzer  und Welte: Kirchenlexicon, dl. V, kolom 775 v. 


25 


' ze, aan het eind van de 16e eeuw, de Thomaschristenen met 
geweld er toe hadden gedwongen, het katholicisme aan te 
nemen. Vooral de Jezuïeten waren het, die hiertoe hadden 
meegeholpen. In Koromandel als elders moest de geestdrijverij 
van de Portugezen, en vooral van de Jezuïeten, hen wel zeer 
verlagen in de achting van de inlandse vorsten. Alleen konden 
ze hier natuurlik aan hun zendingswerk niet zoveel kracht 
bijzetten als aan de kust van Malabar, aangezien daar en in 
Goa, gelijk reeds gezegd, het eigenlike centrum van hun macht 
in Voor-Indië was ^). 

In 1600 was de engelse compagnie opgericht. De eerste 
expedities daarvan waren niet naar het vasteland van Indië 
gericht, waar zich later de hoofdmacht van Engeland in het 
Oosten zou vestigen, maar naar de archipel. „To shift our 
factories from the Archipelago to India seemed at the time 
equivalent to giving up the direct trade in the most lucrative 
commodities, and sinking into middlemen like the early Arab 
merchants on the Malabar coast'', zegt Hunter % Het zou 
dan ook nog een geruime tijd duren, eer we aan de kust van 
Koromandel ernstig rekening te houden hadden met deze 
nieuwe konkurenten. Eerst met de expeditie van kapitein 
Hippon in 1611 zou de engelse vestigingsgeschiedenis aldaar 
een aanvang nemen *). 

De  Fransen  en  de Denen kwamen ook eerst aan de kust 


*) Vg!. over de Thomaschristenen ook Herzog-Hauck: Realencyklop^die 
für protestantische Theologie und Kirche, dl. XIX p. 703 v. en dl. XIII, p. 
725 V.; Imperial Gazetteer XXI, p. 387 v.; Hunter: A History of British 
India, I, p. 99 v. 

2)  A History of British India, I, p. 296. 

8)  Vgl Hunter: A History of British India I, p. 296 v. en II, p. 70 v. 


26 


né de periode, die wij ons voorgesteld hebben, te behandelen. 
In Frankrijk werd in 1604 de eerste geoktrooieerde compagnie 
opgericht, maar vóór 1616 schijnt geen expeditie het land 
verlaten te hebben ^). 

De deense Compagnie van Kopenhagen werd in 1612 op- 
gericht, en het zou tot 1620 duren, eer zich de Denen aan 
de kust van Koromandel vestigden ^). 


J)  Vgl. Weber: La Compagnie fran^aise des Indes, p. 56 v. 

^  Vgl. Weber: La Compagnie fran^aise des Indes, p. 32, noot 3. 


TWEEDE HOOFDSTUK. 

DE REIZEN VAN HET JACHT DELFT. 


De stichting van onze eerste vestigingen op de kust van 
Koromandel is te danken aan de tochten van het jacht Delft, 
dat deel uitmaakte van de vloot van vijftien schepen, die in 
Desember 1603 onder bevel van admiraal Steven van der Hagen 
naar Indië uitzeilde ^). 

Dit gebeurde dus in de eerste tijd van het bestaan van de Ver- 
eenigde Oost-Indische Compagnie, tot welke in het vorige jaar 
verschillende kleinere compagnieën zich hadden verenigd ^). 

Nog in 1602 was een expeditie onder Wijbrand van Warwijck 
uitgezonden *); daarop volgde de tocht van Van der Hagen, 
de eerste, die werd ondernomen op kosten van de gemeen- 
schappelike tienjarige rekening, die in 't oktrooi van 1602 
was vastgesteld. 

Het was niet de eerste maal, dat de bekende admiraal aan 


*) Vgl. over een vroegere tocht, die volgens Valentyn naar Koromandel 
ondernomen zou zijn: Valentyn, p. 57. 

^ Vgl. voor het tot stand komen der Compagnie en het oktrooi daarvan 
o.a. J. A. VAN DER Chijs: Geschiedenis der stichting van de Vereenigde 
O. I. Compagnie enz., 2e druk. Leiden 1857; De Jonoe I, p. 131 v.; O. van 
Rees: Geschiedenis der Staathuishoudkunde in Nederland tot het einde der 
achttiende eeuw, dl. II, Utrecht 1868. 

3)  Zie over deze tocht De Jonoe III, p. 3 v. 


28 


het hoofd van een vloot naar Indië vertrok. Reeds voor ruim 
vier en een half jaar was hij met een gering aantal schepen 
voor de Oude Compagnie in zee gestoken, had op die tocht 
Bantam aangedaan en een kontrakt gesloten met de bewoners 
van Hitoe op Ambon ^). Zijn tweede expeditie beloofde ge- 
wichtiger te zullen worden. Twaalf schepen had de kamer 
van XVII doen uitrusten: het admiraalschip De Geünieerde 
Provinciën, Dordrecht, waarop de vice-admiraal Cornelis 
Bastiaensz. het bevel voerde, verder Amsterdam, Gelderlandt, 
Hof van Hollant, West-Vrieslant, Hoorn, Zeelant, en de vier 
jachten Delft, Enckhuysen, Medenblick en Duyfke, waarvan in 
elk geval drie bestemd waren, om enige tijd in Indië te blijven, 
ten einde van de ene plaats naar de andere te varen, zoals de 
•in Indië aanwezige opperkoopHeden dit goed zouden vinden *). 

Op de vloot bevond zich ook Jan Willemsz. Verschoor, die 
bestemd was, de post van opperkoopman te Bantam te 
bekleden *), en als zodanig de voorganger werd van Jacques 
THermite de Jonge. Jan van Vlissingen zou met de jachten 
over en weer varen, om de diensten te verrichten, die tussen 
onze verschillende kantoren in Indië nodig zouden zijn *). 

Van deze jachten interesseert ons in de eerste plaats 
het jacht Delft. Dit was bestemd, naar Atjeh te varen met 
een „cargasoen*' van 10 000 gulden aan koopmanschappen 
en 30 000 aan kontanten ^).   Schipper was Willem Cornelisz., 


1) Heeres, p. 33 V. 

2) Vgl. Extract uit eene Memorie voor den admiraal Steven van der Hagen , 
enz. De Jonge III, Onuitgeg. stukken, p. 147. Verder de Resoluties der 
XVII, vergadering van 7 Aug. 1603. 

8) Resoluties der XVII, verg. van 24 Oct. 1603. 

*) Resoluties der XVII, verg. van 24 Oct. 1603. 

5) Resoluties der XVII, verg. van 24 Oct. 1603. 


29 


opperkoopman Guilliam Lodewycx ^), onderkoopman Pieter 
Ysaacx Eyloff. Onder de meevarenden bevond zich ook de 
assistent Hans Marcelis, die we later op de kust nader zullen 
leren kennen ^. 

Al treft men in de resoluties der XVII bij een opsomming 
van de plaatsen , waarvoor het cargasoen van de Delft bestemd 
zou zijn '), de kust van Ko romandel niet aan, tóch werd er 
wel op gerekend, dat de jachten, die voor de vaart in Indiê 
bestemd waren, daar zouden kunnen komen tot het aanknopen 
van handelsbetrekkingen, blijkens een memorie, die de admiraal 
meegegeven werd door de kamer van XVII, en waarin de 
voornaamste gewesten in Indië met hun handelsgelegenheden 
beschreven waren *). 

Masulipatam wordt er namelik vermeld als een plaats, die 
zeer geschikt voor de inkoop van katoenen kleedjes is, evenals 
Negapatam en Paliacatta, hoewel in die laatste plaats de handel 
voor ons wel bemoeilikt zou worden door de Portugezen, die 
dicht daarbij een „vastichheyt'* hadden, namelik St. Thomé of 
Meliapoer. Weinig schijnen de opstellers van de memorie 
vermoed te hebben, dat de handel in Negapatam nog veel 
méér bezwaren zou opleveren, daar in deze plaats zélf de 
Portugezen gevestigd waren! 


1) De Jonoe III , p. 27 meldt ook nog Paulus van Soldt als opperkoopman. 
Deze is echter eerst 4 Oct. 1605 op 't jacht gekomen , blijkens de monsterrol 
van 't jacht Delft, Kol. archief. 

*) Vgl. over deze opgaven De Jonoe III, p. 27 en bovengenoemde mon- 
sten^ol. 

*)  Resoluties der XVII, verg. van 7 Aug. 1603. 

*) RouFFAER-JuYNBOLL : De batikkunst in Nederlandsch-Indie bijlage III. 
Een excerpt uit de memorie geeft De Jonoe III. Onuitgeg. stukken, p. 149 v. 
Vgl. ook p. 146 aldaar. 


30 


De 18e Desember 1603 dan stak de vloot onder Van der 
Hagen in zee ^). Door het slechte weer bereikte men eerst 
30 Mei 1604 de Kaap de Goede Hoop, en 21 Junie de kust 
van Sofala. Bij het portugese kasteel van Mozambique ver- 
overden de Hollanders een kraak en nog vijf andere scheepjes, 
maar dit was ook het enige, wat men kon uitvoeren, en, 
daar de admiraal geen kans zag, de Portugezen meer afbreuk . 
te doen, vertrok hij 25 Augustus, en kwam de 26e September 
voor de kust van Goa. De jachten Delft en Duyfke waren 
nog enige tijd bij Mozambique gebleven, en kwamen 6 Novem- 
ber bij de hoofdmacht van de schepen terug. Voor Goa werd 
niets blijvends ten voordele van de Hollanders tot stand 
gebracht, noch voor Cananor, dat men daarna bezocht. Iets 
verder zuidwaarts zeilende evenwel, kwam Van der Hagen 
29 Oktober voor Calicut, waar het eerste bekende kontrakt 
zou gesloten worden tussen de O. I. C. en een vorst van het 
vasteland van Voor-Indië. 

We hadden toqn reeds op enkele belangrijke punten van de 
maleise archipel en het Schiereiland van Malakka met meer 
of minder blijvend resultaat betrekkingen aangeknoopt en 
kontrakten gesloten, die deels op handelszaken, deels op 
alliantie tegen Spanjaarden en Portugezen betrekking hadden. 
Zo waren reeds in 1596 met Bantam, dat een tijd lang het 
centraal kantoor voor ons in Indië zou worden, vriendschaps- 
en handelsverdragen gesloten ^); in 1600 had van Caerden 
gewichtige  onderhandelingen  met  de  Sultan  van  Atjeh  ge- 


1) Vgl. over de lotgevallen van deze vloot o.a.: Beschrijvinghe van de 
tweede Voyagie Ghedaen met 12. Schepen naer d'Oost-Indien. Onder den 
Heer Admirael Steven van der Hagen enz. Begin ende Voortgangh II, XII; 
De Jonge III, p. 26 v. 

2) Vgl. Heeres, p. 3—7. 


31 


voerd ^), en in 1601 hadden de Zeeuwen daar een kantoor 
opgericht ^. 

In Patane, aan de oostkust van Malakka, een punt van 
groot gewicht door de handel, die daar, vooral in peper, 
gedreven werd, had men ons in het zelfde jaar het bouwen 
van een handelshuis toegestaan ^); in de Bandagroep waren 
in 1602 de eerste kontrakten gesloten *). Verder had ook de 
koning van Bali in 1601 handelsvrijheid aan de Hollanders 
gegeven *), terwijl we boven reeds gesproken hebben over 
Van der Hagen's verrichtingen op Ambon ^. 

Laten we nu meer in 't bizonder zien, welke pogingen tot 
dusver gedaan waren, om op het vaste land in Voor-Indië en 
het daarbij gelegen eiland Ceilon vaste voet te krijgen. 

Ceilon had, met zijn kaneel- en peperproduktie, al vroeg de 
belangstellingvan onze voorouders getrokken. Admiraal Spilbergh 
was er in 1602 geweest, en had beloften van bondgenootschap 
weten te verkrijgen van de maharadzja van Kandia; de Weert, 
vice-admiraal van Wijbrand van Warwijck, was nog in hetzelfde 
jaar deze vriendschapsbetrekkingen komen bevestigen. In April 
1603 voor de tweede maal op Ceilon gekomen, had hij echter 
geen geluk met zijn nadere onderhandelingen, wat ten dele te 
wijten was aan zijn eigen onhandigheid; de afloop van deze 
noodlottige expeditie was, dat hij zelf en velen van zijn tocht- 
genoten door de Singhalezen werden gedood ^. 


») Vgl. Heeres, p. 19 V.; De Jonge II, p. 231 v. 

2) De Jonoe II, 256 en Onuitgeg. stukken XVI, p. 484 v. 

3) Heeres, p. 15 v.; De Jonge II, p. 91 v. 

*) Heeres, p. 23—26; De Jonge II, Onuitgeg. stukken, p. 536 v. 

«) Heeres, p. 15. 

«) p. 28. 

"O Van  Geer:  De  Opkomst van  het Nederlandsch gezag over Ceilon, 
p. 9—21; De Jonge II, p. 275 v., III, p. 5. v. 


32 


In Cambaya, een van de drie grote kleedjesgebieden van 
het schiereiland ^), waren in 1602 de Wolff en Laf er aange- 
komen, gezonden uit onze vestiging in Atjeh. Ze toonden in 
Suratte aanbevelingsbrieven van de sultan van Atjeh, en werden 
gastvrij ontvangen. Van daaruit schijnen ze zelfs in onder- 
handeling getreden te zijn met de groot-mogol Akbar ^. 

Maar De Wolff en Lafer deden meer: ze gingen naar Calicut, 
om, zo mogelik, daar de handel voor de Hollanders te 
openen. Deze tocht, zo dicht bij de brandpunten van het 
Portugese gezag, zou hun evenwel noodlottig zijn: spoedig 
werden ze door hun aartsvijanden gewelddadig naar Goa 
gevoerd en daar om 't leven gebracht *). Deze poging tot 
vestiging op de kust van Malabar was dus geheel mislukt. 

Zo stonden de zaken, toen admiraal Van der Hagen voor 
Calicut kwam. De Portugezen, naijverig op de nieuwelingen, 
die hun handel dreigden te bederven, deden met twintig 
fregatten een aanval op onze vloot, maar werden verslagen. 
De bedoeling van de admiraal was geweest, in Calicut met 
de samoryn of „keizer" *) te onderhandelen, om zo de erfvijand 
van Portugal aan deze kust op zijn hand te krijgen. De 
samoryn was evenwel niet in zijn residentieplaats, maar lag 
te velde tegen de koning van Cochin; en daarom kwam Van 
der Hagen bij hem ergens ten zuiden van Calicut *), waar nu 
op 11 November een „Ackoordf* tot stand kwam tussen ^den 


1) Zie hoofdstuk VI. 

2) De Jonge II, p. 256 en Onuitgeg. stukken, p. 487, 494 en 495 v. 
8)  De Jonge III, p. 32. 

*)  Samudrin, zeevorst. 

5)  Pembenaer is de naam van de plaats, die het nu gesloten kontr^kt 
opgeeft (zie beneden). 


33 


doorlughtigen Samoryn, keyzer van Malabaer, ende den E. 
heer admiraell Steven van der Hagen van wegen sijn prince- 
lijke Excellentie Mauritius** ^). Hierin kregen de Hollanders 
verlof tot het bouwen van een sterkte in Calicut. Verder 
moest het verbond ook zijn een „alliantie tot verdruckingh 
der Portugesen ende alle hare geassocieerde, haer te ver- 
drijven uyt alle de landen van Sijne Mayesteyt en ook uyt 
geheel Indien**! Om deze belofte, die heel wat insloot, te 
staven, beloofde de admiraal, dat zo spoedig mogelik schepen 
en krijgsvolk uit het vaderland gestuurd zouden worden. 

De schepen Zeelant en Enckhuysen werden nu naar Guzeratte 
gezonden. Van hun verrichtingen aldaar is niets bekend. In 
Augustus 1605 kwam de Enckhuysen te Bantam aan, de 
Zeelant in Atjeh achtergelaten hebbende^). 

Admiraal Van der Hagen vaardigde 11 Desember 1604 het 
jacht Delft af naar Atjeh, om aldaar de gezant van de sultan, 
die uit Nederland terugkeerde, aan land te zetten; zelf voer 
hij naar Bantam, waar hij 31 Desember aankwam. Zijn verdere 
daden in Indië liggen buiten ons bestek; des te nodiger is 
het, dat we trachten na te gaan, wat er met het jacht Delft 
na de tocht naar Atjeh voorviel. 

Zo komen we tot ons eigenlik onderwerp: de eerste tochten 
naar Koromandel. Zowel in 1605 als in 1606 heeft het jacht 
Delft deze voor de Nederlanders later zo gewichtige en winst- 


1)  Heeres p. 30 V.; De Jonqe III, Onuitgeg. stukken 111, p. 204 v. 

^ Uittreksels uit het dagboek , gehouden aan l>oord van 't schip Gelder- 
land, gedrukt bij De Jonge III, Onuitgeg. stukken II, daarvan p. 202— 203 
onder 21 Aug. 1605. Ten onrechte trekt De Jonge uit die plaats op p. 34 
de konklusie, dat de Zeelant en de Enckhuysen Koromandel bezocht hadden. 

3 


34 


gevende kust bezocht en daar de eerste betrekkingen met het 
rijk Golconda aangeknoopt 

Van de éérste tocht, die van 1605, valt geen doorlopend 
verhaal te geven, daar het bronnenmateriaal hiertoe te kort 
schiet. Wat we met enige zekerheid erover kunnen vaststellen, 
is het volgende ^): 

In het voorjaar van 1605 verscheen de Delft voor Masuli- 
patam. Deze plaats was in het bezit van de koning van 
Golconda, toentertijd Mohammed Koeli (1581 — 1611) ^, en, 
daar de ankergelegenheid er in verhouding tot die van de 
andere kustplaatsen van dat rijk goed was, van veel belang 
voor de in- en uitvoerhandel. Dat het de Hollanders hier 
gelukte, vaste voet te krijgen en handelsbetrekkingen aan te 
knopen, schijnt voor een groot deel te danken te zijn aan 
zekere Assalan, een jood uit Masulipatam, die door zijn aan- 
sporingen ook meegewerkt had tot onze komst in die plaats. 


1) Vgl. over deze eerste tocht: «Verhael, ende Joumael, vande Voyagie 
Gedaen van Bantam , naer de Guste van Choromandel , ende andere quartieren 
van Indien, Door den Opper-Coopman Paulus van Solt. In den Jaere 1605. 
1606. 1607. 1608/' dat deel uitmaakt van de .Beschrijvinghe van de tweede 

Voyagie  Onder  den  Heer  Admirael  Steven  vander  Hagen"  enz. 

(3egin ende Voortgangh" II, verhaal XII. Het „Verhael ende Joumael" 
begint op p. 40.) Het „Verhael ende Journael" is in 1663 nog eens herdrukt 
naar dat in „Begin ende Voortgangh ,*' hoewel op sommige plaatsen zeer 
verminkt. (Zie P. A. Tiele: Mémoire bibliographique sur les journaux des 
navigateurs néerlandais. Amsterdam 1867, p. 172 v.); Monsterrol van *t schip 
Delft, Kol. Arch.; .Discours door Lodewyck Ysaacx overgelevert aen den 
raett tott Bantam wegen den standt van de custe van Coromandel ," 5 Nov. 
1608. De Jonge III, Onuitgeg. stukken p. 282 v.; Uittreksels uit het dag- 
boek, gehouden door Hendrik Jansz. Craen op het schip Gelderlandt. De 
Jonge III, Onuitgeg. stukken II, onder 21 Aug. 1605, p. 202 v. 

^  Vgl. p. 18. 


35 


Pieter Ysaacx Eyloff werd in Masulipatam als opperkoopman 
achtergelaten, verder nog andere „leggers", waarvan we met 
name Daniel Timmermans kennen, die er bleef als kok, en 
Tobias Jansson ^). Waarschijnlik in het begin van Mei ver- 
trok het schip van de kust, reeds een lading kleedjes mee- 
nemende, en kwam, na Atjeh bezocht te hebben, de 21e 
Augustus 1605 weer voor Bantam aan. 

De 4e November begon de Delft zijn tweede reis naar Atjeh 
en „de kust", nadat in de voorafgaande weken de bemanning 
met nieuw volk was versterkt. De belangrijkste namen van 
degenen, die toen aan boord kwamen, zijn die van Dirk van 
Leeuwen en Paulus van Soldt, welke laatste als opperkoopman 
4 Oktober scheep kwam. Waarschijnlik aan hem ^ hebben 
we een journaal over die tweede tocht te danken ^), dat ons 
in staat stelt, meer nauwkeurig de nu volgende gebeurtenissen 
na te gaan. 

Na zeer veel tegenspoeden kwam het jacht de 18e Maart 
1606 weer voor de rede van Atjeh. Daar trof men toevallig 
een schip van de koning van Golconda, dat uit Masulipatam 
gekomen was, en reeds ongeveer drie maand voor A^jeh gelegen 
had. Daar had het een lading van kleedjes, staal en rijst 
gebracht.  Met dit schip was de bovengenoemde jood Assalan 


1) Dat Pieter Willemsz. er toen als onderkoopman gekomen is, staat niet 
geheel vast, daar hij op de Monsterrol van de Delft niet voorkomt. In elk 
geval wès hij er in die kwaliteit, toen het jacht op zijn twede tocht naar 
Koromandel voor Atjeh kwam.  (Zie beneden). 

2) Hoewel volgens de titel van 't journaal Van Soldt niet de schrijver 
behoeft te zijn, wordt dit echter door de inhoud toch hoogst waarschijnlik 
gemaakt. 

8)  Zie p. 34, noot 1. 

3* 


36 


gekomen, „door Pieter Willemsz. Onderkoopman tot Mussili- 
patan ^) afgheveerdicht, met ettelijck yser", voor Jan Martssens, 
en in absentie daarvan voor Jan van Vlissingen bestemd. 
Reeds had Assalan weer een retoerlading in het genoemde 
schip gebracht, en was hij van plan, daarmee naar Koromandel 
te vertrekken, toen het schip Delft kwam. Hij bood nu de 
Hollanders zijn diensten op de kust aan; deze, rekening 
houdende met zijn bekendheid aldaar, en de goede diensten, 
die hij de Compagnie reeds bewezen had, namen dit „goet- 
willig" aan. Met het schip uit Masulipatam, dat eerder vertrok, 
gaf men brieven mee aan Pieter Ysaacx, om hem van de komst 
en de lading van het jacht Delft te verwittigen, „om hem 
ondertusschen daer naer in de inkoop te reguleren*'. 2 April 
vertrok ook de Delft. 

De eerste plaats aan de kust, die men bereikte, was St. Thomé: 
zoals we gezien hebben, een van de twee voornaamste steun- 
punten van de Portugezen in die streken. 25 April ankerden 
de Hollanders voor deze stad, en reeds onmiddellik trachtten 
ze de vijanden afbreuk te doen. Drie ledige portugese schepen 
werden in beslag genomen en verbrand. Het hielp niets, dat 
een Nederlander, Marten Tielmanssen van Neck, die daar 
woonde, met zijn zwager Antoni de Teyde bezitter was van 
twee van die schepen; met minachting spreekt het journaal 
over die ngheportugaleseerde Nederiander", die, zoals Van Soldt 
en zijn tochtgenoten later uit zijn gesprekken opmaakten, ge- 
heel „den Portugesen aert ingesopen" had. En wat ons verteld 
wordt over deze „aert" van de Portugezen in St. Thomé, waar 
ook  mestiezen  en Armeniërs woonden, geeft ons al een hed 


^)  Zie p. 35, noot 1. 


37 


ongunstig beeld: „Sy houden aldaer een gants onghehoort 
ende Barbarisch leven, passen op gene Overicheyt, Wetten, 
nochte Politien, zijnde haer eyghen Rechters, want soose eenige 
querellen met malkanderen hebben, schieten d'een den ander 
in *t voorby passeren uyt de vensters doot, ende die de meeste 
vrienden heeft, is de sterckste, daer volght voorts niet meer 
naer, jae dragender eenen roem op** enz. 

Toch werden de betrekkingen met Van Neck en zijn zwager 
welwillender, zodat zelfs een „Schuyte, vol alderhande ver- 
versching'* naar de Hollanders gezonden werd, die wederom 
van hun kant enige geschenken aan De Teyde lieten brengen. 

Van Soldt voer verder, en kwam de 26e April op de rede 
van Paliacatta. De volgende dag reeds werden met de goever- 
neur onderhandelingen geopend. De sabandar ^) en een turks 
koopman kwa